Проект положення про запровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах комунальної власності Овруцької міської ради

Положення
про запровадження системи енергетичного
менеджменту в бюджетних установах комунальної

власності Овруцької міської ради

(далі Положення)

І. Загальні положення

Дане Положення розроблено з метою організації запровадження системи енергетичного менеджменту та системи моніторингу (як складової системи енергоменеджменту) на різних етапах енергоспоживання бюджетними установами, підпорядкованими Овруцькій міській раді, для подальшого проведення аналізу і оцінки ефективності використання енергетичних ресурсів, підготовки та впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання, а також залучення фінансування, запровадження системи стимулювання ощадного енергоспоживання.

Положення розроблено відповідно до діючих стандартів з енергозбереження в Україні та встановлює вимоги до керівників та фахівців бюджетних установ щодо підтримання та покращення процедур енергетичного моніторингу, що дозволяють впровадити системний підхід для забезпечення постійного підвищення енергетичних параметрів, ефективності використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в установах бюджетної сфери громади.

Дія цього Положення розповсюджується на бюджетні установи, комунальні підприємства та відділи міської ради, на балансі та у підпорядкуванні яких знаходяться об’єкти енергозбереження.

Керівники та фахівці бюджетних установ, що є відповідальними з питань енергозбереження, у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та цим Положенням.

Відповідальні особи, за недотримання вимог цього Положення, несуть відповідальність, згідно із Законом України “Про енергозбереження” іншими законодавчими актами України.

Всі прилади обліку, за допомогою яких здійснюється контроль споживання енергоносіїв, повинні бути сертифіковані на території України, внесені в реєстр засобів вимірювальної техніки, мати чинне свідоцтво про державну повірку та, згідно з актом, введені в експлуатацію.

ІІ. Поняття і терміни 

У даному Положенні терміни та поняття вживаються в наступному змісті:

Бюджетна установа – орган місцевого самоврядування, а також організації, створені міською радою у встановленому порядку, що повністю  утримуються  за  рахунок місцевого  бюджету.

Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету.

Енергоменеджер установи – особа, призначена відповідальною за збір інформації про стан споживання енергоресурсів бюджетної будівлі.

Енергоменеджер галузевого підрозділу – особа, призначена відповідальною за збір інформації про стан споживання енергоресурсів з підпорядкованих певному відділу міської ради бюджетних установ.

Енергоменеджер міськвиконкому – особа, призначена відповідальною за збір інформації про стан споживання енергоресурсів з відділів та підпорядкованих комунальних підприємств (відділ економічного розвитку та залучення інвестицій), а також за впровадження системи енергоменеджменту.

Команда енергоменеджерів – група осіб, які відповідають за ефективне впровадження системи енергоменеджменту та підвищення енергоефективності.

Енергетичний моніторинг – сукупність заходів, спрямованих на безперервне відстеження за споживанням енергоносіїв бюджетними установами з метою виявлення невідповідностей або порушень.

Результативність – ступінь реалізації запланованих енергоощадних заходів та досягнення запланованих результатів.

Енергоефективність – співвідношення між досягнутими результатами діяльності бюджетної установи і обсягами споживання енергії для досягнення цих результатів.

Процес вимірювання – сукупність операцій, які дають змогу визначити значення обсягів використання енергетичних ресурсів.

Форма – документ, до якого вносяться дані за вимогами системи енергоменеджменту. Документ може бути на паперовому та електронному носії.

Запис – форма, до якої внесені результати контролю (заповнена форма).

Інформаційна енергетична картка – документ, в якому надається зведена звітність щодо основних експлуатаційних характеристик та показників конкретного об’єкта споживання енергетичних ресурсів за останні три (або будь-які послідовно обрані три роки) роки.

Енергетичний паспорт – документ, який містить у собі геометричні, енергетичні й теплотехнічні характеристики будівлі, що спроектований або експлуатується, теплоізоляційної оболонки будівлі, та встановлює їх відповідність вимогам нормативних документів і складається за формою, яку наведено у ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель».

