Проект рішення виконкому міської ради “Про схвалення прогнозу бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  27.08.2021 року             № _____

Про схвалення прогнозу бюджету Овруцької

міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 751 Бюджетного кодексу України, підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Овруцької міської  ради  від 27травня 2021 року №164, виконавчий комітет Овруцької міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Схвалити прогноз бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається.
 2. Прогноз бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, схвалений виконавчим комітетом Овруцької міської ради, разом із фінансово-економічним обґрунтуванням подати для розгляду до Овруцької міської ради.

 

Міський голова                                                                      Іван КОРУД

 

 

СХВАЛЕНО
Рішення Виконавчого комітету Овруцької міської ради

«     »               2021 року №        

ПРОГНОЗ

бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки

(06538000000)

(код бюджету)

І. Загальна частина

Прогноз   бюджету   Овруцької    міської    територіальної    громади на   2022-2024   роки    (далі    –    Прогноз)    розроблено    відповідно    до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери Овруцької    міської    територіальної    громади. Прогноз враховує положення Програми соціально-економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2021 рік  затвердженої рішенням Овруцької міської ради від 22грудня 2020 року № 2478, і місцевих галузевих програм на відповідний період, затверджених міською радою.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

підвищення рівня доступності та якості публічних послуг; забезпечення комфортності проживання мешканців громади;

прогнозування обсягів видатків, пов’язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних  програм;

забезпечення фінансування інвестиційних проєктів, що мають термін реалізації більше одного року;

підвищення результативності та ефективності видатків бюджету; підвищення прозорості бюджетного процесу;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів;

підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу. Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності,

формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету   міської   територіальної   громади,   та   показники   їх   досягнення на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади;

забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики; впровадити соціальні стандарти.

Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5 % і більше у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогнозних показників доходів бюджету на 5 % і вище, підвищення рівня інфляції. Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергозбереження, покращення адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки, залучення грантів (кредитів) Міжнародних фінансових організацій, підвищення інвестиційної привабливості громади.

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

На території громади представлені такі галузі промисловості: легка, харчова, будівельних матеріалів, сільське господарство.

Підприємства:хлібозавод,швейна фабрика, лісгоспи; сільськогосподарські та фермерські господарства.

На сьогоднішній день діє більше 500 торговельних об’єктів та сфери послуг: це продовольчі та непродовольчі магазини, заклади громадського харчування, побутового обслуговування – майстерні по пошиттю одягу, ремонту взуття і техніки, медичного обслуговування, аптеки, та ін.

Основними складовими сфери житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької ТГ є водопровідно-каналізаційне господарство, дорожня інфраструктура, обслуговування багатоповерхових житлових будинків, санітарний стан територій населених пунктів, управління  поводження з ТПВ, вуличне освітлення в населених пунктах. Працює чотири підприємства: КП «Водоканал» Овруцької міської ради, КП «Відродження» Овруцької міської ради, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради, КП «Овруч» Овруцької міської ради.

Регіональні пасажирські та вантажні перевезення здійснюються залізничним та автомобільним транспортом. Із загальною мережею автомобільних доріг України Овруцька громада сполучена дорогами державного значення Вінниця-Житомир-Овруч-Мозир, Київ–Овруч-Іванків та місцевого підпорядкування. Громада має автобусне сполучення з Києвом, Житомиром, Вінницею, Коростенем, Рівним, Бердичевом, Трускавцем, Гомелем.

Пасажирські перевезення, в Овруцькій ТГ,  здійснюються ПАТ «АТП – 11847», ТОВ «Автосвіт ЛТД», ПП «РІМ – Богдан».Усі населені пункти громади забезпечені постійним транспортним сполученням з адміністративним центром. На території ТГ діє Програма відшкодування пільгового перевезення населення автомобільним транспортом.

ІІІ. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проєкту бюджету міської територіальної громади на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

Обсяг ресурсу бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується в обсягах  317,9 млн. грн, 374,1 млн. грн та      420,1 млн. грн відповідно. Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до проєкту прогнозу бюджету.

ІV. Показники доходів бюджету

Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до норм бюджетно-податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та міста, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, положень нормативно-правових актів міської ради про встановлення місцевих податків із борів.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:

сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширенню діючих виробничих потужностей, збільшенню виробництва продукції;

поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади;

впровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату.

