Проект рішення “Про затвердження Перспективногоплану розвитку послуг щодозабезпечення законних прав та інтересівдітей в Овруцькій міській об’єднаній територіальній громаді на 209-2026 роки”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Тридцять шоста сесія                                        VІІ скликання

Від  ___ листопада 2019 року                                                                      №___

Про затвердження Перспективногоплану

розвитку послуг щодозабезпечення законних
прав та інтересівдітей в Овруцькій міській об’єднанійтериторіальній громаді на 209-2026 роки

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу», враховуючи рішення обласної ради від 26.07.2018 №1133 «Про Регіональний план реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Житомирській області на 2018-2026 роки», з метою забезпечення прав дітей на виховання в сімейному оточенні, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Перспективний план розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей в Овруцькій міській об’єднаній територіальній громаді на 2019 – 2026 роки (додається).
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з гуманітарних питань(Левківський П.І.) та заступника міського голови Рибинську Н.М.

Секретар міської ради                                                                І.М.Дєдух

Додаток

до рішення міської ради

від  26.1.2019    № ___

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
ДІТЕЙ В ОВРУЦЬКІЙ ОТГ

НА 2019-2026 РОКИ

Вступ

Перспективний план в Овруцькій ОТГ (далі –  План) розроблено на виконання Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р (далі – Національна стратегія) та Регіональний  план реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Житомирській області на 2018-2026 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 26.07.2018 № 1133.

План ґрунтується на положеннях Конвенції ООН про права дитини, принципах Національної стратегії.

Державні органи і посадові особи усвідомлюють свою відповідальність за долю дітей і визнають, що сім’я є найкращим середовищем для виховання і розвитку дитини, збереження сім’ї для дитини є головною умовою безпеки і благополуччя дитини. В рамках реформи всі рішення щодо дитини будуть прийматися з урахуванням її потреб, інтересів, дотримуючись принципу найвищих інтересів дитини.

Надання медичних послуг, проводиться відповідно до встановлених нормативів ,згідно наказу МОЗ №504 від 9.03.2018 “Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги.” Первинна медична допомога в районі представлена районним центром ПМСД до складу якого входять: 15 амбулаторій ЗПСМ,49 ФП та 17 ФАП.

В районі зареєстровано 5852 дітей. Дитяче населення на 100% має доступ до забезпечення медичними послугами.

Первинна медична допомога  населенню надається лікарями загальної- практики сімейної медицини, педіатрами, фельдшерами та сестрами  медичними загальної практики сімейної медицини.

Патронажний сестринський догляд за новонародженими та дітьми раннього віку здійснюється відповідно до наказу МОЗ №149 від 20.03.2009р «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років»

Якщо дитина опиняється в складних життєвих обставинах, медичним працівником надається подання до служби у справах дітей .Такі діти беруться на облік та за ними проводиться медичний та соціальний супровід.

Мета

Основною метою Плану є послідовне реформування діючої системи забезпече право дитини на проживання, догляд і виховання в сім’ї або умовах максимально наближених до сімейних, доступ до якісних соціальних, освітніх, медичних послуг.

Завдання

Основними завданнями Плану є:

– забезпечення реалізації на території Овруцької територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

– забезпечення в процесі реформи ефективної координації дій між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжвідомчого співробітництва та взаємодії;

– створення ефективної системи раннього виявлення та підтримки сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, з метою попередження розлучення дитини з сім’єю і попадання в заклад інституційного догляду та виховання дітей;

– створення і розвиток соціальних, освітніх, медичних, реабілітаційних послуг відповідно до потреб дітей та їх сімей, перш за все, на рівні громади;

– розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для досягнення зазначеної основної мети і завдань, з урахуванням результатів комплексного дослідження ситуації щодо забезпечення прав дітей в районі, План передбачає ряд заходів, спрямованих на створення ефективних механізмів підтримки сімей з дітьми, які об’єднують фінансову, матеріальну допомогу та послуги для сприяння батькам у виконанні своїх обов’язків по догляду та вихованню дітей, подоланні складних життєвих обставин.

