Рішення №1284 від 26 травня 2022 року “Про внесення змін до Програми розвитку КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради на 2022 рік”

   У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

      Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять четверта сесія                                              VІII скликання

від 26 травня 2022 року    № 1284

Про внесення змін до  Програми
розвитку  КНП «Овруцька міська лікарня»

Овруцької міської ради на 2022 рік

На виконання Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», керуючись ст.ст. 89, 91 Бюджетного кодексу України,  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 23.02.2022 р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до Програми розвитку КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради на 2022 рік, затвердженої рішенням Овруцької міської ради від 23.12.2021 р. №1111 (далі-Програма):
 • Пункт 17 Розділу 5 Програми змінити та викласти в такій редакції: «
 

17

 

Забезпечення оплати праці лікарів-інтернів та витрат на їх відрядження

 

2022 рік

400,0 бюджет Овруцької міської територіальної громади

»

 • Розділ 5 Програми доповнити пунктом 21 в такій редакції: «
 

21

Забезпечення оплати праці стоматологів та зубних лікарів, які надають медичні послуги в сільських населених пунктах (с.Ігнтапіль, с.Шоломки)  

2022 рік

 

200,0

бюджет Овруцької міської територіальної громади

»

 1. Програму доповнити Додатком №1 «Порядок використання коштів на оплату праці лікарів – інтернів та витрат на їх відрядження» (додається).
 2. Відділу фінансів Овруцької міської ради (Шурло Т.М.) передбачати в міському бюджеті кошти на реалізацію заходів Програми.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку, директора КНП «Овруцька міська лікарня» Шубан В.Г., заступника міського голови Рибинську Н.М.

 

 

Міський голова                                                              Іван КОРУД

 

 

                                                       Додаток №1
                                                        до Програми розвитку КНП «Овруцька
міська лікарня» Овруцької міської ради на 2022 рік,
затвердженої рішенням Овруцької міської ради

від 23.12.2021 р. №1111 (зі змінами)

        ПОРЯДОК

використання коштів на оплату праці лікарів – інтернів та витрат на їх відрядження

 1. Цей Порядок визначає механізм фінансування витрат на оплату праці лікарів – інтернів та витрат на їх відрядження
 2. Цей Порядок розроблено відповідно до Програми розвитку КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради на 2022 рік, затвердженої рішенням Овруцької міської ради від 23.12.2021 р. №1111.
 3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Головний розпорядник бюджетних коштів – Овруцька міська рада.

Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня – КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцкої міської ради (далі-Лікарня).

База стажування – заклад охорони здоров’я, визначений базою стажування лікаря – інтерна.

Лікар-інтерн – випускник навчального закладу, який проходить інтернатуру на Базі стажування.

 1. Даним Порядком передбачено забезпечення проведення видатків (відшкодування витрат) на оплату праці та відрядження лікарів- інтернів, які проходять інтернатуру на Базі стажування за рахунок коштів бюджету Овруцької міської територіальної громади в частині, на яку не передбачено фінансування з державного бюджету.

Лікар-інтерн зобов’язується:

Відпрацювати 3 роки в Лікарні після закінчення інтернатури за відповідною спеціальністю («Офтольмонологія» та інші відповідно до потреби вторинної медицини).

Відшкодувати Замовнику витрати пов’язані із проходженням інтернатури у разі:

– звільнення за власним бажанням на протязі 3-х років після закінчення інтернатури, за виключенням випадків передбачених п.1 та 2 ст.40 КЗпП України;

– у разі самостійного проходження інтернатури без поважних причин;

– у разі дострокового відрахування з навчального закладу  за пропуски занять без поважних причин, невиконання навчального плану, тощо;

– у разі, коли за результатами державної атестації не присвоєно звання лікаря-спеціаліста відповідної спеціальності та не видано документ встановленого зразка;

– у разі відмови від роботи в Лікарні.

 1. Порядок фінансування

5.1 Для проведення видатків  на оплату праці та відрядження Лікарів-інтернів, які проходять інтернатуру на Базі стажування – в КНП «Овруцька міська лікарня» головний розпорядник бюджетних коштів здійснює фінансування на видатковий рахунок  розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня (Лікарні), відкритий в Державній казначейській службі України на підставі договору між Лікарем-інтерном та КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради;

5.2. Для проведення видатків  на оплату праці та відрядження Лікарів-інтернів, які проходять інтернатуру на Базі стажування в інших закладах охорони здоров’я (крім КНП «Овруцька міська лікарня») головний розпорядник бюджетних коштів надає фінансування розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня (Лікарня).

        Розпорядних бюджетних коштів нижчого рівня на підставі примірного договору, що додається та розрахунку, отриманого від Бази стажування  здійснює відшкодування  Базі стажування на оплату праці та відрядження Лікарів-інтернів, які проходять інтернатуру.

 1. Цей Порядок набирає чинності з дати його затвердження рішенням Овруцької міської ради та діє до 31.12.2022 р.
 2. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій з використання коштів допомоги, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку здійснюються в установленому законодавством порядку.
 3. Контроль за цільовим використанням коштів забезпечує директор КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради.
 4. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
 5. До 31 січня 2023 року директор КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради звітує про використання коштів.
 6. Додаток №1 до даного Порядку – Примірний договір.