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:

провести інвентаризацію земельних ділянок, перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що забезпечить задіяння земельного потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за землю;

організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку;

Прогнозні   показники   доходів бюджету   сформовані   на   основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету.

В структурі доходів  податкові та неподаткові надходження – майже 50 %;  міжбюджетні трансферти –    50 %.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і  в попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями, та інших виплат. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку на доходи фізичних осіб прогнозуються у 2022 році на рівні 2021 року, у 2023 році – на 30,4% та у 2024 році – на 22,1%.

Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, за ставками, встановленими рішенням Овруцької міської ради від 14травня 2021 року № 425. Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 2021 року, у 2023 році – на 22,9 % та у 2024 році – на 14,9 %.

Розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішеннями міської ради, щодо земельного податку (від 14 травня 2021 року № 426, орендної плати з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення правовстановлювальних документів, погашення податкового боргу, а також застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та туристичний збір на 2022-20224 роки прогнозуються з урахуванням ставок податку, які встановлені рішеннями  Овруцької  міської  ради  від 14травня 2021 року № 426 та № 427, та темпів зростання мінімальної заробітної плати.

Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховані виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, за

ставкою 5 % в частині акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) та з урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального в розмірі 13,44 відсотка до бюджетів територіальних громад.

Впровадження послідовної та передбачуваної податкової політики на території громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечити:

середньорічний приріст доходів бюджету на 17 %;

зростання бюджетоутворювальних податків, а саме податку на доходи фізичних осіб – на 30 %, місцевих податків та зборів – на 8 %;

V. Показники фінансування   бюджету,  показники місцевого   боргу.

Показники      фінансування,       місцевого  боргу на 2022-2024 роки наведено у додатках 3, 4 до Прогнозу.

Для здійснення капітальних видатків, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної сфери, розбудови об’єктів інфраструктури міста, житлово-комунального господарства тощо планується спрямувати кошти загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

В показниках фінансування бюджету міської територіальної громади в прогнозованому періоді враховано виконання зобов’язань за запозиченнями НЕФКО.

На     виконання     рішення     міської     ради     від 26червня 2018 року № 610 «Про залучення кредиту НЕФКО та гранту для фінансування інвестиційного проекту «Реконструкція вуличного освітлення в м. Овруч » до бюджету міста протягом 2018-2019 років залучено 5,9 млн. грн кредитних коштів міжнародної фінансової корпорації НЕФКО  на   період  5 років,  остання  дата  повернення   залучених  кредитних коштів    –    15    травня     2023 року (довгострокове  зобов’язання),  відсотки за користування кредитними коштами – 3,0 % річних. В результаті реалізації енергоефективних заходів очікується економія в споживанні електроенергії для вуличного освітлення міста. В 2022 році планується отримання ще одного  кредиту НЕФКО та гранту для фінансування інвестиційних проектів по термосанації  КНП «Овруцька міська лікарня» та Овруцький ЗЗСО  І-ІІІ ст. №3 Овруцької міської ради  в сумі 17 млн.грн. на   період  5 років (довгострокове  зобов’язання),  відсотки за користування кредитними коштами – 3,0 % річних.

Витрати бюджету на 2022 – 2024 роки з погашення та обслуговування місцевого боргу заплановано відповідно до графіків платежів за вже існуючим місцевим боргом, прогнозних відсоткових ставок.

Спроможність бюджету забезпечити своєчасне погашення місцевого боргу характеризується такими даними:

 • співвідношення запланованого обсягу місцевого боргу та середньорічного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку бюджету Овруцької міської територіальної громади (з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду   бюджету   до   бюджету   розвитку)   відповідає   вимогам п. 3 ст. 18 Бюджетного кодексу України;
 • частка відсотків за обслуговування місцевого боргу у видатках загального фонду бюджету Овруцької міської територіальної громади (без урахування реверсної дотації   та   субвенцій,   крім    субвенцій,    передбачених   пунктами 6-8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України) відповідає вимогам статті 74 Бюджетного кодексу України.

Основними завданнями управління місцевим боргом є забезпечення виконання запланованих податкових та неподаткових надходжень до загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади, виконання платежів за місцевим боргом відповідно до умов кредитних договорів, недопущення заборгованості в процесі обслуговування боргу.

