Проект рішення “Про затвердження положення про постійні комісії Овруцької міської ради VIII скликання”

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Перша сесія                                                                                   VІІI скликання

(друге пленарне засідання)

Від  30грудня 2020 року  №

Про затвердження положення
про постійні комісії

Овруцької міської ради VIII скликання

Відповідно до статей 26, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про постійні комісії Овруцької міської ради VIII скликання (додається).

Овруцький міський голова                                                    Іван КОРУД

Д О Д А Т О К №1

до рішення1-ї сесії міської ради

VІІI скликання

від 30.12.2020 року №

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Овруцької міської ради VIII скликання

Розділ І. Порядок утворення, основні завдання постійних комісій

Стаття 1. Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада обирає з числа депутатів постійні комісії для попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до відання ради, а також для сприяння проведення в життя рішень ради, органів влади вищого рівня, здійснення в межах своїх повноважень контролю за діяльністю виконавчого комітету, підприємств, об’єднань, установ, організацій, розташованих на території ради.

Стаття 2. Перелік постійних комісій, їх кількість і персональний склад визначається радою певного скликання з урахуванням побажань фракцій, депутатських груп та окремих депутатів.

Комісії обираються радою на строк її повноважень.

Комісії відповідальні перед радою та їй підзвітні.

Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати наявні і вносити зміни до складу утворених комісій.

Стаття 3. Усі депутати, за винятком секретаря ради, можуть бути членом лише однієї постійної комісії.

Стаття 4. Діяльність постійних комісій координується міським головою або за його дорученням секретарем ради.

Стаття 5. Постійні комісії будують свою роботу на основі Конституції України, діючого законодавства, Регламенту Овруцької міської  ради, рішень ради та цього Положення; гласності у вирішенні питань, ініціативи членів комісії, регулярної звітності перед радою. Вони співпрацюють з місцевими, громадськими об’єднаннями, органами самоорганізації населення. Вивчають та враховують громадську думку.

Розділ 2. Функції і повноваження постійних комісій

Стаття 6. Основними функціями постійних комісій є:

 1. Попередній розгляд та підготовка питань, що належать до відання міської ради, в першу чергу, проєкту програми соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету ради, звітів про їх виконання.
 2. Підготовка висновків та рекомендацій з питань, внесених на розгляд ради.
 3. Розгляд надісланих комісіям від відповідних підприємств, об’єднань, установ, організацій пропозицій щодо зміни показників програми соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету ради і внесення пропозицій на затвердження ради.
 4. Участь у підготовці проєктів рішень ради і пропозицій з питань, які належать до відання ради.
 5. Виявлення додаткових резервів та місцевих ресурсів для поліпшення соціально-економічного розвитку ради, підготовки з цих питань пропозицій і внесення на її розгляд.
 6. Збір, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до компетенції постійних комісій.
 7. Залучення громадських об’єднань, органів самоорганізації населення до активного сприяння у виконанні завдань, які стоять перед депутатами.
 8. За поданням міського голови ради розгляд заяв, звернень, скарг, пропозицій громадян.

Стаття 7. Постійні комісії з питань, що належать до повноважень ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, власних рекомендацій, розгляду депутатських запитів, зауважень і пропозицій, висловлених на сесіях ради.

Стаття 8. Постійні комісії під час здійснення своїх функцій мають право в порядку контролю за виконанням програми соціально-економічного розвитку, рішень ради, за законністю та ефективністю витрат з місцевого бюджету, делегованих повноважень ради виконавчому комітету, заслуховувати повідомлення членів виконкому, керівників підприємств, об’єднань, установ, організацій, вносити пропозиції з цих питань на розгляд ради. За пропозицією постійної комісії члени виконкому, керівники організацій, інші посадові особи зобов’язані прибути на її засідання та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються цією постійною комісією в порядку виконання контрольних повноважень.

Стаття 9. Постійні комісії мають право вносити пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання ради, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання, визначати доповідачів (співдоповідачів).

Стаття 10. Постійні комісії зобов’язані:

 1. якісно здійснювати попередній розгляд питань, редагування проєктів рішень, що належать до їх відання;
 2. періодично звітувати перед радою про свою роботу;
 3. своєчасно виконувати доручення ради та інформувати про хід їх виконання;
 4. вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати листи громадян, в яких містяться пропозиції щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування.

