Рішення №1355 від 21 травня 2019 року “Про затвердження Програми управління місцевим боргом міського бюджету на 2019-2023 роки.”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять дев`ята  сесія                                           VІІ  скликання

від 21 травня  2019 року             №1355

Про затвердження Програми управління
місцевим боргом міського бюджету

на 2019-2023 роки.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 16,17,18 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням державним (місцевим) боргом», від 16.02.2011 №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», на підставі рішень сесії Овруцької міської ради щодо здійснення запозичень до міського бюджету, міська рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму управління місцевим боргом міського бюджету на 2019-2023 роки (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних та гуманітарних питань Рибинську Н.М. та голову постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                               Коруд І.Я.

Додаток

до рішення №1355

ПРОГРАМА

управління місцевим боргом міського бюджету на 2019-2023 роки.

Паспорт Програми

 

 

Назва Програми Програма управління місцевим боргом міського бюджету на 2019-2023 роки
Підстави для

розробки

Програми

Ст. 16,17,18 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням державним (місцевим) боргом», від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», рішення сесії Овруцької міської ради щодо здійснення запозичень до міського бюджету
Оприлюднення

підготовки

проекту

Програми

Дата

затвердження

Програми

Не потребує

 

 

 

 

 

21.05.2019 р.

Замовник

Програми

Овруцька міська рада
Головний

розробник

Програми

Відділ фінансів Овруцької міської ради Житомирської області
Відповідальні за виконання програмних заходів (головні виконавці) Відділ фінансів Овруцької міської ради Житомирської області
Основні цілі Програми Ефективне управління фінансовим ресурсом міського бюджету для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Овруцькою міською радою та її виконавчими органами зобов’язань за місцевим боргом.
Основні

завдання

Програми

•            Погашення основної суми боргу.

•                Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами.

•                Оплата комісій та послуг банка за обслуговування кредитного договору.

Розділи

Програми

1. Головна мета та основні завдання Програми

2.   Обґрунтування виникнення і шляхи вирішення завдань

 

  3.     Джерела фінансування Програми

4.   Перелік заходів для здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням місцевим боргом

5.  Координація та контроль за ходом виконання Програми

Строки реалізації Програми 2019-2013р.
Основні джерела фінансування заходів Програми Міський бюджет
Обсяг коштів

міського

бюджету

В межах коштів, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік
Система організації контролю за виконанням Програми Контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ фінансів Овруцької міської ради

Звітування про результати виконання програми здійснюється через три місяці після закінчення бюджетного періоду.

 

Секретар ради                                                                       Дєдух І.М.

Розділ І

Головна мета та основні завдання Програми

Метою розробки даної Програми є ефективне управління фінансовим ресурсом міського бюджету громади для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання міською радою та її виконавчими органами зобов’язань за місцевим боргом, зменшення ризиків, пов’язаних із борговим навантаженням, проведення заходів з інформаційної та рейтингової підтримки залучення коштів на ринку цінних паперів.

Управління місцевим боргом передбачає забезпечення платоспроможності міста, тобто можливість погашення боргів. В процесі управління боргом слід забезпечити реальні джерела погашення боргових зобов’язань і належних до сплати відсотків у поточному році, та встановити такі терміни погашення на наступні роки, які б були підкріплені відповідними надходженнями.

Основними завданнями програми є:

– забезпечення виконання загального фонду бюджету та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста;

 • своєчасне та у повному обсязі виконання зобов’язань за місцевим боргом;
 • забезпечення ефективної співпраці з рейтинговими агентствами щодо присвоєння ними кредитного рейтингу місту та її борговим зобов’язанням;
 • здійснення місцевих запозичень із строками погашення, які дають змогу уникнути пікових навантажень платежів з погашення місцевого боргу та зменшити ризик рефінансування;

Цю Програму підготовлено відповідно до Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням місцевим боргом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року №815 із змінами.

Звіт про виконання програми управління державним боргом за звітний бюджетний період буде сформовано не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.

