Проект рішення “Про затвердження Положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  20.01. 2022 року                   Проект

Про затвердження Положення
про мобільну бригаду соціально-психологічної
допомоги особам, які постраждали від домашнього

насильства та/або насильства за ознакою статі

Відповідно до постанов КМУ № 654 від 22.08.2018 року «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» та  згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Овруцької міської ради

В И Р І Ш И В :

Затвердити Положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, згідно додатку .

 

Міський голова                                                                       Іван КОРУД

  Додаток
до рішення виконавчого
комітету №___

від __________

 

Положення

 про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам,

які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

1.Притулок утворений рішенням шостої сесії Овруцької міської ради  № 345 від 20 квітня 2021 року, як структурний підрозділ ЦЕНТРУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, відповідно до законодавства з урахуванням непропорційного впливу насильства на жінок і чоловіків та можливості здійснення позитивних дій (спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях жінок і чоловіків щодо реалізації прав і свобод, встановлених Конституцією і законами України). При притулку діє  мобільна  бригада  соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства.

Це Положення визначає основні засади діяльності та організації роботи мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі – мобільна бригада).

    Мобільна бригада – спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі – постраждалі особи).

 1. Метою діяльності мобільної бригади є надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб.
 2. Мобільна бригада надає соціальні послуги шляхом проведення фахової консультації та за допомогою телефонного зв’язку, з виїздом у спеціально організованому транспорті до місця проживання (перебування) постраждалих осіб чи іншого вказаного ними місця, у приміщенні ЦЕНТРУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (вул. Тараса Шевченка, 41).
 3. Мобільна бригада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода  на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, рішеннями виконавчого комітету Овруцької міської ради, а також цим Положенням.
 4. Мобільна бригада діє на підставі цього Положення.
 5. Діяльність мобільної бригади ґрунтується на засадах :

– гарантування постраждалим особам безпеки та їх основоположних прав і свобод з урахуванням мети і завдань мобільної бригади;

– належної уваги до кожного факту домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі ( далі – насильство) під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;

– врахування непропорційного впливу насильства на жінок і чоловіків, дітей та дорослих , забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час здійснення заходів у сфері запобігання  та протидії насильству;

– визнання суспільної небезпеки насильства та забезпечення нетерпимого ставлення до всіх  його проявів;

– поваги та неупередженого ставлення до постраждалих осіб, забезпечення пріоритетності їх прав і законних інтересів та безпеки під час здійснення заходів у сфері  запобігання  та протидії насильству;

– конфіденційності інформації про постраждалих осіб та осіб, які повідомили про вчинення насильства;

– добровільності отримання допомоги постраждалим особам, крім дітей та недієздатних осіб;

– урахування особливих потреб та інтересів постраждалих осіб, зокрема осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей недієздатних осіб, осіб похилого віку;

– ефективної взаємодії суб’єктів між собою, з громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями, засобами масової інформації  та всіма зацікавленими особами;

– недопущення дискримінації за будь-якою ознакою (статі, раси, мови, релігійних, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, громадянства, віку, стану здоров’я, інвалідності, сімейного стану, статусу біженця, внутрішньо переміщеної особи чи іншої визначених законодавством категорії мігрантів тощо ) під час надання допомоги постраждалим особам.

 1. Основними завданнями мобільної бригади є:

– надання психологічної допомоги постраждалим особам;

– реагування та надання не пізніше ніж протягом однієї доби соціально – психологічної допомоги постраждалим особам, які потребують термінової допомоги, зокрема шляхом кризового та екстреного втручання;

– інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, соціальних, психологічних, правових тощо), які вони можуть отримати для подолання наслідків насильства, та щодо надавачів таких послуг, зокрема інших загальних  або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;

– роз’яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, можливостей отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання ;

– провадження  інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі розповсюдження серед населення відповідних інформаційних матеріалів) щодо форм, проявів та наслідків насильства, формування нетерпимого ставлення громадян до цих явищ, а також щодо заходів у сфері запобігання та протидії насильству.

 1. Надання мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам передбачає забезпечення мінімально необхідного обсягу послуг, а саме :

– діагностику (оцінювання) психологічного стану постраждалої особи, оцінювання ризиків продовження чи повторного вчинення щодо неї насильства;

– кризове та екстрене втручання з метою негайного усунення або мінімізації наслідків насильства шляхом виклику екстреної медичної допомоги, уповноваженого підрозділу органу Національної поліції, направлення та/або транспортування до притулку для постраждалих осіб, центру медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб тощо;

– надання психологічної допомоги, у тому числі дітям, відповідно до індивідуальних потреб;

– складання плану заходів щодо безпеки постраждалих осіб;

