Проект “ПРОГРАМА РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2025 РОКИ”

Додаток №____

до рішення Овруцької міської ради

від _____2020р.

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 НА 2021-2025 РОКИ

Овруч

І. Загальна характеристика Програми розвитку агропромислового комплексу Овруцької міської територіальної громади  на 2021-2025 роки (далі Програма).

1. Ініціатор розроблення Програми Овруцька  міська рада

 

2. Розробник Програми Управління агропромислового розвитку Овруцької районної державної адміністрації

Овруцька міська рада

3. Відповідальний виконавець Програми Управління агропромислового розвитку Овруцької районної державної адміністрації

Овруцька міська рада

4. Учасники Програми Виконавчий комітет Овруцької міської ради, фермерські господарства, особисті селянські господарства
5. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки
6. Перелік джерел фінансування, які використовуються при виконанні Програми  

Бюджет Овруцької міської територальної громади

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

6 млн. грн.

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання  яких спрямована Програма

Програма розвитку агропромислового комплексу Овруцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки роки (далі- Програма) спрямована на всебічну підтримку сільськогосподарських виробників з метою підвищення ефективності аграрного виробництва, подолання негативних явищ в окремих напрямках агропромислового комплексу громади та забезпечення стабільності її розвитку.

Сільське господарство є однією з найважливіших складових економіки країни. Його прискорений розвиток є запорукою підвищення рівня і покращення якості життя населення та продовольчої безпеки регіону і держави в цілому.

На даний час на території Овруцької оміської територіальної громади виробничу діяльність здійснюють 14 сільськогосподарських підприємств, 9 фермерських та біля 8 тисяч особистих селянських господарств.

Основним напрямом виробничої спеціалізації сільськогосподарських підприємств в рослинництві є вирощування зернових і технічних культур, у тваринництві –  розведення великої рогатої худоби та свиней.

Агроформуваннями обробляються всі наявні землі сільськогосподарського призначення, на яких вирощується більше 20-ти видів культур. Більша половина площ зайнята під зерновими та зернобобовими культурами (58%), урожайність яких у 2018 році становила 42,0 ц/га.  У структурі площ, з яких зібрано зернові, переважають пшениця та кукурудза (54% та 30% відповідно). Протягом останніх років спостерігається тенденція щодо зменшення посівних площ під озимим житом та збільшення площ під такою високорентабельною культурою, як соняшник.

Розвитком тваринництва займаються 12 сільськогосподарських підприємств, де утримується більше 4,4 тисяч голів великої рогатої худоби, в тому числі  2,4 тисячі корів.

У двох спеціалізованих господарствах утримується поголів’я м’ясного напряму продуктивності: в СТОВ «Раківщинське» – 750 голів великої рогатої худоби української м’ясної породи та у ПСП «Гошівське» – 662 голови великої рогатої худоби абердин-ангуської породи.

Планується відновити  тваринницьку галузь у ТОВ «Благодійний Союз» с. Покалів та ТОВ «Бальзак» с. Черепин.

У ТОВ «АПК»Дубовий Гай» с. Підруддя утримується 4,2 тис. голів свиней.

Сільськогосподарськими підприємствами протягом останніх років виробляється в межах 7,6  тис. тонн молока та вирощується 1,5 тис. тонн м’яса.

Середній надій на корову становить 3899 кг.

Протягом останніх років у сільськогосподарських підприємствах значно зріс рівень ведення аграрного виробництва. Посів сільськогосподарських культур проводиться насінням високих репродукцій, застосовуються інтенсивні технології вирощування польових культур, оновлюється машинно-тракторний парк, проводиться реконструкція тваринницьких приміщень. Намітилась стійка тенденція до зростання виробництва валової продукції, зріс рівень врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тварин, підвищилась якість молока.

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства в 2018 році зріс на 17%, в тому числі у рослинництві – на 23% та тваринництві – на 6%. Протягом року підприємствами освоєно 31,5 млн. грн. інвестиційних коштів.

На даний час у повній мірі згідно чинного законодавства врегульовано орендні земельні відносини та проведено викуп майна  у співвласників.

Фермерські господарства громади ведуть переважно дрібнотоварне сільськогосподарське виробництво. Виробничу спрямованість фермери визначають, враховуючи наявність власних матеріально-технічних та фінансових можливостей. Проте, виробничий та соціальний потенціал фермерських господарств залишається реалізованим далеко не в повній мірі.