 

Секретар ради                                                            Віктор КИСІЛЬ

 

                                                             Додаток №1
 до Порядку використання коштів на оплату

праці лікарів- інтернів та витрат на їх відрядження

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

м. Овруч                                                                             «__»________20__ року

 

____________________________, в особі _______________________________, що діє на підставі Статуту з першої сторони  (надалі – База стажування), Овруцька міська рада, в особі Овруцького міського голови Коруда Івана Ярославовича, що діє на  підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ( надалі- Замовник) з другої сторони, КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради  в особі директора Шубан Валенитини Григорівни, що діє на підставі Статуту з третьої сторони (надалі- Лікарня) та випускниця  _____ року ________________________медичного університету – ______________________________ з четвертої сторони (надалі- Лікар-інтерн), разом «Сторони» уклали цей договір (далі- Договір)  про наступне;

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.    Замовник зобов’язується надавати фінансування Лікарні для  відшкодовувати Базі стажування витрати на лікаря – інтерна, в тому числі, і на її відрядження відповідно до п.9 наказу Департаменту охорони здоров’я ________________обласної державної адміністрації «Про зарахування на посаду лікаря – інтерна» № _____ _від _________р. (надалі-Наказ). Лікар-інтерн зобов’язується працювати в Лікарні протягом 3 років після закінчення інтернатури за спеціальністю «_______________» .

 1. СУМА ДОГОВОРУ

2.1 Загальна сума Договору складається із суми коштів в частині, на яку не передбачено фінансування з державного бюджету, а саме:  на оплату праці Лікаря – інтерна та відрядження.

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ:

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Вимагати від Бази стажування створити необхідні умови для виконання лікарями – інтернами програми інтернатури.

3.2. База стажування має право:

 3.2.1 Вимагати від Лікарні щомісячного часткового відшкодування витрат на лікарів – інтернів в тому числі на оплату праці  та  їх відрядження, відповідно до розрахунку.

3.2.2. У разі затримання виплат з боку Замовника на строк більше двох місяців розірвати договір стажування з Лікарем – інтерном.

3.3.Лікар-інтерн має право:

3.3.1 Брати участь в нарадах, обговореннях питань удосконалення навчального процесу та інших питань, пов’язаних з навчанням і побутом інтерна.

3.3.2 На оплату праці згідно чинного законодавства

3.3.3 На безпечні та нешкідливі умови праці

3.4. Замовник зобов’язується:

 3.4.1. Забезпечити на підставі поданого Базою стажування розрахунку Лікарні провести  фінансування на рахунок Лікарні для відшкодування витрат на Лікаря – інтерна , в тому числі на оплату праці та   відрядження в частині , на яку не  передбачено фінансування з державного бюджету.

3.4.2. У разі виявлення розбіжностей або наявності інших зауважень до розрахунку Бази стажування, невідкладно надіслати відповідні зауваження та врегулювати їх з Базою стажування.

3.4.3. Договірні платіжні зобов’язання( кошторисні призначення) виникають в момент отримання бюджетних асигнувань (кошторисних призначень)

3.5. База стажування зобов’язується:

3.5.1.На підставі наказу зарахувати на посаду лікаря – інтерна відповідної спеціальності;

3.5.2.На підставі графіка освітнього процесу відрядити лікаря – інтерна у відповідний заклад освіти для проходження очної частини програми інтернатури.

3.5.3.Повідомляти Замовника про звільнення лікаря – інтерна не пізніше 5- ти робочих днів з дати звільнення;

3.5.4. Враховувати зауваження Замовника до розрахунку у разі їх наявності, та надіслати виправлені розрахунки протягом 2-х робочих днів з дня надсилання зауважень.

3.5.5. Забезпечити подання розрахунку щодо проведення відшкодування до Лікарн.

3.6 Лікар-інтерн зобов’язується:

3.6.1 Після закінчення інтернатури за спеціальністю  «Офтольмонологія» відпрацювати 3 роки  в Лікарні.

3.6.2 Відшкодувати Замовнику   витрати пов’язані із проходженням інтернатури у разі:

– звільнення за власним бажанням на протязі 3-х років після закінчення інтернатури, за виключенням випадків передбачених п.1 та 2 ст.40 КЗпП України;

– у разі самостійного проходження інтернатури без поважних причин;

– у разі дострокового відрахування з навчального закладу за пропуски занять без поважних причин, невиконання навчального плану, тощо;

– у разі, коли за результатами державної атестації не присвоєно звання лікаря-спеціаліста відповідної спеціальності та не видано документ встановленого зразка;

– у разі відмови від роботи в Лікарні.

3.7. Лікарня зобов’язується:

3.7.1 Провести відшкодування Базі стажування витрат на оплату праці та   відрядження Лікаря-інтерна в частині , на яку не  передбачено фінансування з державного бюджету протягом п’яти днів з моменту отримання розрахунку за умови наявності бюджетних асигнувань (кошторисних призначень) та фінансування .

3.7.2 Після закінчення інтернатури за спеціальністю  «_____________» працевлаштувати лікаря- інтерна за відповідною спеціальністю в Лікарню;

3.7.3. Забезпечити належні умови для роботи та оплату праці згідно чинного законодавства.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору відповідно чинного законодавства України.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами, і діє до припинення трудових відносин з лікарем – інтерном, але до повного виконання сторонами зобов’язань.

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Зміни або доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди.

6.2. Підставою розірвання цього Договору є припинення трудових відносин між Базою стажування та лікарем – інтерном.

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Договір складений у чотирьох автентичних примірниках – по одному для кожної із Сторін.

7.2.Взаємовідносини, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

 

8.ДОДАТОК

                  8.1 Наказ Департаменту охорони здоров’я_____________ОДА від ______№__

 

9.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

        ЗАМОВНИК                      БАЗА СТАЖУВАННЯ
   

 

 

 

           ЛІКАР-ІНТЕРН                                                ЛІКАРНЯ  Завантажити документ
Розмір тексту-+=