До уваги суб’єктів підприємницької діяльності!


Завантажити додаток


Додаток

до рішення обласної ради

від 18.12.2018 № 1293

ЗМІСТ

 

  Вступ 3
І. Паспорт Програми 5
ІІ. Тенденції економічного і соціального розвитку області 6
ІІІ. Цілі і завдання Програми 20
ІV. Головні проблеми та основні напрями соціально-економічного розвитку області у 2019 році 22
1. Забезпечення соціально-економічного розвитку області 22
1.1. Бюджетно-фінансова політика 22
1.2. Інвестиційна політика 23
1.3. Зовнішньоекономічна діяльність та  міжнародне співробітництво 26
1.4. Інноваційний розвиток 28
1.5. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій 30
1.6. Розвиток малого і середнього підприємництва та надання адміністративних послуг 32
1.7. Розвиток системи надання адміністративних послуг 35
1.8. Розвиток конкуренції та демонополізації 38
2. Розвиток реального сектору економіки, інфраструктури та сфери послуг 39
2.1. Промисловість 39
2.2. Дорожньо-транспортний комплекс 42
2.3. Агропромисловий комплекс 44
2.4. Лісове господарство 46
2.5. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження 48
2.6. Розвиток туризму 50
2.7. Споживчий ринок 51
2.8. Розвиток системи публічних закупівель 52
3. Доходи населення та розвиток ринку праці 53
3.1. Заробітна плата 53
3.2. Пенсійне забезпечення 54
3.3. Ринок праці 55
4. Соціальний захист населення 57
5. Охорона здоров’я населення 59
6. Освіта 60
7. Культура 62
8. Розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення здорового способу життя 64
9. Молодіжна і сімейна політика 65
10. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю 66
11. Захист прав та інтересів дітей 69
12. Будівництво об’єктів соціальної сфери та житлова політика 70
13. Охорона довкілля і безпека 72
13.1. Охорона навколишнього природного середовища 72
13.2. Природна і техногенна безпека 74
13.3. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 75
13.4. Протипожежний захист 77
14. Забезпечення законності та правопорядку 79
15. Розвиток інформаційного простору 80
16. Розвиток об’єднаних територіальних громад 82
17. Розвиток районів і міст 86
V. Додатки до програми 88
  Додаток 1. Основні напрями діяльності на 2019 рік та заходи щодо їх реалізації 88
  Додаток 2. Основні  показники економічного  і соціального розвитку Житомирської області у 2016-2019 роках 146
  Додаток 3. Перелік обласних програм, що будуть фінансуватися у 2019 році за рахунок коштів обласного бюджету 154
  Додаток 4. Перелік проектних ідей (проектів) суб’єктів регіонального розвитку, що потребують пошуку джерел фінансування та реалізація яких, відповідно до Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, запланована у 2019 році 157
  Додаток 5. Заходи у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності та зовнішніх зносин 173
  Додаток 6. Заходи розвитку малого і середнього підприємництва та надання адміністративних послуг 176
  Додаток 7. Порядок часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів 193
  Додаток 8. Порядок надання і використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів 201
  Додаток 9. Порядок відзначення заохочувальними відзнаками

Житомирської обласної державної адміністрації

209

 

 

Вступ

 

Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік (далі – Програма) є документом, який визначає основні напрями розвитку області в короткостроковій перспективі та на основі якого консолідуються наміри і дії усіх ланок влади – місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій всіх форм власності, інших суб’єктів регіонального розвитку.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Програма розроблена з урахуванням стратегічних цілей, визначених в Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385 та в Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затвердженій рішенням Житомирської обласної ради 19.03.2015 №1403 (зі змінами), Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, визначених ООН, положень Національної доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» та Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р.

Програма ґрунтується на аналізі тенденцій розвитку економіки області, поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально-економічного розвитку, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків.

На підставі цього визначені цілі і завдання Програми та основні напрями діяльності.

Орієнтири досягнення її ефективності (прогнозні показники) розраховані з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення прогнозів економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки» та з використанням статистичних даних.

Програма розподілена по галузях і секторах регіональної економіки та соціальної сфери.

Основні завдання Програми та пріоритетні напрями діяльності, визначені відповідно до результатів соціально-економічного розвитку області, наявних проблем та впливу очікуваних змін, трансформовані в перелік конкретних заходів з її реалізації, які по значимості згруповані у розділи з термінами, відповідальними за їх виконання, обсягами і джерелами фінансування та очікуваними результатами.

Виконання заходів Програми забезпечить вихід економіки області на більш високий рівень та обумовить подальший розвиток соціальної сфери і підвищення стандартів життя населення.

Заходи Програми погоджені з проектом обласного бюджету. Також іх фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інвесторів, суб’єктів господарювання, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

При розробленні Програми враховані заходи діючих обласних цільових програм, затверджених обласною радою.

Програма є інструментом діалогу всіх гілок місцевої влади, бізнес спільноти та громадськості, а тому відкрита для доповнень і змін, які затверджуються в установленому порядку обласною радою.

Облдержадміністрація здійснює поточне управління і оперативний контроль ходу реалізації програмних заходів та звітує перед обласною радою про її виконання.

І. Паспорт Програми

 

1 Розробник Програми Облдержадміністрація
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми Розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 06.09.2018 № 349/57 «Про розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік»
3 Співрозробники Програми Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, інші організації та установи області
4 Відповідальний виконавець Програми Облдержадміністрація
5 Співвиконавці Програми Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, обласні установи, організації та суб’єкти господарювання
6 Термін реалізації Програми 2019 рік
7 Прогнозні джерела фінансування заходів Програми Державний, обласний, місцеві бюджети, кошти підприємств та інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством
8 Загальний прогнозний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, тис.грн., у тому числі: 10’017’979,3
державного бюджету 3977002,1
обласного бюджету та інших місцевих бюджетів,    955180,3
позабюджетних коштів 5085796,9

ІІ. Тенденції економічного і соціального розвитку області

 

2017 рік

Індекс промислової продукції за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком склав 109,5%, у тому числі у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 118,3%, у переробній промисловості – 106,7%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 99,8%.

Реалізовано промислової продукції за 2017 рік на суму 40947,6 млн грн, що на 21,6% більше, ніж за 2016 рік.

Усіма категоріями господарств протягом 2017 року вироблено валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 року на загальну суму 9949,6 млн грн, у тому числі продукції рослинництва – на 7115,5 млн грн, продукції тваринництва – на 2832,1 млн грн, її виробництво порівняно з 2016 роком у всіх категоріях господарств зросло на 5,8%, у тому числі у рослинництві – на 9,4%. Одночасно у тваринництві зменшення виробництва продукції усіма категоріями господарств на 2,3% відбулося через зменшення поголів’я свиней на 13,7%, поголів’я великої рогатої худоби – на 0,6% та спад виробництва молока на 3,3%.

Разом з тим, усіма категоріями господарств реалізовано на забій 82,5 тис. тонн худоби та птиці у живій вазі, що на 0,4% більше, ніж у 2016 році та вироблено 688,1 млн штук яєць, що на 4,0% більше.

Обсяг будівельно-монтажних робіт за 2017 рік склав 1541,2 млн грн, що на 578,3 млн грн або на 42,4% більше, ніж за 2016 рік.

Обсяги будівельно-монтажних робіт зросли у будівництві житла у 2 рази, інженерних споруд – на 30,3%, нежитлових будівель – на 22,0%.

Державна підтримка реалізації проектів регіонального розвитку у 2017 році у вигляді співфінансування з державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР) у сумі 134,9 млн грн дала можливість вирішити багато нагальних питань розвитку громад і територій. Зокрема, протягом 2017 року здійснювалася реалізація 33 проектів регіонального розвитку.

Підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування у 2017 році освоєно 7722,0 млн грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 29,3% більше, ніж у 2016 році. Протягом 2017 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено 2,5 млн дол США.

У 2017 році реалізовано такі інвестиційні проекти:

в рамках проекту «Організація сучасного високотехнологічного безвідходного деревообробного виробництва» введено в експлуатацію І та ІІ черги ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» (м. Коростень), розрахованих на обробку 1 млн 200 тис. м3 лісу кругляка. Освоєно 2 млрд грн інвестицій, створено близько 1000 робочих місць. Розпочато виробництво пиломатеріалів, відходи виробництва (тирса) реалізуються ПрАТ «Коростенський завод МДФ». Завод має унікальний рівень автоматизації та інноваційних рішень, завдяки чому вихід готової продукції складає максимально можливий рівень для аналогічних підприємств – це 56,5%;

введення в експлуатацію ПрАТ «Коростенський МДФ» пелетного цеху орієнтовною вартістю 90 млн грн і проектною потужністю 140 тис. т пелетів на рік;

введення в експлуатацію трьох черг свинокомплексу ТОВ «ДФУ АГРО» потужністю більше 22 тис. голів на рік вартістю 25 млн грн у с. Грозине Коростенського району. Свинокомплекс відповідає стандартам організації виробництва на свинофермах Данії, головний з яких – це суворе дотримання біобезпеки. Майже вся робота на фермі автоматизована, з мінімальним доступом людини до тварини;

реконструкція ТОВ «СайєнсІнновейшнПродакшн» гідроспоруди на р. Случ у м. Баранівка та будівництво малої ГЕС встановленою потужністю 382 кВт. Загальна сума інвестицій склала близько 21 млн гривень. Висока ефективність використання гідроелектростанції буде досягнута за рахунок застосування європейського обладнання (CINK Hydro-Energyk.s), яке відповідає сучасним досягненням науки та техніки, що дозволить отримати максимально ефективне генерування та перетворення електроенергії;

реконструкція незавершеного будівництва стрічково-ткацької фабрики в смт Брусилів під фабрику канцелярських виробів  ТОВ «Папірус Універсал» (введення в експлуатацію ІІ черги будівництва);

організація сучасного виробництва з переробки м’яса та виробництва м’ясної продукції ТОВ «Органічний м’ясний продукт» у м. Баранівка;

реконструкція міні-цеху по випуску цегли ПП «Немильнянський цегельний завод» у Новоград-Волинському районі. Здана в експлуатацію лінія з виробництва каоліну вогнетривких керамічних труб для димоходів потужністю 100 м труби/день (в Україні аналогів немає);

введення ДП «Житомирський лісгосп» в експлуатацію цеху з випуску пиломатеріалів загальною вартістю 6,5 млн гривень.

У 2017 році поліпшилася ситуація у зовнішній торгівлі, а саме обсяг експорту товарів у порівнянні з 2016 роком зріс на 21,7% та склав 589,7 млн дол США. Отримано позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, яке склало 140,0 млн дол США.

З метою активізації зовнішньоекономічної діяльності в області проведені зустрічі з іноземними делегаціями Сполучених Штатів Америки, Республіки Польща, Австрії, Китайської Народної Республіки, Норвегії, Латвійської Республіки, Японії, Чеської Республіки, Королівства Данії, Казахстану.

Оборот роздрібної торгівлі за 2017 рік становив 20 342,8 млн грн, що у порівнянних цінах на 7,3 % більше, ніж за 2016 рік. У розрахунку на одну особу реалізовано товарів на суму 16,2 тис. гривень.

За рахунок збільшення присутності на споживчому ринку вітчизняних товаровиробників, забезпечено вищу, ніж в середньому по Україні, частку продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України у 2017 році (область – 59,1%, Україна – 52,3%, у тому числі продовольчих товарів (88,1% і 82,2% відповідно); непродовольчих товарів (40,6% та 32,6% відповідно).

Загальний індекс споживчих цін у грудні 2017 року до грудня 2016 року склав 113%, що на 0,7 в. п. менше, ніж в цілому по Україні (113,7%), у тому числі по продуктах харчування та безалкогольних напоях – 115,8%, що на 1,9 в. п. менше від середнього показника по Україні (117,7%).

В області за станом на 01.01.2018 року функціонувало 6486 малих і середніх підприємств, якими реалізовано майже 80% продукції (товарів, послуг) загального обсягу реалізованої продукції.

Надходження платежів до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва за 2017 рік становили 7,7 млрд грн, що на 37,5% більше, ніж за 2016 рік.

Протягом 2017 року зафіксована тенденція покращення показників доходів населення та ринку праці.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника в цілому по області за 2017 рік склала 5836 грн, що на 45,9% більше, ніж за 2016 рік. Індекс реальної заробітної плати за 2017 рік до 2016 року збільшився на 17 в. п. і становив 126,6%.

Заборгованість із виплати заробітної плати за станом на 01.01.2018 склала 5,3 млн грн, що на 3,0% менше, ніж на 01.01.2017.

Середній розмір пенсії за станом на 01.01.2018 склав 2133,45 грн, що на 450,82 грн або на 26,8% більше, ніж за станом на 01.01.2017.

Кількість безробітних за станом на 01.01.2018 зменшилася проти 01.01.2017 на 3,2 тис. осіб або на 18,6% і склала 13,9 тис. осіб, одночасно навантаження безробітних на 1 вільне робоче місце становило 7 осіб, що на 4 особи менше, ніж за станом на 01.01.2017.

Упродовж січня-грудня 2017 року статус зареєстрованого безробітного мали 43,2 тис. осіб, що на 7,3 тис. осіб або на 14,5% менше, ніж у січні-грудні 2016 року.

За 2017 рік до місцевих бюджетів області надійшло доходів у сумі 5694,2 млн грн, що на 1672,7 млн грн більше, ніж за 2016 рік. Доходи загального фонду бюджету склали 4887,2 млн грн, що на 1280,6 млн грн більше, ніж за 2016 рік, спеціального фонду – 807,0 млн грн, що на 392,1 млн грн більше.

Місцевими бюджетами області протягом 2017 року проведено видатків з урахуванням кредитування на загальну суму 15301,4 млн грн, із яких 13364,5 млн грн склали видатки загального фонду бюджету.

За 2017 рік установами та закладами охорони здоров’я придбано медичного обладнання та виробів медичного призначення на загальну суму 32,5 млн грн, у тому числі за кошти обласного бюджету – на суму 12,5 млн грн, за кошти місцевих бюджетів – на суму 11,3 млн грн, за рахунок інших джерел фінансування – на суму 8,7 млн гривень.

В обласній клінічній лікарні  ім. О.Ф. Гербачевського було відкрито:

сучасний комп’ютерний томограф, вартість якого складала майже 12 млн гривень;

діагностичну лабораторію та науково-практичний центр. На ремонт приміщення під лабораторію спрямовано 1,5 млн грн із обласного бюджету, на придбання медичного оснащення – 2,5 млн грн із обласного та державного бюджетів;

відділення реперфузійного блоку інтенсивної терапії, яке оснащене сучасним медичним обладнанням та технікою.

В обласному госпіталі для ветеранів війни капітально відремонтовано лікувальний корпус центру неврологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО, приміщення ЛФК, окремі приміщення в терапевтичному та гастроентерологічному відділеннях, на що з обласного бюджету спрямовано близько 1,7 тис.гривень.

В обласній психіатричній лікарні № 1 проведено ремонт дитячого психоневрологічного відділення із заміною тепломережі, водогону, сантехніки, підлоги, вікон тощо, на що з обласного бюджету спрямовано майже 3 млн гривень.

Вживалися заходи з реорганізації мережі амбулаторій сімейного лікаря та фельдшерсько-акушерських пунктів та формування госпітальних округів.

У 2017 році було відновлено роботу 3 дитячих садків, створено 2 навчально-виховні комплекси «ДНЗ-ЗНЗ», відкрито 1 дитячий садок з короткотривалим перебуванням дітей на базі сільських загальноосвітніх шкіл, у функціонуючих дошкільних закладах додатково відкрито 8 вікових груп. В цілому створено 400 нових місць.

У рамках впровадження проекту Міністерства освіти і науки України, спрямованого на покращення якості освіти, за станом на 01.01.2018 створено 32 опорні школи, у тому числі 18 – в об’єднаних територіальних громадах (далі – ОТГ).

Забезпечено підвезення до загальноосвітніх навчальних закладів 14,5 тис. (100%) учнів та 3,2 тис. (98%) педагогів сільської місцевості завдяки поповненню протягом 2017 року паркушкільних автобусів на 12 одиниць.

Інклюзивним навчанням охоплено 400 дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

Продовжувалося реформування професійно-технічної освіти. Відкрито навчально-практичний центр з професії «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування». Проведено реорганізацію 7 закладів професійно-технічної освіти шляхом об’єднання та утворено 3 нових центри.

Протягом 2017 року в області проведено 51 культурно-освітній та 24 мистецькі заходи, на підготовку та проведення яких використано 821,6 тис. гривень.

З метою розвитку фізичної культури і спорту, забезпечено участь спортсменів області в 200 чемпіонатах, кубках України і міжнародних змаганнях та проведено близько 130 чемпіонатів області з 35 видів спорту.

Проводилися роботи з реконструкції та капітального ремонту об’єктів спортивної інфраструктури області.

П’ятдесяти перспективним, обдарованим спортсменам та кандидатам на участь в Олімпійських іграх виплачувалася стипендія голови облдержадміністрації.

Оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти охоплено 24820 дітей.

Вживалися заходи, спрямовані на забезпечення прав                    дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Упродовж 2017 року на первинний облік поставлено 463 такі дитини, із яких 76,7% влаштовано в сім’ї громадян.

За кошти обласного бюджету зі співфінансуванням з місцевих бюджетів придбано 11 об’єктів соціального житла для 14 дітей цієї категорії та здійснено ремонт житла для 3 таких дітей, за рахунок коштів місцевого бюджету придбано житло для 1 такої дитини. Всього для цього використано 2669,6 тис. гривень. Крім того, 5 дітям надане житло на правах користування.