Рівень технічного оснащення, показники ефективності виробництва фермерських господарств здебільшого є значно нижчими порівняно із середніми та великими підприємствами. Основна причина такого становища – брак власних обігових коштів та висока вартість кредитних ресурсів. Як наслідок, фермерські господарства мають значно скромнішу матеріально-технічну базу, а їх доступ до передових технологій, селекції, використання сучасних засобів захисту рослин і добрив суттєво обмежений.

У той же час за останні роки спостерігається ріст кількості фермерських господарств. Так, протягом минулого року було відкрито три фермерські господарства.

У 2018 році, вперше в історії України, фермерські господарства були включені в державну програму підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Такою підтримкою скористались чотири фермерські господарства на загальну суму 232 723 гривні.

З метою сприяння розвитку фермерства необхідне виділення земельних ділянок із земель комунальної власності Овруцької обєднаної територіальної громади та створення резервного банку землі для новостворених господарств.

За умови отримання відповідних матеріальних та організаційних ресурсів малі та середні господарства здатні значно підвищити свою ефективність та зробити більш вагомий внесок і в економіку громади в цілому, і в обсяги валового виробництва сільськогосподарської продукції зокрема. За сприятливих прибуткових умов господарювання збільшиться чисельність фермерських господарств у громаді. У свою чергу, розвиток фермерства сприятиме розвитку сільських територій завдяки створенню нових робочих місць і зміцненню виробничої та соціальної інфраструктури на селі.

В обробітку особистих селянських господарств  сконцентровано понад 26 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, з них майже 17 тисяч га ріллі.

Господарства населення займають значну питому вагу у загальному показнику виробництва. За рік цією категорією господарств виробляється 55% валової продукції сільського господарства громади.

Домогосподарства є основними виробниками найбільш трудомістких культур: картоплі, овочів, плодів і ягід та тваринницької продукції.

В особистих селянських господарствах утримується 2026 голів великої рогатої худоби, у тому числі 1758 корів. Протягом останніх років відбувається значне скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин, особливо корів. Зменшується виробництво молока та м’яса. Молоко, яке закуповується у господарствах населення підприємствами для промислової переробки, низької якості,  не відповідає вимогам європейських стандартів. Згідно з угодою про асоціацію з Європейським Союзом, переробні підприємства молока повинні відмовитись від закупівель молочної сировини від населення. Запровадження цього нововведення передбачає перехідний період до 2022 року. За цей час особисті господарства мають підвищити культуру виробництва.

Підвищення якості молока можливе за рахунок використання доїльних установок, обладнання для охолодження молока та дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час доїння. Фінансування цих заходів сприятиме зменшенню рівня забрудненості молока та відповідно покращення його якісних показників. Як результат – підвищення закупівельної ціни молока та добробуту сільських жителів.

В домогосподарствах Овруцької ОТГ налічується близько 3 тисяч бджолосімей. Щорічне виробництво меду на пасіках господарств громади складає 45 тонн. Бджолозапилення сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур на 30-60% і навіть більше, залежно від виду рослин та умов запилення. Крім того, підвищується якість плодів та насіння, збільшується їхня натуральна вага. Фінансова підтримка бджолярів сприятиме заохоченню населення до відкриття пасік, нарощування чисельності  бджолосімей та збільшення обсягів виробництва меду.

Важливу роль у розвитку особистих селянських та фермерських господарств, відродженні сільських територій мають відігравати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

Створення обслуговуючих кооперативів дасть змогу захистити інтереси дрібних сільськогосподарських товаровиробників шляхом вирішення питань переробки і збуту сільськогосподарської продукції, постачання мінеральних добрив, насіння, сільгосптехніки, технічного обслуговування тощо.

На даний час  формування мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів стримується через відсутність необхідної матеріальної бази, лідерів кооперативного руху, недостатню обізнаність селян у перевагах об’єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку, недосконалістю законодавства, відсутністю стимулюючих чинників зі сторони держави.

 1. Визначення мети Програми

Програма розвитку агропромислового комплексу Овруцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки спрямована на забезпечення продовольчої безпеки держави, розвитку високоефективного сільськогосподарського виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції сільськогосподарського виробництва на внутрішньому і зовнішньому ринках та рівня зайнятості сільського населення,  розв’язання проблем соціальної  інфраструктури на селі.

Основною метою розроблення Програми  є створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору, надання допомоги в створенні належних  умов для формування сучасного, відповідно до світових стандартів, конкурентоспроможного агропромислового комплексу, стабільного забезпечення населення якісною, безпечною, доступною за цінами вітчизняною сільськогосподарською продукцією та сировиною.