Прилади обліку, за допомогою яких здійснюється контроль за споживанням енергоносіїв на об’єктах комунальної власності Овруцької міської ради, є:

– лічильники газу;

– газові колектори;

– лічильники холодної та гарячої води;

– лічильники теплової енергії;

– лічильники електроенергії;

-термометри для виміру температури зовнішнього та внутрішнього повітря;

-монометри.

Паливо-енергетичні ресурси – сукупність всіх природних і перетворених видів палива та енергії, які використовуються в національному господарстві.

Раціональне використання паливо-енергетичних ресурсів – досягнення максимальної ефективності використання паливо-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки та технології і одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє природне середовище.

Ліміти споживання енергоносіїв – це гранична величина витрат паливо-енергетичних ресурсів, розроблена на основі даних про споживання для кожного конкретного об’єкта, величина є динамічною і підлягає корегуванню.

ІІІ. Мета і основні завдання системи енергоменеджменту

Метою системи енергоменеджменту є формування професійних управлінських механізмів та прийняття рішень в сфері енергетичного функціонування міста, які повинні забезпечувати:

 • оптимізацію структури споживання енергоресурсів;
 • підвищення ефективності використання всіх видів енергоресурсів;
 • покращення якості надання енергетичних послуг та можливостей для їх регулювання;
 • налагодження енергоефективної експлуатації будівель;
 • скорочення викидів парникових газів, розвиток екологічно орієнтованої економіки та підвищення якості життя;
 • формування ощадної поведінки у споживачів енергетичних послуг;
 • впровадження системи стимулювання ощадного використання енергоресурсів на всіх рівнях управління міста;
 • скорочення використання бюджетних коштів на придбання енергоресурсів;
 • залучення інвестицій у процеси технологічної та енергоефективної модернізації інфраструктури міста.

Для успішного виконання зазначених завдань необхідно забезпечити ефективне функціонування наступних підсистем:

 • моніторинг енергоспоживання;
 • планування впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;
 • залучення джерел фінансування заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;
 • контроль за ефективністю впровадження заходів з енергозбереження;
 • навчання персоналу структурних підрозділів;
 • мотивація ощадного енергоспоживання.

         3.1. Моніторинг енергоспоживання та впровадження організаційних заходів

Основними задачами підсистеми моніторингу енергоспоживання є:

 • вчасне виявлення випадків перевитрат енергоресурсів, аварійних ситуацій та недотримання нормативних умов перебування відвідувачів та персоналу;
 • збір даних про фактичне споживання енергоресурсів;
 • збір даних про параметри мікроклімату в будівлях;
 • аналіз ефективності використання енергоресурсів в порівнянні з аналогічними закладами та нормативними значеннями;
 • збір даних про фактори, які впливають на рівень споживання енергоресурсів;
 • контроль за ефективністю експлуатації будівель і інженерних систем;
 • визначення фактичного рівня досягнутої економії в результаті впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;
 • формування переліку закладів (будівель), що потребують першочергового поглибленого аналізу та/або впровадження додаткових заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;
 • створення підґрунтя для впровадження стимулювання ощадного енергоспоживання шляхом впровадження об’єктивних показників ефективності енергоспоживання.

         3.2. Планування впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання

В зазначеній підсистемі ключовими завданнями є наступні:

 • на основі інформації отриманої від підсистеми моніторингу детальний аналіз ефективності енергоспоживання та шляхів її підвищення найбільш енергозатратних будівель;
 • підготовка технічних завдань на реалізацію проектів з підвищення ефективності енергоспоживання;
 • збір та аналіз даних по впровадженню заходів пов’язаних зі зниженням енергоспоживання (капітальних та поточних ремонтів, реконструкцій тощо) іншими підрозділами.