Протягом 2017 року в області державні види допомоги отримали 84,8 тис. родин з дітьми, 20,9 тис. малозабезпечених сімей, а також 18,4 тис. інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів на загальну суму понад 1,9 млрд гривень.

Також за рахунок коштів обласного бюджету та місцевих бюджетів надано одноразову грошову допомогу 135 сім’ям загиблих військовослужбовців на суму 0,6 млн грн, 275 пораненим військовослужбовцям на суму 0,6 млн грн та 1800 сім’ям демобілізованих військовослужбовців на суму 1,4 млн гривень.

За станом на 01.01.2018 субсидію для відшкодування витрат на оплатужитлово-комунальних послуг отримували 212,2 тис. домогосподарств. Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу було призначено 57,9 тис. домогосподарств на загальну суму 172,5 млн гривень.

Протягом року продовжувалася системна робота з впровадження енергозберігаючих заходів, спрямованих на скорочення споживання енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві, бюджетних установах та житловому секторі.

У 2017 році підприємствами комунальної теплоенергетики проведено роботи з модернізації котелень (заміна застарілих котлів, пальникових пристроїв, енергоємних насосів, застосування хімводопідготовки, встановлення лічильників теплової енергії, закриття нерентабельних котелень) на суму 17,7 млн грн, за рахунок чого економія природного газу склала 0,6 млн м3.

На альтернативні види палива переведено 32 котельні бюджетної сфери. Вартість робіт склала 16,8 млн грн, в оплату яких профінансовано з місцевих бюджетів 7,4 млн гривень. Економія обсягів природного газу за рахунок цього склала близько 1 млн м3.

У ході реалізації Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки, відшкодовано частину «теплих кредитів» 2741 фізичній особі та 21 ОСББ на загальну суму майже 3 млн гривень. Також 23 фізичним особам відшкодовано з обласного бюджету частину кредитів та власних коштів, використаних на встановлення приватних сонячних електростанцій та відповідного додаткового обладнання і матеріали до них в сумі 1,1 млн гривень.

У 2017 році установами області на електронних торговельних майданчиках електронної системи закупівель ProZorro розміщено 33,79 тис. оголошень про проведення закупівель, на загальну суму 11,75 млрд грн, із яких завершено – 28,42 тис. на загальну суму 7,97 млрд гривень. Економія бюджетних коштів склала 464,24 млн гривень.

 

2018 рік

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень-вересень 2018 року склав майже 32,5 млрд грн, що на 22,1% більше, ніж за січень-вересень 2017 року.

Загальний обсяг промислового виробництва за січень-вересень 2018 року до січня-вересня 2017 року зменшився на 2,1% через скорочення обсягів виробництва у добувній промисловості і розробленні кар’єрів на 10,6%, у зв’язку з зменшенням видобутку граніту на 8,5%. Одночасно у переробній промисловості обсяг виробництва зріс на 2,0%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 2,1%.

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010 року) у всіх категоріях господарств за                            січень-вересень 2018 року склав 7454,8 млн грн, що на 732,7 млн грн або на 10,9% більше, ніж за січень-вересень 2017 року.

У рослинництві виробництво валової продукції зросло на 15,4%, у тваринництві – на 0,9%.

В усіх категоріях господарств області за станом на 01.10.2018 у порівнянні з 01.10.2018 поголів’я великої рогатої худоби зросло на 11,8 тис. голів або на 6,1%, у тому числі корів – на 1,3 тис. голів або на 1,2%, птиці – на 214,0 тис. голів або на 2,6%. Одночасно поголів’я свиней зменшилося на 5,2 тис. голів або на 3,6%.

За січень-вересень 2018 року реалізовано на забій худоби і птиці в живій вазі 54,2 тис. тонн або на рівні січня-вересня 2017 року. Молока вироблено 436,8 тис. тонн, що на 0,3% більше, ніж                              за січень-вересень 2017 року, яєць – 566,6 млн штук, що на 0,5% більше.

У січні-вересні 2018 року підприємствами області виконано будівельних робіт на 1131,8 млн гривень. Індекс будівельної продукції у січні-вересні 2018 року порівняно з січнем-вереснем 2017 року склав 90,8%.

У 2018 році з ДФРР в область спрямовано 228,1 млн грн, за рахунок яких здійснюється реалізація 34 проектів регіонального розвитку. На співфінансування усіх проектів у місцевих бюджетах передбачено кошти у сумі 133,1 млн гривень. За станом на 01.10.2018 з ДФРР використано 85,5 млн грн, з місцевих бюджетів – 69,4 млн гривень.

На 2018 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури обєднаних територіальних громад» (зі змінами) передбачено субвенцію у сумі 164,7 млн грн, із яких за станом на 01.10.2018 ОТГ освоєно 52,6 млн гривень.

У січні-вересні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4762,8 млн грн капітальних інвестицій, що на 12,6 % більше, ніж за відповідний період 2017 року.

У січні-вересні 2018 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено 6,3 млн дол США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що у 2,5 раза перевищує обсяг вкладень за 2017 рік.

Протягом січня-вересня 2018 року на території Житомирської області у різних галузях економіки впроваджувались такі інвестиційні проекти:

реалізація ТОВ «Монсанто Україна» (група компаній «Байєр») спільно з ПСП «Україна» (група компаній «Ерідон»)» проекту будівництва насіннєвого заводу з виробництва насіння сільськогосподарських культур загальною вартістю 200 млн дол. США в с. Почуйки Попільнянського району. За станом на 01.10.2018 освоєно 1,8 млрд грн інвестицій (завершено будівництво І і ІІ черг – повністю готова лінія прийомки-зберігання, розпочато прийомку і сушку насіння кукурудзи, монтується обладнання башти доробки насіння), створено 114 нових робочих місць;

організація виробництва електричних бортових кабельних систем для відомих марок європейських автомобілі ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна» загальною вартістю 30 млн євро, в рамках якого передбачається створення близько 5 тис. робочих місць (за станом на 01.10.2018 створено 3,2 тис. робочих місць, з яких 225 – протягом січня-вересня цього року);

продовження реконструкції незавершеного будівництва стрічково-ткацької фабрики в смт Брусилів під фабрику канцелярських виробів групою компаній «Папірус» (за станом на 01.10.2018 створено 546 нових робочих місць, з яких 70 – протягом січня-вересня поточного року);

реконструкція зерноелеватора ТОВ «Чуднівський зерноелеватор АІК» у с. Вільшанка Чуднівського району загальною вартістю 200 млн грн, з яких освоєно 128,9 млн гривень;

будівництво ТОВ «Олімп-Агро» у Попільнянському районі елеватора на 60 тис. тонн, що дасть змогу приймати 150-180 тис. тонн зерна щороку. Вартість проекту 96 млн грн, з яких освоєно 60 млн гривень;

організація розведення кіз висококласних молочних порід на ТОВ «Мила кізонька Гай» у с. Гай Житомирського району загальною вартістю 500 тис. євро (за станом на 01.10.2018 освоєно близько 10 млн грн інвестицій, створено 14 робочих місць);

будівництво ТОВ «Ганська СЕС» в Бердичівському районі сонячної електростанції загальною вартістю 18 млн євро.

З метою покращення інвестиційної привабливості області та поліпшення інвестиційного клімату протягом січня-вересня 2018 року:

проводилися засідання ради з питань залучення інвестицій при облдержадміністрації, в рамках яких обговорено проблемні питання в роботі підприємств з іноземними інвестиціями та намічено шляхи їх вирішення;

підписано 6 меморандумів про співпрацю орієнтовною вартістю 104-107 млн євро. З них, 4 меморандуми – з будівництва сонячних електростанцій з іноземними та вітчизняними компаніями (Бельгія, Франція, Литва), якими передбачено впровадження на території області інвестиційних проектів загальною потужністю 135-140 МВт, та 2 меморандуми – з представниками іноземних компаній (Німеччина, Польща) щодо реалізації проектів у промисловій та аграрній сферах;

за ініціативи облдержадміністрації, підтримки обласної ради та Житомирського національного агроекологічного університету 16 травня 2018 року в м. Житомирі проведено І Регіональний форум «Житомирщина – територія можливостей», під час якого було представлено інвестиційний, виробничий, технологічний, природний, туристично-рекреаційний потенціал регіону, а виробники мали змогу продемонструвати свої здобутки за напрямками: виробничий сектор, енергетичний сектор, культура та туризм, освіта, сектор безпеки, досягнення об’єднаних територіальних громад Житомирщини.

Упродовж січня-вересня 2018 року обсяги зовнішньої торгівлі товарами поступово зростали завдяки розширенню ринків збуту до європейських країн.

Зберігається позитивне сальдо експортно-імпортних операцій, яке за січень-вересень 2018 року склало132,3 млн дол. США. Порівняно з січнем-вереснем 2017 року обсяг експорту зріс на 15,0% або на 65,0 млн дол. США. Зовнішньоторговельні зв’язки налагоджені з партнерами 104 країн світу.

Для активізації зовнішньої торгівлі підприємств області проведено зустрічі з іноземними делегаціями Республіки Індія, Франції, КНР, Республіки Польща, Німеччини, Литви, Турецької Республіки, США, Великобританії, Королівства Нідерландів, Ірландії, Японії та інших. Під час зустрічей презентувався економічний та інвестиційний потенціал області.

Щомісячно протягом 2018 року спостерігалася позитивна динаміка нарощування обороту роздрібної торгівлі, який                                    за січень-вересень 2018 року становив 16 443,6 млн грн, що у порівнянних цінах на 8,0 % більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Загальний індекс споживчих цін у вересні 2018 року до грудня 2017 року склав 105,3%, що на 0,3 в. п. менше, ніж в цілому по Україні (105,6%), у тому числі по продуктах харчування та безалкогольних напоях – 102,2%, що на 0,9 в. п. менше від середнього показника по Україні (103,1%).

Загальний фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств у січні-червні 2018 року склав 1211,1 млн грн прибутку, що у 5,4 раза більше, ніж у січні-червні 2017 року. Сума прибутків підприємств області збільшилася у 2 рази і склала 1692,8 млн грн, сума збитків зменшилася на 24,3 % і склала 481,8 млн гривень.

З метою реалізації заходів, спрямованих на активізацію підприємницької діяльності, у 2018 році реалізувався механізм відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва. За результатами проведених конкурсів здійснювалося відшкодування суб’єктам підприємницької діяльності області для реалізації бізнес-проектів на придбання обладнання для виготовлення корпусних меблів; металообробки та виробництва електрощитового обладнання для будівництва та промисловості; виробництва хліба та хлібобулочних виробів; лісопильного та стругального виробництва та інших.

В районах та містах обласного значення в рамках програмних заходів проводилися виїзні інформаційно-консультаційні семінари для суб’єктів малого і середнього підприємництва, підприємців-початківців та бажаючих займатися підприємницькою діяльністю, економічних служб підприємств і організацій всіх форм власності з актуальних питань у сфері підприємництва, програм підтримки бізнесу, застосування діючого податкового законодавства та законодавства з праці тощо.

Надходження платежів до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва за січень-вересень               2018 року становили 6,7 млрд грн, що на 24% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Житомирська область увійшла до трійки областей, у яких створені найкращі умови для ведення бізнесу за результатами регіонального рейтингу «RegionalDoingBusiness 2018», який проводився за адаптованою методологією Світового банку на основі опитування підприємців.

За станом на 01.10.2018 року в області діють та надають послуги громадянам та бізнесу 35 центрів надання адміністративних послуг, утворені при райдержадміністраціях, міськвиконкомах та ОТГ. За 9 місяців 2018 року ними надано 245 тис. послуг, що на 65 тис. послуг або на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

З початку року спостерігається тенденція зростання доходів населення. Зокрема, середньомісячна заробітна плата                                      за січень-вересень 2018 року у порівнянні з січнем-вереснем 2017 року зросла на 27,6% і склала 7180 гривень.

Середня заробітна плата одного штатного працівника в області у вересні 2018 року порівняно з відповідним місяцем 2017 року зросла на 22,1% і склала 7457 гривень.

Індекс реальної заробітної плати у січні-вересні 2018 року порівняно з січнем-вереснем 2017 року склав 115,1%.

За станом на 01.10.2018 заборгованість із виплати заробітної плати склала 7,1 млн грн, що на 33,7% більше, ніж за станом на 01.01.2018.

Кількість зареєстрованих безробітних за станом на 01.10.2018 становила 14,1 тис. осіб, що на 499 осіб або на 3,4% менше, ніж було на 01.10.2017.

Співвідношення зареєстрованих безробітних та вакансій за станом на 01.10.2018 становило 4 особи, що є на рівні 01.10.2017.

Протягом січня-вересня 2018 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 4,2 млрд грн, що на 4,6% більше затверджених з урахуванням змін планових показників та на 26,0% надходжень за аналогічний період 2017 року.

Загальна сума надходжень до спеціального фонду бюджету області за січень-вересень 2018 року склала 426,2 млн грн, що на 106,4 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

За січень-вересень 2018 року місцевими бюджетами області проведено видатків з урахуванням кредитування на загальну суму 12,5 млрд грн, з яких 11,1 млрд грн склали видатки загального фонду.

Видатки загального фонду бюджету області на утримання галузі освіти збільшилися у порівнянні з січнем-вереснем 2017 року на 675,8 млн грн, соціальний захист та соціальне забезпечення населення – на 252,1 млн грн, охорону здоров’я – на 211,2 млн грн, фізичну культуру і спорт – на 23,4 млн гривень.

В галузі охорони здоров’я за січень-вересень 2018 року установами та закладами закуплено медичного обладнання та виробів медичного призначення на загальну суму 45,3 млн гривень.

Первинна медична допомога в області надається у 44 закладах, з яких 35 Центрів ПМСД, у т.ч. 23 в ОТГ та 9 самостійних АЗПСМ в ОТГ.

Завершено розділення первинної та вторинної медичної допомоги. Сімейні лікарі обслуговують 85 % населення області.

До електронної системи охорони здоров’я eHealth підключено 35 ЦПМСД області та 8 самостійних АЗПСМ.

Продовжувалася робота по формуванню оперативних та перспективних планів розвитку госпітальних округів.

Подано заявку на участь у проекті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка реформ охорони здоров’я» для надання технічної допомоги для стратегічного планування госпітальних округів.

У рамках програми «Доступні ліки» протягом січня-вересня 2018 року аптеками видано ліків по 527 тис. рецептів, яким за цей час відшкодовано 22,4 млн грн або 70,1 % від суми, яка передбачена для області на рік.

На базі обласної клінічної лікарні  ім. О.Ф. Гербачевського відкрито неврологічне відділення на 21 ліжко з блоком інтенсивної терапії для надання допомоги пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу та нову філію відділення гемодіалізу, оснащену сучасним медичним та інженерним обладнанням.

В обласному перинатальному центрі реконструйовано пологове відділення з окремими пологовими залами та закуплено сучасне обладнання.

У Новоград-Волинському міськрай ТМО після капітального ремонту відкрито кардіологічне відділення.

У Овруцькій центральній районній лікарні відкрито відділення гемодіалізу на 5 місць.

Завершено масштабну реконструкцію Обласного медичного центру вертебрології та реабілітації, який зможе надавати послуги з реабілітації військовослужбовців. Фінансування здійснювалося з двох джерел, а саме з ДФРР – у сумі 9059,1 тис. грн та обласного   бюджету – у сумі 4033 тис. грн.

Проводяться роботи щодо створення на базі цього центру українського «Будинку ветерана».

За станом на 01.10.2018 в області створено 52 опорні школи, у т.ч. – 33 в ОТГ. Тривали роботи щодо поліпшення їх матеріально-технічної бази.

Протягом 2018 року закуплено 20 шкільних автобусів, парк яких уже налічує 254 одиниці.

Область включена до експериментального проекту з інклюзивної освіти. З початку 2018 року на інклюзивну освіту виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 10,3 млн гривень. Органами місцевого самоврядування прийнято рішення про створення 29 інклюзивно-ресурсних центрів. Інклюзивною освітою охоплено 530 дітей.

У січні-вересні 2018 року в області проведено 81 культурно-освітній захід, витрати на підготовку яких склали 1176,84 тис. гривень.

Закладами культури протягом січня-вересня 2018 року проведено поточні ремонти комп’ютерної техніки на суму 102,4 тис. грн та заходи, спрямовані на пожежну безпеку на суму 19,4 тис. гривень.

Продовжувалася робота по оздоровленню дітей. Протягом                        січня-вересня 2018 року охоплено оздоровленням і відпочинком за бюджетні кошти 22364 дитини.

Вживалися заходи з розвитку фізичної культури і спорту. Протягом січня-вересня 2018 року проведено 157 чемпіонатів області, 14 чемпіонатів України. Спортсмени області брали участь у 255 чемпіонатах України з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Проводилася робота по завершенню реконструкції центрального стадіону «Полісся» у м. Житомирі.

В ЖДЮСШ «Юність» Житомирської обласної ради відкрито відділення з мотоциклетного спорту.

Здійснювалися заходи з подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, пріоритетом яких є розвиток мережі прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. За станом на 01.10.2018 в області діють 43 дитячих будинки сімейного типу та 188 прийомних сімей, в яких виховується 633 дитини. Упродовж січня-вересня 2018 року усиновлено 54 дитини, із яких 49 громадянами України.