Реалізація завдань і заходів Програми дасть можливість паралельно з децентралізацією започаткувати процеси відродження сіл громади,  сприятиме розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури в сільській місцевості, підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва, зайнятості та добробуту  сільського населення.

 1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми.

Фінансування Програми в необхідних обсягах передбачається здійснювати виходячи з наявних фінансових ресурсів, зокрема за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел фінансування не заборонених законодавством.

 1. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники.

Перелік завдань (напрямів) і заходів програми  та результативні показники приведені у додатку.

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та планування робіт на основі визначених Програмою заходів здійснює постійна комісія міської ради.

Додаток  1

до Програми розвитку агропромислового

комплексу Овруцької міської

територіальної громади на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням сесії

Овруцької міської ради від 22.12.2020р. №____

Напрями діяльності та заходи

Програми розвитку агропромислового комплексу Овруцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

п/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні

завдання)

 

 

Перелік заходів

програми

Термін виконання

 

 

 

Виконавці

Джерела фінансування  

Очікуваний результат

всього  
1 2 3 4 5 6 7 13
   
1 Тваринництво

 

Створення сприятливих умов для розвитку тваринницької галузі 2021-

2025

 

Управління

АПР

Місцевий бюджет 6000,0  
1.1 Молочне скотарство Відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння 2021-

2025

 

    750,0 Механізація процесу доїння корів, зменшення витрат ручної праці, збільшення обсягів виробництва та якості молока
1.2 Молочне скотарство Дотація фізичним особам за утримання корів 2021-

2025

 

    4800,0 Стабілізація поголів’я великої рогатої худоби, збільшення виробництва молока та м’яса.
1.3 Бджільництво Здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл 2021-

2025

 

    450,0 Збільшення чисельності бджолосімей, нарощення обсягів виробництва продукції бджільництва, зокрема меду. Забезпечення відгодівлі бджіл.
  Всього         6000,0  

Секретар ради                                                                                                                       Дєдух І.М.

Додаток 2

Програми розвитку агропромислового

комплексу Овруцької міської територіальної

громади на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням сесії

Овруцької міської ради від 22.12.2020р. №______

ПОРЯДОК

надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради,

що спрямовуються фізичним особам за утримання корів відповідно до  Програми розвитку агропромислового комплексу Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки

 1. Цей Порядок надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються фізичним особам для виплати дотації за утримання корів, розроблено відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України та на виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Овруцької міської  громади на 2021-2025 роки.
 2. Порядок визначає механізм надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради фізичним особам – власникам тварин (для виплати дотації за утримання корів з метою стабілізації та нарощування чисельності поголів’я корів у домогосподарствах об’єднаної громади.
 3. Головним розпорядником коштів є Овруцька міська рада.
 4. Кошти з бюджету Овруцької міської ради спрямовуються фізичним особам об’єднаної громади- власникам тварин для виплати дотації на безповоротній основі за кожну наявну ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову у розмірі 500 гривень за одну голову.

Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі один раз на рік.

 1. Для організації роботи, пов’язаної з проведенням прийому документів від фізичних осіб, які утримують корів, для отримання коштів з бюджету Овруцької міської ради, розпорядженням голови Овруцької міської ради утворюється комісія (далі-Комісія.
 2. Прийом документів розпочинається з березня місяця поточного року при наявності фінансових можливостей бюджету.

Засідання Комісії проводяться по мірі необхідності, а останнє засідання – до 01 грудня поточного року.

 1. Фізичні особи для отримання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються для виплати дотації за  наявне  поголів’я  корів,  подають за місцезнаходженням господарства до відповідного старостинського округу такі документи:

–  заявку за встановленою формою(додаток 1);

– довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;

– довідку, видану міською радою або старостинським округом про кількість наявних  корів в фізичної особи на дату звернення;

– копії паспортів корів та ветеринарних карток до них, завірених належним чином;

–   копії паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у

Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

– письмове зобов’язання про повернення до бюджету Овруцької міської

ради отриманих коштів у разі зменшення поголів’я корів протягом року без умотивованих висновків ветеринарного лікаря.

 1. Від старостинського округу документи передаються секретарю Комісії.

При наявності повного пакету документів визначеного 7 даного Порядку документи реєструються в Журналі обліку фізичних осіб – власників тварин для отримання  дотації на утримання корів(додаток 2).