– консультування з питань, пов’язаних з протидією насильству, в тому числі із залученням у разі потреби фахівців інших органів, служб, закладів, установ, організацій;

– надання інформації про найближчі лікувальні заклади, в яких наявні медичні набори термінової постконтактної профілактики ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, і можливості отримати постконтактну профілактику протягом 72 годин з моменту небажаного та/ або незахищеного сексуального контакту (в разі потреби);

– проведення заходів із соціальної та реабілітаційної підтримки постраждалих осіб;

– сприяння постраждалим особам в отриманні додаткових послуг (медичних, соціальних, психологічних, правових, забезпечення тимчасового притулку тощо), у тому числі шляхом направлення в разі потреби до відповідних загальних або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб та/або інших суб’єктів;

– інформування кривдника щодо можливості за власним бажанням пройти  корекційну програму для кривдників.

 1. Виїзд мобільної бригади здійснюється під час отримання повідомлення про виявлення факту вчинення насильства та потребу у наданні постраждалій особі термінової допомоги.
 2. Послуги постраждалим особам надаються в межах території Овруцької міської територіальної громади, незалежно від місця їх реєстрації або місця проживання (перебування), наявності заяви чи повідомлення про  вчинення насильства, реєстрації випадку в Єдиному державному реєстрів випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Надання послуг постраждалій особі за фактом вчинення стосовно неї насильства може тривати не більше ніж три місяці.

Інші послуги понад мінімально необхідний обсяг послуг, визначених у пункті 8 цього Положення, надаються в межах можливостей мобільної бригади.

 1. Мобільна бригада утворюється з числа фахівців різних суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі.

Працівники, які входять до складу мобільної бригади, виконують свої функціональні обов’язки відповідно до цього Положення та посадової інструкції й отримують заробітну плату за основним місцем роботи.

 1. Місце локації мобільної бригади знаходиться за адресою: м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 41

Контактний телефон, за яким можна повідомити про факти вчинення насильства та отримати за номером телефону: 4-27-25, 098-038-78-11.

Діяльність мобільної бригади поширюється на територію Овруцької міської  ТГ.

 1. Керівник мобільної бригади :

–  організовує та координує роботу мобільної бригади;

– забезпечує екстрені виїзди на місця у разі вчинення насильства (не пізніше ніж через три години з моменту отримання повідомлення щодо постраждалих осіб, які потребують термінової допомоги);

– координує надання мобільною бригадою соціально-психологічних послуг постраждалим особам;

– контролює ефективність надання допомоги постраждалим особам;

– планує, координує та забезпечує ефективну взаємодію мобільної бригади із суб’єктами.

 1. Мобільна бригада здійснює виїзд відповідно до екстрених випадків.
 2. До виїзду мобільної бригади до місця вчинення насильства можуть залучатися (у разі потреби) представники уповноважених підрозділів органів Національної поліції, служби у справах дітей, інших суб’єктів.

Такі представники залучаються для здійснення заходів у межах наданих їм повноважень відповідно до законодавства, зокрема щодо проведення перевірки інформації про факт вчинення насильства, реагування на такі випадки, надання постраждалим особам необхідної допомоги та захисту відповідно до порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі.

 1. Соціально-психологічна допомога постраждалій особі надається мобільною бригадою безоплатно.
 2. З метою надання постраждалій особі необхідних послуг і допомоги інформація про таку особу передається іншим суб’єктам відповідно до законодавства з дотриманням правового режиму інформації з обмеженим доступом.
 3. Мобільна бригада співпрацює з усіма суб’єктами відповідно до порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі.
 4. Співпраця мобільної бригади із суб’єктами здійснюється шляхом:

– залучення представників суб’єктів до виїзду мобільної бригади та надання соціально-психологічної допомоги постраждалій особі;

– направлення постраждалих осіб до інших суб’єктів для отримання додаткових послуг та допомоги відповідно до повноважень суб’єктів та індивідуальних потреб постраждалих осіб;

– взаємного інформування суб’єктів про виявлені випадки насильства;

– інформування з дотриманням правового режиму інформації з обмеженим доступом органів місцевого самоврядування, уповноважених підрозділів органів Національної поліції про виявлення фактів насильства за наявності добровільної поінформованої згоди постраждалих осіб, крім випадків вчинення насильства щодо дітей та недієздатних осіб або виявлення фактів насильства кримінального характеру у разі, коли така згода не вимагається;

– інформування не пізніше ніж після закінчення однієї доби про випадок насильства:

– відповідної служби у справах дітей та уповноважених підрозділів органів Національної поліції щодо дитини;

– органів опіки та піклування щодо недієздатних осіб.

 1. Фінансування діяльності мобільної бригади здійснюється за рахунок коштів бюджету Овруцької міської  територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Міський голова                                             Іван КОРУД  Завантажити документ
Розмір тексту-+=