Державні види допомоги протягом січня-вересня 2018 року в області отримали 71,7 тис. родин з дітьми, 16,6 тис. малозабезпечених сімей, 18,9 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю на загальну суму 1 410,3 млн гривень.

За станом на 01.10.2018 в області субсидію отримали 48,7 тис. домогосподарств. Організаціям, що надають                             житлово-комунальні послуги, перераховано 1954,9 млн гривень. Субсидію для придбання твердого палива та скрапленого газу призначено 48,1 тис. домогосподарств на загальну суму 155,3 млн гривень. Отримали субсидію готівкою                                                41,3 тис. домогосподарств на загальну суму 131,6 млн гривень.

Протягом січня-вересня 2018 року у рамках реалізації Програми стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2020 роки, відшкодовано частину «теплих кредитів» 39 ОСББ на загальну суму 1,3 млн грн та 1040 фізичним особам на загальну суму 1,18 млн грн, у тому числі – 51 фізичній особі на встановлення сонячних електростанцій на загальну суму 2,5 млн гривень.

У 2018 році установами області на електронних торговельних майданчиках електронної системи закупівель ProZorro розміщено 30,16 тис. оголошень про проведення закупівель, на загальну суму 10,4 млрд. грн млрд грн, із яких завершено – 25,30 тис. на загальну суму 7,48 млрд грн, у січні-вересні 2018 року розміщено – 30,16 тис. оголошень, на загальну суму – 10,4 млрд грн, із яких завершено – 25,30 тис. на загальну суму – 7,48 млрд гривень. Економія бюджетних коштів склала 485,7 млн гривень.

З метою вирішення проблемних питань у економічних і соціальних сферах, подолання негативних тенденцій та закріплення позитивних тенденцій визначені завдання Програми та заходи з її реалізації.

 

ІІІ. Цілі і завдання Програми

 

Головними цілями Програми є формування умов для нарощення внутрішньої і зовнішньої конкурентоздатності економіки регіону, забезпечення сталого розвитку соціальної сфери, кожної територіальної громади з метою досягнення головної мети розвитку –підвищення умов і якості життя населення.

Основними завданнями та пріоритетами Програми є:

максимально повне і ефективне використання наявного потенціалу;

підвищення інноваційності промислового та сільськогосподарського виробництва;

збільшення масштабів виробництва і реалізації якісної конкурентоздатної продукції з значним рівнем поглибленої переробки;

створення сприятливого інвестиційного клімату на основі подолання адміністративних бар’єрів, розвитку інвестиційної інфраструктури та промоції інвестиційного потенціалу регіону;

активізація зовнішньоекономічної діяльності та сприяння вільному доступу товаровиробників області до всіх сегментів зовнішнього ринку;

забезпечення сприятливих організаційних умов та стимулювання розвитку підприємництва;

підвищення рівня використання трудових ресурсів в регіоні завдяки розширенню і модернізації виробництв, впровадженню нових технологій;

забезпечення росту доходів населення за рахунок підвищення рівня зайнятості та вжиття заходів щодо забезпечення соціальних гарантій з оплати праці;

активізація роботи з енергозбереження, застосування інновацій в енергозбереженні, використання альтернативних джерел енергії;

перехід на новий якісний рівень медичного обслуговування населення на базі структурних перетворень в галузі охорони здоров’я, впровадження сучасної медичної техніки;

реалізація заходів з впровадження реформи в освіті, поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів, поліпшення організаційного забезпечення навчального процесу та підвищення завдяки цьому якості освітніх послуг;

збереження культурного простору і розширення доступу до культурних цінностей, поліпшення управління культурною діяльністю;

формування сприятливих умов для активізації розвитку сфери внутрішнього туризму;

підтримка розвитку фізкультури та спорту, популяризація здорового способу життя, стимулювання досягнень високих спортивних результатів;

сприяння самореалізації і розвитку молодого покоління та створення умов для підвищення його соціальної активності;

підвищення рівня соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

реалізація права населення на отримання якісних соціальних послуг шляхом поліпшення соціального обслуговування, збільшення соціальної допомоги незахищеним верствам населення;

поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної і техногенної безпеки в регіоні;

ефективне використання бюджетних коштів;

забезпечення розвитку територіальних громад, у тому числі об’єднаних, шляхом підтримки та співфінансування з місцевих бюджетів проектів регіонального розвитку, у т.ч. спрямованих на вирішення гострих проблем соціальної, інженерної та дорожньої інфраструктури;

активізація процесів щодо залучення коштів міжнародної технічної допомоги у розвиток регіону;

сприяння подальшому формуванню і розвитку інститутів громадянського суспільства, дотримання відкритості і прозорості діяльності органів влади;

гарантування законності і правопорядку та позитивного правового середовища в регіоні.

 

 1. Головні проблеми та основні напрями соціально-економічного розвитку області у 2019 році

 

 1. Забезпечення соціально-економічного розвитку області

 

 • Бюджетно-фінансова політика

 

Проблемні питання:

 

Недостатність бюджетних призначень на забезпечення повної потреби у видатках на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами.

Необхідність забезпечення повноти сплати суб’єктами господарювання податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів області.

 

Основні напрями діяльності:

 

Вжиття заходів місцевими радами та залучення додаткового фінансового ресурсу з місцевих бюджетів для покриття недостатності у видатках на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносії (планується спрямувати вільні залишки коштів місцевих бюджетів,  здійснити перерозподіл видатків, оптимізувати мережу установ і чисельність працівників та інші заходи).

Поліпшення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з фіскальними органами із залучення платежів до бюджету та забезпечення на цій основі виконання показників надходжень до місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами.

Здійснення поглибленого аналізу виконання місцевих бюджетів, виявлення додаткових резервів для їх наповнення та забезпечення у повному обсязі бюджетними призначеннями видатків на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв бюджетних установ.

Забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, посилення роз’яснювальної роботи з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та запобігання порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна.

Посилення контролю органами головного управління ДФС у Житомирській області та Житомирської митниці ДФС за сплатою нарахованих податків, зборів та обов’язкових платежів, а також покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання.

Недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері.

Покращення роботи щодо виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод та без сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів.

 

Очікувані результати:

 

Збільшення доходів до зведеного бюджету на 5,9 %, у тому числі збору платежів державного бюджету, що контролюються територіальними органами головного управління ДФС у Житомирській області та Житомирською митницею ДФС – на 3,7 %, доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) – на  8,5 %.

Покращення платіжної дисципліни.

 

 • Інвестиційна політика

 

Проблемні питання:

 

Недосконала законодавча база, часта зміна та неоднозначність трактування чинних законів і нормативно-правових актів, наявність значної кількості відомчих документів, які регулюють господарську, податкову та інвестиційну діяльність.

Затяжні процедури відведення земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності.

Обтяжливий та дороговартісний процес підключення енергопотужностей, необхідних для реалізації нових інвестиційних проектів.

Дефіцит кваліфікованих кадрів, зокрема працівників робітничих професій.

Продовження військової та торговельної агресії Російської Федерації, посилення гібридних загроз національній безпеці України.

 

Основні напрями діяльності:

 

Наповнення та актуалізація баз даних інвестиційних пропозицій, зокрема, незадіяних виробничих приміщень, об’єктів незавершеного будівництва, вільних земельних ділянок, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам.

Формування ефективної системи підтримки інвесторів та супроводу інвестиційних проектів на всіх стадіях їх реалізації.

Сприяння розвитку мережі індустріальних парків області як ефективного механізму залучення інвестицій у розвиток територіальних громад області.

Активізація роботи щодо впровадження механізмів державно-приватного партнерства з метою реалізації проектів, спрямованих на вирішення важливих для територіальних громад області соціально-економічних проблем.

Сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів.

Популяризація і широка промоція наявного та перспективного інвестиційного потенціалу Житомирщини, в тому числі шляхом проведення міжнародних та регіональних інвестиційних форумів та участі представників місцевих органів влади в аналогічних заходах за кордоном.

Просування інвестиційних пропозицій та проектів, презентацій регіону серед дипломатичних представництв України та за кордоном, міжнародних фінансових організацій, інвестиційних фондів та інвестиційних інтернет-платформ.

Розгляд та сприяння вирішенню проблемних питань, що виникають у ході діяльності інвесторів на території області, на засіданнях ради з питань залучення інвестицій при облдержадміністрації.

Розробка та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про область.

Висвітлення успішних практик інвестування у засобах масової інформації, а також на семінарах, конференціях, виставках та Інвестиційному порталі «Житомирщина – інвестуй в успіх»;

Підготовка та подання центральним органам виконавчої влади пропозицій щодо удосконалення діючої нормативно-правової бази регулювання інвестиційної діяльності в Україні та існуючих механізмів правового захисту іноземних інвесторів.

Проведення навчальних семінарів, нарад, конференцій, засідань за круглим столом тощо з питань інвестиційно-інноваційної діяльності та зовнішніх зносин для представників місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, бізнес-структур.

Забезпечення підвищення рівня освіченості фахівців органів державної влади і місцевого самоврядування з питань роботи із залучення інвестицій (щодо оформлення інвестиційних проектів, написання грантових заявок, удосконалення комунікативних навичок тощо).

 

Інструменти виконання:

 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15.05.2018 № 184 «Про забезпечення комплексного розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Житомирській області»;

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.08.2014 № 246 «Про утворення ради з питань залучення інвестицій при облдержадміністрації», зі змінами;

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року;

заходи програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік.

 

Очікувані результати:

 

Формування позитивного інвестиційного іміджу Житомирської області в Україні та за її межами.

Покращення поінформованості потенційних інвесторів про можливості вкладання коштів в область.

Формування ефективної системи підтримки інвесторів та супроводу інвестиційних проектів на всіх стадіях їх реалізації.

Скорочення ролі часової складової у процесі підбору інвестором об’єктів для впровадження інвестиційних проектів.

Поглиблення діючих та налагодження нових зв’язків між суб’єктами господарювання області та іноземними інвесторами.

Створення нових високоефективних та енергоощадних виробництв, технічне і технологічне оновлення існуючих виробничих об’єктів регіону, зростання частки експортоорієнтованої та інноваційної продукції

Збільшення надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку області;

Підвищення рівня зайнятості населення та збільшення податкових надходжень до бюджету.

 

1.3. Зовнішньоекономічна діяльність та  міжнародне співробітництво

 

Проблемні питання:

 

Мала частка експорту середньо- та високотехнологічної продукції.

Недостатність використання торгівельних можливостей з важливими ринками для українського експорту, зокрема з таких країн як США, Канада, Велика Британія, Японія тощо.

Посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку.

Недостатній обсяг залучення позабюджетних коштів у рамках співпраці з міжнародними фінансовими та донорськими інституціями.

Недостатня популяризація економічного потенціалу Житомирської області світовій бізнес-спільноті.

 

Основні напрями діяльності:

 

Організація поїздок економічної місії підприємців області до країн світу з метою перейняття досвіду у формуванні активної інвестиційної позиції та налагодження ділових контактів для подальшого виходу на зовнішні ринки та створення спільних підприємств.

Проведення презентації економічного, агропромислового, туристичного, культурного та промислового потенціалу Житомирської області за кордоном з метою підвищення іміджу області.

Проведення ІІ Форуму регіонів України та Республіки Білорусь, а також зустрічей, конференцій, круглих столів, семінарів, презентації економічного потенціалу Житомирщини, пошук бізнесових контактів, та обмін досвідом та запровадження нових технологій.

Розповсюдження інформації про зовнішньоекономічний потенціал області серед дипломатичних представництв України, зокрема, під час візитів в область представників іноземних дипломатичних представництв в Україні та міжнародних організацій.

Організація перебування в області Надзвичайних і Повноважних Послів, іноземних бізнес місій, представників міжнародних організацій.

Об’єднання зусиль органів місцевої влади, бізнесу та громадянського суспільства для просування області на міжнародній арені.

Напрацювання нових міжрегіональних контактів з метою укладання угод про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво обласної державної адміністрації з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав, зокрема країн, що входять до Вишеградської четвірки (V4).

Участь у програмах Європейського інструменту сусідства та територіального співробітництва країн Східного партнерства.

 

Інструменти виконання:

 

Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки;

Стратегія комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1017-р «Про схвалення Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 – 2021 роки»;

угоди про міжрегіональне співробітництво між облдержадміністрацією та відповідними органами регіонів інших країн світу, серед яких Республіка Білорусь, Литовська Республіка, Грузія, Республіка Польща, Грецька Республіка, Італійська Республіка, Китайська Народна Республіка, Канада та інші;

міжнародні договори України у сфері торгово-економічного, науково-технічного, культурного співробітництва, а також міжнародної технічної  допомоги;

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року;

заходи програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік.

 

Очікувані результати:

 

Збільшення обсягу зовнішньоторговельного обороту на 8,2 %.

Позиціонування Житомирщини, як регіону з сприятливим бізнес-кліматом та потужним інвестиційним потенціалом.

Інтенсифікація міжрегіонального співробітництва з регіонами-партнерами, обмін досвідом в економічній, соціальній, науковій та культурній сферах.

Поширення інформації про соціально-економічний, інвестиційний, науковий, культурний та туристичний потенціал регіону в країнах Європи та світу.

Розширення обсягів та диверсифікація зовнішньої торгівлі, вихід місцевих підприємців на нові ринки збуту.

Збільшення обсягів залучення міжнародної технічної допомоги.

Розвиток інфраструктури та транскордонного співробітництва між Житомирською областю та Республікою Білорусь.

Максимальне використання можливостей співробітництва прикордонних регіонів.

Скорочення безробіття серед населення прикордонних районів за допомогою підвищення економічного потенціалу.

 

1.4. Інноваційний розвиток

 

Проблемні питання:

 

Недостатній рівень застосовуваних на підприємствах регіону новітніх технологій та виробництво товарів з низькою доданою вартістю.

Негативна динаміка кількості підприємств, що займаються інноваціями.

Низька частка капітальних інвестицій у нематеріальні активи.

Низька частка видів діяльності, що належать до високотехнологічних, в обсязі реалізованої промислової продукції.

Відсутність налагоджених комунікацій між науковцями і представниками бізнесу, що зацікавлений в розвитку інновацій.

Недостатнє використання науковцями та малим і середнім бізнесом можливостей щодо участі у міжнародних програмах.

Розбіжності в законодавстві щодо врегулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.

Нерозвинена інноваційна інфраструктура: нестача фахівців у сфері інноваційного менеджменту та маркетингу, фінансових консультантів, експертів з трансферу технологій і бізнес-планування, брак незалежної оцінки технологічного рівня розробки та можливості технічно її реалізувати.

Кращі можливості для реалізації ідей за кордоном (доступ до фінансування, правовий захист, близькість до ринків збуту).

 

Основні напрями діяльності:

 

Забезпечення підтримки створення та ефективного функціонування елементів інноваційної інфраструктури, яка здійснюватиме супровід та консалтинг як авторів новацій, так і бізнесу, зокрема щодо оцінки технологічного рівня розробок та їх економічної ефективності.

Забезпечення методично-консультаційної допомоги з різних аспектів провадження інноваційної діяльності.

Підготовка пропозицій щодо ініціювання Кабінетом Міністрів України змін та доповнень до законодавчих актів, які регулюють інноваційну діяльність, з метою удосконалення механізмів її впровадження.

Організація із залученням світових експертів навчальних семінарів, тренінгів з обміну досвідом та навчання інноваціям, в рамках яких надаватиметься консультаційно-методична допомога щодо участі в міжнародних програмах та поширюватиметься позитивний досвід успішних учасників цих програм.

Розробка механізму стимулювання науковців до формування актуальної та затребуваної глобальним ринком тематики досліджень.

Організація інформаційних заходів для поширення позитивного досвіду успішних стартапів, інноваційних проектів.

Сприяння процесу патентування та комерціалізації інноваційних технологій в області.

Сприяння активізації участі підприємств регіону у міжнародних спеціалізованих виставкових заходах з метою пропагування української інноваційної продукції.

Сприяння створенню кластерів, які об’єднають промислові підприємства із закладами професійної освіти, науковими установами та вищими навчальними закладами.

Розробка механізму підтримки підприємств у разі впровадження ними новітніх технологій, застосування більш високого рівня стандартизації виробленої продукції та застосованих технологій.

 

Інструменти виконання:

 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15.05.2018 № 184 «Про забезпечення комплексного розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Житомирській області»;

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року;

заходи програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік.

 

Очікувані результати:

 

Збільшення кількості впроваджуваних розробок, підвищення економічної віддачі від них, залучення інвестицій в інноваційну діяльність.

Зростання кількості щорічно зареєстрованих патентів на винаходи та корисні моделі.

Зростання кількості інноваційно активних підприємств.

Збільшення кількості суб’єктів господарювання, що надають послуги із комерціалізації технологічних рішень, та підвищення якості цих послуг.

Налагоджена взаємодія суб’єктів господарювання, наукових установ та місцевих органів державної влади.

Формування сприятливого інноваційного клімату, задіяння всіх необхідних механізмів та стимулів для підвищення зацікавленості підприємств у впровадженні наукомістких технологій.

 

1.5. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій

 

Проблемні питання:

 

Велика кількість помилок геометрії у Державному земельному кадастрі по Житомирській області.

Неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи.

Необхідність поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, в яких термін її дії завершився.

Недостатня кількість земельних масивів, придатних для розподілу між військовослужбовцями-учасниками АТО, членами сімей загиблих військовослужбовців.

Низький відсоток використання сільськими, селищними, районними радами за цільовим призначенням коштів, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Порушення земель внаслідок незаконного видобування бурштину на території Олевського, Коростенського та Ємільчинського районів.