         3.3. Контроль за ефективністю впровадження заходів

Забезпечення ефективності впровадження заходів включає:

 • контроль за реалізацією технічних заходів на етапах розробки проектної документації, виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт, подальшого обслуговування (за потреби);
 • контроль за показниками енергоспоживання до та після реалізації заходів з підвищення ефективності енергоспоживання;
 • оцінювання ефективності вкладення коштів в енергоефективні заходи та функціонування системи енергоменеджменту;
 • організацію сервісного обслуговування заходів, в тому числі підготовку інструкцій та регламентів для персоналу та сервісних компаній.

          3.4. Навчання персоналу, відповідального за ощадне енергоспоживання.

Навчання з питань ощадного енергоспоживання здійснюється:

 • в процесі впровадження системи енергетичного менеджменту та періодично;
 • після впровадження заходів з підвищення ефективності енергоспоживання.
 1. 5. Мотивація ощадного енергоспоживання.

Мотивація ощадного енергоспоживання може бути реалізована за рахунок введення рейтингових показників пов’язаних з ефективністю енергоспоживання, що впливають зокрема на:

 • грошове забезпечення відповідального персоналу;
 • черговість реалізації заходів в окремих закладах;
 • прив’язки виплати винагороди фахівцям, що займаються обслуговуванням об’єкту до досягнених показників економії тощо.

ІV. Структура системи енергетичного менеджменту

Управління ефективним використанням енергоресурсів здійснюється за наступною структурою:

Овруцький міський голова
Перший заступник міського голови
Начальник відділу економічного розвитку та залучення інвестицій
Енергоменеджер міськвиконкому
Начальник відділу з гуманітарних питань
Начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою
Головний лікар КНП «Овруцька міська лікарня»
Головний лікар КНП «Овруцький ЦПМСД»
Енергоменеджер галузевого підрозділу
Енергоменеджер галузевого підрозділу
Енергоменеджер галузевого підрозділу
Енергоменеджер галузевого підрозділу
Керівники закладів освіти, культури, позашкільних навчальних закладів
Керівники комунальних підприємств, старости
Керівники підпорядкованих установ
Керівники підпорядкованих установ
Енергоменеджер установи
Енергоменеджер установи
Енергоменеджер установи
Енергоменеджер установи
Фінансовий відділ
Начальники відділів міськвиконкому

В рамках даної моделі в кожному структурному підрозділі виконавчого комітету, який займає або в підпорядкуванні якого знаходяться будівлі чи окремі приміщення за межами муніципальних будівель, призначається енергоменеджер, який відповідає за енергетичне функціонування відповідного приміщення, будівлі або групи будівель.

Енергоменеджери щоденно (у робочі дні):

 • вносять показники приладів обліку по всіх видах енергоресурсів, які споживають підпорядковані їм приміщення або будівлі в програму для ведення щоденного енергомоніторингу;
 • аналізують енергоспоживання підпорядкованих їм приміщень або будівель, за необхідності проводять коригувальні та запобіжні дії для усунення можливих неполадок та несправностей у межах своєї компетенції і повідомляють керівникам та у відділ економічного розвитку та залучення інвестицій про виявлені проблеми;
 • проводять роз’яснювальну роботу з працівниками своїх підрозділів для підвищення їх поінформованості щодо шляхів та способів покращення енергетичного функціонування будівель та енергоощадної поведінки;
 • можуть також надавати пропозиції у відділ економічного розвитку та залучення інвестицій і відповідним керівникам щодо покращення енергетичного функціонування та проведення заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель, за які вони відповідають.

Енергоменеджер міськвиконкому (відділ економічного розвитку та залучення інвестицій):

 • аналізує дані щоденного енергоспоживання всіх приміщень та будівель, що включені в систему енергомоніторингу;
 • проводить необхідні коригувальні та запобіжні дії у сфері енергозбереження та енергоефективності;
 • координує роботу структурних підрозділів виконавчого комітету в сфері енергозбереження та енергоефективності;
 • розробляє пропозиції щодо підвищення рівня енергоефективності будівель та за необхідності готує заявки для участі в державних програмах та проектах міжнародної технічної допомоги;
 • організує роботу з підвищення поінформованості мешканців міста та працівників бюджетних установ у сфері енергозбереження та енергоефективності;
 • надає необхідні консультації щодо питань енергоефективності та відновних джерел енергії;
 • проводить розрахунок базових рівнів енергоспоживання та лімітів на споживання енергоресурсів для всіх бюджетних установ міського підпорядкування.

