Рішення №319 від 20 квітня 2021 року “Про Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Овруцької міської ради”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Шоста сесія                                                                                                VІІI скликання

від 20 квітня 2021 року          № 319

Про Порядок складання, затвердження
та контролю за виконанням фінансових
планів  комунальних підприємств

Овруцької міської  ради

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 77 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 205 від 02.03.2015 р., враховуючи рекомендації  постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку від 16.04.2021 р.,  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Овруцької міської ради (далі – Порядок) згідно з додатком 1.
 2. Керівникам комунальних підприємств Овруцької міської ради забезпечити своєчасне складання, подання на розгляд та затвердження річних фінансових планів і звітності про виконання згідно з Порядком.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ фінансів Овруцької міської ради (Шурло Т.М.), керівників комунальних підприємств та постійну депутатську комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                                Іван Коруд

Додаток 1
 до рішення Овруцької міської ради

від 20.04.2021р. № 319

ПОРЯДОК складання, затвердження та контролю за виконанням

фінансових планів комунальних підприємств Овруцької міської ради 

 1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю за виконанням фінансових планів суб’єктів господарської діяльності – комунальних підприємств, засновником яких є Овруцька міська рада .
 2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатками 1-3 до цього Порядку на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.
 3. Фінансовий план має забезпечувати збільшення показників рентабельності діяльності підприємства, активів та власного капіталу порівняно з плановими та прогнозними показниками на поточний рік. У разі зменшення зазначених показників, а також обсягу сплати поточних податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджету підприємство обов’язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками. Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати зростання фінансових результатів діяльності, отримання прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути меншим, ніж прогнозні та планові показники поточного року, розраховані на базі фактично досягнутих показників I –ІІI кварталу поточного року та прогнозованого рівня інфляції.
 4. Проект фінансового плану підприємства (додаток№1) у двох примірниках в паперовому та електронному вигляді подається у відділ фінансів Овруцької міської ради до 15 жовтня року, що передує плановому. Фінансові плани комунальних підприємств підлягають затвердженню до 31 грудня року, що передує плановому.

До проекту фінансового плану підприємства додається пояснювальна записка (додаток 2 до Порядку), яка включає результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік.

У разі зменшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), прибутку або чистого прибутку порівняно із прогнозними та запланованими показниками поточного року підприємство обов’язково подає також обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

До проекту фінансового плану підприємства додають в паперовому й електронному вигляді:

 • баланс підприємства ;
 • звіт про фінансові результати підприємства

Проекти фінансових планів також подаються виконавчим органам, до сфери управління яких входять підприємства.

 1. Відділ фінансів Овруцької міської ради у місячний термін здійснює аналіз проектів фінансових планів підприємств з обов’язковим порівнянням їх показників з показниками фінансово- господарської діяльності минулого року, при відсутності зауважень з відміткою «Погоджено» виносить, на розгляд постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально- економічного розвитку. У разі погодження проекту фінансового плану постійною комісією він разом з проектом рішення виноситься на розгляд чергової сесії міської ради. Доповідає на комісіях керівник (заступник керівника) підприємства.

Якщо проект фінансового плану підприємства не відповідає вимогам цього Порядку та встановленій формі, він підлягає поверненню на доопрацювання.

У разі повернення проекту фінансового плану підприємству на доопрацювання, підприємство протягом десяти днів доопрацьовує його відповідно до висловлених зауважень та повторно подає на розгляд в тому ж порядку.

 1. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситися за погодженням з відділом фінансів Овруцької міської  ради   протягом планового року.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

Проект змін до фінансового плану підприємства з пояснювальною запискою про причини змін готується підприємством і подається у міську раду не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, за процедурою, передбаченою пунктом 4 цього Порядку.

 1. Підприємство у двотижневий термін готує змінений фінансовий план підприємства до затвердження за процедурою, передбаченою пунктом 5 цього Порядку, із зазначенням підстав унесення змін до нього.

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансового плану підприємству надсилається в письмовій формі відділом фінансів Овруцької міської ради.

 1. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств, а також за виконанням показників затверджених фінансових планів підприємств здійснює відділ фінансів Овруцької міської ради. Відповідальність за достовірність та обґрунтованість планування окремих показників несе керівник підприємства.
 2. Звіт про виконання фінансового плану (додаток 3) підприємство надає в паперовому й електронному вигляді відділу фінансів Овруцької міської ради. Після проведення аналізу показників звіту з відміткою «Розглянуто» звіт  про виконання фінансового плану подається для розгляду з питань бюджету, комунальної власності та соціально- економічного розвитку за звітний рік до 01 березня, що настає за звітним періодом, разом з пояснювальною запискою, встановлених форм щодо результатів діяльності та із зазначенням за окремими факторами причин суттєвих відхилень фактичних показників від планових.

У разі суттєвого відхилення (зменшення) фактичних показників від планових, постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності та соціально- економічного розвитку може ініціювати створення робочої групи з вивчення причин погіршення результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

 1. Річний звіт затверджуються сесією міської ради з дотриманням строків визначених чинним законодавством України та регламентом міської ради для підготовки та оприлюднення проектів рішень.
 2. Відповідальність за достовірність і обґрунтованість показників несе керівник підприємства.
 3. Додатки 1,2,3 є невід’ємною частиною Порядку.

Секретар ради                                                               Віктор КИСІЛЬ  Завантажити документ
Розмір тексту-+=