Використання значної частини земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з порушенням затверджених схем землеустрою, що не дозволяє забезпечити еколого-економічне дотримання сівозмін та впорядкування угідь.

 

Основні напрями діяльності:

 

Проведення інвентаризації земель населених пунктів на площі 10,0 тис. га та земель за межами населених пунктів на площі 8,6 тис. га.

Складання проектів землеустрою щодо встановлення (змін) меж населених пунктів області.

Пошук додаткових земельних ділянок, придатних для передачі у власність військовослужбовцям-учасникам АТО, членам сімей загиблих військовослужбовців.

Поновлення нормативної грошової оцінки земель, населених пунктів, де термін дії такої грошової оцінки завершився, проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Здійснення заходів з охорони земель, зокрема: рекультивація порушених земель, будівництво і реконструкція протиерозійних гідротехнічних споруд, проведення поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь.

 

Інструменти виконання:

 

Земельний кодекс України;

Закон України «Про землеустрій»;

Закон України «Про охорону земель»;

Закон України «Про оцінку земель»;

Закон України «Про державний земельний кадастр»;

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»;

рішення органів місцевого самоврядування про виділення коштів місцевих бюджетів;

договори на виконання робіт.

 

Очікувані результати:

 

Завершення інвентаризації земель населених пунктів та проведення суцільної інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, що в свою чергу дозволить наповнити інформаційну базу для ведення Державного земельного кадастру, раціональне використання наявних земельних ресурсів.

Забезпечення військовослужбовців-учасників АТО, членів сімей загиблих військовослужбовців земельними ділянками в межах норм безоплатної приватизації.

Збільшення надходжень до місцевих бюджетів податку на землю та орендної плати та можливість визначення суми державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земель.

Оптимізація складу угідь.

Поліпшення якості ґрунтів.

 

1.6. Розвиток малого і середнього підприємництва та надання адміністративних послуг

 

Проблемні питання:

 

Суперечності та неврегульованість в законодавстві, розбіжності в застосуванні наявних нормативно-правових актів у сфері ведення підприємницької діяльності, значне бюрократичне навантаження на бізнес.

Складність доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до кредитних ресурсів, їх висока вартість, недоступність довгострокого кредитування.

Неоптимізований обсяг контрольно-наглядових функцій органів державного нагляду (контролю) із здійснення заходів державного нагляду (контролю) певних видів господарської діяльності, що призводить до дублювання повноважень таких органів та подвійного навантаження на суб’єктів господарювання.

Спрямованість діяльності органів державного нагляду (контролю) на виявлення порушень та застосування санкцій, а не на запобігання правопорушенням.

Недостатній рівень дотримання вимог законодавства щодо проведення регуляторної діяльності у сфері господарської діяльності.

Низькій рівень іноваційно-інвестиційної активності суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Недостатня державна підтримка бізнесу до впровадження інноваційних технологій, виробництво конкурентоспроможної продукції.

Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки суб’єктів підприємництва.

Недостатній рівень освітньо-кваліфікаційної підготовки  суб’єктів підприємництва.

Низький рівень обізнаності суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо можливостей доступу до міжнародної технічної допомоги, зокрема в рамках Європейських програм підтримки малого і середнього підприємництва.

 

Основні напрями діяльності:

 

Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів, часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів та інших видів фінансової підтримки, не забороненої законодавством.

Ініціювання перед центральними органами виконавчої влади вирішення проблемних питань, що заважають веденню підприємницької діяльності.

Проведення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності, усунення адміністративних бар’єрів, спрощення адміністративно-дозвільних процедур з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва.

Забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, зокрема доцільності, адекватності, ефективності  передбачуваності, прозорості, та врахування громадської думки при здійсненні регуляторної діяльності.

Сприяння у залученні суб’єктів малого і середнього бізнесу до участі у програмах з надання фінансово-кредитної підтримки, у тому числі міжнародної технічної допомоги, а також за рахунок донорських організацій.

 

Пропагування та популяризація підприємницької діяльності.

Забезпечення надання підприємцям доступу до інформації про новітні технології та науково-технічні розробки для виробництва конкурентоспроможної продукції.

Стимулювання розвитку інноваційних форм підприємництва; сприяння у розвитку співробітництва у сфері інноваційної діяльності між суб’єктами малого і середнього підприємництва, вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими установами та ін.

Розробка проектів, спрямованих на розвиток бізнесу, залучення інвестицій, впровадження інновацій, створення робочих місць, просування продукції на зовнішні та внутрішні ринки.

Проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо підприємництва, умов його ведення, покращення комунікативної складової у сфері підприємництва.

Організація та проведення заходів з відзначення кращих суб’єктів господарювання з нагоди Дня підприємця, кращих суб’єктів підприємництва в аграрному сектору з нагоди Дня працівника сільського господасртва,  інших заходів з питань підприємництва.

Залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у виставково-ярмаркових заходах.

Створення та підтримка існуючих об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва в районах і містах області.

Забезпечення доступу суб’єктів підприємництва до інформації про вільне нерухоме майно державної і комунальної власності, що може бути запропоноване суб’єктам малого і середнього підприємництва до приватизації або передачі в оренду;

Навчання основам підприємницької діяльності незайнятого населення, насамперед соціально-вразливих категорій (інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, усіх бажаючих займатися підприємницькою діяльністю).

Усунення диспропорцій у розвитку малого і середнього підприємництва у міській і сільській місцевостях.

Надання консультативно-методологічної допомоги органам місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ, з питань розвитку та підтримки підприємництва, організація та проведення навчань, тренінгів, семінарів тощо.

 

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»;

Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 292-р «Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року»;

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року;

заходи програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік.

 

Очікуваний результат:

 

Покращення бізнес-клімату, розвиток малого і середнього підприємництва в області.

Зростання кількості малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення до 55 одиниць.

Збільшення питомої ваги суб’єктів малого і середнього підприємництва у загальному обсязі реалізованої продукції регіону до 82 %.

Зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва на 5,8 %.

Підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у підтримці розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Здешевлення вартості кредитних ресурсів для суб’єктів малого і середнього підприємництва

Підвищення ефективності діяльності об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу.

Усунення суперечностей у нормативно-правових актах у сфері розвитку підприємництва.

 

1.7. Розвиток системи надання адміністративних послуг

 

Проблемні питання:

 

Незавершеність реформування системи надання адміністративних послуг.

Недосконалість нормативно-правової бази у сфері надання адміністративних послуг.

Відсутність єдиних загальнодержавних стандартів функціонування систем електронного документообігу, уніфікованих вимог до програмного забезпечення, що ускладнює процес запровадження внутрішніх систем електронного документообігу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також інтеграцію цих систем.

Недостатнє фінансування впровадження надання адміністративних послуг в електронній формі.

Частина приміщень центрів надання адміністративних послуг не відповідають нормативам, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588.

Не забезпечено надання широкого спектру адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг.

Недостатнє фінансування центрів надання адміністративних послуг.

Недостатність інформації та консультування громадян з питань надання послуг у центрах.

Відсутність в центрах надання адміністративних послуг спеціального обладнання, яке входить до складу автоматизованих робочих місць (робочих станцій), для отримання адміністративної послуги з видачі закордонного паспорту.

Ненадання супутніх послуг (ламінування, ксерокопіювання, банківські послуги, фотографування, продаж канцелярських товарів) в переважній більшості центрів.

 

Основні напрями діяльності:

 

Покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення прозорості, доступності та спрощення процедури отримання адміністративних послуг суб’єктами зверненнь в центрах.

Ініціювання перед центральними органами виконавчої влади питань щодо врегулювання нормативно-правової бази у сфері надання адміністративних послуг.

Сприяння у розширенні мережі центрів надання адміністративних послуг, у тому числі в ОТГ, надання консультативно-методологічної допомоги з організації діяльності центрів.

Розширення переліку адміністративних послуг та покращення інформування громадян з питань їх надання.

 

Проведення моніторингу роботи центрів надання адміністративних послуг, утворених при райдержадміністраціях, міськвиконкомах та ОТГ.

Висвітлення інформації про адміністративні послуги на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій, міськвиконкомів, ОТГ та суб’єктів надання послуг.

Розробка, видання та розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів (друкованих та на електронних носіях) з питань надання адміністративних послуг (посібників, каталогів, брошур, буклетів тощо).

Сприяння процесу інтеграції до інформаційних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та впровадження надання населенню та бізнесу адміністративних послуг в електронній формі.

Проведення оцінки якості надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про адміністративні послуги»;

постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 188 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»;

постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 782-р Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органами виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649 «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»;

інші нормативно-правові акти у сфері надання адміністративних послуг;

заходи програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік.

 

 

Очікувані результати:

 

Усунення суперечностей у нормативно-правових актах у сфері надання адміністративних послуг.

Передача повноважень по наданню окремих адміністративних послуг з центрального на місцевий рівень.

Інтеграція до інформаційних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та впровадження надання населенню та бізнесу окремих адміністративних послуг в електронній формі.

Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в ОТГ.

Вільний доступ населення до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) надання адміністративних послуг та отримання консультацій з будь-яких питань.

Забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг, зменшення часу, необхідного для відвідування центрів надання адміністративних послуг, надання максимум послуг в одному місці, скорочення термінів надання послуг.

 

1.8. Розвиток конкуренції та демонополізації

 

Проблемні питання:

 

Недостатній розвиток добросовісної конкуренції на товарних ринках.

Недостатність розвитку інфраструктури, яка б забезпечувала вільний доступ суб’єктам підприємництва до фінансових ресурсів, торговельних майданчиків, ринкової інфраструктури, каналів руху товарів.

Наявність складнощів в отриманні дозвільних документів та проходженні контрольних процедур на початку здійснення та припиненні господарської діяльності, що негативно впливає на вступ нових суб’єктів господарювання на товарні ринки.

 

Основні напрями діяльності:

 

Захист економічної конкуренції на товарних ринках шляхом забезпечення дотримання вимог діючого законодавства.

Забезпечення розвитку добросовісної конкуренції.

Перешкоджання вчиненню антиконкурентних дій органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Вивчення впливу на конкуренцію проектів регуляторних актів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади шляхом проведення експертизи.

 

Очікувані результати:

 

Сприятливі умови для зростання економіки.

Підвищення ефективності функціонування товарних ринків та сфери послуг.

Задоволення потреб споживачів.

 

 1. Розвиток реального сектору економіки, інфраструктури та сфери послуг

 

2.1. Промисловість

 

Проблемні питання:

 

Зниження темпів промислового виробництва в окремих галузях промисловості, зокрема, у добувній промисловості і розробленні кар’єрів, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів та металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування.

Неврегульованість на державному рівні питань користування надрами, що стримує розвиток підприємств у добувній промисловості та розробленні кар’єрів.

Високі ставки ввізного мита на новітнє обладнання та технології, що ввозяться в Україну, тоді як у переробній промисловості значна зношеність основних фондів та застарілі технології виробництва.

Сировинна спеціалізація виробництва підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів та виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності.

Забезпечення не в повному обсязі деревообробних та каменеобробних підприємств залізничними вагонами відповідно до потреби для відвантаження продукції.

Реєстрація промислових підприємств не за місцем проведення господарської діяльності.

Недостатність інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітничих кадрів.

Висока вартість енергоносіїв, металопрокату та кредитних ресурсів.

 

Основні напрями діяльності:

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Передбачається:

будівництво прирейкового складу на ТОВ «Межиріченський ГЗК», з метою оптимізації логістичної системи підприємства;

проведення капітальних ремонтів технологічного обладнання на філії «Іршанський ГЗК» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;

будівництво Стремигородського гірничо-збагачувального комбінату ТОВ «Валки-Ільменіт»;

заходи по модернізації виробництва, впровадженню нових технологічних процесів на ТОВ «Кутищанський кар’єр» у Любарському районі, ТОВ «Юнігран» у Малинському районі.

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

Передбачається нарощення виробництва м’ясної продукції на ТОВ «Агропродукт» у Любарському районі, сирів – на ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» в Андрушівському районі, хліба та хлібобулочних виробів – на ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» у м. Новоград-Волинському, придбання нової лінії для фасування круп,комплексу для сушіння та авторозвантаження зерна на філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Черняхівський елеватор» у Черняхівському районі, впровадження енергозберігаючих заходів на молокопереробному підприємстві «Ренет»у Любарському районі.

 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

Передбачається:

введення нових потужностей по пошиттю взуття на ТОВ «Українська промислова компанія «Крок» у Баранівському районі;

розширення виробництва одягу на ПрАТ виробничо-комерційна фірма «Леся» у м. Новограді-Волинському;

встановлення нового обладнання для обробки шкіри на ТОВ «Велес» у м. Бердичеві.

 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

Передбачається:

будівництво нових виробничих потужностей, розширення виробництва, встановлення нового обладнання, впровадження нових видів продукції, на ТОВ «Житомирська меблева фабрика» у м. Житомирі, ПрАТ «Коростенський завод МДФ» у м. Коростені,
ПрАТ «Дніпровуд» у м. Бердичеві, ТОВ «Папірус Плюс» у Брусилівському районі.

 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

Передбачення впровадження нового виду продукції на ПрАТ «Коростенський завод «Янтар» у м. Коростені.

 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

Продовжать нарощення виробництва найбільші підприємства галузі.

 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

Передбачається:

розширення виробництва санітарної кераміки на ТОВ «Церсаніт Інвест» у Новоград-Волинському районі;

впровадження у виробництво нових видів керамічної плитки на ТОВ «Коростенський індустріальний парк» у м. Коростені.

 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування

Заплоновано введення в експлуатацію 2-х виробничих цехів на ПІІ ТОВ «Даніко» у Черняхівському районі.

 

Машинобудування

Пердбачається:

освоєння нових видів продукції та модернізація виробництва на ДП «Житомирський бронетанковий завод» у Житомирському районі та ТОВ «ДП Рельполь Альтера» у Черняхівському районі.

 

Інструменти виконання:

 

заходи програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік (проект);

фінансові плани підприємств та інвесторів.

Очікувані результати:

 

Збільшення обсягів виробництва у промисловості на 2,5%, у тому числі у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 2,0%, у переробній промисловості – на 5,0%.

Приріст обсягу реалізованої промислової продукції на 17,0%.

 

2.2. Дорожньо-транспортний комплекс

 

Проблемні питання:

 

Відсутність спеціалізованих дорожніх підприємств та організацій, які перебувають на балансі або підпорядкуванні облдержадміністрації.

Незадовільний стан дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Досить трудомісткий і тривалий процес оголошення і проходження тендерних процедур.

Потребує покращення транспортна інфраструктура області, у т.ч. інфраструктура автостанцій.

Залишається не вирішеним питання регулярного автобусного сполучення з 9 населеними пунктами області.

Значна частина автобусів що обслуговують пасажирів, не відповідають умовам комфортності, у тому числі для перевезення осіб з обмеженими можливостями.

Повільна заміна застарілого рухомого складу автобусів на маршрутах загального користування.

 

Основні напрями діяльності:

 

Звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо передачі філій райавтодорів дочірнього підприємства «Житомирський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобюільні дороги України» на баланс облдержадміністрації.

Передача на баланс або у пряме підпорядкування облдержадміністрації філій райавтодорів дочірнього підприємства «Житомирський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Звернення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» у частині збільшення очікуваної вартості закупівель, по яких оголошення оприлюднюється англійською мовою, та зменшення терміну по таких закупівель до 30 днів.

Проведення належного експлуатаційного утримання, а також капітального та поточного середнього ремонтів автодоріг загального користування місцевого значення.

Покращення інфраструктури та основних засобів автостанцій області.

Забезпечення на кожному міському та приміському автобусному маршруті одного автобуса, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Встановлення на автобусах за рахунок перевізників системи GPS та тахографів.

Модернізація виробничо-технічної бази транспортного комплексу.

Створення умов для розвитку рівної та добросовісної конкуренції у сфері послуг пасажирських автоперевезень та заміна маломісткого автотранспорту.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування»;

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі»;

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі»;

Закон України «Про автомобільний транспорт»;

Закон України «Про дорожній рух»;

Закон України «Про автомобільні дороги»;

Бюджетний кодес України;

постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 «Про затвердження Єдиних Правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду»;

постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 726 «Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві» (зі змінами);

затверджена проектно-кошторисна документація на будівництво, проведення осінньо-весняного обстеження автомобільних доріг та підготовка дефектних актів;

Обласна програма підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області на 2019-2020 роки (проект);

Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення в Житомирській області на 2019-2021 роки (проект).

 

Очікувані результати:

 

Належне утримання автомобільних доріг місцевого значення.

Спрощення процедури та пришвидшення проведення публічних закупівель, пов’язаних з проведенням реконструкції та ремонтів автомобільних доріг.

Відремонтовано понад 150 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Покращення транспортної інфраструктури області.

Підвищення безпеки дорожнього руху та якості надання пасажирських послуг.

Зниження аварійності на дорогах за рахунок поліпшення умов руху.

 

2.3. Агропромисловий комплекс

 

Проблемні питання:

 

Здійснення сільськогосподарського виробництва у складній грунтово-кліматичній зоні Полісся, яка на 80% забруднена радіонуклідами, вимагає додаткових витрат матеріально-фінансових ресурсів, що призводить до збільшення собівартості та зниження конкурентоспроможності продукції, що вимагає диференційованого підходу в питаннях бюджетної підтримки Поліського регіону.