Розділ 3. Функціональна спрямованість роботи постійних комісій

Стаття 11.Комісія з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку:

1) попередньо розглядає програму соціально-економічного розвитку громади, місцевий бюджет та звіти про їх виконання. Вносить свої пропозиції щодо змін та доповнень до місцевого бюджету;

2) здійснює контроль за виконанням місцевого бюджету, цільовим і економним використанням бюджетних коштів;

3) веде роботу щодо виявлення господарських резервів, додаткових надходжень до бюджету громади, розробляє та надає рекомендації з цих питань;

4) попередньо розглядає плани та проєкти рішень, які пов’язані з розпорядженням майна комунальної власності, що можуть впливати на формування місцевого бюджету;

5) здійснює аналіз роботи комунальних підприємств та надає рекомендації щодо ефективності роботи;

6) надає пропозиції з питань встановлення місцевих податків та зборів, розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством, та надання відповідно  до чинного законодавства пільг по їх сплаті;

7) попередньо розглядає питання стосовно приватизації та переліки об’єктів комунальної власності громади згідно з чинним законодавством;

8) вивчає питання та надає рекомендації щодо відчуження, використання та передачі відповідно до закону комунального майна;

9) попередньо розглядає інвестиційні проєкти;

10) розглядає звернення та клопотання, які стосуються функціональних питань комісії.

Стаття 12. Комісія з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, землекористування, екології, розвитку аграрно-промислового комплексу та сільських територій:

1) попередньо розглядає програму соціально-економічного розвитку, контролює хід її виконання;

2) бере участь у підготовці містобудівних програм, генеральних планів забудови та іншої містобудівної документації;

3) надає пропозиції щодо питань благоустрою, забезпечення належного санітарного стану та охорони зелених насаджень;

4) здійснює контроль за організацією обслуговування населення комунальних підприємств;

5) сприяє у проведенні заходів щодо озеленення, створення парків та скверів;

6) бере участь у розробці і здійсненні комплексних планів по розвитку житлово-комунального господарства;

7) здійснює контроль за ремонтом житлового фонду, який знаходиться на балансі комунальних підприємств;

8) розглядає питання та готує висновки щодо вилучення, надання в користування та передачу у приватну власність земельних ділянок згідно з чинним законодавством;

9) надає пропозиції щодо використання та забудови земельних ділянок комунальних підприємств;

10) надає рекомендації щодо затвердження відповідно до чинного законодавства ставок земельного податку;

11) сприяє в організації кооперативного та індивідуального житлового будівництва;

12) бере участь у здійсненні заходів програм з розвитку земельних відносин, здійснює контроль за їх виконанням.

Стаття 13.Комісія з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення:

1) сприяє в зміцненні матеріальної та технічної бази навчально- виховних закладів, створенню належних умов навчання і виховання дітей;

2) приймає участь у розробці соціальних програм, аналізуєдіяльність об’єктів соціально-культурного призначення розташованих на території громади;

3) сприяє в організації дозвілля дітей та молоді, створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;

4) піклується про поліпшення житлово-побутових умов соціальних верств населення, вносить конкретні пропозиції на розгляд ради;

5) готує та вносить на розгляд ради пропозиції з питань освіти, медицини, спорту, культури, фізичної культури та соціального захисту населення.

Стаття 14. Комісія з питань законності і правопорядку, депутатської етики, регламенту та регуляторної діяльності:

 • бере участь в розробці та здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони правопорядку, а також здійснює контроль щодо профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх;
 • сприяє діяльності громадським формуванням з охорони громадського порядку;
 • розглядає Регламент Овруцької міської ради, вносить доповнення та зміни до нього, здійснює контроль за дотриманням Регламенту;
 • розглядає питання щодо дотримання кожним депутатом норм депутатської етики;
 • надає роз’яснення депутатам, іншим учасникам пленарного засідання щодо застосування положень Регламенту Овруцької міської ради;
 • розглядає заяви депутатів про дострокове припинення депутатських повноважень;
 • здійснює контроль за своєчасним розглядом керівниками підприємств, установ, організацій звернень та запитів депутатів ради;
 • здійснює контроль за виконанням Програм, прийнятих міською радою та рішень міської ради і виконавчого комітету;
 • готує рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, а також організовує заслуховування повідомлень депутатів про їх роботу в раді, про виконання ними депутатських обов’язків, рішень та доручень ради, постійних комісій;
 • готує висновки з питань, пов’язаних з гарантіями депутатської діяльності, відкликанням депутата, припинення його повноважень;
 • розглядає питання, пов’язані з дотриманням кожним депутатом норм етики та моралі;

12)   здійснює контроль за дотриманням вимог ч.1ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає зазначеним у ній особам консультації та роз’яснення щодо запобігання врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;

13) розглядає питання щодо реалізації повноважень у сфері державної регуляторної політики згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Розділ 4. Організація роботи постійних комісій

Стаття 15. Постійні комісії ради організують свою роботу відповідно до Регламенту Овруцької міської ради та цього Положення.