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Овруцької міської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022 – 2023 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

граничні  показники  видатків бюджету  та  надання   кредитів   з   бюджету головним розпорядникам коштів – додаток6;

граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної  декларації,  прийнятої  Верховною  Радою  України  15  липня   2021 року:

 

Мінімальна заробітна плата Посадовий оклад працівника

І тарифного розряду ЄТС

грн темпи приросту, % грн темпи приросту, %
з 01 січня 2022 року 6 500 2 893
з 01 жовтня 2022 року 6 700 3,1 2 982 3,1
з 01 січня 2023 року 7 176 7,1 3 193 7,1
з 01 січня 2024 року 7 665 6,8 3 411 6,8

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорониздоров’я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей міських цільових (комплексних) програм.

Освіта

Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головними розпорядниками бюджетних коштів – відділом з гуманітарних питань Овруцької міської ради (додаток 6) та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію;

забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов’язковою дошкільною освітою;

здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів:

забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти

«Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища; забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;

розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти;

забезпечення функціонування ефективної та територіально доступної мережі інклюзивно-ресурсних центрів;

забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування її в європейськийпростір;

запровадження національної системи оцінювання якості освіти. Основні результати, яких планується досягти:

створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;

забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;

сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів – до професійного розвитку;

надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 19 закладів дошкільної освіти, 13 установ загальної середньої освіти, 2установ позашкільної освіти та 2 школи естетичного виховання.

Охорона здоров’я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров’я направлені на перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров’я (ліжок, персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів – фактично наданих пацієнтам медичних послуг та на місцевому рівні здійснюються через НСЗУ. Головним розпорядником бюджетних коштів – Овруцька міська рада здійснюється фінансування витрат на оплату енергоносіїв, заробітну плату інтернів другого року навчання, оплату психотропних препаратів для жителів Овруцької ТГ.

Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна  медична  допомога  населенню» ;

КПКВ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

КПКВ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я»

Основні результати, яких планується досягти:

підвищення рівня медичного обслуговування населення;

запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

зниження рівнів загальної захворюваності населення.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

Прогнозні граничні показники бюджету Овруцької міської територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються  головним розпорядником коштів – Овруцькою міською радою.

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади у середньостроковому періоді планується утримувати 1 установа  соціального захисту- Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради.

Крім того, на 2022 – 2024 роки плануються видатки на реалізацію міських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста.

Завданнями на 2022-2024 роки є:

забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;

прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;

надання соціальної підтримки з урахуванням уніфікованих критеріїв обрахунку сукупного доходу сім’ї та її фінансово-майнового стану;

Основні результати, яких планується досягти:

адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження нових, сучасних комп’ютерних та Інтернет технологій;

охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади;

покращення соціального діалогу між громадськими організаціями та владою.

Культура і туризм

Цілями державної політики у сфері культури і туризму, втіленням яких на місцевому рівні займається головний розпорядник бюджетних коштів – відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради (додаток 6), є відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації.

Прогнозні граничні показники бюджету територіальної громади головним розпорядником бюджетних коштів розподілені на реалізацію наступних бюджетних програм, а саме:

КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на утримання  34установ;

КПКВ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на утримання

1 установи ;

КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»,  на утримання  44 установ;

КПКВ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на проведення культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення.

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів: запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних

послуг населенню;

збільшення туристичного потоку та перетворення туризму на одну з прибуткових галузей економіки міста.

Фізична культура та спорт

Цілями державної політики у сфері фізичної культури та спорту, які реалізує головний розпорядник бюджетних коштів – відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради (додаток 6), є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та досягнення високих спортивних результатів.

Прогнозні граничні  показники  видатків  головним  розпорядником  коштів направлені на КПКВ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на фінансування 1-ї дитячо – юнацької спортивної школи міста та на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань за КПКВ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту», КПКВ 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:

створення безпечних умов для залучення широких верств населення до масового спорту;

удосконалення механізму утримання мережі сучасних спортивних споруд; створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці

шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.

Житлово-комунальне господарство

Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства громади визначена заходами «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Овруцької ОТГ на 2021-2025рр», затвердженої   рішенням   Овруцької   міської   ради   від   22грудня 2020 року №2749.

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово – комунальних послуг:водопровідно-каналізаційне господарство, дорожня інфраструктура, обслуговування багатоповерхових житлових будинків, санітарний стан територій населених пунктів, управління  поводження з ТПВ, вуличне освітлення в населених пунктах.