Особливу увагу приділено питанням розвитку базових медичних, освітніх, соціальних послуг, послуг раннього втручання, інклюзивного навчання, альтернативних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, підвищення професійного рівня фахівців, що надають послуги дітям та сім’ям з дітьми, створенню умов для участі неурядових організацій у наданні послуг сім’ям з дітьми, а також питанням інформаційно-просвітницької діяльності, моніторингу та оцінки виконання плану.

За результатами щорічного моніторингу та оцінки виконання Плану його перегляд і кореляція можуть проводитися щороку. У той же час, плановий перегляд і кореляція  Плану будуть проведені в 2021, 2024 і 2025 роках.

Ключові показники ефективності реформування системи інституційного догляду та виховання дітей Овруцької громади, яких планується досягти за станом на 1 січня 2021:

– зменшити кількість дітей, які виховуються в установах інституційного догляду та виховання дітей на 30 %.

– створити умови для інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти;

– забезпечити інтеграцію в суспільство і послугами соціального супроводу випускників закладів інституційного догляду та виховання, дітей / осіб з числа вихованців прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників з метою їх підготовки до самостійного життя.

Ключові показники ефективності, яких потрібно досягти в наступні періоди, будуть визначені за результатами перегляду та кореляції  Плану відповідно в 2021 і 2024 роках.

Реалізація Плану буде здійснюватися на принципах державно-приватного партнерства з широким залученням до цієї роботи представників громадянського суспільства, неурядових організацій, донорів, інших зацікавлених осіб.

План реформування системи інституційного догляду і виховання дітей  на 2019-2026 роки розроблений на основі комплексного дослідження ситуації щодо забезпечення прав дітей в районі, проведеного в період з 10.09.2019 року.

І. Результати оцінки становища дітей в ситуації ризику і послуг, що надаються дітям та їхнім родинам

В Овруцькій ОТГ проживає 5852 дитини.

На території Овруцького району станом на 31.06.2019 року проживає 196   дітей, що виховуються в 85 сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Основною причиною перебування дітей на такому обліку є неналежне виконання батьками батьківських обов’язків, що породжує соціальне сирітство.

Причини влаштування дітей в установи

Причини влаштування дітей в заклади інституційного догляду можна розділити на медичні та соціальні.

Згідно інформації відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради з Овруцької ОТГ в інтернатних закладах перебуває 11 дітей.

До соціальних причин відноситься наявність у дитини статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, а також складні життєві обставини сім’ї (бідність, ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків, режим роботи і т.д.).

Не всі діти мають можливість проживати і виховуватися в повноцінній сім’ї. Бідність родин, складні життєві обставини, обмеження фізичних можливостей, недостатність на рівні району послуг з підтримки дітей та сімей з дітьми зумовлюють те, що частина дітей перебувають поза сімейним оточенням, в закладах інституційного догляду за дітьми.

Розвиток медичних послуг, послуг з інклюзивної освіти та підтримка батьків стануть ключовими факторами у поверненні цих дітей в родини, адже такі сім’ї потребують не тільки матеріальної допомоги, а також і соціального супроводу сім’ї і дитини, який повинен включати всі аспекти соціальної підтримки, реабілітації, адаптації, захисту дитини та підвищення ресурсу власних можливостей батьків для догляду і виховання дитини.

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які  становить 79 дітей.

Станом на 10.09.2019року  в Овруцькій ОТГ створено та функціонує 3 прийомні сім’ї, в яких перебуває на утриманні та вихованні 4 дітей.

В Овруцькій ОТГ проживає 22 усиновлені дитини.

Ефективність реалізації Плану в значній мірі залежить від підвищення професійного рівня фахівців, які надають послуги дітям і сім’ям з дітьми, та рівня спроможності учасників процесу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. В цілому, діяльність  із соціальної профілактики в сімейному і дитячому середовищі вимагає комплексних заходів, координації і спрямування дій всіх суб’єктів соціальної  роботи на раннє виявлення сімейного неблагополуччя, надання сім’ям з дітьми комплексної підтримки і допомоги в подоланні складних життєвих обставин.

Згідно з інформацією управління праці та соціального захисту населення Овруцької РДА перебувають 366 багатодітних сімей, 705 одиноких матерів отримують соціальну допомогу на дітей, 164 осіб отримують допомогу на дитину з інвалідністю, 66 осіб одержують соціальну допомогу на дитину під опікою/піклуванням.