Комісія розглядає і перевіряє подані фізичними особами документи у порядку черговості їх реєстрації, проводить перевірку на відповідність їх умовам Порядку .

Розглянуті документи зберігаються протягом п’яти років.

За документами, які подані не в повному обсязі  оплата фізичним особам згідно даного Порядку  не здійснюється.

 1. У разі зменшення поголів’я корів протягом року без умотивованих висновків ветеринарного лікаря, на яке було отримано дотацію на утримання корів, кошти отримані фізичними особами, які є власниками корів за утримання корів повертаються в повному обсязі до Овруцького міського бюджету за поточний рік до кінця поточного бюджетного року.

У разі неповернення у визначений термін коштів , в наступних бюджетних періодах такій  фізичній особі кошти з міського бюджету по даному Порядку не виділяються та документи від такої фізичної особи на отримання дотації на утримання корів згідно пункту 7 даного Порядку не приймаються.

Комісія здійснює облік фізичних осіб, які отримали дотацію на утримання корів, в яких зменшено поголів’я корів протягом року без умотивованих висновків ветеринарного лікаря та при цьому кошти до Овруцького міського бюджету якими не повернено у визначений даним Порядком термін.

 1. Рішення комісії щодо виплати дотації за наявне  поголів’я  корів приймається на засіданні у присутності не менше половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол із зауваженнями, висловлює свою окрему думку  та додає її до протоколу засідання комісії в письмовому вигляді, що є  його невід’ємною частиною.

 1. Комісія визначає суму коштів для кожної фізичної особи, яка подала заявку, та приймає рішення про включення її до Реєстру фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за наявне поголів’я корів (додаток 3).
 2. Овруцька міська рада надає Комісії інформацію щодо наявних кошторисних призначень для надання дотації за утримання корів . Комісія на підставі Реєстру готує Відомість фізичних осіб- власників тварин для отримання дотації за утримання корів (далі-Відомість).
 3. Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732.
 4. На підставі Відомості фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за утримання корів Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює перерахування бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки фізичних осіб в установах банків відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 року № 938 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.
 5. Складання та подання звітності про використання коштів бюджету міської ради здійснюється в установленому законодавством порядку.

Комісія щомісячно готує звіт щодо виплати  дотації за  наявне  поголів’я  корів, в якому зазначається інформація щодо кількості   фізичних осіб, які мають право на отримання дотації або отримали дотацію згідно даного Порядку, кількості корів , суми отриманих коштів в розрізі фізичних осіб.

 1. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів з бюджету міської ради здійснюється згідно з чинним законодавством .

Овруцький

міський голова                                                                                І.Я. Коруд

Додаток 1

до Порядку надання і використання коштів

з бюджету Овруцької міської ради,

що спрямовуються фізичним

особам за утримання корів

Голові комісії

__________________________________

 

__________________________________

 

__________________________________

(П.І.Б. голови комісії)

___________________________________

(П.І.Б. фізичної особи)

___________________________________

(адреса)

___________________________________

Заявка

на розгляд документів по наданню і використанню коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються фізичним особам

за утримання корів

Прошу розглянути подані документи для надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються фізичним особам за утримання корів, а саме:

1) заявку за формою;

2) довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;

3) довідку, видану міською радою або старостинським округом про кількість корів на дату звернення;

4) копії паспортів корів та ветеринарних карток до них;

5) копії паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

6) письмове зобов’язання про  повернення до бюджету Овруцької міської ради отриманих коштів у разі зменшення поголів’я корів протягом року без умотивованих висновків ветеринарного лікаря.

«___»_____________   року                               ______________

(підпис)

Додаток 2

до Порядку надання і використання коштів

з бюджету Овруцької міської ради,

що спрямовуються фізичним

особам за утримання корів

Журнал обліку

фізичних осіб-власників  тварин для отримання дотації за утримання корів

з/п

ПІБ фізичної особи Місце проживання Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта Номер поточного рахунку, відкритого у банку, найменування відділення банку Ідентифікаційний номер великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини Дата прийняття документів Підпис фізичної особи
               
               

Додаток 3

до Порядку надання і використання коштів

з бюджету Овруцької міської ради,

що спрямовуються фізичним особам

за утримання корів

РЕЄСТР

фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за утримання корів

на ____________ 20   року

№ з/п ПІБ

фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта Номер поточного рахунку, найменування відділення банку Ідентифікаційний номер тварини Сума нарахованої дотації, грн.
1          
         
  Всього        
 

Голова комісії:

 

 

 

 

(підпис)

 

 

 

(ПІБ)

 

 
Секретар ________

 

(підпис)

___________________

 

(ПІБ)

 
М.П.

Члени комісії

_______

(підпис)

___________________

(ПІБ)

 
 

 

________

(підпис)

__________________

(ПІБ)

 
  ________

(підпис)

__________________

(ПІБ)

 

Додаток 4

до Порядку надання і використання коштів

з бюджету Овруцької міської ради,

що спрямовуються фізичним особам

за утримання корів

ВІДОМІСТЬ

фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за утримання корів

на _________ 20     року

№ з/п ПІБ

фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта Номер поточного рахунку, найменування відділення банку Ідентифікаційний номер тварини Нараховано дотації, грн. Сплачено, дотації,

грн.

1            
           
  Всього          

Міський голова                          _____________                     ________________

(підпис)                                        (ПІБ)

Головний бухгалтер                   _____________                     ________________

(підпис)                                        (ПІБ)

Голова комісії                          ______________                         ________________            (підпис)                                                                      (ПІБ)

МП

Додаток 3

Програми розвитку агропромислового

комплексу Овруцької міської територіальної

громади на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням сесії

Овруцької міської ради від 22.12.2020р. №______

ПОРЯДОК

надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються фізичним особам для виплати часткового відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння корів

 1. Порядок надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються фізичним особам для виплати часткового відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння корів, розроблено відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України на виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Овруцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.
 2. Порядок визначає механізм надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради фізичним особам об’єднаної громади, що утримують дві корови, для виплати часткового відшкодування вартості закуплених протягом 2021-2025 років установок індивідуального доїння з метою зменшення витрат ручної праці за рахунок механізації процесу доїння корів, збільшення об’ємів виробництва та підвищення якості молока у даній категорії господарств, покращення зайнятості сільського населення, сприянню соціального розвитку села, самодостатності територіальної громади.
 3. Головним розпорядником коштів є Овруцька міська рада.
 4. Кошти з бюджету Овруцької міської ради спрямовуються для виплати відшкодування вартості установок індивідуального доїння, придбаних фізичними особами, які утримують дві корови, у розмірі 50 відсотків вартості придбання, але не більше 5 000 гривень за одиницю, один раз у 5 років.
 5. Для організації роботи, пов’язаної з проведенням прийому документів від фізичних осіб, які придбали установки індивідуального доїння, для отримання коштів з бюджету Овруцької міської ради, розпорядженням голови міської ради утворюється комісія.
 6. Прийом документів розпочинається з березня місяця поточного року при наявності фінансових можливостей бюджету.

Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання – до 01 грудня поточного року.

 1. Фізичні особи для отримання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються для виплати часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння, подають такі документи:

–  заявку за формою (додаток 1);

– довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;

– платіжний документ (касовий чек, або товарний чек, або розрахункова квитанція, або прибутковий касовий ордер), що підтверджує сплату коштів та технічну документацію на придбану установку індивідуального доїння.              Документи, подані на засідання комісії, повинні містити реквізити продавця, бути завірені печаткою і його підписом. У разі, якщо продавець працює без печатки, повинна бути відмітка б/п та копія свідоцтва про реєстрацію в фіскальній службі фізичної особи-підприємця;

– довідку, видану міською радою або старостинським округом  про кількість корів;

– копії паспортів корів та ветеринарних карток до них, завірених належним чином;

–  копії паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у

Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

– письмове зобов’язання про збереження придбаної установки індивідуального доїння протягом п’яти років. У разі закупівлі наступної установки до закінчення вказаного терміну, витрати не відшкодовуються.

 1. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються в журналі обліку (додаток 2).

Комісія міської ради розглядає і перевіряє подані  фізичними особами документи у порядку черговості їх реєстрації, проводить перевірку на відповідність їх умовам Порядку.

Розглянуті документи зберігаються протягом п’яти років.

Документи, які подані не в повному обсязі, підлягають поверненню.

 1. Рішення комісії приймається на засіданні у присутності не менше половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол із зауваженнями, висловлює свою окрему думку  та додає її до протоколу засідання комісії, що є  його невід’ємною частиною.