В області налічується 445,0 тис. га кислих ґрунтів, які потребують обов’язкового вапнування, що сприяло б розкисленню ґрунтів, підвищенню ефективності застосування мінеральних добрив, зменшенню майже на третину надходження радіонуклідів у сільгосппродукцію.

Недотримання сільськогосподарськими виробниками законодавчо встановлених нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах.

Низький рівень орендної плати за орендовані земельні частки (паї) в Поліських районах області.

Неврегульований на державному рівні механізм підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за рахунок коштів державного бюджету.

Перебудова господарств населення до виробництва продукції у відповідності до вимог європейських стандартів.

 

Основні напрями діяльності:

 

Підготовка та подання Міністерству аграрної політики та продовольства України пропозицій щодо ініціювання перед Кабінетом Міністрів України прийняття:

Державної цілісної Програми по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, яка передбачала б проведення культуртехнічних робіт спрямованих на очищення території, у тому числі вапнування ґрунтів, залуження та перезалуження лук і пасовищ;

Закону України «Про статус Поліських територій» та застосування диференційованого підходу в питаннях бюджетної підтримки та коефіцієнтів вирівнювання для оцінки роботи регіонів;

Аграрного кодексу України, у якому передбачити здійснення оптимізації структури посівних площ сільськогосподарських культур та притягнення до кримінальної відповідальності орендарів за порушення родючості земель.

Впровадження ресурсозберігаючих технологій обробітку ґрунту, модернізації виробничих процесів, впровадження нових високопродуктивних сортів та гібридів, поновлення породного стада тварин шляхом придбання племінних тварин іноземної селекції.

Впровадження інновацій та залучення інвестиційних коштів у агропромислове виробництво.

Адаптація сільського населення до роботи в нових економічних умовах, здійснення виробництва продукції у відповідності до вимог європейських стандартів.

Розвиток сільських територій, шляхом створення фермерських господарств сімейного типу з подальшим об’єднанням в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи з метою спільного обробітку землі та формування великих партій високоякісної продукції.

Надання соціально-спрямованих дорадчих послуг сільським жителям з питань агротехніки, новітніх технологій, фінансування за рахунок коштів державного та обласного бюджетів, системи оподаткування.

Ефективне використання коштів обласного та державного бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантових коштів.

 

Інструменти виконання:

 

Програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки;

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.

 

Очікувані результати:

 

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2010 року у 2019 році становитиме 10441,0 млн грн, у тому числі у рослинництві – 7580,0 млн грн, у тваринництві –      2861,0 млн грн.

Індекс виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств складе 101,1%, у т.ч. продукції рослинництва – 101,2%, тваринництва – 100,7%.

 

2.4. Лісове господарство

 

Проблемні питання:

 

Наявність фактів несанкціонованих вирубок дерев та напади на державну лісову охорону державних лісогосподарських підприємств під час проведення рейдів з охорони лісів.

Винекнення пожеж в лісових екосистемах у звязку із порушенням вимог Правил пожежної безпеки в лісах України, випалюванням стерні та бурянів у сільській місцевості області.

Активізація дій «чорних копачів» з видобутку бурштину-сирцю в лісових масивах ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство» та ДП «Словечанське ЛГ».

Активізація лісопатологічних процесів, які стали хронічними та призводять до всихання хвойних насаджень в державних лісогосподарських підприємствах, наслідками чого є погіршення санітарного стану лісів та збільшенням обсягів рубок сухостійної деревини.

Висока вартість послуг з виконання проектних робіт з виготовлення та реєстрації правовстановлюючих документів.

Податковим Кодексом України не встановлено плату за надання лісових ділянок у довгострокове тимчасове користування.

 

Основні напрями діяльності:

 

Впровадження енергозберігаючих технологій з використанням відходів виробництва для ефективного використання наявних лісових ресурсів.

Прискорення лісорозведення шляхом збільшення обсягів вирощування стандартного садивного матеріалу.

Підвищення контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.

Своєчасне заліснення зрубів та насадження нових лісів.

Поліпшення якості та збільшення продуктивності лісових насаджень.

Сприяння чіткому обліку руху деревини.

Запобігання самовільних рубок лісу через взаємодію лісової охорони та правоохоронних органів.

Покращення санітарного стану лісів шляхом проведення лісогосподарських заходів.

Оновлення лісогосподарської техніки і знаряддя.

 

Інструменти виконання:

 

Лісовий кодекс України;

фінансові плани лісогосподарських підприємств на 2019 рік.

 

Очікувані результати:

 

Підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів.

Відновлення лісів державних лісогосподарських підприємств на площі 6,0 тис. га.

Зменшення ймовірності лісових пожеж внаслідок дії антропогенних факторів.

Зменшення незаконних рубок лісу.

 

2.5. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження

 

Проблемні питання:

 

Зношеність основних фондів та недостатність фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем водопостачання.

Наявний житловий фонд перебуває в незадовільному технічному стані через недостатнє фінансування заходів щодо його утримання.

Зберігається тенденція старіння житлового фонду, який вичерпав свій експлуатаційний ресурс.

Перевищення енерговитрат у порівнянні з європейськими стандартами, значний фізичний і моральний знос котельного обладнання (24 %).

Відсутність стовідсоткового обліку спожитої теплової енергії.

По будівлях бюджетних закладів та установ:

низькі теплоізоляційні характеристики будівель;

використання застарілого енергозатратного теплогенеруючого обладнання;

нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів під час виробництва теплової енергії та гарячої води;

значні тепловтрати в теплових мережах;

відсутнє використання альтернативних (відновлювальних) джерел енергії.

 

Основні напрями діяльності:

 

Технічне переоснащення теплового господарства шляхом заміни технологічного обладнання (застарілих котлів та пальників, теплових мереж), децентралізація котелень, встановлення індивідуальних теплових пунктів.

Впровадження альтернативних джерел енергозабезпечення та заходів з енергозбереження, у тому числі за рахунок економії, отриманої від скорочення споживання енергоресурсів.

Запровадження стовідсоткового обліку споживання теплової енергії в житловому фонді для забезпечення соціально справедливих розрахунків.

Реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення з максимальним охопленням населення міст області, селищ міського типу та підвищенням рівня якості питної води до державних стандартів.

Посилення впливу мешканців будинків на умови свого проживання та якість обслуговування житла шляхом стимулювання створення ОСББ.

Популяризація серед населення ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, у тому числі шляхом надання їм фінансової підтримки з обласного бюджету.

Впровадження енергетичних обстежень об’єктів з метою економічного обґрунтування впровадження в них енергоефективних заходів.

Забезпечення термомодернізації будівель, у тому числі бюджетних закладів та установ, стимулювання, використання відновлювальних джерел енергії.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 732-р «Про затвердження плану заходів із впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах»;

Програма підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ та закладів у Житомирській області на 2018-2022 роки;

Програма «Реформування водопровідно-каналізаційного господарства у Житомирській області на 2012-2020 роки»;

Програма стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2020 роки;

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.

 

Очікувані результати:

 

Скорочення споживання енергоносіїв шляхом впровадження альтернативних джерел енергії.

Збільшення кількості встановлених сонячних електростанцій та кількості домогосподарств, що скористалися кредитними коштами на придбання енергоефективного обладнання чи матеріалів.

Забезпечення стовідсоткового обліку спожитої теплової енергії.

Заміна та модернізація існуючого котельного обладнання.

Зменшення втрат в теплових мережах з 11,0 % до 9,0 %.

Зменшення частки ветхих і аварійних інженерних мереж.

 

Збільшення кількості ОСББ до 615 одиниць як ефективної форми управління будинком.

Забезпечення рівня оплати населенням житлово-комунальних послуг на рівні не менше 103%.

Скорочення використання традиційних видів палива шляхом їх заміщення на альтернативні або технічного вдосконалення тепло- та електро-генеруючого обладнання.

Забезпечення належного рівня енергетичної ефективності будівель, у тому числі бюджетних закладів і установ відповідно до технічних регламентів, національних стандартів, норм і правил.

Скорочення викидів парникових газів у атмосферу.

Створення умов для залучення інвестицій з метою здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель бюджетних закладів та установ.

 

2.6. Розвиток туризму

 

Проблемні питання:

 

Необхідність придбання мобільних рекламних засобів для популяризації туризму в Житомирській області.

Недостатньо самостійних органів туристичної сфери на рівні області, районів та міст для надання туристичної інформації про нові туристичні маршрути та об’єкти та каналів її розповсюдження.

Відсутність фінансування для розбудови туристичної інфраструктури.

 

Основні напрями діяльності:

 

Сприяння у підготовці та реалізації проектів щодо розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, відкриття нових маршрутів.

Сприяння у проведені досліджень наявної туристичної інфраструктури, попиту на регіональні туристичні послуги та ступеня його задоволеності.

Сприяння у створенні та діяльності туристично-інформаційних центрів та пунктів на території Житомирської області.

Представлення туристичного потенціалу області на міжнародних, всеукраїнських та регіональних туристичних виставкових та презентаційних заходах.

Організація регіональних виставок, конференцій, фестивалів, семінарів, рекламно-інформаційних турів.

 

Інструменти виконання:

 

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року;

заходи програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік.

 

Очікувані результати:

 

Збільшення кількості рекламно-інформаційних турів по території області.

Створення сприятливих умов для задоволення потреб мешканців області, українських та зарубіжних туристів у відпочинку на території області.

Збільшення кількості внутрішніх та в’їзних туристів та екскурсантів.

 

2.7. Споживчий ринок

 

Проблемні питання:

 

Тенденція до скорочення торговельної мережі підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, особливо у сільській місцевості.

Недостатній розвиток інфраструктури підприємств Спілки споживчих товариств Житомирської області.

Наявність місць невпорядкованої роздрібної торгівлі.

 

Основні напрями діяльності:

Подальший розвиток сучасної інфраструктури споживчого ринку з пріоритетним орієнтиром на сільського споживача.

Будівництво малих архітектурних форм (кіосків), ремонт об’єктів ринків, благоустрій території на підприємстві облспоживспілки «Малинський кооперативний ринок» та ремонт м’ясного павільйону на підприємстві облспоживспілки «Бердичівський кооперативний ринок».

Ремонт об’єктів ринку, благоустрій території на підприємствах облспоживспілки: «Житомирський кооперативний ринок», «Коростенський кооперативний ринок».

Вжиття заходів органами місцевого самоврядування щодо виділення додаткових торговельних місць (площ) для організації торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами основної групи.

 

Інструменти виконання:

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» (із змінами).

Програма модернізації матеріально-технічної бази кооперативних ринків Спілки споживчих товариств Житомирської області на 2016-2020 роки, затверджена постановою правління Спілки споживчих товариств Житомирської області від 23.03.2015                    № 31.

 

Очікувані результати:

 

Збільшення обороту роздрібної торгівлі області у 2019 році  у порівнянні з очікуваними даними за 2018 рік на 12,0 %.

Поліпшена інфраструктура, проведений благоустрій та розширена площа підприємств Спілки споживчих товариств Житомирської області, збудовані на їх території нові малі архітектурні форми (кіоски), відремонтовані об’єкти ринків.

Припинена стихійна торгівля.

 

2.8. Розвиток системи публічних закупівель

 

Проблемні питання:

 

Недотримання окремими замовниками порядку проведення закупівель через електронну систему закупівель ProZorro.

Недостатній рівень відповідних знань спеціалістів, які уповноважені здійснювати  публічні закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro.

 

Основні напрями діяльності:

 

Проведення аналізу звітних матеріалів установ, організацій, підприємств щодо здійснення закупівель товарів, робіт, послуг очікувана вартість яких є меншою за вартість, що встановлена статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Проведення семінарів, надання методичної та  консультаційної допомоги замовникам та учасникам процедур.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про публічні закупівлі»;

наказ державного підприємства «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35 «Про порядок здійснення допорогових закупівель»;

 

Очікувані результати:

 

Забезпечення прозорого і ефективності використання бюджетних коштів.

Підвищення рівня відповідних знань спеціалістів, уповноважених здійснювати публічні закупівлі.

 

 1. Доходи населення та розвиток ринку праці

 

3.1. Заробітна плата

 

Проблемні питання:

 

Висока частка із виплати заробітної плати на підприємствах-банкрутах.

Низький рівень середньомісячної заробітної плати області відносно інших регіонів України.

 

Основні напрями діяльності:

 

Забезпечення ефективної діяльності обласної, районних та міських комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та відповідних робочих груп з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань застосування законодавства з праці.

Створення нових робочих місць з високим рівнем заробітної плати.

 

Інструменти виконання:

 

Обласна програма зайнятості населення на 2018-2020 роки;

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.03.2018 № 83 «Про заходи щодо легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати»;

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.05.2018 № 164 «Про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області та платежів до Пенсійного фонду України».

 

Очікувані результати:

 

Зменшення на 4,6 млн грн суми заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах області у порівнянні з очікуваною за 2018 рік (3,2 млн грн).

Зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників.

Створення не менше 11200 нових робочих місць з рівнем заробітної плати вище середнього.

Зменшення навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче місце.

 

3.2. Пенсійне забезпечення

 

Проблемні питання:

 

Наявність боргу із платежів до Пенсійного фонду України, у т.ч. підприємств банкрутів, економічно-активних платників, зокрема сільгосппідприємств та підприємств комунальної сфери, який не забезпечує дотримання конституційних прав застрахованих осіб на зарахування  страхового стажу.

Недостатність власних коштів на забезпечення потреби на виплату пенсій.

 

Основні напрями діяльності:

 

Своєчасне призначення і перерахунок пенсій та допомог, які визначені на державному рівні.

Вжиття заходів щодо скорочення заборгованості із платежів до Пенсійного фонду України, передбачених чинним законодавством, у т.ч. заходів впливу на платників-боржників та їх посадових осіб.

Активізація проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями, фізичними особами-підприємцями щодо виплати заробітної плати працівникам на рівні не меншому за мінімальний та залежності зарахування страхового стажу від повної сплати  внесків.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 672-р.

 

 

Очікувані результати:

 

Виконання планових показників із надходження власних коштів, що адмініструють органи Пенсійного фонду України, у тому числі за рахунок надходження коштів від погашення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Поліпшення якості обслуговування громадян.

Реалізація заходів, спрямованих на легалізацію заробітної плати та зайнятості населення, здійснення моніторингу платників з метою встановлення ознак порушення законодавства про працю.

Забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування виплат пенсій і грошової допомоги пенсіонерам області з урахуванням їх підвищень на державному рівні.

 

3.3. Ринок праці

 

Проблемні питання:

 

Порушення трудового законодавства, у тому числі в частині нелегальної зайнятості та недотримання мінімальних гарантій з оплати праці.

Ринок освітніх послуг не встигає реагувати на динамічні зміни ринку праці, що поглиблює дисбаланс у професійно-кваліфікаційному розрізі:

застаріла матеріально-технічна база навчальних закладів;

тривалий і складний процес ліцензування та атестації, що не дозволяє оперативно реагувати на виклики ринку праці;

відсутність атестації за робітничими професіями у навчально-курсових комбінатів, освітня діяльність яких максимально наближена до потреб ринку праці;

державні освітні стандарти за робітничими професіями мають тривалий термін навчання, що ускладнює організацію навчання дорослих;

зміна назви навчальних закладів після реорганізації уповільнює процес переоформлення ліцензії та свідоцтва про атестацію.

Низький рівень заробітної плати у вакансіях (у третини вакансій спостерігається мінімальна заробітна плата і майже у 90% – менше, ніж в середньому по області).

Низькі можливості для отримання роботи у сільській місцевості.

 

Основні напрями діяльності:

 

Легалізація трудових відносин та детінізації виплат заробітної плати.

Впровадження інституту кар’єрного радника, супроводження безробітних до і після вирішення питання працевлаштування.

Удосконалення профорієнтаційної роботи.

Розвиток профорієнтаційних та профдіагностичних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій.

Робота в територіальних громадах, надання працівниками центрів зайнятості усіх соціальних послуг.

Сприяння подоланню дисбалансу на ринку праці шляхом організації професійного навчання безробітних:

розширення кількості напрямів підвищення кваліфікації за рахунок організації стажування робітників, фахівців безпосередньо на робочому місці та за індивідуальними робочими навчальними планами і програмами у роботодавців-замовників кадрів;

організація професійного навчання безробітних з числа учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб;

підвищення кваліфікації безробітних, в тому числі на курсах цільового призначення;

організація професійного навчання безробітних у відповідності до потреб ринку праці на замовлення роботодавців, у тому числі на базі центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Використання у роботі сучасних методів, зокрема:

профілювання безробітних та соціальний супровід за підходом кейс-менеджменту;

дистанційне та дуальне навчання безробітних;

інтернет-ресурсу з електронними кабінетами для роботодавців та шукачів роботи.

 

Інструменти виконання:

 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.03.2018 № 83 «Про заходи щодо легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати».

Обласна програма зайнятості населення на 2018-2020 роки;

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.

 

Очікувані результати:

 

Належний захист трудових прав працівників.

Підвищення рівня зайнятості та зниження рівня безробіття населення:

забезпечення роботою 33 тис. осіб;

працевлаштування 456 осіб шляхом отримання компенсації єдиного внеску роботодавцям;

надання 78 тис. осіб послуг служби зайнятості;

охоплення професійним навчанням 4,5 тис. безробітних.

Підвищення конкурентоздатності робочої сили та забезпечення рівня працевлаштування після професійного навчання на рівні 95%.