У сфері дорожнього господарства у прогнозному періоді передбачається здійснити заходи із поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг, проведення робіт з ремонту доріг громади,підвищення безпеки дорожнього руху.

Основними завданнями та напрямами, за якими буде продовжено роботу в галузі житлово-комунального господарства, є:

 • утримання будинків, споруд і прибудинкових територій;
 • надання послуг з вивезення побутових відходів;
 • надання послуг у сфері обслуговування вуличного освітлення;
 • надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
 • ремонт приміщень, будинків, споруд;
 • благоустрій населених пунктів;
 • утримання та ремонт автомобільних доріг;
 • утримання та ремонт внутрішніх та зовнішніх водопровідних мереж;
 • покращення благоустрою та поліпшення умов проживання громадян в приватному секторі;
 • проведення поточного ремонту з гідродинамічним очищенням зливової каналізації;
 • збирання, вивіз та утилізація ТВП;
 • надання послуг з вивезення ТПВ в сільських населених пунктах;
 • забезпечення старостинських округів матеріально-технічним обладнанням для здійснення заходів з благоустрою;
 • проведення робіт по озелененню громади, впорядкування парків, скверів, клумб, газонів, обрізка та кронування дерев;
 • боротьба з безпритульними тваринами.

Державне управління

Надані законодавством повноваження у сфері державного управління у Овруцької міської ради реалізовуються через апарат  міської ради  загальною   чисельністю 116штатних одиниць, відділ з гуманітарних питань, відділ житлово- комунального господарства, благоустрою, служба у справах дітей та соціального захисту населення.

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання виконавчим органом Овруцької міської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчого органу з організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у реалізації регіональної політики та розв’язанні питань місцевого значення.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

 • забезпечення принципу  прозорості  у   діяльності   виконавчого органу міської ради;
 • впровадження інформаційних     технологій     та      електронного документообігу.

VIІ. Бюджет розвитку

Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатку 9.

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку територіальної громади  у галузях освіти, охорони здоров’я, житлово- комунального господарства, а також забезпечити погашення місцевого боргу.

Основним   фінансовим   джерелом    реалізації    інвестиційних    проєктів у 2022 – 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.

VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (освітня субвенція), (базова дотація) передбачаються на підставі Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року (додаток 11).

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до проєкту 2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до проєкту 2023 року – 106,8 %.

Темпи зростання обсягів базової дотації з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 98,5%, на 2023 рік до проєкту 2022 року – 118,0 %, на 2024 рік до проєкту 2023 року – 118,0 %.

З бюджету Овруцької міської територіальної громади передбачається виділення іншої субвенції Словечанській сільській територіальній громаді на утримання « Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання ( на 45 ліжкомісць)  на 2022 рік в сумі 600,0 тис. грн,  на 2023 рік – 600,0 тис. грн та 2024 рік – 600,0 тис.грн.

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів по бюджету Овруцької міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

(грн)

Прогнозні показники 2022 рік 2023 рік 2024 рік
Міжбюджетні трансферти, які надходять з державного бюджету
Освітня субвенція 127501600 139645400 149174800
Базова дотація 23319300 27515600 32484500
Міжбюджетні трансферти з бюджету територіальної громади іншим бюджетам
Інша субвенція 1059143 1059142 1059142

 

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

У  прогнозі  бюджету  Овруцької   міської   територіальної   громади на 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків 5 «Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій», 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» та 10 «Обсяги капітальних  вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів на 2022-2024 роки».

Конкретні показники обсягів бюджету Овруцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 

Начальник відділу фінансів

Овруцької міської ради                                                       Тамара ШУРЛО


Додаток_1._Загальні_показники_бюджету_на_2022

Додаток_2._Показники_доходів_бюджету_на_2022

Додаток_3._Показники_фінансування_бюджету_на_2022

Додаток_4._Показники_місцевого_боргу_на_2022

Додаток_6._Граничні_показники_видатків_бюджету_та_надання_кредитів_ГРК_на_2022

Додаток_7._Граничні_показники_видатків_бюджету_за_ТПКВКМБ_на_2022

Додаток_9._Показники_бюджету_розвитку_на_2022

Додаток_11._Показники_міжбюджетних_трансфертів_з_інших_бюджетів_на_2022

Додаток_12._Показники_міжбюджетних_трансфертів_іншим_бюджетам_на_2022

   Завантажити документ
Розмір тексту-+=