 1. Комісія міської ради визначає суму коштів для кожної фізичної особи, яка подала заявку, та приймає рішення про включення її до реєстру фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на закупівлю установок індивідуального доїння (додаток 3).
 2. Овруцька міська рада надає Комісії інформацію щодо наявних кошторисних призначень для надання дотації за утримання корів . Комісія на підставі Реєстру готує Відомість про суми надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються фізичним особам для виплати часткового відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння корів (далі-Відомість)(додаток 4).
 3. Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за

№ 419/20732.

 1. На підставі Відомості Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює перерахування бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки фізичних осіб в установах банків відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 року № 938 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 року за № 1569/21881
 2. Складання та подання звітності про використання коштів бюджету міської ради здійснюється в установленому законодавством порядку. Комісія щомісячно готує звіт щодо виплати дотації фізичним особам для виплати часткового відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння корів згідно даного Порядку в розрізі фізичних осіб з зазначенням сум та кількості придбаних доїльних установок.
 3. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів з бюджету міської ради здійснюється згідно з чинним законодавством.

Овруцький

міський голова                                                                      І.Я. Коруд

Додаток 1

до Порядку надання і використання коштів

з бюджету Овруцької міської ради,

що спрямовуються фізичним особам

для виплати часткового відшкодування

вартості закуплених установок

індивідуального доїння корів

Голові комісії

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(П.І.Б. голови комісії)

___________________________________

(П.І.Б. фізичної особи)

___________________________________

(адреса)

___________________________________

Заявка

на розгляд документів по наданню і використанню коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються фізичним особам для виплати часткового відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння корів

Прошу розглянути подані документи для надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються фізичним особам для виплати часткового відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння корів, а саме:

1) заявку за формою;

2) довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;

3) платіжний документ, що підтверджує сплату коштів та технічну документацію на придбану установку індивідуального доїння;

4) довідку, видану міською радою або старостинським округом  про кількість корів;

5) копії паспортів корів та ветеринарних карток до них;

6) копії паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

7) письмове зобов’язання про  збереження придбаної установки індивідуального доїння протягом п’яти років.

«___»_____________   року                               ______________

(підпис)

Додаток 2

до Порядку надання і використання коштів

з бюджету Овруцької міської ради,

що спрямовуються фізичним особам

для виплати часткового відшкодування

вартості закуплених установок

індивідуального доїння корів

Журнал обліку

фізичних осіб, якими подано документи на часткове відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння корів (УІД)

з/п

ПІБ фізичної особи Місце проживання Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта Номер поточного рахунку, відкритого у банку, найменування відділення банку Ідентифікаційний номер великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини Марка придбаної УІД Вартість УІД, грн. Дата прийняття документів Підпис фізичної особи
                   
                   

Додаток 3

до Порядку надання і використання коштів

з бюджету Овруцької міської ради,

що спрямовуються фізичним особам

для виплати часткового відшкодування

вартості закуплених установок

індивідуального доїння корів

РЕЄСТР

фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння корів (УІД)

на ____________ 20   року

№ з/п ПІБ

фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта Номер поточного рахунку, найменування відділення банку Вартість придбання УІД, грн. Підлягає до відшкоду

вання,

грн.

1          
         
  Всього        
 

 

Голова комісії:

 

________

 

(підпис)

________

 

(ПІБ)

 
Секретар ________

 

(підпис)

________

 

(ПІБ)

 
М.П.

Члени комісії

_______

(підпис)

_______

(ПІБ)

 
 

 

________

(підпис)

________

(ПІБ)

 
  ________

(підпис)

________

(ПІБ)

 

Додаток 4

до Порядку надання і використання коштів

з бюджету Овруцької міської ради,

що спрямовуються фізичним особам

для виплати часткового відшкодування вартості

закуплених установок індивідуального доїння корів

ВІДОМІСТЬ

про суми надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються фізичним особам для виплати часткового відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння корів (УІД)

 на ___________20  року

№ з/п ПІБ

фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта Номер поточного рахунку, найменування відділення банку Вартість придбання УІД, грн. Нараховано відшкодування, грн. Сплачено, грн.
1            
           
  Всього          

Міський голова                          _____________                     ________________

(підпис)                                        (ПІБ)

Головний бухгалтер                   _____________                     ________________

(підпис)                                        (ПІБ)

Голова комісії                          _____________                     ________________

(підпис)                                        (ПІБ)