Прогнозна чисельність деяких категорій громадян, які матимуть право для отримання ваучера, становитиме 8 осіб.

Забезпечення 4 тис. осіб громадськими роботами та іншими роботами тимчасового характеру.

Надання 96 % безробітним послуг з професійної орієнтації.

 

 1. Соціальний захист населення

 

Проблемні питання:

 

Залишається великою черга на забезпечення спецавтотранспортом  осіб з інвалідністю різних груп та категорій.

З 2006 року у зв’язку із зверненнями громадян до судових інстанцій на сьогоднішній день обліковується заборгованість з виплати компенсації за здане житло у сумі 102,1 млн гривень. Разом з тим, у Мінсоцполітики кошти на виплату за судовими рішеннями для області не передбачені.

 

Основні напрями діяльності:

 

Розв’язання питання забезпечення осіб з інвалідністю області спецавтотранспортом.

Забезпечення адресності соціальної допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, пенсіонерам та малозабезпеченим сім’ям залежно від майнового стану і доходів сім’ї.

Забезпечення виплат державних видів допомоги у розмірах, визначених Державним бюджетом України на 2019 рік.

 

 

Забезпечення соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірах, визначених Державним бюджетом України на 2019 рік.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»;

Закон України «Про статус та соціальний захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»;

постанова  Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»;

Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки.

 

Очікувані результати:

 

Забезпечення спецавтотранспортом 4140 осіб з інвалідністю різних груп та категорій, які перебувають на обліку в департаменті праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації.

Надання державної соціальної допомоги 75 тис. сім’ям з дітьми та 18 тис. малозабезпеченим сім’ям, субсидії на житлово-комунальні послуги та скраплений газ 120 тис. домогосподарствам, компенсації 4,2 тис. фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Забезпечення своєчасних соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірах, визначених Законом України «Про статус та соціальний захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Державним бюджетом України на 2019 рік.

 

 1. Охорона здоров’я населення

 

Проблемні питання:

 

Відсутність єдиної оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Відсутність сучасного лінійного прискорювача для лікування онкохворих пацієнтів.

Необхідність реконструкції онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради.

 

Основні напрями діяльності:

 

Формування сучасної медичної інфрастуктурии у сільській місцевості на рівні ОТГ для підвищення доступності та якості медичного обслуговування центрами первинної медичної допомоги.

Створення единої оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на основі сучасних технологій.

Подальша оптимізація ліжкового фонду лікарняних закладів з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні для формування структури лікувальних закладів на рівні госпітальних округів.

Впровадження заходів, спрямованих на зниження материнської, перинатальної та малюколвої смертності.

Виконання заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антетерористичної опрації та громадян, які прибувають з тимчасово окупованої території.

Впровадження технологій телемедицини для консультацій та диагностики в лікувальних закладах різних рівнів надання медичної допомоги.

Загальна інформатизація закладів охорони здоров’я області та перехід на електронних документообіг для створення единих реєстрів закладів, лікарів, пацієнтів, ліків тощо.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»;

Обласна цільова програма розвитку високоспеціалізованої медичної допомоги дорослому населенню на 2016-2020 роки;

Обласна комплексна програма «Забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних працівників та учасників АТО» на 2018-2021 роки;

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року;

заходи програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік.

 

Очікувані результати:

 

Підвищення ефективності та якості надання екстреної медичної допомоги населенню області.

Поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.

Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості.

Налагодженння медичної інфраструктури в сільській місцевості.

Впровадження телемедичного консультування.

Залучення у сільську місцевість медперсоналу та підвищення рівня його кваліфікації.

Створення умов для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями.

Зниження рівня материнської, перинатальної та малюкової смертності.

Надання всіх видів допомоги (медичної, реабілітаційної, психологічної) учасникам АТО (ООС), особам, що прибули з тимчасово окупованої території та районів проведення ООС (АТО).

 

 1. Освіта

 

Проблемні питання:

 

Потребує покращеня організація та забезпечення якісного гарячого харчування учнів, приведення його у відповідність із затвердженими нормами.

Актуальним залишається питання оснащення обладнанням навчальних закладів, особливо кабінетів фізики, хімії, біології, математики, географії відповідно до Концепції нової української школи.

Існує потреба у поповненні парку шкільних автобусів на           20 одиниць.

Необхідність збільшення кількості дошкільних навчальних закладів (особливо у містах).

Є потреба у продовженні робіт з реконструкції та капітального ремонту закладів освіти, впровадження енергозберігаючих заходів.

Необхідно продовжити роботу щодо максимального охоплення дітей з особливими потребами інклюзивною освітою.

Мережа професійно-технічних навчальних закладів потребує модернізації, створення галузевих навчально-практичних центрів.

Потребує спрощення процедура ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для забезпечення збалансування потреби ринку праці та наявних освітніх послуг.

 

Основні напрями діяльності:

 

Розвиток системи дошкільної освіти, будівництво нових дошкільних навчальних закладів, відкриття додаткових груп при функціонуючих садочках.

Організація забезпечення якісним гарячим харчуванням учнів, приведення його  у відповідність із затвердженими нормами.

Придбання шкільних автобусів для перевезення школярів сільської місцевості.

Впровадження інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти області.

Організвція навчання дітей, які перебувають на тривалому лікуванні в обласному протитуберкульозному диспансері.

Продовження роботи по створенню опорних шкіл.

Оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/ профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання.

Обладнання шкільних медіатек.

Забезпечення належної якості професійної освіти.

Підготовка робітничих кадрів відповідно до потреб ринку праці.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про загальну середню освіту»;

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року;

заходи програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік.

 

Очікувані результати:

 

Задоволення потреб населення у дошкільній освіті. Зменшення перевантаження груп дітьми у дошкільних навчальних закладах.

Проведення капітальних ремонтів у 170 закладах загальної середньої освіти, систем тепло та водозабезпечення – у 37, облаштування внутрішніх санвузлів – у 26.

Якісне гаряче харчування учнів.

Створення у навчальних закладах нового освітнього простору, оснащення новим обладнанням, мультимедійними засобами навчання, обладнання медіатек відповідно до Концепції Нової української школи.

Розширення мережі опорних шкіл та забезпечення 100 % підвезення учнів шкільними автобусами.

Створення умов для інклюзивного навчання у всіх опорних школах; зменшення кількість дітей, які виховуються в установах                        інституційного догляду та виховання дітей, на 30 %; покращення надання послуг дітям з особливими освітніми потребами.

Створення належних умов для навчання учнів, які перебувають на тривалому лікуванні в обласному протитуберкульозному диспансері, у загальноосвітніх школах Житомирської області.

Модернізація системи професійно-технічної освіти, створення умов для здобуття належної якості професійної  освіти.

 

 1. Культура

 

Проблемні питання:

 

Необхідність проведення модернізації закладів культури  для ведення повноцінної, на належному рівні, культурно-мистецької,  науково-освітньої, науково-дослідної та науково-експозиційної роботи.

Недостатнє фінансування на придбання сучасної літератури та періодичних видань.

Низькі темпи оновлення матеріально-технічної бази установ культури та неповна зайнятість працівників  культури  у сільській місцевості.

Необхідність створення самостійних органів культурної спадщини на рівні області, районів та міст, занесених до Списку історично населених місць України.

Відсутність приміщення для зберігання експонатів Музею Природи.

 

Основні напрями діяльності:

 

Проведення ремонтів приміщень обласних установ культури, здійснення протипожежних робіт та переоснащення електричних мереж.

Придбання книг сучасної україномовної вітчизняної та світової літератури, передплата періодичних видань.

Проведення регіональних фольклорних фестивалів, конкурсів, а також меморіальних заходів із вшанування пам’яті жертв голокосту, голодоморів, репресій, масових знищення представників національних меншин.

Розробка та виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини;

Підтримка розвитку культур національних меншини.

 

Інструменти виконання:

 

Обласна Програма сприяння культурно-мистецькому розвитку області на 2015-2020 роки;

Обласна комплексна програма «Молодь і родина Житомирщини» на 2017-2020 роки;

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року;

Календарний план проведення мистецьких та культурно-освітніх заходів на 2019 рік;

заходи програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік.

 

Очікувані результати:

 

Формування єдиної бази та електронного каталогу об`єктів культурної спадщини.

Приведення у належний стан приміщень обласних установ культури технічним та протипожежним обладнанням.

Розповсюдження сучасної україномовної літератури серед молоді.

 

 

Поширення українського традиційного фольклорного мистецтва.

Підтримка, розвиток  та популяризація творчих колективів.

 

 1. Розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення здорового способу життя

 

Проблемні питання:

 

Недостатня забезпеченість спортивними об’єктами для занять фізичною культурою та спортом.

Недостатнє фінансування фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів області.

Необхідність оновлення спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл та провідних спортсменів області.

Недостатня кількість кваліфікованих кадрів в області.

 

Основні напрями діяльності:

 

Забезпечення фінансування фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.

Покращення матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Формування належних умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку громадян.

Заохочення спортсменів та тренерів області щодо підвищенню їх рівня спортивної майстерності та забезпечення зростання рейтингового місця області по спортивних показниках.

Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, спорту інвалідів, ветеранів.

 

Інструменти виконання:

 

Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки;

Обласна програма розвитку футболу на 2018-2021 роки;

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року.

 

 

Очікувані результати:

 

Поліпшення показників роботи у сфері фізичної культури та спорту.

Зростання кількості фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, а також осіб, учасників спортивно-оздоровчих  заходів області.

Зростання рейтингового місця області по спортивних показниках.

Створення сучасних умов для спортивних занять дітей та молоді на відділеннях спортивних шкіл обласної комунальної власності.

 

 1. Молодіжна і сімейна політика

 

Проблемні питання:

 

Недостатність коштів для фінансування довготермінового пільгового молодіжного кредитування за рахунок коштів Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Недостатність фінансування заходів з молодіжної політики та необхідність збільшення розміру стипендії обдарованій молоді.

Відсутність системності в роботі з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Не розроблений механізм з реалізації молодіжної політики на рівні ОТГ.

 

Основні напрями діяльності:

 

Забезпечення оптимальної скоординованої діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері національно-патріотичного виховання.

Застосування кращих досягнень світової та європейської практики формування та реалізації заходів у молодіжній сфері.

Проведення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби.

Впровадження здорового способу життя.

Житлове кредитування молоді.

 

 

Інструменти виконання:

 

Обласна комплексна програма «Молодь і родина Житомирщини» на 2017-2020 роки;

Обласна програма з нацонально-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки.

 

Очікувані результати:

 

Проведення заходів з активізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді на всіх рівнях у тісній взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування і громадськістю.

Проведення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя серед молоді.

Забезпечення надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

 

 1. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю

 

Проблемні питання:

 

На обліку центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді знаходиться понад 2,5 тис. сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Значна кількість сімей та осіб потребують соціальної підтримки кваліфікованих фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування у зв’язку із складною соціально-економічною ситуацією в країні.

Першочергової соціальної допомоги та підтримки потребують сім’ї з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах,  учасники АТО (ООС) та члени їх сімей, сім’ї та особи, переміщені з тимчасово окупованої території та районів бойових дій, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та  особи з їх числа.

Гострою залишається проблема соціального сирітства, діти, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків, які неспроможні забезпечити належне виховання та утримання дітей.

Невизначеність щодо подальшого фінансування районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при формуванні районних бюджетів у зв’язку із процесом формування об’єднаних територіальних громад.

 

Основні напрями діяльності:

 

Проведення навчання з метою підвищення професійної компетентності соціальних працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Забезпечення функціонування мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування, недопущення їх ліквідації.

Забезпечення надання якісних соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги у їх подоланні.

Інформування населення щодо змісту соціальних послуг, їхньої ефективності у вирішенні складних життєвих ситуацій та місця отримання.

Розвиток і функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Здійснення заходів  щодо соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя та сприяння в запровадженні наставництва для дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у державних дитячих закладах.

Сприяння у запроваджені:

сімейних форм виховання для дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт;

послуги  патронату над дитиною;

наставництва для дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у державних дитячих закладах.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»;

Закон України «Про соціальні послуги»;

Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми»;

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною»;

постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 465 «Деякі питання здійснення наставництва над дитиною»;

постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р. «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу».

 

Очікувані результати:

 

Ефективна робота мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування області відповідно до соціальних стандартів.

Підвищено рівень професійної компетентності спеціалістів міських, районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Підвищено якість надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей з дітьми,  осіб, які опинились у складних життєвих обставинах,  відповідно до соціальних стандартів.

Соціальна та психологічна підтримка учасників бойових дій на сході України та внутрішньо переміщених осіб.

Забезпечено соціальний супровід діючих в області прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Поінформовано населення області про мережу центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклади соціального обслуговування, спеціалізовані служби та формування, напрями їх діяльності, можливість одержання якісних соціальних послуг, в тому числі за місцем проживання.

Проведені навчання прийомних батьків, батьків-вихователів прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які функціонують понад два роки, з метою підвищення їх виховного потенціалу.

Поінформовано населення області про сімейні форми влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  запровадження послуги патронату над дитиною, наставництва для дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у державних дитячих закладах.

 

 1. Захист прав та інтересів дітей

 

Проблемні питання:

 

Недостатньо розвинута мережа дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, альтернативних сімейних форм виховання (патронатних сімей, малих групових будинків).

Недостатній розвиток соціальних послуг на територіях громад з метою зменшення кількості дітей в закладах інституційного догляду.

 

Основні напрями діяльності:

 

Запобігання поширенню соціального сирітства, створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.

Здійснення системного контролю за умовами проживання та виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які утримуються в сімейних формах виховання, та у сім’ях, де батьки, або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

Надання комплексу соціальних послуг дітям, які з різних причин влаштовані в центр соціально-психологічної реабілітації дітей області та Коростенський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей.

Реалізація державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Подальший розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Впровадження альтернативних сімейних форм виховання (патронатних сімей, малих групових будинків).

 

Інструменти виконання:

 

Регіональна (комплексна) цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки;

Обласна програма виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» (проект).

 

Очікувані результати:

 

Зменшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа не забезпечених житлом.

Збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання.

Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих в інтернатні заклади.

 

 1. Будівництво об’єктів соціальної сфери та житлова політика

 

Проблемні питання:

 

Залишається великою кількість об’єктів незавершеного будівництва соціальної сфери через відсутність необхідних обсягів фінансування.

Застаріла матеріально-технічна база переважної кількості будівельних організацій підприємств будівельної індустрії, низький рівень механізації виробничих процесів.

Низькі темпи розроблення містобудівної документації, у зв’язку із недостатністю фінансових ресурсів місцевих бюджетів.

Обтяжлива та довготривала процедура проведення тендерних торгів по закупівлі будівельних послуг.

Недостатня забезпеченість підприємств будівельної індустрії місцевими будівельними матеріалами (піском, щебеневою продукцією).

Відсутність ефективного механізму іпотечного кредитування індивідуальних забудовників.

Великі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами.

Недостатній обсяг залучення інвестиційних коштів у будівельний комплекс області.

 

Основні напрями діяльності:

 

Продовження реалізації інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

 

 

Сприяння введенню в дію об’єктів соціально-культурного призначення з високим ступенем будівельної готовності.

Стимулювання залучення до фінансування будівництва житлових об’єктів інвестиційних коштів, довготермінових кредитів комерційних банків та інших позабюджетних джерел.

Розроблення проектної документації та будівництво об’єктів різного призначення з урахуванням сучасних проектних рішень будівельних матеріалів, конструкції та енергозберігаючих технологій.

Забезпечення скорочення кількості об’єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися за державні кошти шляхом добудови, передачі у комунальну власність територіальних громад, продажі з аукціону та приватизації.

Забезпечення в необхідних обсягах співфінансування будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів субвенції з обласного та місцевих бюджетів.

Організація розроблення та оновлення містобудівної документації та розвитку містобудівного кадастру на місцевому рівні в межах фінансової спроможності відповідних бюджетів.

 

Інструменти виконання:

 

Державна бюджетна програма «Державний фонд регіонального розвитку»;

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року;

місцеві програми розроблення містобудівної документації регіонального та місцевого рівнів.

 

Очікувані результати:

 

Обсяг будівельно-монтажних робіт у 2019 році досягне 1460,4 млн грн, що на 3,0 % більше очікуваного у 2018 році.

Обсяг введеного в експлуатацію житла у 2019 році досягне 158,1 тис. м2, що на 2,0 % більше очікуваного у 2018 році.

 

 

 

 

 

 1. Охорона довкілля і безпека

 

13.1 Охорона навколишнього природного середовища

 

Проблемні питання:

 

Зношеність та аварійність технологічного обладнання на каналізаційних системах та очисних спорудах зворотніх вод в області.

Забруднення поверхневих вод області скидами неочищених та недостатньо очищених стічних вод безпосередньо у водні об’єкти та через системи каналізації.

Наявність неопізнаних та непридатних до використання засобів захисту рослин.

Недостатня наявність енергозберігаючих технологій виробництва.

Недостатній рівень екологічної освіти  та поінформованості населення.

Необхідність проведення наукових досліджень для збільшення площ природно-заповідного фонду.

 

Основні напрями діяльності:

 

Будівництво очисних споруд каналізації та технічне переоснащення існуючої КНС № 3 у м. Андрушівці.

Розробка проекту та забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення і знешкодження промислових відходів від діяльності гірничих та каменеобробних підприємств Житомирської області.

