Проект рішення “Про початок реорганізації Руднянської сільської ради Овруцького району Житомирської області шляхом приєднання до Овруцької міської ради”

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

Перша сесія                                                                                           VІІI скликання

(друге пленарне засідання)

Від  30 грудня 2020 року        №

Про початок реорганізації Руднянської
сільської ради Овруцького району
Житомирської області шляхом

приєднання до Овруцької міської ради

На виконання Законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» від 16.04.2020, «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» від 17.11.2020, розпорядження КМУ від 15.04.2020 № 481-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Житомирської області», відповідно до ст.104, ст. 105, ст. 107 Цивільного кодексу України, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого  наказом МФУ від 02.09.2014 № 879,  Правил організації діловодства та архівного зберігання документів  у державних органах, органах  місцевого  самоврядування  на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, на підставі рішення Овруцької міської ради (перша сесія VIII скликання  перше  пленарне засідання) від 28.12.2020 № 1 «Про початок повноважень депутатів Овруцької міської ради VIII скликання», рішення Овруцької міської ради (перша сесія VIII скликання  перше  пленарне засідання) від 28.12.2020 № 2 «Про початок повноважень Овруцького міського голови»,  керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 59, п. 6-1 Розділу  V «Прикінцеві  і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Почати процедуру реорганізації юридичної особи Руднянської сільської ради Овруцького району Житомирської області (ідентифікаційний код 04343375) шляхом приєднання до Овруцької міської ради (ідентифікаційний код 04053370).
 2. Реорганізацію Руднянської сільської ради Овруцького району Житомирської області (ідентифікаційний код 04343375) шляхом приєднання до Овруцької міської ради (ідентифікаційний код 04053370) завершити не пізніше 01.05.2021.
 3. Утворити комісію з реорганізації Руднянської сільської ради Овруцького району Житомирської області (ідентифікаційний код 04343375), що буде здійснювати керівництво діяльністю Руднянської сільської ради (ідентифікаційний код 04343257) (Додаток 1).
 4. Затвердити план заходів з реорганізації (Додаток № 2).
 5. Затвердити форму передавального акту (Додаток № 3).
 6. Під час реорганізації юридичної особи Руднянської сільської ради Овруцького району Житомирської області (ідентифікаційний код 04343375) не застосовуються положення законодавства щодо:
 • необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу);
 • права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації забезпечення  виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або виконання та відшкодування збитків;
 • неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
 1. В результаті реорганізації, майно, майнові права та обов’язки Руднянської сільської ради Овруцького району Житомирської області (ідентифікаційний код 04343375) переходять до Овруцької міської ради (ідентифікаційний код 04053370).
 2. Овруцьку міську раду (ідентифікаційний код 04053370) вважати правонаступником всього майна, прав та обов’язків Руднянської сільської ради Овруцького району Житомирської області (ідентифікаційний код 04343375).
 3. Комісії з реорганізації Руднянської сільської ради Овруцького району Житомирської області (ідентифікаційний код 04343375) провести процедуру припинення юридичної особи у відповідності до чинного законодавства України.
 4. Начальнику відділу кадрової роботи Савченко М. І. здійснити заходи щодо попередження працівників Руднянської сільської ради про припинення діяльності юридичної особи Руднянської сільської ради Овруцького району Житомирської області (ідентифікаційний код 04343375) та про можливе наступне звільнення у зв’язку зі скороченням штату або чисельності.
 5. Міському голові  Коруду Івану Ярославовичу забезпечити у  встановленому законом порядку  проведення  реорганізації   Руднянської сільської ради Овруцького району Житомирської області (ідентифікаційний код 04343375)шляхом приєднання до Овруцької міської ради (ідентифікаційний код 04053370) та провести відповідні дії з державної реєстрації.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Овруцького міського голову Коруда Івана Ярославовича.

Овруцький міський голова                                                    Іван КОРУД

Д О Д А Т О К №1

до рішення 1-ї сесії міської ради

VІІI скликання

від 30.12.2020 року №

СКЛАД КОМІСІЇ

з реорганізації Руднянської сільської ради Овруцького району Житомирської області

Коруд Іван Ярославович голова комісії з реорганізації – Овруцький міський голова

(індивідуальний податковий номер ________, паспорт __ _____, виданий __________________________)

Члени комісії:

 

Рибинська Наталія Михайлівна

 

 

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів (індивідуальний податковий номер ________, паспорт __ _____, виданий __________________________)

 

Дєдух Ірина Михайлівна заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів (індивідуальний податковий номер ________, паспорт __ _____, виданий __________________________)

 

Савченко Марина Іванівна начальник відділу кадрової роботи виконавчого комітету Овруцької міської ради

(індивідуальний податковий номер ________, паспорт __ _____, виданий __________________________)

 

Стельникович Тетяна Григорівна начальник відділу-головний бухгалтер бухгалтерського обліку та консолідованої звітності виконавчого комітету Овруцької міської ради (індивідуальний податковий номер ________, паспорт __ _____, виданий __________________________)

 

Башинський Володимир Іванович начальник відділу муніципальної інспекції виконавчого комітету Овруцької міської ради (індивідуальний податковий номер ________, паспорт __ _____, виданий __________________________)

 

Жук Сергій Петрович начальник відділу регулювання земельних відносин виконавчого комітету Овруцької міської ради (індивідуальний податковий номер ________, паспорт __ _____, виданий __________________________)

 

Першко Оксана Миколаївна начальник юридичного відділу виконавчого комітету Овруцької міської ради (індивідуальний податковий номер ________, паспорт __ _____, виданий __________________________)

 

Макаревич Сергій Васильович начальник відділу комунальної власності виконавчого комітету Овруцької міської ради (індивідуальний податковий номер ________, паспорт __ _____, виданий __________________________)

 

Секретар міської ради

Д О Д А Т О К №1

до рішення 1-ї сесії міської ради

VІІI скликання

від 30.12.2020 року №

План заходів

з реорганізації Руднянської сільської ради

№ з/п Порядок здійснення заходів Термін виконання виконавець
1. Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Руднянської сільської ради  Овруцького району Житомирської області станом на 30.12.2020 Овруцькій міській раді До  01.04.2021 Комісія з реорганізації
2. Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків діяльності  Руднянської сільської ради  Овруцького району Житомирської області з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 30.12.2020 До  01.04.2021 Комісія з реорганізації
3. Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань діяльності Руднянської сільської ради  Овруцького району Житомирської області До 15.04.2021 Комісія з реорганізації
4. Передача складеного Комісією з реорганізації передавального акту на затвердження Овруцькій міській раді До 20.04.2021 Комісія з реорганізації
5. Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань діяльності Руднянської сільської ради  Овруцького району Житомирської області Овруцькій міській раді після затвердження відповідного передавального акту До  01.05.2021 Комісія з реорганізації

Секретар ради

Д О Д А Т О К №1

до рішення 1-ї сесії міської ради

VІІI скликання

від 30.12.2020 року №

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

м. Овруч                                                                                «__» ________ 2021

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації діяльності Руднянської сільської ради  Овруцького району Житомирської області, створеної рішенням Овруцької міської ради від 30.12.2020 № ___, у складі:

Голови комісії:

Членів комісії:

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про наступне:

 1. Овруцька міська рада (ідентифікаційний код 04053370), місцезнаходження: вул. Тараса Шевченка, 43, м. Овруч, Житомирська обл.,11101, внаслідок реорганізації діяльності Руднянської сільської ради Овруцького району Житомирської області (ідентифікаційний код 04343375), місцезнаходження: ______________________________________________ шляхом приєднання до Овруцької міської ради, є правонаступником майна, активів та зобов’язань діяльності Руднянської сільської ради Овруцького району Житомирської області, а саме:

Необоротних активів (балансова вартість) – ___________грн., у тому числі:

– основні засоби ________________________________________________________грн.;

– інші необоротні матеріальні активи – __________________________________грн.; – виробничі запаси – ____________________________________________________грн.; Грошових коштів – ______________________________________________________грн.; Дебіторської заборгованості – _____________________________грн., у тому числі: – перед бюджетом – ____________________________________________________грн.;

– з оплати праці – _______________________________________________________грн.; Кредиторської заборгованості – ____________________________грн., у тому числі: – перед бюджетом – _____________________________________________________грн.; – з оплати праці – _______________________________________________________грн.

 1. Разом із майном сільської ради Овруцька міська рада приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками, діючі договори оренди. Додатки до передавального акту: на аркушах. Усього: ____ аркушів.

Комісія з реорганізації діяльності Руднянської сільської ради  Овруцького району Житомирської області

Голова комісії:

Члени комісії:

Від імені Овруцької міської ради прийняла Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі:

Секретар ради  Завантажити документ
Розмір тексту-+=