Розділ ІІ

Обґрунтування виникнення і засобів розв’язання проблеми

Обмеженість ресурсів місцевих бюджетів не дає змоги органам місцевого самоврядування здійснювати інвестиції в розвиток місцевої інфраструктури. За таких умов, розширення джерел фінансування місцевих програм розвитку можливе за рахунок зростання обсягів запозичень на фінансових ринках. Залучення й використання позик для покриття дефіциту місцевого бюджету призводить до формування місцевого боргу.

Так, до міського бюджету в 2018-2019 роках для реалізації проекту «Реконструкція вуличного  освітлення в м.Овруч», відповідно до укладеного договору кредиту з НЕФКО, заплановано запозичення на суму 5940,0 тис.грн.  В 2018 році укладено договір кредиту на суму 5940,0 тис.грн. для реалізації проекту «Реконструкція вуличного освітлення в .м.Овруч».

Учасником вищевказаного проекту є комунальне підприємство «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області.

Вирішення проблеми здійснюється шляхом:

 1. Забезпечення виконання загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м. Овруч;
 2. Недопущення заборгованості в процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування.
 3. Забезпечення визначення кредитоспроможності міста.

Розділ ІІІ

Джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

– 0118600 «Обслуговування боргу» – в частині сплати відсотків за обслуговування кредитів, комісійних виплат за рахунок коштів загального фонду;

 • 301200 «Погашення позик» – в частині погашення основної суми кредиту за рахунок коштів бюджету розвитку;
 • інші коди бюджетної класифікації відповідно до діючого законодавства та рішень про міський бюджет на відповідний період.

Розділ IV

Перелік заходів для здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з

управлінням місцевим боргом

 1. Підготовка та обґрунтування розрахунків до проекту міського бюджету за операціями, пов’язаними з місцевим боргом.
 2. Проведення оцінки ризиків, пов’язаних з місцевим боргом, з метою їх мінімізації.
 3. Визначення оптимального співвідношення очікуваних витрат міського бюджету з управління місцевим боргом до ризиків.
 4. Проведення заходів для забезпечення розрахунків пов’язаних з місцевим боргом:
 • розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;
 • дострокового викупу зобов’язань за місцевим боргом;
 • зміну зобов’язань за місцевим боргом в зв’язку зміни курсу валюти, зменшення відсоткової ставки, продовження строку погашення такого зобов’язання;
 • регулювання обсягу місцевого боргу в разі перевищення його граничного обсягу.
 1. Забезпечення своєчасної та повної сплати суми основного боргу та нарахованих відсотків.
 2. Визначення фінансової можливості залучення коштів до міського бюджету.
 3. Пошук ефективних умов запозичення коштів з точки зору мінімізації вартості боргу
 4. Забезпечення присвоєння та поновлення кредитного рейтингу міста та кредитного рейтингу запозичення.

Секретар ради                                                                         Дєдух І.М.

ЗАХОДИ

       управління місцевим боргом міського бюджету на 2019-2023 роки.

 

N п/п Напрямок

діяльності

(завдання)

Перелік

заходів

Термін

виконання

Джерела фінансування Прогнозні обсяги

фінансування

тис.грн.

  Очікувані

результати

1 Погашення основної суми боргу Забезпечення

виконання

дохідної

частини

загального та

спеціального

(бюджет

розвитку)

фондів

міського

бюджету

Протягом

2019-2023

років

Спеціальний фонд

міського

бюджету

(бюджет

розвитку)

 

 

 

 

 

5940,0

Своєчасне і в повному обсязі виконання зобов’язань за місцевим боргом
2 Сплата відсотків за користування кредитними коштами, оплата послуг та комісійних банку Забезпечення

виконання

дохідної

частини

загального фонду

міського

бюджету

 

Загальний

фонд

міського

бюджету

379,349

 

 

Зазначені обсяги платежів з обслуговування боргу та погашення основної суми можуть коригуватися  при зміні дат  надходжень сум кредиту.

Розділ V

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію роботи з виконання Програми в частині строків погашення основної суми боргу та сплати відсотків за користування кредитними коштами здійснює відділ фінансів міської ради.

Секретар ради                                                                         Дєдух І.М.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розмір тексту-+=