В процесі розробки лімітів відділ енергоменеджменту співпрацює з фінансовим відділом міськвиконкому.

Про поточний стан справ і результати роботи в сфері енергоефективності та сталого енергетичного розвитку енергоменеджер (відділ економічного розвитку та залучення інвестицій) звітує першому заступнику міського голови та міському голові (за необхідності), а також готує пропозиції щодо впровадження заходів з підвищення енергоефективності в місті.

Перший заступник міського голови контролює роботу відділу економічного розвитку та залучення інвестицій у сфері енергетичного менеджменту, а також, функціонування всієї системи енергоменеджменту загалом, про результати звітує міському голові.

 1. Впровадження і функціонування системи енергетичного менеджменту

      5.1. Порядок впровадження і функціонування системи енергетичного менеджменту

      5.1.1. Керівникам бюджетних установ:

В термін до 1 квітня 2019 року:

 • призначити наказом по бюджетній установі спеціаліста (рекомендовано завідувача господарством установи), тобто, енергоменеджера бюджетної установи, відповідального за енергозбереження та ведення щоденного енергомоніторингу по кожній підпорядкованій бюджетній будівлі, включивши ці функції в їх посадові обов’язки;
 • визначити особу (осіб), яка зможе виконувати обов’язки енергоменеджера бюджетної установи у період його відсутності (перебування у відпустці, на лікарняному, у відрядженні або відсутність з інших поважних причин);
 • забезпечити енергоменеджера бюджетної установи комп’ютеризованим робочим місцем з доступом до мережі Інтернет та робочою електронною поштою (або призначити додатково відповідальну особу за внесення даних енергоспоживання в систему енергомоніторингу);
 • провести повну інвентаризацію приладів обліку по всіх видах енергоресурсів, які споживають будівлі бюджетної установи, перевірити справність зазначених приладів. У разі відсутності справних приладів обліку по будь-якому з ресурсів, що споживають підпорядковані будівлі, – у місячний термін провести роботу з встановлення або (за необхідності) ремонту відповідних приладів обліку;
 • забезпечити можливість щоденного доступу (у робочі дні) до всіх приладів обліку по всіх будівлях підпорядкованої бюджетної установи для енергоменеджера бюджетної установи.

У разі наявності орендарів в будівлях бюджетних установ або у випадках, коли до мереж будівлі підключені інші (сторонні) споживачі, вивчити можливість і у місячний термін забезпечити роздільний облік споживання всіх видів енергоресурсів за допомогою приладів обліку по кожному орендарю/ споживачу із наданням енергоменеджеру бюджетної установи необхідного вільного доступу до приладів обліку.

         5.1.2. Зобов’язати енергоменеджерів бюджетних установ:

 • до 01 квітня 2019 року завести журнали обліку споживання енергоресурсів по всіх підпорядкованих будівлях (журнали повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печатками відповідної установи або підприємства) за формами, що наведені в Додатку 1 до Положення, по всіх видах енергоресурсів;
 • щоденно (у робочі дні) знімати покази лічильників по всіх видах енергоресурсів (згідно Форм №2 та №3 у Додатку 1 до Положення) та реєструвати їх в журналі.

Покази повинні бути зняті та внесені в журнал в період з 8:00 до 9:30 год.

Покази споживання теплової енергії та внутрішньої температури необхідно подавати лише в період з 1 жовтня до 1 травня;

 • щоденно (у робочі дні), не пізніше 10:00 год. вносити отримані покази через спеціалізований програмний продукт для енергомоніторингу або, за неможливості введення даних, подавати покази лічильників спеціалісту свого вищого структурного підрозділу будь-яким доступним способом для внесення в систему;
 • щоденно аналізувати споживання енергоресурсів підпорядкованими бюджетними будівлями за добу, що минула, або період від зняття попереднього показу лічильника;
 • заздалегідь повідомляти відділ економічного розвитку та залучення інвестицій в телефонному режимі та письмово (електронною поштою) про незвичні перерви споживання енергоресурсів тривалістю більш одного робочого дня (карантин, позапланові канікули, зупинка роботи з відправкою працівників у вимушені відпустки, тощо).

У разі наявності у бюджетних закладів планів на кожний наступний рік щодо введення в експлуатацію/ приймання на баланс нових будівель або виведення з експлуатації/ зняття з балансу будівель, збільшення або зменшення кількості працівників/ відвідувачів (більше ніж на 10 %) від загальної чисельності працівників/ відвідувачів, керівники бюджетних установ повинні інформувати письмово про такі зміни відділ економічного розвитку та залучення інвестицій не пізніше ніж за 1 місяць до початку нового року. Якщо зазначені зміни відбуваються незаплановано, то інформувати про дані суттєві зміни відділ економічного розвитку та залучення інвестицій не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття такого рішення.

При виявленні фактів невиправдано великого споживання енергоресурсів або у випадку аварій негайно вжити всіх необхідних заходів для припинення втрати енергоресурсів та повідомити відділ економічного розвитку та залучення інвестицій.

У разі, якщо в бюджетній установі (на її території) заплановано проведення заходів або робіт, які можуть призвести до суттєвого відхилення (збільшення) від звичайного споживання енергоресурсів, енергоменеджер бюджетної установи зобов’язаний заздалегідь повідомити відділ економічного розвитку та залучення інвестицій про проведення таких заходів або робіт, а також, величину очікуваного зростання споживання енергоресурсів.

У випадку неподання, повторення випадків подання інформації з суттєвим порушенням встановлених часових рамок або виявлення фактів подання недостовірної інформації щодо енергоспоживання (виявленні відхилень між переданими даними та показом приладу обліку під час перевірки) керівники бюджетних установ зобов’язані притягати до відповідальності працівників, дії яких призвели до таких випадків.

  5.1.3. Начальникам відділів Овруцької міської ради та керівникам комунальних підприємств:

В термін до 25 березня 2019 року призначити своїми наказами з числа працівників відділів/підприємств спеціалістів, відповідальних за питання енергоефективності, ведення щоденного енергомоніторингу в своїх структурних підрозділах, а, також, відповідальних за координацію роботи з енергоменеджменту у всіх підпорядкованих установах – енергоменеджерів галузевих підрозділів, включивши такі функції до їх посадових обов’язків, з обов’язковим відображенням в посадових інструкціях.

Забезпечити енергоменеджерів галузевих підрозділів комп’ютеризованими робочими місцями з доступом до мережі Інтернет та робочою електронною поштою.

Забезпечити збір інформації щодо працівників відповідальних за енергозбереження та ведення щоденного енергомоніторингу у підпорядкованих установах (назва установи, посада, ПІБ, контактні телефони та адреси електронної пошти) та надання зазначеної інформації у відділ економічного розвитку та залучення інвестицій у паперовій формі та в електронному вигляді.

Зов’язати енергоменеджерів галузевих підрозділів:

 • щоденно контролювати повноту та своєчасність внесення інформації енергоменеджерами бюджетних установ;
 • у разі неможливості внесення показів приладів обліку в спеціалізований програмний продукт енергоменеджером бюджетної установи, вносити покази самостійно;
 • щоденно (у робочі дні) до 11:00 проводити аналіз споживання енергоресурсів бюджетними закладами за попередню добу/ декілька діб та, у випадку виявлення фактів значних (більше 15%) відхилень від нормального споживання, з’ясовувати причини зазначених відхилень та повідомляти відділ економічного розвитку та залучення інвестицій.

Забезпечити притягнення до відповідальності керівників бюджетних установ у разі:

 • допущення значних втрат або розтрати енергоресурсів за результатами щоденного енергомоніторингу за поданням відділу економічного розвитку та залучення інвестицій;
 • порушення встановлених лімітів будівлею більше ніж на 20% протягом звітного кварталу (на основі результатів щоквартального аналізу).

У разі наявності у відділів/підприємств планів на кожний наступний рік щодо введення в експлуатацію/ приймання на баланс нових закладів або виведення з експлуатації/ ліквідації закладів, керівники відповідних відділів/підприємств повинні інформувати письмово про такі зміни відділ економічного розвитку та залучення інвестицій не пізніше ніж за 1 місяць до початку нового року. Якщо зазначені зміни відбуваються незаплановано, то інформувати про дані суттєві зміни відділ економічного розвитку та залученн інвестицій не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття такого рішення.

 

          5.1.4. Енергоменеджерам галузевих підрозділів:

– щорічно до 15 грудня поточного року подавати інформацію про середню фактичну кількість працівників та відвідувачів (учнів, пацієнтів) по будівлях закладів за останні 12 місяців у відділ економічного розвитку та залучення інвестицій письмово (у паперовій формі) та по електронній пошті у форматі MS Excel.

Звітним вважається період за останні 12 місяців роботи.

Середня кількість працівників/ відвідувачів за 1 робочий день протягом кожного місяця розраховується як середнє арифметичне кількості працівників/ відвідувачів за відповідний місяць. В розрахунок беруться ЛИШЕ РОБОЧІ дні. Дні, які припадають на період канікул, карантинів, святкових і вихідних днів, інших тривалих перерв у роботі в розрахунок не включаються.

– щорічно до 15 грудня поточного року подавати інформацію по закладах, які готують їжу для своїх працівників/ відвідувачів, щодо кількості осіб, які харчуються (або для яких готується їжа) в харчоблоках підпорядкованих закладів, за останні 12 місяців у відділ економічного розвитку та залучення інвестицій письмово (у паперовій формі) та по електронній пошті у форматі MS Excel.

Звітним періодом вважається 12 останніх місяців роботи.

Інформацію щодо середньої кількість осіб (працівників і відвідувачів/ учнів/ дітей), які харчуються безпосередньо в харчоблоці закладу або для яких в харчоблоці відбувається приготування їжі, необхідно надавати помісячно (в розрізі кожного окремого місяця).

Якщо заклад немає власного харчоблоку, в якому відбувається приготування їжі, інформація щодо кількості осіб, які харчуються в харчоблоці, не подається.

– щорічно до 01 червня відповідальному працівнику відділу з гуманітарних питань подавати плановану середню кількість працівників та учнів/ дітей на літній період (в розрізі кожного літнього місяця) відділу економічного розвитку та залучення інвестицій письмово (у паперовій формі) та по електронній пошті у форматі MS Excel.

 

          5.1.5. Відділу економічного розвитку та залучення інвестицій:

Щоденно (крім вихідних та святкових днів) до 15:00 проводити аналіз споживання енергоресурсів бюджетними установами, підпорядкованими Овруцькій міській раді, за добу, що минула, або за період від попереднього показу лічильника. Здійснювати контроль та звітувати відповідальному заступнику міського голови та міському голові (за необхідності).

Щоквартально аналізувати дотримання місячних лімітів та порівнювати споживання закладів з аналогічним періодом попереднього року. Результати аналізу подавати начальнику відділу фінансів та профільному заступнику міського голови.

Забезпечити періодичну вибіркову перевірку достовірності внесеної інформації в систему енергомонітоингу.

Щорічно встановлювати помісячні ліміти споживання енергоресурсів в натуральних одиницях на наступний звітний рік для бюджетних будівель всіх бюджетних установ, що знаходяться в підпорядкуванні Овруцької міської ради, охоплених щоденним енергомоніторингом.

        5.2. Реалізація заходів з підвищення енергоефективності

Відділи, комунальні підприємства,  заклади бюджетної сфери для впровадження та забезпечення належного функціонування системи енергоменеджменту повинні в своїй діяльності та плануванні діяльності/ заходів з підвищення енергоефективності керуватися Планом дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Овруької ОТГ на  2018-2030 роки (а в подальшому – іншими планами дій, які замінять зазначений План у майбутньому), здійснювати своє енергетичне планування та узгоджувати/ координувати діяльність у цьому напрямку з відділом еконеомічного розвитку та залучення інвестицій.

VІ. Аналіз ефективності енергоспоживання закладами бюджетної сфери

Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій періодично (щоквартально) проводить аналіз ключових характеристик операцій, що визначають енергетичне функціонування закладів (будівель).

Ключові характеристики повинні включати:

 • значні використання енергоресурсів;
 • відповідні зміни, пов’язані зі значним використання енергоресурсів;
 • показники енергетичної ефективності;
 • ефективність планів дій у досягненні поставлених цілей та завдань;
 • оцінку фактичного споживання в порівнянні з очікуваним споживанням енергії.

У випадку значних відхилень показників енергетичного функціонування від запланованих значень (базовий рівень) повинні бути чітко встановлені причини.

В процесі аналізу ефективності використання енергоресурсів важливим елементом є порівняння закладів між собою щодо ефективності енергоспоживання.

Для порівняння ефективності енергоспоживання закладів протягом одного опалювального періоду використовуються наступні показники:

 • По системі опалення:

Питоме споживання енергії/ палива на потреби опалення з розрахунку на 1 кв. м.

Поп1 = Кп * Еоп/ Sоп

де Еоп – кількість спожитої енергії на опалення (кВт*год);

Кп – коефіцієнт приведення, що використовується в разі якщо температура в закладі нижча за нормативну;

Sоп – опалювальна площа будівлі;

Питоме споживання енергії/ палива на потреби опалення з розрахунку на 1 куб. м.

Поп2 = Кп * Е оп/ Vоп

де Vоп – опалювальний об’єм будівлі;

Кп = (Твф– Тз)/ (Твн– Тз)

де Тз, Твф та Твн – відповідно зовнішня, внутрішня фактична та внутрішня нормативні температури.

Використання питомого споживання з розрахунку на квадратний метр дозволяє порівнювати зазначений показник з нормативним відповідно до ДБН «Теплова ізоляція будівель».

У разі споживання будівлею/ закладом палива (природного газу) енергоспоживання розраховується виходячи з фактичних показників в натуральних одиницях з врахуванням калорійності палива.

 • По системі електроспоживання:

Питоме споживання електроенергії з розрахунку на 1 кв. м та на 1 особу.

Пел1 = Еел / Sоп

Пел2 = Еел / Nпр

де Sоп – опалювальна площа будівлі;

Nпр середньодобова кількість присутніх в закладі, включаючи відвідувачів та персонал;

 • По системі холодного водопостачання:

Пхвп = Схвп / Nпр

де Nпр середньодобова кількість присутніх в закладі, включаючи відвідувачів та персонал;

Схвп – споживання холодної води;

 • По системі гарячого водопостачання:

Пгвп = Сгвп / Nпр

де Nпр – середньодобова кількість присутніх в закладі, включаючи відвідувачів та персонал;

Сгвп – споживання гарячої води;

Узагальнюючою характеристикою по закладу є питома вартість енергоресурсів, що визначається як:

Ве = (Еоп * Топ + Еел * Тел+ Схвп * Тхвп + Сгвп * Тгвп)/ Sоп

де Топ, Тел, Тхвп, Тгвп – відповідно тарифи на опалення, електроенергію, холодне та гаряче водопостачання.

VІІ. Порядок збору інформації про стан споживання енергоресурсів в бюджетних установах комунальної власності  Овруцької міської ради

            7.1. Призначені відповідальні особи проводять обстеження закріплених за ними будівель, організовують заповнення Енергетичного паспорту будівлі та передають його до відділу економічного розвитку та залучення інвестицій міської ради.