Стаття 16. Основною формою роботи комісій є засідання, які проводяться відповідно до затверджених комісіями або рішенням ради планів. Засідання комісій можуть проводитись як у день сесії ради, так і в період між сесіями.

У разі неможливості прибуття на засідання комісії член комісії завчасно повідомляє про це голову постійної комісії або секретаря ради у відповідності до норм Регламенту Овруцької міської ради.

Стаття 17. У засіданнях комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу даної комісії.

Стаття 18. На засідання комісій можуть запрошуватись представники виконавчого комітету та виконавчих органів Овруцької міської ради, органів самоорганізації населення, спеціалісти, окремі громадяни, представники преси, радіо, телебачення.

Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання на підприємствах,  установах, організаціях.

Стаття 19. Усі питання в комісіях вирішуються більшістю голосів від загального складу комісії.

Стаття 20. Для підготовки запланованих ними питань постійні комісії можуть створювати підготовчі і робочі групи з числа депутатів, спеціалістів, членів виконавчого комітету та виконавчих органів Овруцької міської ради, громадських організацій.

Стаття 21. Кожна постійна комісія на своєму першому засіданні обирає з числа своїх членів заступника голови і секретаря комісії.

Стаття 22. Керівництво постійними комісіями, організація їх роботи покладається на голів постійних комісій, а в разі їх відсутності – на заступників.

Стаття 23. Голова постійної комісії:

 • розподіляє обов’язки між членами комісії, сприяє забезпеченню їх необхідними матеріалами та документами;
 • представляє комісію у відносинах з органом влади, громадськими організаціями, підприємствами, об’єднаннями, установами, організаціями, депутатами ради;
 • організовує роботу щодо виконання рішень комісії, інформує її членів про хід їх виконання;
 • доповідає раді про роботу комісії, реалізацію виконавчим комітетом, громадськими організаціями, установами, підприємствами та закладами її рекомендацій та пропозицій;
 • за дорученням комісії виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях ради;
 • запрошує для участі в засіданнях комісії представників виконавчого комітету та виконавчих органів Овруцької міської ради, громадських організацій, підприємств, установ, та організацій будь-якої форми власності.

У разі проведення спільного засідання постійних комісій ради таке засідання веде один із голів цих комісій за взаємним погодженням.

Стаття 24. Заступник голови комісії:

 • допомагає голові комісії в організації роботи комісії, виконує за дорученням голови окремі його функції, виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності;
 • організовує проведення масових організаційних заходів;
 • аналізує стан реагування керівників підприємств та установ на рекомендації комісій.

Стаття 25. Секретар постійної комісії:

 • готує проєкти планів роботи комісії;
 • особисто веде протоколи засідань комісії, веде діловодство комісії, своєчасно надсилає виконавцям висновки та рекомендації комісії, слідкує за своєчасним надходженням від них відповідей, інформації;
 • проводить облік роботи, яка виконується членами комісії;
 • повідомляє членам комісії про дату, час і місце проведення засідань;
 • у разі необхідності запрошує для участі в засіданні комісії представників підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади.

Стаття 26. Члени постійних комісій:

 • зобов’язані брати участь в діяльності комісії, підготовчих груп, сприяти втіленню в життя її рішень, здійснювати контроль за їх виконанням, виконувати доручення комісії;
 • пропонують питання для вивчення і розгляду комісіями, беруть участь в їх підготовці та обговоренні;
 • за дорученням комісії і з власної ініціативи вивчають на місцях питання, які належать до її відання, пропозиції громадян, виконавчого комітету Овруцької міської ради, підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності та повідомляють про свої висновки і пропозиції, а також виконують інші доручення комісії;
 • член комісії, пропозиції якого не підтримані комісією, або не згодний з її рішенням, може викласти свою окрему думку під час обговорення того чи іншого питання на засіданнях ради чи повідомити про неї в письмовій формі Овруцького міського голову.

Стаття 27. Постійна комісія може заслуховувати на своїх засіданнях інформації, підготовлені депутатами, які входять до її складу, про виконання ними обов’язків та доручень комісії.

Стаття 28. Висновки та рекомендації, прийняті комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісій.

Протоколи постійних комісій підписуються головою та секретарем комісії.

Протоколи спільних засідань комісій підписуються головами та секретарями відповідних комісій.

Протоколи, довідки, інша документація постійних комісій зберігається в міській раді.

Після закінчення строку повноважень ради матеріали комісій направляються в архів.

Стаття 29. Комісія не може знімати з розгляду питання, що виносяться на розгляд ради.

У випадку непогодження з питанням, що виноситься на розгляд ради, комісія може надати свої висновки або рекомендації.

Розділ 5. Порядок проведення дистанційних засідань постійних комісій Оврцької міської ради в режимі відеоконференції

Стаття 30. В період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID- 19), та за умови настання інших непередбачуваних обставин засідання постійних комісій Овруцької міської ради можуть проводитись дистанційно у режимі відеоконференції за допомогою, веб-сервісів, веб-додатків та іншого відповідного програмного забезпечення, що використовуються в роботі ради та відповідають вимогам чинного законодавства.

Стаття 31. Дистанційні засідання постійних комісій у режимі відеоконференції (далі – дистанційні засідання) можуть проводитись з будь-яких питань, крім питань, що потребують таємного голосування.

Стаття 32. При прийнятті рішення про скликання дистанційного засідання голова постійної комісії письмово звертається до секретаря ради за погодженням.

Погодження секретаря ради здійснюється шляхом надання письмового доручення відповідному структурному підрозділу Овруцької міської ради здійснити організаційне та матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення дистанційного засідання.

Стаття 33. Участь у дистанційному засіданні посадових осіб виконавчих органів Овруцької міської ради, а також підзвітних та підконтрольних Овруцькій міській раді підприємств, установ та організацій та надання ними відповідних документів та матеріалів, шо стосуються питання, з якого їх запрошено на засідання комісії, є обов’язковою.

Стаття 34. Інформація про дату та час дистанційного засідання доводиться до відома членів постійної комісії та запрошених осіб не пізніш як за 12 годин до його початку із зазначенням порядку денного, матеріалів до нього та порядку підключення до відеоконференції шляхом направлення на офіційну електронну адресу кожного члена постійної комісії та запрошених осіб.

Стаття 35. Дистанційне засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

Для підтвердження правомочності дистанційного засідання та ідентифікації присутніх членів постійної комісії перед відкриттям засідання голова постійної комісії оголошує прізвище, ім’я та по батькові члена постійної комісії в алфавітному порядку, при цьому його зображення виводиться на екрані електронної системи, за допомогою якої відбувається відео зв’язок. Член постійної комісії після появи його зображення на екрані електронної системи, називає своє прізвище, ім’я, по батькові та слово «присутній».

Стаття 36. Слово для виступу, запитання, коментарів, зауважень надається головою постійної комісії за попереднім записом учасника дистанційного засідання в спеціальному розділі  відповідних веб-сервісів, веб-додатків та іншого відповідного програмного забезпечення, що використовуються в роботі ради та відповідають вимогам чинного законодавства, після оголошення початку такого запису. Право виступу одночасно може мати тільки один учасник.

Стаття 37. Голосування на дистанційному засіданні здійснюється членами постійної комісії особисто і відкрито.

Голова постійної комісії в алфавітному порядку оголошує прізвище, ім’я та по батькові члена постійної комісії, після чого він називає своє прізвище, ім’я, по батькові, номер питання порядку денного та/або назву проєкту рішення/правки до проєкту рішення, що розглядається, після чого особисто здійснює голосування шляхом зазначення позиції «за», «проти» або «утримався».

Тривалість часу голосування кожного з членів постійної комісії становить не більш як 30 секунд. У разі необхідності тривалість часу голосування може бути збільшена головою постійної комісії. Після кожного голосування по питанню порядку денного голова постійної комісії оголошує результати голосування.

Стаття 38. Впродовж 24 годин після проведення дистанційного засідання у разі виникнення будь-яких питань щодо некоректного відображення результатів голосування по питанню порядку денного такого засідання з технічних причин, член постійної комісії має право письмово звернутися до голови постійної комісії з відповідною заявою. Такі заяви, у разі надходження, є невід’ємною частиною протоколу дистанційного засідання.

Стаття 39. Протокол дистанційного засідання оформлюється в порядку, визначеному Регламентом та цим Положенням.

Стаття 40. Відеозапис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання постійної комісії.

Секретар ради                                                                  В. Л. Кисіль  Завантажити документ
Розмір тексту-+=