Виготовлення проектів та створення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення з метою забезпечення підтримання екологічної рівноваги, збереження, відтворення, ефективного використання комплексів і об’єктів, які мають особливу природоохоронну, наукову, освітню й естетичну цінність. Забезпечення фінансування науково-дослідних робіт, спрямованих на розробку методів впровадження механізмів зниження техногенного  навантаження на навколишнє середовище.

Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, поглиблення екологічного спрямування діяльності екологічних гуртків, придбання обладнання для екологічних кабінетів, поповнення бібліотек природоохоронною літературою та нормативною документацією, зміцнення матеріально-технічної бази центрів творчості дітей та молоді, шкіл та шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів області.

Організація проведення земельних торгів з метою продажу земельних ділянок державної власності або права на них (оренда) на конкурентних засадах.

Здійснення закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок або прав на них на земельних торгах.

Організація проведення земельних торгів:

виготовлення відповідної документації із землеустрою, оцінки земель;

виготовлення паспортів водних об’єктів (землі водного фонду);

здійснення державної землевпорядної експертизи, державної реєстрації земель тощо.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України про «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закон України «Про оренду землі»;

Закон України «Про оцінку земель»;

Закон України «Про землеустрій»;

Бюджетний кодекс України;

Земельний кодекс України;

Водний кодекс України;

постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природо-охоронних заходів»;

Обласна комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки (проект)

рішення Житомирської обласної ради від 25.05.2017 № 634 «Про затвердження Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища і Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів».

 

Очікувані результати:

 

Розроблено концептуальні технологічні рішення з транспортування та складування і накопичення бутових відходів.

Збереження природних комплексів, екосистем, окремих видів флори і фауни, унікальних та типових ландшафтів.

 

 

Формування розгалуженої мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області.

Поліпшення санітарно-екологічного стану водних об’єктів.

Скорочення скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.

Покращення екологічного стану області завдяки:

використанню наукових методів впровадження механізмів зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище;

підвищенню рівня екологічної освіти населення та його поінформованості.

Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах по найвищій ціні за земельну ділянку, що продається, або по найвищій орендній платі за користування, зафіксованій в ході проведення земельних торгів.

Збільшення надходжень до місцевих бюджетів за використання землі.

 

13.2. Природна і техногенна безпека

 

Проблемні питання:

 

На території області розташовано 172 об’єктів підвищеної небезпеки, які, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, підлягають облаштуванню автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення (далі – Системи).

На даний час об’єктами підвищеної небезпеки розроблено та узгоджено 122 технічних завдання на проектування, що становить 70 % від загальної кількості та 114 робочих проектів – 66%. Змонтовано Системи на 29 об’єктах, що становить 16 %, прийнято в експлуатацію 16 Систем.

На окремих підприємствах області проектна документація на влаштування Систем розроблена та погоджена, однак монтажні роботи не проводяться.

У той же час, не проводиться робота по влаштуванню Систем на окремих хімічно небезпечних об’єктах комунальної власності.

 

 

 

Основні напрями діяльності:

 

Організація створення Систем на об’єктах підвищеної небезпеки комунальної форми власності.

 

Інструменти виконання:

 

Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки.

 

Очікувані результати:

 

Своєчасне виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження.

Зниження ймовірного ризику виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної безпеки, загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат.

Покращення стану техногенної безпеки на території області.

 

13.3. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Проблемні питання:

 

Необхідність проведення паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення, з метою перегляду приналежності населених пунктів до зон радіоактивного забруднення та зняття обмежень у сфері виробництва і розвитку інфраструктури на підставі результатів проведених досліджень.

Необхідність передачі в обробіток сільськогосподарських земель за межами населених пунктів з допустимим рівнем щільності забруднення радіонуклідами на підставі проведених досліджень.

Необхідність проведення контрзаходів для зміцнення радіаційних бар’єрів та захисту населення яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення.

Необхідність забезпечення запобігання виносу радіонуклідів за межі територій зони безумовного (обов’язкового) відселення.

Необхідність попередження споживання населенням сільськогосподарської та лісової продукції з перевищеними рівнями вмісту радіонуклідів.

 

 

Основні напрями діяльності:

 

Організація проведення дозиметричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення.

Організація проведення контрзаходів для зміцнення радіаційних бар’єрів та захисту населення яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення.

Організація проведення обстеження сільськогосподарських земель, що знаходяться за межами населених пунктів, на щільність забруднення радіонуклідами.

Забезпечення діяльності Народицької районної спеціалізованої станції по догляду за землями зони безумовного (обов’язкового) відселення.

Забезпечення діяльності Житомирського обласного центру радіаційного контролю та виконанню заходів по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Бюджетний кодекс України;

державна бюджетна програма «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення».

 

Очікувані результати:

 

Результати досліджень проведених в рамках дозиметричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення, стануть підставою для зняття обмежень у сфері виробництва та розвитку інфраструктури на більшій частині обстежених територій.

Результати обстеження ґрунтів за межами населених пунктів на вміст цезію-137 і стронцію-90 дозволять передати в обробіток сільськогосподарські землі з допустимим рівнем забруднення, які до цього вважались радіоактивно забрудненими.

Проведення контрзаходів для зміцнення радіаційних бар’єрів та захисту населення яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, а саме організація роздачі населенню комбікормів з радіопротекторними властивостями для молочної худоби та міндобрив для внесення їх на присадибних ділянках, зменшить коефіцієнт переходу радіонуклідів у сільгосппродукцію власного виробництва.

Народицька районна спеціалізована станція по догляду за землями зони безумовного (обов’язкового) відселення утримує у належному санітарно-екологічному та пожежно-безпечному стані території загальною площею 22449,83 га (з яких 18393,3 га – сільськогосподарські землі, 1462,8 га – ліси та інші лісовкриті площі, 539,31 га – забудовані землі, 1033,13 га – відкриті заболочені землі, 494,89 га – відкриті землі без рослинного покриву та 526,4 га – водного дзеркала) та запобігає виносу радіонуклідів за їх межі.

Робота Житомирського обласного центру радіаційного контролю та виконанню заходів по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС зосереджена на попереджені споживання населенням сільськогосподарської та лісової продукції з перевищеними рівнями вмісту радіонуклідів.

 

13.4. Протипожежний захист

 

Проблемні питання:

 

Недостатнє фінансування програми та заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в області.

Стан протипожежного захисту закладів освіти, охорони здоров’я, культури та установ соціальної сфери області не забезпечує безпечних умов перебування людей на них. Результати обстежень виявили:

порушення вимог пожежної безпеки на шляхах евакуації, що в разі пожежі може призвести до трагічних наслідків;

стан електрогосподарства не відповідає вимогам пожежної безпеки,

велика кількість обєктів не обладнано системами протипожежного захисту або необхідно провести їх ремонт та модернізацію

водойми, які передбачались як зовнішні джерела протипожежного водопостачання, не пристосовані для забору води пожежною технікою;

не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій будівель та споруд

не в повному обсязі об’єкти забезпечені первинними засобами пожежогасіння, у багатьох – відсутні системи пожежної автоматики

 

 

Періодичні обстеження протипожежного стану будинків підвищеної поверховості постійно виявляли суттєві недоліки, які при виникненні пожежі створять реальну загрозу життю і здоров’ю мешканців, перешкоджатимуть ліквідації пожежі та безпечній евакуації людей.

 

Основні напрями діяльності:

 

Розроблення для органів місцевого самоврядування методичних рекомендацій з питань організації роботи та фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони.

З урахуванням раціонального перекриття територій зонами виїздів підрозділів та, відповідно до вимог нових нормативних документів, встановлення місць розташування місцевих пожежних команд у населених пунктах районів.

На виконання заходів із забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах здійснення робіт по створенню об’єктів спільного користування – підрозділів місцевої пожежної охорони, їх утриманню, укладанню угод між органами місцевого самоврядування та лісогосподарськими і сільськогосподарськими підприємствами.

Ініціювання питання про передбачення в обласному бюджеті на 2019 рік коштів для виконання протипожежних заходів на об’єктах комунальної власності.

Ініціювання питання про передбачення в бюджеті міста Житомира на 2019 рік коштів для виконання протипожежних заходів у будинках підвищеної поверховості, а саме:

сприяння задоволенню інтересів мешканців житлових будинків підвищеної поверховості, збереження їх життя та здоров’я, створення безпечних умов проживання;

профілактика систем протипожежного захисту зазначених будинків для їх підтримання в парцездатному стані;

забезпеченн необхідного рівня фінансування протипожежних заходів у будинках висотою понад 26,5 метра.

Створення боєздатних місцевих пожежних команд.

 

Інструменти виконання:

 

Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки.

 

Очікувані результати:

 

Забезпечення належних умов для виконання завдань за призначенням пожежно-рятувальними підрозділами.

Зниження ймовірного ризику виникнення пожеж та загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат від пожеж.

Покращення стану пожежної та техногенної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей на території області.

Забезпечення належного протипожежного захисту будинків житлово-комунального господарства, у тому числі і будинків підвищеної поверховості, запобігання травматизму, як наслідок створення безпечних умов для проживання мешканців міста в житлових будинках.

 

 1. Забезпечення законності та правопорядку

 

Проблемні питання:

 

Збільшення кількості особливо тяжких злочинів, у тому числі умисних вбивств, а також вимагань та крадіжок з транспортних засобів.

Зростання частки злочинів, вчинених особами, які раніше їх вчиняли, а також потребує стабілізації рівень вуличної злочинності.

Необхідність здійснення організаційних та практичних заходів, пов’язаних з обслуговуванням служби «102» та Ситуаційного центру Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Потреба активізації роботи з викриття та ліквідації організованих злочинних угруповань, які здійснюють незаконні операції, у тому числі з наркотиками, а також з корумпованими зв’язками;

Необхідність модернізації матеріально-технічного забезпечення поліції.

 

Основні напрями діяльності:

 

Підвищення ефективності форм та методів співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у розв’язанні проблемних питань забезпечення правопорядку в області, захисту прав та свобод громадян, у тому числі модернізації матеріально-технічного забезпечення поліції.

Забезпечення надання правової допомоги населенню та якісних сервісних послуг.

Сприяння у протидії організованій злочинності.

Недопущення розповсюдження наркозлочинності на території області, насамперед серед молоді.

Запобігання підліткової злочинності.

Проведення організаційних та практичних заходів з метою активізації оперативного реагування на злочини, належного функціонування служби «102» та Ситуаційного центру Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Обладнання засобів відеоспостереження в публічних місцях.

Забезпечення відкритості інформаційної політики, взаємодія із засобами масової інформації щодо оперативного інформування та надання фахових коментарів про діяльність поліції. Здійснення особистих прийомів громадян, у тому числі виїзних, для підвищення  рівня правової освіти населення, надання, в межах компетенції, фахової юридичної допомоги.

 

Інструменти виконання:

 

Комплексна програма забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у Житомирській області на 2016-2020 роки;

заходи програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік (проект).

 

Очікувані результати:

 

Удосконалення рівня захищеності громадян від кримінальних проявів.

Зменшення в публічних місцях та на вулицях кількості антигромадських проявів.

Відповідне реагування поліції на заяви та повідомлення громадян про здійснення протиправних дій та збільшення числа злочинів, розкритих по «гарячих слідах».

Зменшення кількості кримінальних правопорушень вчинених дітьми та стосовно них.

Покращення рівня довіри громадян до поліції.

Налагодження соціального діалогу поліції з громадськістю.

 

 1. Розвиток інформаційного простору

 

Проблемні питання:

 

Потреба у налагодженні двосторонньої комунікації влади та громадянського суспільства області.

Потреба у посиленні інформування населення області щодо реалізації державної та регіональної політики, впровадження реформ.

 

Основні напрями діяльності:

 

Організація роботи консультативно-дорадчих органів з питань розвитку громадянського суспільства при облдержадміністрації.

Реалізація інформаційно-комунікаційних кампаній щодо впровадження державних реформ, обласних програм та ініціатив.

Проведення публічних консультацій з громадськістю.

Запровадження спільних навчальних тренінгів, коворкінгів, форумів, семінарів та інших заходів для працівників органів влади та представників інститутів громадянського суспільства.

Реалізація соціальних проектів та ініціатив інститутів громадянського суспільства (конкурси, гранти).

Інформування громадян про діяльність державних та регіональних органів влади через засоби масової інформації, Інтернет-видання, соціальні мережі, на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та шляхом виготовлення, розміщення та поширення соціальної зовнішньої реклами, інших інформаційних матеріалів.

Організація та проведення медіазаходів з нагоди відзначення державних і професійних свят, історичних та визначних подій, ювілейних та пам’ятних дат; навчальних сесій, тренінгів, медіатурів, облаштування та створення публічних/тематичних просторів, проведення інших заходів для журналістів, працівників органів влади, відповідальних за інформаційну діяльність та комунікації з громадськістю.

 

Інструменти виконання:

 

Обласна комунікаційна програма «Відкрита влада» на 2019- 2021 роки (проект).

 

Очікувані результати:

 

Відпрацювання нових форм комунікації органів влади з представниками громадянського суспільства, налагодження двостороннього зв’язку.

Забезпечення участі громадськості у реалізації державної та регіональної політики, стимулювання розвитку громадянського суспільства.

Підвищення рівня поінформованості населення про реалізацію державної та регіональної політики, впровадження пріоритетних реформ з метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів влади.

Одержання зворотнього зв’язку від населення.

 

 1. Розвиток об’єднаних територіальних громад

 

Проблемні питання:

 

Потребує розвитку:

медична інфраструктура;

телекомунікаційна інфраструктура закладів охорони здоров’я для застосування телемедицини.

Необхідність запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової частини управління державними фінансами.

Гостро стоїть питання профілактики та організації гасіння пожеж у населених пунктах, які входять до складу ОТГ (14 ОТГ не мають підрозділів пожежної охорони).

Недостатня кількість належним чином оформлених інвестиційних пропозицій, які враховують інтереси ОТГ області та відповідають потребам потенційних інвесторів.

Необхідність посилення спроможності громад у сфері надання якісних соціальних послуг у громадах щодо підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Зношеність та аварійність технологічного обладнання на каналізаційних системах та очисних спорудах зворотніх вод.

Порушення трудового законодавства, у тому числі в частині недотримання мінімальних гарантій з оплати праці.

Низький рівень створення служб у справах дітей об’єднаних територіальних громад та передача їм функцій служб у справах дітей райдержадміністрацій та міських рад щодо захисту дітей.

Залишається актуальною проблема соціального сирітства, самоусунення батьків від виконання їх батьківських обов’язків.

 

Основні напрями діяльності:

 

Розвиток медичної інфраструктури (будівництво 22 амбулаторій з житлом для медичних працівників в 12 ОТГ).

Забезпечення закладів охорони здоров’я ОТГ широкосмуговим доступом до мережі Інтернет, необхідним програмним забезпеченням, комп’ютерним та іншим обладнанням.

Продовження роботи по створенню опорних шкіл в ОТГ.

Підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів в умовах впровадження бюджетної децентралізації.

Здійснення поглибленого аналізу виконання місцевих бюджетів, виявлення додаткових резервів для їх наповнення та забезпечення у повному обсязі бюджетними призначеннями видатків на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв бюджетних установ.

Забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни.

Недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері.

Покращення роботи щодо виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод та без сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів.

Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд каналізації у смт  Ємільчине.

Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт Довбиш Баранівського району.

Розроблення для ОТГ методичних рекомендацій з питань організації роботи та фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони.

Сприяння участі ОТГ у програмах міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів.

Організація проведення навчально-консультативних семінарів та роз’яснювальної роботи для об’єднаних територіальних громад з питань трудового законодавства.

Створення та забезпечення функціонування мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Створення та забезпечення функціонування притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Проведення інформаційних компаній серед населення щодо запобігання ризикам потрапляння в ситуації насильства, торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги.

Сприяння активізації громад щодо соціальної підтримки сім’ї.

Створення служб у справах дітей ОТГ та узгодження з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрацій та міських рад щодо передачі функцій стосовно захисту дітей.

Створення патронатних сімей, як альтернативи сімейним формам виховання дітей.

Посилення роботи в ОТГ щодо своєчасного виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, постановка їх на відповідний облік та проведення заходів виховного впливу до батьків, які не виконують своїх батьківських обов’язків.

Сприяння у введенні посад фахівців із соціальної роботи в ОТГ.

Проведення навчання з метою підвищення професійної компетентності фахівців із соціальної роботи в ОТГ.

 

Інструменти виконання:

 

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про соціальні послуги»;

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту»;

Закон України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»;

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

Закон України «Про протидію торгівлі людьми»;

постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»»;

постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 654 «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»;

постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 655 «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»;

постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі»;

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.03.2018 № 83 «Про заходи щодо легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати».

 

Очікувані результати:

 

Покращення медичної інфраструктури в ОТГ.

Підвищення доступності та якості медичного обслуговування в ОТГ.

Забезпечення дітям рівних можливлстей доступу до якісної освіти.

Посилення інвестиційної спроможності ОТГ.

Виконання планових показників надходжень до місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами ОТГ.

Цільове використання бюджетних коштів, забезпечення першочергового фінансування захищених статей видатків бюджету.

Запобігання порушень трудового законодавства.

Легалізація трудових відносин та детінізація виплат заробітної плати.

Зменшення кількості сімей, у яких існує ризик насильства.

Створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства.

Підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій насильництва, торгівлі людьми, а також можливостей отримання відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у населення.