Недостатній розвиток соціальних послуг щодо підтримки сім’ї, послуг, що заміщають сім’ю, послуг сімейного типу (альтернативних), послуг для дітей з інвалідністю та їх сімей, а також послуг інклюзивної освіти  призводить до щорічної інституціалізації великої кількості дітей.

Одним із проблемних питань в реалізації Плану є формування усвідомленої громадської позиції щодо важливості виховання та розвитку дитини у сім’ї, неприпустимості розлучення дитини з батьками через особливості її розвитку, негативних наслідків інституційного догляду та виховання для дитини.

У Овруцькій ОТГ функціонують 16 закладів дошкільної освіти, де здобуває освіту 941 дитина. Планова ємність ЗДО становить 1012 місць. 15 закладів дошкільної освіти мають 10,5 годинний режим роботи, 1 ЗДО-9 годинний.

У 18 закладах загальної середньої освіти, з них 7 філій, які функціонують у Овруцькій ОТГ, навчаються 3598 дітей , з них 39 з особливими освітніми потребами та мають інвалідність, 3 дітей проходять навчання індивідуально, 36 дітей – в інклюзивних класах.

В Овруцькій ОТГ в закладах загальної середньої освіти створено 35 груп продовженого дня, які відвідують 1050 дітей.

Варто окремо відзначити, що, виходячи із зібраної інформації, загальноосвітні навчальні заклади заповнені на 45%, що говорить про необхідність продовження оптимізації мережі закладів системи освіти. Зокрема, може бути розглянуто питання про створення дошкільних навчальних закладів використовуючи ресурси шкіл.

В Овруцькій громаді організовано підвезення дітей у загальноосвітні навчальні заклади. Всього в ОТГ функціонує 10 транспортних засобів для підвезення дітей.

В навчальних закладах Овруцької ОТГ  гарячим харчуванням забезпечено 3521 учня.

Первинну медичну допомогу в громаді забезпечує КНП «Овруцький ЦПМСД», що має таку структурність та кількість: лікарських  амбулаторій-15, фельдшерсько-акушерських пунктів-17,фельдшерських пунктів – 49.

Забезпеченість лікарями даних  установ (у проценті від потреби) становить 97%, кількість сімейних лікарів – 32. У кожній адміністративно-територіальній одиниці Овруцької ОТГ – доступні послуги сімейного лікаря. На території Овруцької громади проживає 5852 дитячого населення , з них 164 дитини з інвалідністю, що становить 2,6 % від загальної кількості дитячого населення.

Вторинну медичну допомогу надає КНП «Овруцька міська лікарня»

З метою наближення лікарської допомоги проводяться виїзди згідно графіку лікарів педіатрів та сімейних лікарів на фельдшерські пункти, де проводяться огляди дорослого та дитячого населення,  також проводяться профілактичні щеплення згідно календаря щеплень.

Медичними працівниками постійно проводиться санітарно-освітня робота серед населення району щодо підтримки грудного вигодовування та попередження насильства в сім’ї.

 Кадрове забезпечення послуг

Станом на 09.09.2019р, діяльність із захисту прав і законних інтересів дітей в Овруцькій ОТГ здійснює  служба у справах дітей Овруцької РДА, у якій працює  4 фахівці.

Служба у справах дітей  Овруцької ОТГ створена, але на  даний час здійснюється державна реєстрація створення юридичної особи ССД та соціального захисту населення Овруцької міської ради згідно вимог чинного законодавства. Передбачається, що в ССД та соціального захисту населення Овруцької міської ради буде працювати 3 спеціалісти.

З огляду на децентралізацію, яка передбачає збільшення повноважень органів місцевого самоврядування, в тому числі щодо захисту прав дітей та надання послуг для них і їх сімей, дуже важливо, щоб процес створення служб у справах дітей в ОТГ був прискорений.

У цілому в громаді прослідковується недостатність кадрового забезпечення в соціальній сфері.

