Проект рішення виконкому “Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу міського бюджету Овруцької міської ОТГ”

УКРАЇНА

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 15.08.2019           №

Про затвердження Бюджетного регламенту
проходження бюджетного процесу

міського бюджету Овруцької міської ОТГ

З метою впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу міського бюджету та регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, відповідно до пунктів 6, 10 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України та керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу міського бюджету Овруцької міської обєднаної територіальної громади (додається).
 2. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на відділ фінансів Овруцької міської ради.
 3. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань Рибинську Н.М.

Міський голова                                                                    Іван КОРУД

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 15.08.2019 року №

Бюджетний регламент проходження

 бюджетного процесу міського бюджету Овруцької міської обєднаної територіальної громади

 1. Загальна частина

1.1. Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу міського бюджету Овруцької міської обєднаної територіальної громади (далі – Бюджетний регламент) визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання міського бюджету (включаючи внесення змін до рішення про міський бюджет) та звітування про його виконання.

1.2. Метою Бюджетного регламенту є впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Овруцькою міською радою, її виконавчими органами та структурними підрозділами протягом бюджетного періоду.

1.3. Бюджетний регламент розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

1.4. Бюджетний регламент складається з наступних розділів:

складання прогнозу міського бюджету, проекту міського бюджету та підготовки проекту рішення про міський бюджет;

розгляду та схвалення виконавчим комітетом Овруцької міської ради  проекту рішення про міський бюджет;

подання та розгляду  проекту рішення про міський бюджет на розгляд Овруцької міської ради;

затвердження Овруцькою міською радою рішення про міський бюджет;

організації та управління виконанням міського бюджету, в тому числі в частині затвердження розпису міського бюджету та забезпечення його збалансування, координації роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, Казначейства;

внесення змін до рішення про міський бюджет;

підготовці інформації про виконання міського бюджету, поданні квартальних та річного звітів до Овруцької міської ради та участі представників органів місцевого самоврядування під час розгляду звітів у раді;

забезпечення доступності інформації про міський бюджет, зокрема публікації рішень про міський бюджет, квартальних звітів про їх виконання, та  публічного представлення інформації про виконання міського бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу.

 1. Складання прогнозу міського бюджету, проекту міського бюджету та підготовки проекту рішення про міський бюджет

2.1. Складання прогнозу та проекту міського бюджету здійснюється поетапно з урахуванням розрахункових прогнозних показників економічного та соціального розвитку міста, індикативних прогнозних показників міського бюджету на середньостроковий період, який є основою для складання проекту міського бюджету.

2.2. План заходів із складання прогнозу та проект міського бюджету складається щороку відповідно до додатків 1, 2 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

2.3. Після отримання від Міністерства фінансів України інформації щодо особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період та аналізу виконання міського бюджету у попередніх та поточних періодах здійснюються відділом фінансів міської ради попередні розрахунки показників:

 • доходної частини міського бюджету;
 • видаткової частини міського бюджету відповідно до потреби, визначеної головними розпорядниками бюджетних коштів;
 • фінансування міського бюджету.

2.4. Після отримання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, які доводяться Міністерством фінансів України після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України, відділ фінансів міської ради доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів.

Відділ фінансів міської ради розробляє та у визначені терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів:

1) Інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу міського бюджету;

2) Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, розроблену згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України;

3) граничні показники видатків міського бюджету на середньостроковий період, іншу інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів та встановлює термін їх подання.

2.5. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення пропозицій до прогнозу міського бюджету та бюджетних запитів для подання до відділу фінансів міської ради в установлений ним термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих пропозицій до прогнозу міського бюджету та бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників прогнозу міського бюджету та проекту міського бюджету, згідно з вимогами відділу фінансів міської ради. При розробленні бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів опрацьовують запити, звернення, пропозиції щодо виділення коштів з міського бюджету, у тому числі учасників консультацій з громадськістю (зокрема, які залишилися на контролі після таких консультацій, проведених в попередньому році), і враховують їх у разі доцільності (пропозиції аналізуються на відповідність цілям та завданням міських цільових (комплексних) програм, вимогам щодо ефективності використання бюджетних коштів тощо)  та можливості  реалізації за рахунок коштів міського бюджету (виходячи з реальних фінансових можливостей міського бюджету та за умови, що вирішення порушених питань належить до компетенції органів місцевого самоврядування та видаткових повноважень міського бюджету, визначених Бюджетним кодексом України).

2.6. Відділ фінансів міської ради здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу міського бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків міського бюджету з міського бюджету і вимогам, доведених інструкцій.

На основі аналізу приймається рішення міським головою про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу міського бюджету.

2.7. Відділ фінансів міської ради на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

На основі результатів аналізу приймається рішення міським головою про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету.

2.8. Відділ фінансів міської ради готує прогноз та проект рішення про міський бюджет на наступний рік відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України.

Після отримання від Міністерства фінансів України показників міжбюджетних відносин і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів, які були проголосовані Верховною радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України в другому читанні, відділ фінансів міської ради , у разі необхідності, готує пропозиції до проекту рішення про міський бюджет.