МП

Додаток 4

Програми розвитку агропромислового комплексу

Овруцької міської територіальної громади

на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії

Овруцької міської ради від 22.12.2020р. №______

ПОРЯДОК

надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради,

що спрямовуються фізичним особам на здешевлення

вартості цукру для годівлі бджіл

 1. Порядок надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються фізичним особам на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл розроблено відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України та на виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки
 2. Порядок визначає механізм надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради фізичним особам об’єднаної громади, які тримають 10 і більше бджолосімей з метою популяризації даної галузі серед молоді, збільшення чисельності бджолосімей, нарощування обсягів виробництва продукції бджільництва, зокрема меду.
 3. Головним розпорядником коштів є Овруцька міська рада.
 4. Кошти з бюджету Овруцької міської ради спрямовуються фізичним особам громади на здешевлення цукру для годівлі бджіл в розмірі 50 відсотків вартості його придбання при утриманні на пасіках на 1 січня поточного року 10 і більше бджолосімей у розрахунку  5 кг  цукру  на  сім’ю  при  вартості  придбання до 14 грн. за 1 кг.
 5. Для організації роботи, пов’язаної з проведенням прийому документів від фізичних осіб, які утримують на пасіках 10 і більше бджолосімей, для отримання коштів з бюджету Овруцької міської ради розпорядженням голови міської ради утворюється комісія.

Кошти з бюджету Овруцької міської ради спрямовуються фізичним особам громади на здешевлення цукру для годівлі бджіл в розмірі  50 відсотків  вартості його придбання при утриманні на пасіках на 1 січня поточного року 10 і більше бджолосімей у розрахунку  5 кг  цукру  на  сім’ю  при  вартості  придбання до 14 грн. за 1 кг.

 1. Прийом документів розпочинається з березня місяця поточного року при наявності фінансових можливостей бюджету.

Засідання комісії проводиться до 01 грудня поточного року.

 1. Фізичні особи для отримання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються фізичним особам на здешевлення цукру в розмірі 50 відсотків вартості його придбання в термін до 1 грудня поточного року, подають такі документи:

–    заяву на відшкодування вартості придбаного цукру (додаток 1);

 • довідку, видану міською радою або старостинським округом про наявність бджолосімей станом на 1 січня поточного рокубюдж;
 • документи, що засвідчують кількість, вартість та оплату за придбаний

цукор (фіскальний чек, квитанція про оплату, інші платіжні документи);

 • копію паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

–   довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком (або реквізити для оплати , зазначені в заявці);

–  письмове зобов’язання про повернення до бюджету Овруцької міської ради отриманих коштів у разі  їх незаконного отримання або недотримання умов цього Порядку.

 1. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються в журналі обліку (додаток 2).

Комісія міської ради розглядає і перевіряє подані  фізичними особами  документи у порядку черговості їх реєстрації, проводить перевірку на відповідність їх умовам Порядку.

Розглянуті документи зберігаються протягом п’яти років.

Документи, які подані не в повному обсязі, підлягають поверненню.

 1. У разі незаконного отримання дотації або недотримання умов цього Порядку кошти отримані фізичними особами на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл повертаються в повному обсязі до Овруцького міського бюджету за поточний рік до кінця поточного бюджетного року .

У разі неповернення у визначений термін коштів, в наступних бюджетних періодах такій  фізичній особі кошти з міського бюджету по даному Порядку не виділяються та документи від такої фізичної особи на отримання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються  фізичним особам на здешевлення цукру в розмірі 50 відсотків вартості його придбання згідно пункту 7 даного Порядку не приймаються.

Комісія здійснює облік фізичних осіб, які незаконно отримали кошти згідно даного Порядку або недотрималися умов цього Порядку та  при цьому кошти до Овруцького міського бюджету якими не повернено у визначений даним Порядком термін.

 1. Рішення комісії приймається на засіданні у присутності не менше половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол із зауваженнями, висловлює свою окрему думку  та додає її до протоколу засідання комісії, що є  його невід’ємною частиною.

 1. Комісія міської ради визначає суму коштів для кожної фізичної особи, яка подала заявку, та приймає рішення про включення до реєстру фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування  вартості закупленого цукру для годівлі бджіл (додаток 3).
 2. Овруцька міська рада надає Комісії інформацію щодо наявних кошторисних призначень для надання дотації фізичним особам на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл. Комісія на підставі Реєстру готує Відомість фізичних осіб, які мають право на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл (далі-Відомість).
 3. Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України  20 березня  2012  року  за № 419/20732.
 4. Міська рада здійснює перерахування бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки фізичних осіб на підставі Відомості фізичних осіб, які мають право на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл в установах банків відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 року № 938 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.
 5. Складання та подання звітності про використання коштів бюджету міської ради здійснюється в установленому законодавством порядку. Комісія щомісячно готує звіт щодо виплати дотації фізичним особам на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл згідно даного Порядку в розрізі фізичних осіб  з зазначенням сум.
 6. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів з бюджету міської ради здійснюється згідно з чинним законодавством.

Овруцький

міський голова                                                                      І.Я. Коруд

Додаток 1

до Порядку надання і використання коштів

з бюджету Овруцької міської ради,

що спрямовуються фізичним особам

на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл

Голові комісії

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(П.І.Б. голови комісії)

___________________________________

(П.І.Б. фізичної особи)

___________________________________

(адреса)

___________________________________

Заявка

на розгляд документів по наданню і використанню коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються фізичним особам на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл

Прошу розглянути подані документи для надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються фізичним особам на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл, а саме:

1) заявку на відшкодування вартості придбаного цукру;

2) довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;

3) довідку, видану міською радою або старостинським округом  про наявність бджолосімей станом на 1 січня поточного року;

4) документи, що засвідчують кількість, вартість та оплату за придбаний цукор;

5) копії паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

6) письмове зобов’язання про  повернення до бюджету Овруцької міської ради отриманих коштів у разі їх незаконного отримання або недотримання умов цього Порядку.

«___»_____________   року                               ______________

(підпис)

Додаток 2

до Порядку надання і використання коштів

з бюджету Овруцької міської ради,

що спрямовуються фізичним особам

на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл

Журнал обліку

фізичних осіб-пасічників, якими подано документи на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл

з/п

ПІБ фізичної особи Місце проживання Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта Номер поточного рахунку, відкритого у банку, найменування відділення банку Кількість бджолосімей Кількість придбаного цукру, кг Вартість придбаного 1 кг цукру, грн. Дата прийняття документів Підпис фізичної особи
                   
                   

Додаток 3

до Порядку надання і використання коштів

з бюджету Овруцької міської ради,

що спрямовуються фізичним особам

на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл

РЕЄСТР

фізичних осіб, які мають право на здешевлення вартості цукру

для годівлі бджіл

на ____________ 20   року

№ з/п ПІБ

фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта Номер поточного рахунку, найменування відділення банку Кількість бджолосімей Кількість придбаного  цукру, на яку нараховується дотація, кг Вартість придбаного 1 кг цукру, грн.

 

Сума нарахованої дотації, грн.
1              
             
  Всього            

 

Голова комісії:

 

 

______________________

(підпис)

 

 

 

_________________________

(ПІБ)

Секретар           ________________

(підпис)

___________________

(ПІБ)

М.П.

Члени комісії

 

____________________

(підпис)

 

__________________________

(ПІБ)

  ________________

(підпис)

___________________

(ПІБ)

  ________________

(підпис)

___________________

(ПІБ)

Додаток 4

до Порядку надання і використання коштів

з бюджету Овруцької міської ради,

що спрямовуються фізичним особам

на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл

ВІДОМІСТЬ

фізичних осіб, які мають право на здешевлення вартості цукру

 для годівлі бджіл

на _________ 20     року

№ з/п ПІБ

фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта Номер поточного рахунку, найменування відділення банку Кількість придбаного  цукру, на яку нараховується дотація, кг Вартість придбаного 1 кг цукру, грн.

 

Нараховано дотації, грн. Сплачено, дотації,

грн.

1              
             
  Всього            

Міський голова                          _____________                     ________________

(підпис)                                        (ПІБ)

Головний бухгалтер                   _____________                     ________________

(підпис)                                        (ПІБ)

Голова комісії                   _____________                     ________________

(підпис)                                        (ПІБ)

МП


ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Овруцька міська рада

РІШЕННЯ

______________________                                VIIскликання

від 22 грудня 2020 року         №____

Про затвердження Програми розвитку агропромислового
комплексу Овруцької міської територіальної

громади  на 2021-2025 роки

З метою  підвищення  ефективності  аграрного виробництва, подолання негативних явищ в окремих напрямках агропромислового комплексу громади та забезпечення стабільності її розвитку,  на виконання ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму розвитку агропромислового комплексу Овруцької Овруцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (додається).
 2. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови та постійну депутатську комісію з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, землекористування, екології, розвитку аграрно-промислового комплексу та сільських територій.

Міський голова                                                                                   І.Я. Коруд  Завантажити документ
Розмір тексту-+=