Загальні висновки за результатами оцінки становища дітей в ситуації ризику і послуг, що надаються дітям та їхнім родинам

Сфера захисту прав дітей потребує модернізації і якісного реформування. У процесі реформи слід акцентувати увагу на такі основні  напрями:

  1. Діяльність структурних підрозділів органів влади, установ, організацій громадянського суспільства повинна бути орієнтована на створення скоординованої, стійкої системи забезпечення і захисту прав дітей, заснованої на принципі дотримання найвищих інтересів дитини, які попередили б розлучення дитини з сім’єю та інституціалізацію дітей.
  2. На рівні громад повинні бути створені і надані дітям та сім’ям з дітьми якісні та ефективні послуги, орієнтовані на отримувачів, що відповідають їхнім потребам, засновані на принципі міжвідомчого співробітництва та спрння прав дітей в районі та формування такої системи, яка забезпечить

ияння.

  1. 3. Система закладів інституційного догляду і виховання дітей повинна бути поступово реформована і трансформована, так як вона не забезпечує право дітей на виховання в сім’ї та навчання в загальному середовищі.
  2. 4. Реформа закладів інституційного догляду і виховання дітей повинна здійснюватися з дотриманням таких принципів:

реінтеграція дітей із закладів ґрунтується на оцінці ситуації і на індивідуальному плані;

при прийнятті рішення про вибір форми влаштування дитини, пріоритетними є його думка і попередня підготовка;

служби у справах дітей та заклади, що надають соціальні послуги, повинні бути створені на рівні спільноти;

підтримка сімей, в які повертаються діти, повинна здійснюватися до, під час і після реінтеграції;

попередження розміщення дітей в заклад інституційного догляду та виховання необхідно вирішувати за допомогою розвитку відповідних соціальних послуг;

для найбільш ефективного використання ресурсів процес оптимізації закладів  інституційного догляду і виховання дітей повинен супроводжуватися перерозподілом фінансових, матеріальних і людських ресурсів до новостворених соціальних послуг та послуг інклюзивної освіти.

  1. 5. Важливість, необхідність та незворотність процесів реформи повинні бути доведені до громадськості та осіб (керівників і фахівців), залучених до процесу захисту дитини та сім’ї. Формування правильної громадської думки є однією з головних передумов успіху реформи.
  2. 6. Діти (на рівні спільнот, що знаходяться в закладах інституційного догляду і виховання, випускники закладів з особливими потребами і без) повинні бути залучені і брати участь в процесах реформ і прийнятті рішень, які їх стосуються.
  3. 7. Для проведення реформи системи захисту дітей, повинні бути заплановані ресурси (фінансові, людські, матеріальні), ґрунтуючись на принципах достатності, якості і ефективного використання.
  4. 8. Постійний моніторинг на всіх рівнях системи захисту дитини та сім’ї, і періодична оцінка повинні супроводжувати процеси реформи та відповідні зміни і доповнення повинні бути внесені, для забезпечення правильного курсу реформи.

Для здійснення вищезазначених цілей, пропонується  перспективний план Овруцької ОТГ.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
 РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
ОВРУЦЬКОЇ ОТГ

НА 2019-2026 РОКИ

Завдання Назва заходів Термін виконання Відповідальні виконавці Показники виконання Фінансова потреба
Основна мета плану: Послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в районі та формування системи, яка забезпечить проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах максимально наближених до сімейних
І. Координація та взаємодія в Овруцькій ОТГ
Специфічні цілі:

створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб’єктів Овруцької ОТГ-; визначення рівнів відповідальності в процесі реформи;

інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії та Регіонального плану, заходів регіональних програм та відомчі плани, в Перспективний план;

впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі.

1.1. Забезпечити організаційну спроможність щодо здійснення реформування системи інституційного догляду і виховання дітей у регіоні 1.1.Функціонування ССД та соціального захисту населення Овруцької ОТГ

 

 

 

1.1.2.Створення міжвідомчої робочої групи та залучення всіх її членів до надання інформації та написання перспективного плану розвитку послуг, щодо забезпечення законних прав та інтересів Овруцької ОТГ на 2019-2026 роки.

 

 

 

1.1.3 Створення Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї (зі статусом координаційного органу з реалізації реформи системи інституційного догляду і  виховання дітей).