2.9. Основними вимогами до проекту міського бюджету є:

1) застосування принципу обґрунтування видатків (тобто головні розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтовувати необхідність виділення коштів);

2) першочерговому забезпеченню підлягають видатки: оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування місцевого боргу;

3) при плануванні капітальних вкладень в першу чергу передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках;

 1. Розгляд та схвалення Овруцькою міською радою прогнозу міського бюджету та проекту рішення про міський бюджет

3.1. Підготовлений відділом фінансів міської ради прогноз міського бюджету на середньостроковий період та проект рішення про міський бюджет подається на схвалення до Овруцької міської ради.

3.2. Разом з проектом рішення про міський  бюджет подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту міського бюджету;

б) оцінку доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів міського бюджету внаслідок наданих Овруцькою міською радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про міський бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;

5) перелік інвестиційних проектів;

6) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу (у разі укладання енергосервісних договорів);

7) інформацію про хід виконання міського бюджету у поточному бюджетному періоді;

8) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту міського бюджету (у разі потреби надаються до комісії з питань  бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку).

 1. Подання проекту рішення

про міський бюджет на розгляд Овруцької міської ради

4.1. Проектом рішення про міський бюджет визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування міського бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) міського бюджету в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного кодексу України;

3) доходи міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

7) розмір оборотного залишку коштів міського бюджету;

8) перелік захищених видатків міського бюджету;

9) додаткові положення, що регламентують процес виконання міського бюджету.

 1. Затвердження Овруцькою міською радою

рішення про міський бюджет

5.1. Для забезпечення дотримання принципу публічності та прозорості проект рішення про міський бюджет та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційному сайті Овруцької міської ради.

5.2. Міський бюджет затверджується рішенням Овруцької міської ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Овруцька міська рада при затвердженні міського бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова або реверсна дотації), визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Овруцька міська рада приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

5.3. Овруцька міська рада, при затверджені міського бюджету, враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Організація та управління виконанням міського бюджету, в тому числі в частині затвердження розпису міського бюджету та забезпечення його збалансування, координації роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету та Казначейства

6.1. Загальну організацію і управління виконанням міського бюджету, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює відділ фінансів міської ради.

6.2. Міський бюджет виконується за розписом, який затверджується міським головою.  Відділ фінансів міської ради протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

6.3. При виконанні міського бюджету застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.

6.4. Відділ фінансів міської ради за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання міського бюджету за доходами здійснює аналіз доходів міського бюджету.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до міського бюджету податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства.

6.5. Виконання міського бюджету за видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46 – 51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими документами.

6.6. План заходів щодо організації виконання  міського бюджету складається щороку відповідно до додатку 3 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

6.7. Особливості виконання міського бюджету у разі несвоєчасного його прийняття.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про міський бюджет, Овруцька міська рада має право здійснювати витрати міського бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про міський бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про міський бюджет на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Овруцької міської ради та поданому на розгляд Овруцької міської ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування міського бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про міський бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків міського бюджету).

До прийняття рішення про міський бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду міського бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

У разі несвоєчасного прийняття рішення про міський бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат міського бюджету застосовуються норми цієї статті та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом – норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Бюджетного кодексу України).

Міський бюджет виконується за тимчасовим розписом на відповідний період, який  затверджується міським голою.

 1. Внесення змін до рішення про міський бюджет.

7.1. Зміни до рішення про міський бюджет можуть вноситись у разі:

1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

2) перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету;

3) розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського бюджету;

4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів;

5) внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

7) в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

7.2. Рішення про внесення змін до міського бюджету ухвалюється Овруцькою міською радою.

Проекти таких рішень готує відділ фінансів міської ради,  погоджує постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

 1. Підготовка інформації про виконання міського бюджету,

подання квартальних та річного звітів до Овруцької міської ради

та участь представників органів місцевого самоврядування

під час розгляду звітів у раді

8.1. Звітність про виконання міського бюджету визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58-61 Бюджетного кодексу України.

Орган Казначейства складає та подає відділу фінансів звітність про виконання міського бюджету за встановленими формами.

8.2. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають відділу фінансів міської ради відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 Бюджетного кодексу України.

8.3. Квартальний та річний звіти про виконання міського бюджету подаються до Овруцької міської ради відділом фінансів міської ради в двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

8.4. План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання  міського бюджету складається щороку відповідно до додатку 4 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

 1. Забезпечення доступності інформації про міський бюджет,

зокрема публікація рішень про міський бюджет, квартальних звітів про їх виконання, та  публічне представлення інформації про виконання міського бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України

«Про доступ до публічної інформації», а також визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу

9.1. Інформація про виконання міського бюджету, у тому числі  квартальні та річний звіти про виконання міського бюджету підлягають оприлюдненню на сайті Овруцької міської ради.

Інформація про виконання міського бюджету має містити показники міського бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів міського бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання  місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті Овруцької міської ради:

 • паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) – протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;
 • звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період – протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності.

Секретар виконкому                                                            Максим ЧИЧИРКО  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *