Рішення №340 від 20 квітня 2021 року “Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду керівників закладів культури комунальної власності Овруцької міської територіальної громади”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Шоста сесія                                                 VIII скликання

від 20 квітня 2021 року        № 340

Про затвердження Положення про порядок
призначення на посаду керівників закладів
культури комунальної власності Овруцької

міської територіальної громади

 

З метою встановлення єдиного механізму організаційно-правових заходів, щодо призначення або звільнення з посади керівників комунальних закладів культури комунальної власності Овруцької міської територіальної громади, відповідно до Закону України «Про культуру», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій з питань законності і правопорядку, депутатської етики, регламенту та регуляторної діяльності та з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення від 14.04.2021 року, міська  рада

ВИРІШИЛА:

1.        Затвердити Положення про порядок призначення на посаду керівників закладів культури комунальної власності Овруцької міської територіальної громади (Додаток 1).

2. Відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради керуватися затвердженим Положенням при проведенні конкурсних доборів на посаду керівників закладів культури комунальної власності Овруцької міської територіальної громади.

Овруцький міський голова                                                         Іван Коруд

Додаток 1
до рішенням міської ради

від 20.04.2021 року № 340

ПОЛОЖЕННЯ  про порядок призначення на посаду керівників закладів

культури комунальної власності Овруцької

міської територіальної громади

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю в Україні, законів України «Про культуру», постанов Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору».

Дія цього Положення поширюється на керівників закладів культури комунальної власності Овруцької міської територіальної громади (далі – керівники комунальних закладів).

 1. Загальні положення

1.1. Керівник комунального закладу культури призначається на посаду шляхом укладення з ним контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

1.2. Рішення щодо проведення конкурсу на заміщення вакантної посади приймається засновником (Овруцькою міською радою) або відділом з гуманітарних питань Овруцької міської ради (далі – Орган управління).

 1. Вимоги до кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури

2.1. Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років або досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

2.2. Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

 1. Порядок конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури

3.1. Кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного відбору на зайняття цієї посади.

3.2. Конкурсний відбір керівника комунального закладу культури складається з таких етапів:

– оголошення органом управління конкурсу на посадукерівника комунального закладу культури;

– формування складу конкурсної комісії;

– подання документів кандидатами на посадукерівника комунального закладу культури;

– проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури;

– призначення органом управління керівника комунального закладу культури.

3.3. Організацію та проведення конкурсного відбору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради.

3.4. Рішення про проведення конкурсу приймає Орган управління за наявності наступних підстав:

– створення нового комунального закладу культури;

– наявності вакантної посади керівника комунального закладу культури;

– завершення строкового договору (контракту), укладеного з керівником комунального закладу культури;

– дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору (контракту), укладеного керівником відповідного комунального закладу культури;

– визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся;

– скасування результатів конкурсу відповідним судовим рішенням.

Конкурс оголошується не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника комунального закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

3.5. Оголошення про конкурс розміщується та поширюється в місцевих періодичних виданнях, на офіційних веб-сайтах органу управління та засновника, або в будь-який інший спосіб.

3.6. Оголошення про конкурс на посаду керівника комунального закладу культури має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

 1. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

4.1. Для проведення конкурсу орган управління формує персональний склад конкурсної комісії (із зазначенням голови, заступника голови, секретаря комісії), який в подальшому затверджується засновником (Овруцькою міською радою).

4.2. До конкурсної комісії входить 9 (дев’ять) членів.

4.3. Кандидатури до складу конкурсної комісії подаються:

– трудовим колективом;

– органом управління;

– громадським організаціями у сфері культури відповідного функціонального спрямування.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

 • незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування, представники органу місцевого самоврядування;
 • члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;
 • члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;
 • є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

4.4. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

4.5. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

4.6. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії.

 1. Подання документів для участі в конкурсі

5.1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посадукерівника комунального закладу культури.

5.2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

– копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

–  рекомендаційні листи довільної форми (за наявності);

– мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надаються  органу управління у встановлений цим пунктом строк.

5.3. Перелік документів, зазначених у пункті 5.2., є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

5.4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

5.5. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 1. Добір кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури та його призначення

6.1. Конкурсний добір проводиться публічно.

6.2. Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті.

6.3. Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

6.4. За клопотанням члена конкурсної комісії орган управління забезпечує його участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії.

6.5. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

6.6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

6.7. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеними у п.2.1, 2.2 цього Положення, за рішенням конкурсної комісії.

6.8. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

         6.9. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті органу управління та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

 Оцінювання кандидатів здійснюється за 5-бальною шкалою, кожним членом конкурсної комісії індивідуально, шляхом відкритого оголошення балів для кожного кандидата, які вносяться секретарем комісії до відомості про результати оцінювання.

Секретарем комісії визначається остаточна оцінка у балах за результатами презентації, що відповідає середньому арифметичному значенню індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

 Результати конкурсного добору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Овруцької міської ради та в інших засобах масової інформації.

6.10. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

6.11. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

6.12. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному цим Положенням для проведення конкурсу.

6.13. Керівник відділу з гуманітарних питань призначає переможця конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для видання наказу про призначення керівника комунального закладу культури є підписання контракту з переможцем конкурсу.

6.14. Контракт визначає основні вимоги до діяльності комунального закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника.

Обов’язковими умовами контракту є:

– програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

– умови оплати праці керівника комунального закладу культури;

– критерії оцінки праці керівника;

– особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

– заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

– особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.

 

Секретар ради                                              Віктор КИСІЛЬ  Завантажити документ
Розмір тексту-+=