Рішення №1177 від 26 січня 2022 року “Про затвердження Положення про надання платних послуг закладами культури”

  У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Дев’ятнадцята сесія                                                        VIIІ скликання

від  26 січня 2022 року     № 1177

Про затвердження Положення про
надання платних послуг закладами

культури

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», Бюджетним Кодексом України, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними  закладами культури», Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 р. №1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», враховуючи рекомендації постійної депутатської  комісії міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 24.01.2022 р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про надання платних послуг закладами культури Овруцької міської ради (додаток 1).
 2. Затвердити Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури Овруцької міської ради (додаток 2).
 3. Встановити вартість платних послуг, що надаються закладами культури Овруцької міської ради(додаток 3).
 4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ культури і туризму Овруцької міської ради.

 

Міський голова                                                                                     Іван КОРУД

 

Додаток 1
до рішення Овруцької  міської ради

від 26.01.2022 р.  № 1177

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних послуг закладами культури   Овруцької міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Це положення поширюється на заклади культури, які підпорядковані Відділу культури і туризму Овруцької міської ради (далі – Заклади культури), що належать до спільної комунальної власності Овруцької міської територіальної громади.

1.2 Платні послуги здійснюються Закладами культури відповідно до Закону України «Про культуру», Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися комунальними та державними закладами культури, наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015р. №1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», та власних статутів.

1.3. Платні  послуги введені з метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення духовних, моральних та інтелектуальних потреб населення, організації змістового дозвілля з метою підвищення соціально-культурної активності населення.

1.4. Для виконання платних послуг Заклади культури використовують свої основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи.

1.5. Платні послуги надаються працівниками Закладів культури за рахунок раціонального використання робочого часу.

1.6. Право безкоштовного обслуговування та навчання мають діти-інваліди, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти сироти та діти інших пільгових категорій, а також доросле населення, що має пільгові посвідчення.

1.7. Працівники, відповідальні за платні послуги у закладах культури, надають користувачам консультації щодо порядку надання платних послуг.

1.8. Порядок плати за навчання та платні послуги:

1.8.1. Канікулярні періоди (крім літніх канікул), періоди карантину сплачуються у повному обсязі в розмірах, визначених п. 4 додатку 2 даного рішення.

1.9. Положення про надання платних послуг закладами культури Овруцької міської ради та зміни до нього, перелік та вартість платних послуг затверджується рішенням Овруцької міської ради.

1.10. Плата за послуги що надаються закладами культури вноситься на розрахунковий спеціальний рахунок установи.

 1. Основні завдання

2.1.  Покращення та удосконалення культурно-масової роботи в громаді.

2.2. Поліпшення якості та оперативності обслуговування користувачів за рахунок надання платних послуг.

2.3. Поліпшення матеріально-технічної бази Закладів культури.

 1. Організація роботи

3.1. Використання цього Положення передбачає:

–        перелік та вартість платних послуг  у  Закладах культури Овруцької міської ради;

–        взаємовідносини   між замовниками та працівниками закладів культури;

–        відповідальність працівників за надання послуг;

–      забезпечення систематичного та чіткого обліку всієї роботи з надання платних послуг та контролю за якістю їх виконання.

 1. Права і обов’язки

Заклади культури мають право:

4.1 Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання платних послуг.

4.2 Визначати можливість і доцільність виконання послуг.

4.3 Рекламувати платні послуги, вносити пропозиції про розширення або припинення надання платних послуг чи окремих їх видів.

4.4 Вносити свої пропозиції щодо зміни вартості на платні послуги.

Заклади культури зобов’язані:

4.5. Безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

4.6. Оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка, веб-сайт закладу тощо).

4.7. Аналізувати попит на ті чи інші послуги, вести роботу з удосконалення та вивчення доцільності надання платних послуг.

 1. Керівництво роботою з надання платних послуг

5.1. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється керівником відповідного Закладу культури.

5.2. Платні послуги надаються закладами культури:

–        за письмовою заявою замовника, в якій зазначаються строк надання платної послуги, вид платної послуги, а також: для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання; для юридичних осіб – найменування юридичної особи та її місцезнаходження;

–        відповідно до договору, розрахункового документа (касовий чек, товарний чек, квиток, талон, квитанція тощо), що засвідчує вартість понесених у зв’язку з наданням платної послуги витрат;

–        за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством.

5.3. Відповідальні особи фіксують отримані замовниками послуги.

 1. Порядок визначення вартості платних послуг

6.1. Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.

Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі її вартості, що розраховується на весь строк її надання та у повному обсязі.

Собівартість платної послуги розраховується на підставі норми часу для надання такої послуги та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу.

Заклади культури самостійно визначають калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.

Зміна вартості платної послуги може здійснюватися у зв’язку із зміною умов її надання, що не залежить від господарської діяльності закладу.

Заклади культури можуть надавати платні послуги на пільгових умовах, передбачених законодавством (дітям дошкільного віку, учням, студентам, пенсіонерам, інвалідам). Вартість платних послуг визначається окремо за кожним видом послуг, які надаються закладами культури, і складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з їх наданням.

6.2. Складовими вартості платної послуги є:

–        безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовуються при наданні платних послуг;

–        капітальні витрати;

–        оплата енергоносіїв

–       інші витрати відповідно до чинного законодавства.

Вартість платної послуги розраховується на основі економічно обґрунтованих витрат, включно зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів) відповідно до Податкового кодексу України та з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку і має бути не менше розміру понесених витрат. Перелік статей калькуляції і склад витрат, що входять до таких калькуляційних статей, кожен Заклад культури встановлює самостійно та визначає їх в наказі про облікову політику закладу культури.