2019-2026 р.

 

 

 

 

IV квартал 2019 р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Голова ОТГ

 

 

 

ССД, відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, КНП «Овруцькій ЦПМСД», КНП «Овруцька міська лікарня», відділ муніципальної інспекції Овруцької

міської ради,

Управління праці соціального захисту населення, Центр соціальних служб, для сім’ї дітей та молоді Овруцької РДА, Овруцьке відділення поліції ГУНП в Житомирській обл..

 

 

 

 

ССД Овруцької ОТГ створена 29.07.2019р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координаційна рада буде створена

 

 

 

Не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Проведення засідань Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї. Щоквартально Голова та члени Координаційної ради Протоколи засідань, будуть прийняті рішення Не потребує
1.1.5. Проведення щорічного відкритого/ розширеного засідання Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї для подання загального звіту про хід / рівні реалізації реформи. щороку Голова та члени Координаційної ради Представлені звіти,

протокол засідання

Не потребує
1.2 Залучити недержавні організації  до реалізації Перспективного плану реформування системи інституційного догляду і виховання дітей  в Овруцькій ОТГ на 2019-2026 роки 1.2.2. Залучення недержавних організацій в наданні підтримки дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям що виховуються в сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах 2020-2026 Залучення і співпраця недержавних організацій

При потребі

ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми
Специфічні цілі:

створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громад, що відповідають потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною;

забезпечення дітей-вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції в суспільство, утримання та виховання дітей в сімейному середовищі;

збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням;

забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми (включно недержавними організаціями).

Освітні послуги
2.1 Забезпечити розвиток системи надання послуг  в інклюзивному середовищі 2.1.1. Співпраці з Комунальною установою «Овруцький   інклюзивний ресурсний центр» Овруцької районної ради

 

2019-2026 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, Районна рада. КУ «Овруцький ІРЦ» створений і функціонує За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
2.2 Забезпечити догляд дітей у громаді за місцем проживання 2.2.1. Створено та забезпечено доступності послуги продовженого дня в навчальних закладах.

 

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 35 груп продовженого дня в навчальних закладах  функціонують та за потреби будуть створені. За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
  2.2.2. Забезпечення гарячим харчуванням  дітей в ЗЗСО  на 100%

 

2019-2026  Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради органи місцевого самоврядування Потреби визначені.

всім дітям надається гаряче харчування

За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
2.2.3. Забезпечення доступу до освіти дітям дошкільного віку, в тому числі дітям з обмеженими можливостями на 100% 2019-2025 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, органи місцевого самоврядування Дошкільні навчальні заклади створені та функціонують.

 

За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
2.2.4. Функціонування (за наявності), забезпечення доступності послуги продовженого дня (чергової групи) в дошкільних навчальних закладах. 2019-2026 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради, органи місцевого самоврядування Потреби визначені.

Чергові групи  функціонують

За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
  2.2.5. Забезпечення перевезення дітей з особливими освітніми потребами для отримання освітніх послуг в закладах загальної середньої та дошкільної освіти на 100%. 2019-2026 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради Потреби визначені.

Дітям з особливими освітніми потребами забезпечений доступ до освіти

За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
Медичні послуги
2.4 Створити систему надання медичних послуг 2.4.1. Створення ефективної системи надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених нормативів.

 

2019-2026 Відділ охорони здоров’я

КНП «Овруцький

ЦПМСД»

 

100% дитячого населення мають доступ і забезпечені медичними послугами За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
  2.4.2. Забезпечення патронажного сестринського спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах спільно із соціальними працівниками.