            7.2. Енергоменеджер установи на закріплених за нею об’єктах щоденно здійснює збір інформації показників приладів обліку і термометрів та вносить її до системи енергомоніторингу, якщо через виникнення непередбачуваних обставин зробити неможливо, то енергоменеджер (завгосп) до 11-00 години передає її енергоменеджеру галузевого підрозділу

            7.3. Енергоменеджер галузевого підрозділу щоденно (в робочі дні) до 13-00 години перевіряє чи внесені необхідні показники  в систему енергомоніторингу. У разі відсутності інформації, з’ясовує причину та передає інформацію енергоменеджеру міськвиконкому в телефонному режимі чи іншим доступним способом.

7.4. Відповідальні особи повинні на запит та за власною ініціативою надавати до відділу економічного розвитку та залучення інвестицій пропозиції щодо заходів направлених на раціональне використання паливо-енергетичних ресурсів.

7.5. Відповідальні особи повинні вести архів всієї визначеної цим Положенням документації за останні три роки.

VIII. Відповідальність

Відповідальність щодо контролю обсягів енергоспоживання лежить на відповідному кінцевому споживачеві (керівник бюджетної установи), який є найближчим до місця споживання та підзвітний головному розпоряднику (або розпоряднику) бюджетних коштів за таке енергоспоживання.

Відповідальна особа здійснює контроль за неперервністю обліку енергоносіїв.

Відповідальна особа несе відповідальність за вчасне проходження приладами обліку державної повірки, складає графік проходження приладами обліку державної повірки, який затверджується керівником установи.

Відповідальна особа разом з керівником установи несе адміністративну відповідальність за нераціональне використання енергоресурсів та не обґрунтоване їх перевищення.

Секретар ради                                                                                                      І.М. Дєдух

 Додаток 1

    до Положення про запровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах комунальної власності Овруцької міської ради

Форма № 1

Журнал обліку використання енергоресурсу
(електроенергія, холодна вода та за наявності – газ і гаряча вода)
(назва установи)

Назва та адреса будівлі:

Номер журналу:

Журнал розпочато: (дата)

Посада, ПІБ, підпис відповідальної особи

Постачальник енергоресурсу:

№ лічильника:

Дата Час Показник лічильника Особа, яка знімала покази
ПІБ Підпис
           

 

Форма № 2

Журнал обліку використання теплової енергії[1]
(назва установи)

Назва та адреса будівлі:

Номер журналу:

Журнал розпочато: (дата)

Посада, ПІБ, підпис відповідальної особи

Постачальник енергоресурсу:

№ лічильника:

Одиниці виміру теплової енергії лічильника:

Дата Час Показник лічильника Розхід теплоносія, м3/ год. Температура теплоносія, 0С Особа, яка знімала покази
На вході На виході ПІБ Підпис
                 

 

Форма № 3

Журнал моніторингу внутрішньої температури[2]
(назва установи)

Назва та адреса будівлі:

Номер журналу:

Журнал розпочато: (дата)

Посада, ПІБ, підпис відповідальної особи

Дата Час Температура повітря в приміщеннях будівлі, 0С Особа, яка знімала покази
Мінімальна[3] Середня[4] Максимальна[5] ПІБ Підпис
               

Додаток 2

до Положення про запровадження
 системи енергетичного менеджменту
 в бюджетних установах комунальної

власності Овруцької міської ради

Назва приладу/ обладнання Модель Фірма-виробник Країна поход-ження Спожи-вана потуж-ність, Вт. Кіль-кість од. Ціна за од., грн. Джерело фінансу-вання*
                 
                 

 

* Джерело фінансування: кошти міського бюджету, власні кошти закладу, благодійна допомога, інше – вказати.

Дата Керівник установи
  (печатка, підпис)

 

Секретар ради                                                                                                  І.М. Дєдух  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розмір тексту-+=