Розмір плати за той чи інший вид платної послуги визначається, виходячи з розрахунку витрат, пов’язаних з її наданням.

 1. Планування та використання доходів від платних послуг

7.1. Облік надходжень та видатків покладається на централізовану бухгалтерію Відділу культури і туризму Овруцької міської ради.

7.2. Кошти, що надійшли від надання платних послуг, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду відповідних бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкриті в органах Казначейства закладам культури, які є розпорядниками коштів місцевого бюджету, та використовуються відповідно до бюджетного законодавства.

7.3. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовуються при наданні платних послуг, належать: матеріальні витрати, що здійснюються при наданні платних послуг замовникам, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланків та іншої документації, що використовуються при наданні платної послуги, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв; спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, харчування у випадках, передбачених законодавством, проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування необоротних матеріальних активів, що використовуються для надання послуг; витрати на службові відрядження, пов’язані з наданням платних послуг; оплата послуг зв’язку, засобів сигналізації.

Витрати на паливно-мастильні матеріали, що використовуються під час надання послуг, розраховуються, виходячи із допустимих мір споживання палива в певних умовах експлуатації автомобілів, їх технічних характеристик, тривалості їх роботи, та відповідно до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43

 1. Завдання працівників, безпосередньо пов’язаних з наданням платних послуг
 • Надавати  користувачам  інформацію  про  всі  види  платних  послуг, які  пропонують Заклади культури.
 • Здійснювати  оформлення  відповідних  документів  про  надані  Закладами культури платні послуги.
 • Відстежувати  якість виконання послуг.

 

   Секретар ради                                                                              Віктор КИСІЛЬ

Додаток 2
до рішення Овруцької  міської ради

від 26.01.2022 р.  № 1177

Перелік платних послуг, які можуть надаватися комунальними закладами культури Овруцької міської ради

 1. Проведення вистав, театральних та музичних постановок, концертів, інших постановок, виступи гастрольних колективів, артистичних груп, труп, оркестрів та окремих артистів. Проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу, циркових вистав.
 2. Навчання в гуртках, творчих колективах, проведення занять в клубах за інтересами, ігрових кімнатах для дітей.
 3. Організація діяльності аматорських об’єднань та клубів за інтересами (художніх, технічних, природничо-наукових, колекційних, за професіями).
 4. Розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ та організацій.
 5. Проведення спектаклів і концертів художньої самодіяльності.
 6. Проведення театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого мистецтва.
 7. Надання послуг з організації та/або проведення культурно-масових заходів, майстер-класів, концертів, фестивалів, виставок і вистав.
 8. Показ слайд-фільмів, відеофільмів і кінопрограм.
 9. Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках) сувенірних виробів, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва.
 10. Надання в оренду приміщень закладів культури: глядацького залу, фойє, кімнат у разі, коли це не перешкоджає провадженню закладами діяльності у сфері культури.
 11. Прокат музичних інструментів, сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту.
 12. Виготовлення слайд-фільмів, відеофільмів.
 13. Фотокопіювання, ксерокопіювання, сканування книжок, брошур, газет, журналів, документів з фондів закладів культури, користування електронною поштою закладу.

 

 

Секретар ради                                                                              Віктор КИСІЛЬ
Додаток 3
до рішення Овруцької  міської ради

від 26.01.2022 р.  № 1177

Вартість платних послуг, що надаються комунальними закладами культури Овруцької міської ради

 

№ п/п Вид послуги Одиниця вимірювання Сума, грн.
1. Вечори відпочинку, дискотеки:

–       у сільських клубах та будинках культури

–       міському будинку культури

За одну особу  

10 грн.

 

 

2. Проведення заходів (вистав, театральних та  музичних постановок, інших постановок, виступи артистичних груп, оркестрів та окремих артистів,  концертів-презентацій, фестивалів, естрадних шоу) за заявками підприємств, установ, організацій За 1 годину Ціна договірна
3. Надання послуг з організації та (або) проведення культурно-масових заходів,  міжнародних симпозіумів, конференцій, семінарів, майстер-класів, концертів, фестивалів, виставок і вистав:

–        послуги музичного супроводу

–        послуги музичного та світлового оформлення

–        послуги мультимедійного забезпечення

За 1 годину  

Ціна договірна

4. Вхід до краєзнавчого музею з проведеною екскурсією для дорослого населення:

екскурсія по музею

фотосесія, відеозйомки у музеї

За одну особу

 

 

 

5,00 грн.
5. Проведення екскурсії містом та громадою

 

За 1 годину Відповідає заробітній платі за годину робочого часу працівника,

або за домовленістю

6. Надання в оренду приміщень у тимчасове користування (концертних залів), у разі, коли це не перешкоджає провадженню закладом діяльності у сфері культури За 1 годину Від 10% від суми за продані квитки (але не менше 1000 грн.), або за домовленістю
7. Прокат музичних інструментів, музичного та світлового обладнання За 1 добу 5 % від вартості апаратури
8.  Прокат сценічних костюмів, взуття За 1 добу 5 % від вартості
9. Копіювання, друкування

–       чорно-білий друк

–       кольоровий друк

За 1 лист формату А4 2,00 грн.

3,00 грн.

10. Копіювання, друкування

–       чорно-білий друк

–       кольоровий друк

За 1 лист формату А3 4,00 грн.

6,00 грн.

11. Сканування документів За 1 лист формату А4 2,00 грн.
12. Користування електронною поштою Закладу культури За пересилання 1 електронного листа 3,00 грн.

 

Секретар ради                                                                                 Віктор КИСІЛЬ  Завантажити документ
Розмір тексту-+=