 

2019-2026 КНП «Овруцький

ЦПМСД»

 

100% новонароджених і дітей раннього віку охоплені патронажним наглядом За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
  2.4.3. Забезпечення середовища безпечного для життя дитини в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. 2019-2026 Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради (за згодою) заклади загальної середньої освіти, КНП «Овруцька міська лікарня», КНП «Овруцький ЦПМСД» Розроблені та затверджені критерії середовища безпечного для життя дитини у закладах дошкільної та загальної шкільної освіти. У 100% закладах дошкільної та загальної шкільної освіти введені посади медичної сестри За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
  2.4.4. Забезпечення отримання послуг системи вторинної медичної допомоги. 2019-2026 КНП «Овруцька міська лікарня» Мережа закладів розвинена і функціонує За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
2.4 Забезпечити профілактичну діяльність з метою попередження ризиків народження дітей з порушеннями здоров’я 2.4.1. Продовжити функціонування кабінету планування сім’ї зі школами відповідального батьківства при  жіночій консультації. 2019-2026 КНП «Овруцька міська лікарня» Розроблено, затверджено та впроваджується програма навчання молодих батьків по догляду і вихованню новонародженої дитини  За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
Соціальні послуги
2.6 Забезпечити організаційну спроможність та планування надання соціальних послуг 2.6.1 Проведення комплексної оцінки потреб сімей, діти з яких навчаються в інтернат них закладах 2019-2020 ССД та соціального захисту населення Овруцької міської ради Оцінка проведена. Потреби виявлені Не потребує
2.6.2 Робота з батьками та особами, які їх замінюють, щодо реінтеграції їх дітей з інтернат них закладів в біологічну сім’ю та залучення до навчання за місцем проживання

 

2020-2024 ССД та соціального захисту населення Овруцької міської ради Соціальні послуги батькам,  особам, що їх заміняють та дітям надаються, сім’ї взяті під соціальний супровід Не потребує
2.7 Забезпечення функціонування системи соціальних послуг з підтримки сімей з дітьми 2.7.1. Забезпечення надання базових соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в кожному населеному пункті ОТГ відповідно до потреб:

до 2020 року – 10%

до 2022р – 20%

до 2024р – 40%

до 2026 р – 80%

2019-2026 ССД та соціального захисту населення ОТГ Соціальні послуги надаються відповідно до потреб За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
2.7.2. Забезпечення надання соціальних послуг для сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах

до 2020 року – 10%

до 2022р – 20%

до 2024р – 40%

до 2026 р – 80%

 

2019-2016 ССД та соціального захисту населення ОТГ, Овруцький РЦСССДМ (за згодою) Сім’ї отримують соціальні послуги відповідно до потреб За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
2.7.3. Розвиток соціальної послуги консультування сімей з дітьми щодо соціального захисту та підтримки 2020-2026 ССД та соціального захисту населення ОТГ, Овруцький РЦСССДМ (за згодою) Послуги надаються За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
2.7.4 Забезпечення соціальної послуги кризового та екстреного втручання на 100% 2020-2026 ССД та соціального захисту населення ОТГ, Овруцький РЦСССДМ (за згодою Послуга забезпечується ССД та соціального захисту населення ОТГ, Овруцький РЦСССДМ (за згодою
2.8.Забезпечити організацію системи управління соціальними послугами 2.8.1. Забезпечення обліку послуг , що надаються одержувачам всіма суб’єктами надання соціальних послуг. Забезпечення контролю та оцінки якості надання соціальних послуг та діяльності суб’єкта, що надає соціальні послуги. 2020-2026 ССД та соціального захисту населення ОТГ Не потребує
ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Специфічні цілі:

створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду дітей;

створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на  проживання і виховання в сім’ї або в умовах максимально наближених до сімейного середовища.

3.1. Забезпечити фахову підтримку сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 3.1.1. Приведення до відповідності чинному законодавству штатної чисельності служби у справах дітей та соціального захисту населення Овруцької міської ради

2020- 1

2022- 1

2026 -1

 

2019 -2020 Овруцька міська рада

 

Штатна чисельність служби у справах дітей та соціального захисту населення  Овруцької міської ради відповідає чинному законодавству За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
3.1.2. Призначення фахівців із соціальної роботи для супроводу/супроводження сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

2020-1

2022-1

2026-2

 

2019-2025 ССД та соціального захисту Овруцької міської ради Фахівці призначені, підготовлені За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
3.2. Створити умови для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на  проживання і виховання в сім’ї 3.2.1. Організація підбору кандидатів в патронатні вихователі опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі. 2019-2026 ССД та соціального захисту населення Овруцької міської ради Кандидати підібрані та направлені на навчання. За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
3.2.2. Забезпечення якісним, систематичним соціальним супроводом/супроводженням  сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та їх дітей 2019-2026 ССД та соціального захисту населення Овруцької міської ради, Овруцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) Супровід/супроводження забезпечено відповідно до Державного стандарту. За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
3.2.3.  Створення групи взаємопідтримки  прийомних батьків, опікунів, піклувальників.

 

2019-2020 ССД та соціального захисту Овруцької міської ради,

Овруцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

Створена і працює група взаємопідтримки прийомних батьків

 

За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
3.3. Забезпечити влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання 3.3.1. Створення сімей патронатних вихователів для тимчасового влаштування дітей.

 

2020-2026 ССД та соціального захисту населення,

Овруцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молод

Створено 1 патронатну сім’ю За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
3.3.2. Створення МГБ (малого групового будинку) в Овруцькій ОТГ 2020-2016 Овруцька міська рада За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
3.4. Забезпечити захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 3.4.1. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 2019-2026 Служба у справах дітей, та соціального захисту населення Овруцької міської ради. До 2027 р.  особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  що перебувають на обліку, при потребі отримують житло За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
IV. Інформаційно-просвітницька діяльність
Специфічні цілі:

забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи;

інформування громадськості та батьків про права дитини на сім’ю, на освіту, на охорону здоров’я тощо і про обов’язки дорослих забезпечити реалізацію цих прав;

просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей.

4.1. Забезпечити інформаційно-просвітницьку діяльність в Овруцькій ОТГ 4.1.1. Визначення основних цільових аудиторій для комунікації і підготовка ключових повідомлень

Розробка і впровадження плану заходів щодо інформування громадськості про  перспективний план розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів в Овруцькій ОТГ на 2019-2026 роки, його цілі і завдання.

2019-2026 Відділ інформаційно аналітичної  діяльності та комунікацій з громад кістю Овруцької міської ради Цільові аудиторії визначені і ключові повідомлення підготовлені

Затверджений і впроваджений план

Не потребує
4.1.2. Створення розділу на офіційному сайті Овруцької міської ради. 2020 Відділ інформаційно аналітичної  діяльності та комунікацій з громад кістю Овруцької міської ради Створено розділ  
4.1.3. Розробка інформаційно-роз’яснювальних матеріалів: брошури, листівки, плакати, буклети для різних цільових аудиторій, для подальшого розповсюдження по Овруцькій ОТГ 2019-2020 ССД та соціального захисту населення, відділ інформаційно аналітичної  діяльності та комунікацій з громад кістю Овруцької міської ради Розроблені матеріали поширюються на всій території ОТГ  

V. ЗАХОДИ ПО ДЕ-ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ (РЕІНТЕГРАЦІЯ В БІОЛОГІЧНУ РОДИНУ/ АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ РОЗМІЩЕННЯ)

Завдання Назва заходів Термін виконання Відповідальні виконавці Показники виконання Фінансова потреба
Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Специфічні цілі:

створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду дітей;

створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на  проживання і виховання в сім’ї або в умовах максимально наближених до сімейного середовища.

5.1. Забезпечити фахову підтримку сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 5.1.1. Функціонування служб у справах дітей в об’єднаній територіальній громаді.

 

2019-2026 Овруцька міська рада

 

ССД функціонує За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача
5.2. Створити умови для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на  проживання і виховання в сім’ї 5.2.1. Організація підбору та направлення на навчання кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки 2020-2026 Служба у справах  дітей та соціального захисту Овруцької міської ради Кандидати підібрані та пройшли навчання. За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача

 VI. ЗАХОДИ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ РОЗЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ІЗ БІОЛОГІЧНОЮ РОДИНОЮ

Завдання Назва заходів Термін виконання Відповідальні виконавці Показники виконання Фінансова потреба
Інформаційно-просвітницька діяльність
Специфічні цілі:

забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи;

інформування громадськості та батьків про права дитини на сім’ю, на освіту, на охорону здоров’я тощо і про обов’язки дорослих забезпечити реалізацію цих прав;

просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей.

  6.1.1. .  Організація комунікаційної кампанії. Проведення профілактичних заходів з батьками з метою запобігання дитячої бездоглядності 2019-2026 ССД та соціального захисту населення

Овруцька міська рада

Організовано етапи комунікаційної кампанії Не потребує
  6.1.2Раннє виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, постійний контроль та взяття на облік за потребою, складання оцінки потреб 2019-2026 ССД та соціального захисту населення Не потребує
  6.1.3 Надання необхідної допомоги сім’ям СЖО включаючи і  забезпечення дровами на зимовий період (за потреби) 2019-2016 Відділ муніципальної інспекції Овруцької міської За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача

 

VII. Моніторинг, аналіз  та оцінка виконання Перспективного плану розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів в Овруцькій ОТГ на 2019-2026 роки
7.1 Забезпечити моніторинг  та проведення оцінки виконання заходів Перспективного плану  в Овруцькій ОТГ на 2019-2026 роки 7.1.1. Розробка та затвердження форм квартального та річного звіту про результати проведення моніторингу та оцінки виконання  Перспективного плану. 2020 р. Члени міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Овруцькій ОТГ Розроблені, затверджені форми Не потребує
  7.1.2. Розгляд відомчих звітів про виконання заходів щодо   забезпечення законних прав та інтересів в Овруцькій ОТГ на засіданнях Координаційної ради ради з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї 2019-2026 Члени Координаційної ради Представлені звіти.

Прийнято рішення

Не потребує
  7.1.3. Проведення аналізу цільового / адресного використання фінансових ресурсів в рамках виконання заходів  Регіонального плану. щороку

 

Служба у справах дітей та соціального захисту населення, Овруцька міська рада Проведено аналіз цільового використання фінансових ресурсів. Звіт за результатами аналізу Не потребує
  7.1.4. Підготовка та оприлюднення щорічного підсумкового звіту про результати проведення моніторингу виконання Перспективного плану. щороку

 

Члени міжвідомчої робочої групи Звіт підготовлено. Не потребує
  7.1.5. Плановий перегляд і кореляція  Перспективного плану щороку. Члени міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Овруцькій міській раді Зміни та доповнення внесено (у разі потреби) Не потребує
  7.1.8. Висвітлення результатів моніторингу на офіційному сайті Овруцької міської ради, в інших засобах масової інформації. 2019-2026 Відділ інформаційно аналітичної  діяльності та комунікацій з громад кістю Овруцької міської ради Висвітлення результатів на сайтах, в інших засобах масової інформації  
Залучення ресурсів для виконання Плану
Специфічні цілі:

гарантування стабільного і достатнього фінансування для виконання заходів Перспективного плану розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Овруцькій ОТГ на 2019-2026 роки;

забезпечення ефективності використання коштів, що спрямовуються на систему захисту, догляду та виховання дітей .

7.2. Забезпечити достатнє фінансування виконання заходів Перспективного плану у Овруцькій ОТГ на 2019-2026 роки 7.2.1. Розробка та затвердження порядку використання коштів, передбачених для фінансування заходів щодо виконання  Перспективного плану розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Овруцькій ОТГ на 2019-2026 роки. 2020 р. Овруцька міська рада Порядок розроблено

 

Не потребує
  7.2.2. Щороку передбачати кошти для фінансового забезпечення виконання заходів Перспективного плану розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Овруцькій ОТГ на 2019-2026 роки. 2020-2026 Овруцька міська рада Подані заявки на включення до бюджету коштів для виконання заходів.

 

Не потребує
  721.3. Проведення заходів щодо виявлення  альтернативних джерел фінансування та налагодження співпраці з міжнародними донорськими проектами і програмами технічної допомоги та грантів. 2019-2026 Овруцька міська рада Впровадження проектів, пошук позабюджетних, альтернативних джерел Не потребує

VІІІ.  Контроль за ходом виконання Програми

Управління та контроль за виконанням заходів Програми здійснює служба у справах дітей та соціального захисту населення Овруцької міської ради, шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю  щороку до 01 лютого року.

Відповідальний виконавець Програми раз на рік до 20 лютого подає голові Овруцької міської ради узагальнену інформацію про стан  її виконання.

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розмір тексту-+=