Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території, земельних ділянок які розташовані в межах Покалівського старостинського округу, Овруцького району, Житомирської області, з метою зміни цільового призначення

Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
проекту детального плану території, земельних ділянок які розташовані в межах Покалівського старостинського округу, Овруцького району, Житомирської області, з метою зміни цільового призначення з «землі запасу» на «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій» та передачі на умовах оренди, для будівництва об’єктів ВЕС
  1. Замовник

Замовник проекту: Виконавчий комітет Овруцької міської ради Житомирської області

Адреса: 11101 Житомирська обл., м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 43

Тел. / факс: (04148) 4-29-61

Електронна поштова скринька: 04053370@mail.gov.ua

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території, земельних ділянок, які розташовані в межах Покалівського старостинського округу Овруцького району Житомирської області з метою зміни цільового призначення з «землі запасу» на «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій» та передачі на умовах оренди, для будівництва об’єктів ВЕС розробляється на підставі рішення Овруцької міської ради Житомирської області № 1444 від 24.06.2019 р. «Про надання дозволу ТОВ «Вінд Солар Енерджі» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок, які розташовані на території Покалівського старостинського округу».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Основними цілями детального плану території є:

– обґрунтування зміни цільового призначення земельних ділянок із «землі запасу» на «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій»;

– визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення об’єкта будівництва;

– формування принципів планувальної організації забудови;

– визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

– визначення планувального рішення з урахуванням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства і заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

При розробленні детального плану території враховуються (за наявності): генеральний план населеного пункту, план зонування населеного пункту, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

  1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Детальним планом території вирішується питання доцільності формування території об’єктами енергогенеруючого підприємства – будівництво вітроенергетичних установок, об’єктів інженерного забезпечення, здійснення комплексного благоустрою та озеленення території.

Детальним планом території пропонується змінити категорію земель території проектування «землі запасу» на категорію: «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій».

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено, зокрема:

– «вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше».

– «зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель».

Таким чином, даний документ державного планування передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Згідно з вимогами законодавства, оцінка впливу на довкілля буде виконана на подальших стадіях проектування та до початку планової діяльності

  1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

– для атмосферного повітря:

– викиди забруднюючих речовин на стадії будівництва, що мають тимчасовий характер; на стадії експлуатації вплив на атмосферне повітря відсутній;

– для флори та фауни

– порушення рослинного покриву на території будівництва ВЕС; можливий потенційний вплив на авіфауну;

– для ґрунтів:

– для збереження верхнього ґрунтово-рослинного шару при будівельно-монтажних роботах передбачається його окреме зняття та зберігання з наступною рекультивацією порушених територій;

– для мікроклімату, водного середовища:

– вплив відсутній

– для здоров’я населення:

– шумовий вплив, вібрація, інфразвукове та електромагнітне випромінення в межах допустимих значень;

– тривалість можливого «ефекту мерехтіння тіні» від об’єктів, що обертаються, не перевищуватиме рекомендованих значень;

– поводження з відходами відповідатиме вимогам нормативного законодавства, тому прогнозований вплив

б) для територій з природоохоронним статусом:

Земельні ділянки, на які розробляється детальний план території, знаходяться поза межами структурних елементів екологічної мережі Житомирської області. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Враховуючі географічне положення ділянки, транскордонні наслідки реалізації планованої діяльності для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

На цей час на енергетичному ринку України склалася ситуація, що потребує пошуку нових і розвитку існуючих альтернативних джерел енергії. В Україні прийняті відповідні нормативні акти, що регулюють та стимулюють розвиток цього напрямку. Це, зокрема: Закони України «Про альтернативні джерела енергії», «Про електроенергетику», «Про ринок електричної енергії». Урядом України затверджений «Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 р.» (розпорядження КМУ від 01.10.2014 р. № 902-р), яким передбачено збільшення частки енергоносіїв, вироблених з відновлюваних джерел енергії. Окрім того «Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» (схвалена розпорядженням КМУ від 18.08.2017 р. № 605-р), передбачається стале розширення використання всіх видів відновлюваної енергетики, яка стане одним з інструментів гарантування енергетичної безпеки держави. Розвиток альтернативної енергетики, зокрема вітрової енергетики, передбачено Стратегією розвитку Житомирської області на період до 2020 року. Крім того, планована діяльність відповідає «Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки», затвердженій Постановою КМУ № 243 від 01.03.2010 р.  Одним з актуальних напрямків розвитку альтернативних джерел енергії є вітрова енергія. Будівництво вітроелектростанції, передбаченій у детальному плані території, дозволить покращити умови електропостачання мешканців населених пунктів Овруцького району, а також сприятиме зниженню залежності України від імпорту енергетичної сировини. Таким чином, планована діяльність відповідає напрямкам розвитку енергетичної сфери України, тому найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованого детального плану території.

Проте в процесі здійснення СЕО буде розглянута наступна альтернатива:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про СЕО.

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою проведення стратегічної екологічної оцінки є прогнозування можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив, вирішення задач раціонального природокористування у довгостроковій перспективі, та у відповідності з очікуваним станом природного середовища, згідно стратегії сталого розвитку.

При проведенні стратегічної екологічної оцінки детального плану території передбачається:

– збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

– проведення натурних досліджень з метою оцінки сучасного стану біорізноманіття території розробки містобудівної документації;

– здійснення оцінки впливу на окремі компоненти довкілля та на стан здоров’я та добробут населення планованої діяльності;

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території;

– врахування зауважень та пропозицій громадськості, що будуть надані під час проведення громадських обговорень;

– врахування зауважень та пропозицій, наданих під час проведення консультацій з органами державної влади.

При виконанні звіту проекту заплановано використання методів стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень.

Критерії оцінки – сучасні вимоги нормативно-правових актів в сфері забезпечення екологічної безпеки та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, зокрема:

– ресурсозберігаючі рішення щодо використання природних ресурсів;

– планувальні заходи (функціональне зонування, озеленення території та ін.);

– захисні заходи (дотримання норм технологічного регламенту, правил промислової та пожежної безпеки та ін.);

– заходи для мінімізації негативного впливу на птахів і місця їх мешкання:

– заходи для запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходи реагування на надзвичайні ситуації.

– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10, розраховане на широку аудиторію.

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельних ділянок, земельних ділянок, які розташовані в межах Покалівського старостинського округу Овруцького району Житомирської області з метою зміни цільового призначення з «землі запасу» на «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій» та передачі на умовах оренди, для будівництва об’єктів ВЕС, подаються до виконавчого комітету Овруцької міської ради Житомирської області за адресою: 11101 Житомирська обл., м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 43, або на електронну поштову скриньку: 04053370@mail.gov.ua.

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можна у приміщенні Овруцької міської ради Житомирської області, та на офіційному сайті органу місцевого самоврядування в мережі Інтернет за посиланням: https://ovruch.in.ua/.

Строк подання зауважень і пропозицій: з 27.09.2019 року протягом 15 днів (включно до 12.10.2019 р.). Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розмір тексту-+=