У місті Овруч відбудеться науково-практична конференція присвячена 1075-ій річниці першої писемної згадки Овруча

9-10 вересня 2021 року в м. Овручі проводитиметься Всеукраїнська науково-практична конференція «Овруцька земля в історико-культурному контексті України і Європи», присвячена 1075-ій річниці першої писемної згадки Овруча.
Напрями роботи науково-практичної конференції:
✅Місце і значення м. Овруча в на різних етапах історії України.
✅Архівні фонди України – джерело історико-краєзнавчих досліджень Овруча.
✅Історіографія Овруча.
✅Овруцький край як об’єкт історико-краєзнавчих досліджень в ХХ – на початку ХХІ століття.
✅Овруччина в українській літературі.
✅Фольклорна і етнографічна спадщина Овруччини.
✅Видатні постаті Овруцької землі.
✅Уродженці Овруча – представники української діаспори.
За підсумками науково-практичної конференції буде видано збірник матеріалів і безкоштовно вручено або надіслано кожному учаснику.
Організатори конференції: Овруцька міська рада, Національна спілка краєзнавців України, Житомирське обласне об’єднання ВУТ «ПРОСВІТА » ім. Т. Шевченка, за підтримки Департаменту культури, молоді та спорту Житомирської ОДА.
Для участі у конференції необхідно до 1 вересня 2021 року надіслати текст доповіді в електронному вигляді.
– Учасникам конференції на період її проведення буде надано житло. Проїзд за власний рахунок або установи, що оформила відрядження.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
З питань проведення конференції слід звертатися в оргкомітет за адресою:
– 11101 місто Овруч, вул. Гетьмана Виговського,6
Контактні телефони:
067-26-828-18 – голова оргкомітету – Марія Якимчук.
Електроннa адреса: metod.lib.ovruch@gmail.com
ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ, ПОДАНИХ ДО ЗБІРНИКА
Матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ, основна частина і висновок. Виклад тексту повинен бути чітким, стислим, без повторень. Висновки мусять бути ясними і не містити двозначностей. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Матеріали, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються редколегією до друку.
Обсяг тексту – до 0,5 друк. аркуша (20 тис. знаків). Набір тексту у форматі Word, шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – вгорі, знизу і зліва по 2 см, справа – 1,5 см; абзац – 1 см, вирівнювання здійснюється по ширині). Надсилається стаття окремим файлом. Фотознімки додаються до статті також окремим файлом із підписом.
Заголовок статті оформлюється великими літерами у вигляді окремого абзацу без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру. Справа вгорі вказується прізвище та ініціали автора/авторів наукового матеріалу та їхнє місце проживання/навчання. Зліва вгорі вказується шифр поданої статті в системі УДК. Також подається коротка анотація і вказуються ключові слова (не більше 5 — 6).
При наборі тексту статті слід дотримуватися таких загальних вимог:
✅між словами ставити тільки один пробіл;
✅розрізняти тире (–) та дефіс (-);
✅використовувати парні лапки («»);
✅апостроф має виглядати так – ’ ;
✅наведені дати подавати через тире без пробілів (1940–1945 рр., ХV–XVIII ст.). У сполученнях на означення десятиліть між датами ставити тире з пробілами: 40-х – 50-х рр., 1940-х – 60-х рр. Роки, що не збігаються з календарними, подавати через похилу риску (1997/1998 навчальний рік; 2012/13 бюджетний рік);
часові та числові інтервали оформляти через тире без пробілів (липень–серпень; 36–44).
Набір тексту – без перенесення слів. Абзацні відступи форматуються безпосередньо у тексті, а не за допомогою використання пробілів і табулятора. Текст статті записується в окремий файл під назвою: Прізвище. doc; в окремому файлі подається перелік ілюстрацій під назвою: Перелік. dос; ілюстрації записуються в окремі файли і розміщуються в папці під назвою: Рис. doc. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією. Точно вказується джерело цитати. Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад: [1, а. 23], [25, с. 119, рис. 5]. У кінці тексту подається пронумерований список літератури та архівних джерел, оформлений згідно з вимогами сучасних державних стандартів: розмір шрифту – 10, міжрядковий інтервал – 1. Спершу йде вказівка на вітчизняне джерело, потім йде вказівка на іноземне джерело мовою оригіналу.
Таблиці, схеми, діаграми та рисунки оформлюються згідно діючих вимог. Нумерацію таблиць слід вказувати праворуч курсивним накресленням (наприклад: Таблиця 2). Заголовок таблиці слід подавати жирним накресленням з вирівнюванням по центру (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1, міжабзацний інтервал – 6 пт до і після). Текст таблиці – шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1. Текст першого рядка таблиці слід виділяти жирним накресленням. Схеми, діаграми та рисунки слід розміщувати з вирівнюванням по центру з підписом: рис. 1.1., рис. 1.2., рис. 1.3. Назва схеми чи рисунку не виділяється жирним накресленням. Джерело прописується з курсивним накресленням (міжрядковий інтервал – 1). Особливо це стосується посилань на електронний ресурс, що подається максимально точно і оформлюється згідно існуючих правил. Наприклад: Джерело: офіційний сайт Державного комітету статистики України
[Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
У тексті не слід використовувати автоматичні підсторінкові посилання, інакше будуть певні труднощі з формуванням і друкуванням збірника.
Наприкінці тексту подаються відомості про автора (авторів) із зазначенням імені та прізвища, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи (повна назва). Усі відомості наводяться у називному відмінку. Також вказується особиста електронна адреса, якщо вона є, та контактний телефон.
Запрошуємо викладачів і аспірантів вищих навчальних закладів, дослідницьких інститутів, учителів, журналістів та краєзнавців взяти участь у конференції.
Пропозиції тем для статей і тез на конференцію за ​посиланням: https://pdfhost.io/v/kDRpByx1f__.pdf
Розмір тексту-+=