Зниження ймовірного ризику виникнення пожеж та загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат від пожеж.

Скорочення скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Введення посад фахівців із соціальної роботи в об’єднаних територіальних громадах з метою забезпечення доступу до соціальних послуг соціально вразливих верств населення, раннього виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу семей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального сирітства.

Підвищено рівень професійної компетентності фахівців із соціальної роботи в ОТГ.

 

 1. Розвиток районів і міст

 

В 2019 році передбачається, що в районах і містах обласного значення буде реалізовано 48 інвестиційних проектів загальною вартістю 1 млрд 311,8 млн грн, на фінансування яких передбачається залучення коштів з державного, місцевих бюджетів та з інших не бюджетних джерел, не заборонених законодавством.

У добувній промисловості очікується реалізувати 5 інвестицій-них проектів загальною вартістю 240,4 млн грн, із яких 3, спрямовані на модернізацію виробничих процесів з видобутку та переробки каменю.

У машинобудуванні передбачається реалізувати 2 інвестиційні проекти у Житомирському районі загальною вартістю 16,5 млн грн, що спрямовані на збільшення обсягів виробництва, підвищення якості продукції та створення нових робочих місць.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів заплановано реалізувати 3 інвестиційні проекти загальною вартістю 52,0 млн грн, спрямовані на розширення виробництва, асортименту продукції та створення нових робочих місць.

У харчовій промисловості передбачається реалізація                                     7 інвестиційних проектів, спрямованих на оновлення виробничого обладнання, покращення якості продукції та поліпшення умов праці загальною вартістю 23,7 млн гривень.

У сільському господарстві заплановано реалізувати                                   31 інвестиційний проект загальною вартістю 979,2 млн грн, у тому числі 17 – у галузі рослинництва, 7 – у галузі свинарства, 4 – у галузі скотарства, 2 – у галузі птахівництва та 1 – з розвитку вівчарства.

В усіх районах і містах обласного значення у 2019 році прогнозується збільшення темпів приросту обсягів реалізації промислової продукції порівняно з очікуваними за 2018 рік, які становитимуть від  125 % у Коростишівському до 101,2 % у Романівському районах.

У сільському господарстві у 2019 році прогнозується збільшення обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції у сільгосппідприємствах майже усіх районів області, яке коливатиметься від 100 % у Чуднівському до 117,7 % у Баранівському.

У 2019 році усіма районами і містами обласного значення прогнозується зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) до очікуваних за 2018 рік. Найвищі темпи зростання доходів прогнозуються у Малинському (на 20 %), Хорошівському (на 13,9 %), Любарському (на 12 %) та Андрушівському (на 10,3 %) районах.

У 17 районах та у 3 містах обласного значення, а саме: Житомирі, Бердичеві та Малині очікується зростання обороту роздрібної торгівлі юридичних осіб, яке коливатиметься від 0,8 % у Романівському до 13,9 % у Чуднівському районах.

У 2019 році прогнозується збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій у 12 районах та 3 містах обласного значення, у 3 районах та м. Коростені вони залишаться на рівні очікуваного за 2018 рік.

У 2019 році очікується зростання обсягів експорту товарів у       9 районах та 2 містах обласного значення, у 3 районах вони залишаться на рівні очікуваних за 2018 рік.

Передбачається подальше зростання середньомісячної заробітної плати, розмір якої буде коливатись від 5800 гривень у Андрушівському районі до 10440 гривень у Малинському.

У 2019 році прогнозується подальше зростання як кількісних, так і якісних показників розвитку малого і середнього підприємництва, зокрема у 19 районах та у 4 містах обласного значення очікується збільшення кількості малих підприємств.

 

Додаток 1

Заходи щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік

 

з/п

Перелік заходів Виконавці Термін виконання Потреба в коштах на реалізацію заходу Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2019 (тис. грн.)
Всього у тому числі
Державний бюджет Обласний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Очікуваний результат від реалізації заходу

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
Промисловість
Добувна промисловість
1 Початок будівництва Стремигородського гірничо-збагачувального комбінату,

Коростенський район

Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Валки-Ільменіт», Коростенська райдерж-адміністрація 2017-2020 162000,0 162000,0 162000,0 Збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, створення нових робочих місць.
2 Будівництво прирейкового складу на ТОВ «Межиріченський ГЗК», Хорошівський район Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Межиріченський ГЗК», генеральний підрядник ТОВ «Алком», Хорошівська райдержадмі-ністрація 2019 7930,0 7930,0 7930,0 Оптимізація логістичної системи.

 

3 Проведення капітальних ремонтів технологічного комплексу філією «Іршанський ГЗК» ПАТ «ОГХК», Хорошівський район Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, філія «Іршанський ГЗК» ПАТ «ОГХК», Хорошівська райдержадмі-ністрація 2019 55450,0 55450,0 55450,0 Забезпечення безперебійної роботи підприємства.
4 Встановлення

технологічного обладнання для виробництва щебеню для будівельних та бетонних робіт на ТОВ «Кутищанський кар’єр», Любарський район

Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Кутищанський кар’єр», Любарська райдержадмі-ністрація 2019 15000,0 15000,0 15000,0 Збільшення обсягу виробництва щебеню для будівельних та бетонних робіт.
5 Модернізація виробничого обладнання на ТОВ «Юнігран»,

Малинський район

 

Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації,

ТОВ «Юнігран», Малинська райдерж-адміністрація

2019 Інф. конф. Інф. конф. Інф. конф. Збільшення обсягів виробництва.
  Усього х 240380,0 240380,0 240380,0 х
Виробництво харчових продуктів і напоїв
1 Придбання промислового обладнання на ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», м. Андрушівка, Андрушівський район Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадміні-страції, ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» 2019 5000,0 5000,0 5000,0 Збільшення обсягів виробництва, покращення якості продукції, економія енергоресурсів.
2 Реконструкція адмінприміщення з розбудовою цеху з переробки м’ясопродукції ТОВ «Агропродукт», Любарський район Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадміні-страції, ТОВ «Агропродукт» 2019 Інформ. конф. Інформ.

конф.

Інформ.

конф.

Оновлення виробничого обладнання та поліпшення умов праці
3

 

Будівництво приміщення котельні на молокопереробному підприємстві  «Ренет», Любарський район Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадміні-страції, ПП «Ренет» 2500,0 2500,0 2500,0 Економія обігових коштів

 

4 Модернізація обладнання та придбання основних засобів на
ПАТ „Новоград-Волинський хлібозавод“, м. Новоград-Волинський
Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадміні-страції, ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» 2205,0 2205,0 2205,0 Покращення якості продукції та санітарних умов, оновлення парку,  економія газу
5 Придбання нової лінії для фасування круп на філії ПАТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор», Черняхівський район Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадміні-страції, філія ПАТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор» 4000,0 4000,0 4000,0 Підвищення

енергоефективності

виробництва, створення   14 нових  робочих місць

6 Придбання комплексу для сушіння зерна на філії ПАТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор», Черняхівський район 5000,0 5000,0 5000,0 Підвищення

енергоефективності

виробництва, створення     5 нових  робочих місць

7  Придбання комплексу для авто розвантаження зерна на філії ПАТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор», Черняхівський район 5000,0  

5 000,0

5 000,0 Підвищення

енергоефективності

виробництва, створення     5 нових  робочих місць

  Усього х 23705,0 23705,0 23705,0 х
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
1 Створення цеху по пошиттю взуття в м. Баранівка Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Українська промислова компанія «Крок», Баранівська райдержадмі-ністрація 2019 Інф. конф. Інф. конф. Інф. конф. Збільшення обсягів виробництва, створення нових робочих місць.
2 Реконструкція виробничих приміщень ПрАТ ВКФ «Леся», м. Новоград-Волинський Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ПрАТ ВКФ «Леся» ,

Новоград-Волинський міськвиконком

2019 49500,0 49500,0 49500,0 Збільшення обсягів виробництва.
3 Встановлення нового обладнання на ТОВ «Велес», м. Бердичів Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Велес»,

Бердичівський

міськвиконком

2019 2500,0 2500,0 2500,0 Збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції.
  Усього х 52000,0 52000,0 52000,0 х
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
1 Будівництво виробничих потужностей ТОВ «Житомирська меблева фабрика», м. Житомир Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Житомирська меблева фабрика», Житомирський міськвиконком 2018-2020 2500000,0 2500000,0 2500000,0 Збільшення обсягів виробництва, створення нових робочих місць.
2 Реконструкція із розширенням незавершеного будівництва під виробничо-складський комплекс «Фабрика Папірус» (ІІІ черга), Брусилівський район Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Папірус Плюс», Брусилівська райдержадмі-ністрація 2019 Інф.

конф.

Інф.

конф.

Інф. конф. Збільшення обсягів виробництва, створення нових робочих місць.
3

 

Облаштування пожежного депо на території ПрАТ «Коростенський завод МДФ», м. Коростень Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ПрАТ «Коростенський завод МДФ»,

Коростенський

міськвиконком

5000,0 5000,0 5000,0 Підвищення виробничої безпеки
4 Відкриття дільниці по оформленню художнього паркету та введення в експлуатацію шліфувального верстату прецезійного шліфування на
ПрАТ «Дніпровуд», м. Бердичів
Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ПрАТ «Дніпровуд»,

Бердичівський

міськвиконком

1000,0 1000,0 1000,0 Розширення виробництва, збільшення обсягів реалізації продукції, створення нових робочих місць.
5 Виготовлення пиломатеріалів сухих (вологістю до 18%) на
ДП «Житомирський лісгосп», Житомирський район
Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ДП «Житомирський лісгосп», Житомирська райдержадмі-ністрація 2000,0 2000,0 2000,0 Збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції
  Усього х 2508000,0 2508000,0 2508000,0 х
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
1 Впровадження нового виду продукції на ПАТ «Коростенський завод «Янтар»,
м. Коростень
Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ПАТ «Коростенський завод «Янтар»,

Коростенський міськвиконком

2019 Інф.

конф.

Інф.

конф.

Інф.

конф.

Збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції
  Усього х х х
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
1 Розширення виробництва санітарної кераміки на ТОВ «Церсаніт Інвест»,

Новоград-Волинський район

Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації,

ТОВ «Церсаніт Інвест», Новоград-Волинська райдерж-адміністрація

2019 900000,0 900000,0 900000,0 Збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції, створення нових робочих місць.
2  

Придбання нового обладнання для спецдекору керамічної плитки на ТОВ «Коростенський індустріальний парк», м. Коростень

 

Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації,

ТОВ «Коростенський індустріальний парк», Коростеньський

міськвиконком

Інф.

конф.

Інф.

конф.

Інф.

конф.

Розширення асортименту продукції, збільшення обсягів реалізації продукції.
3 Впровадження у виробництво нових декоративних колекцій на ТОВ «Коростенський індустріальний парк», м. Коростень
  Усього х 900000,0 900000,0 900000,0 х
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування
1 Введення в експлуатацію 2-х виробничих цехів площею 3200 м2 на ТОВ «Даніко», Черняхівський район Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Даніко»,

Черняхівська райдержадмі-ністрація

2019 20000,0 20000,0 20000,0 Збільшення обсягів

виробництва та реалізації продукції, створення

25 нових робочих місць

 

  Усього х 20000,0 20000,0 20000,0 х
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування
1 Переоснащення виробництва та впровадження нових видів продукції на ДП «Житомирський бронетанковий завод», Житомирський район Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ДП «Житомирський бронетанковий завод», Житомирська райдержадміністрація 2019 16524,0 16524,0 16524,0 Збільшення обсягів

виробництва та реалізації продукції

2 Модернізація виробничого обладнання на ТОВ «ДП Рельполь Альтера», Черняхівський район Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «ДП Рельполь Альтера»,

Черняхівська райдержадмі-ністрація

Інф. конф. Інф. конф. Інф. конф.
  Усього х 16524,0 16524,0 16524,0 х
  Усього за розділом х 3760609,0 3760609,0 3760609,0 х
Транспортна інфраструктура
1 Придбання основних засобів (обладнання) для касового обслуговування пасажирів на Житомирській АС-1, АС-2, на Овруцькій АС Управління

дорожнього будівництва та інфраструктури

облдерж- адміністрації, ТОВ «Компанія «Житомир-автотранс»

2019 76,5 76,5 76,5 Підвищення якості надання пасажирських послуг
2 Модернізація комп’ютерної техніки, вдосконалення комп’ютерних мереж 50,0 50,0 50,0
3 Ремонт асфальнового покриття підпорядкованих автостанцій (у тому числі ямковий) 150,0 150,0 150,0 Підвищення безпеки дорожнього ружу на автостанціях
4 Проведення поточного ремонту підпорядкованих автостанцій 75,0 75,0 75,0 Підвищення якості надання пасажирських послуг
5 Виготовлення проектної документації на облаштування критих платформ Бердичівської АС 50,0 50,0 50,0
6 Ремонт обєктів інфраструктури пасажирського господарства 2,5 2,5 2,5
7 Оновлення рухомого складу автопідприємств та приватних первізників Управління

дорожнього будівництва та інфраструктури

облдерж- адміністрації, міськвиконко-ми, райдержадмі-ністрації, автоперевіз-ники

Кошти перевіз-ників Кошти перевіз-ників Кошти перевіз-ників Підвищення комфортності та якості надання пасажирських послуг
8 Встановлення на автобусах загального користування систем контролю Кошти перевіз-ників Кошти перевіз-ників Кошти перевіз-ників
  Усього за розділом х 404,0 404,0 404,0 х
Шляхове господарство
Будівництво та реконструкція доріг загального користування державного значення
1 Будівництво мосту через р.Желонь на автомобільній дорозі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський  ( через м. Вінницю)      км 4+ 408   Служба автомобільних

доріг у Житомирській

області

2019 25195,6 25195,6 25195,6 Введення в експлуатацію 79 пог. м мосту
2 Реконструкція автодороги М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів – Подільський (через м.Вінницю) на ділянці км 23+000- км 42+000 Служба автомобільних

доріг у Житомирській

області

2019 475000,0 475000,0 475000,0 Переведення з ІІІ технічної категорії в ІІ технічну категорію 19 км
3 Реконструкція автодороги Н-03 Житомир – Чернівці км 52+250 –          км 62+00 707023,0 707023,0 707023,0 Переведення з ІІІ технічної категорії в ІІ технічну категорію 12 км
  Усього х 1207218,6 1207218,6 1207218,6 х
Капітальний ремонт доріг загального користування державного значення
1 Капремонт ділянки автодороги М -21 Житомир – Могилів-Подільський) через м.Вінницю) км 42+000-км 47+000 Служба автомобільних

доріг у Житомирській

області

2019 150000 150000 150000 Покращення умов проїзду автотранспорту
2 Капремонт ділянки автодороги М -21 Житомир – Могилів-Подільський (через м.Вінницю) км 47+000 – км 51+000 120000 120000 120000
3 Капремонт автодороги Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 62+200 км 68+700 244882,4 244882,4 244882,4
4 Капремонт автодороги Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 68+700 км 75+200 243999 243999 243999
5 Капремонт автодороги Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 75+200 км 81+800 254300 254300 254300
  Усього х 1013181,4 1013181,4 1013181,4 х
Поточний середній ремонт доріг загального користування державного значення
1 Ремонт автодороги М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський  (через м. Вінницю) на  ділянці             км 4 + 344 – км 11 + 000 Служба автомобільних

доріг у Житомирській

області

2019 63562,8 63562,8 63562,8 Завершення ремонту 6,66 км автодороги
2 Ремонт автодороги М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський  (через м. Вінницю) на ділянці              км 11 + 000 -км 19 + 000 92931,5 92931,5 92931,5 Завершення ремонту 8 км автодороги
3 Ремонт М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через                 м. Вінницю) (окремими ділянками). Ділянка км 184 + 000 – км 194 + 600 126437,1  

126437,1

 

126437,1 Завершення ремонтних робіт на 10,6 км
4 Ремонт М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (через                 м. Вінницю) (окремими ділянками). Ділянка км 194 + 600 – км 205 + 200 Служба автомобільних

доріг у Житомирській

області

2019 168096,2 168096,2 168096,2 Завершення ремонтних робіт на 10,6км
5 Ремонт М-21Виступовичі –  Житомир – Могилів-Подільський (через м. Вінницю) (окремими ділянками). Ділянка км 205 + 200 – км 215 + 800 175957,8 175957,8 175957,8 Завершення ремонтних робіт на 10,6км
6 Ремонт М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський  (через м. Вінницю) на  ділянці км 158 + 000 –    км 173 + 000 191489,1 191489,1 191489,1 Завершення ремонтних робіт на 15км
7 Ремонт Н-03 Житомир-Чернівці км 4 + 380 – км 6 + 480, км 7 + 680 – км 8 + 750, км 10 + 100 – км 11 + 500 27457 27457 27457 Завершення ремонтних робіт на 4,57км
8 Ремонт Н-03 Житомир-Чернівці          км 13 + 210-км 19+800 33646 33646 33646 Завершення ремонтних робіт на 6,59км
9 Ремонт Н-03 Житомир-Чернівці          км 24+ 600-км 33+600 40604 40604 40604 Завершення ремонтних робіт на 9км
10 Ремонт Н-03 Житомир-Чернівці          км 34 + 600 – км 36 + 000, км 37 + 700 – км 38+ 100, км 39 + 200- км 40 + 000,  км 40 + 900 – км 44 + 000 17300,6 17300,6 17300,6 Завершення ремонтних робіт на 4,3км
11 Ремонт Н-03 Житомир-Чернівці          км 44 + 700 – км 48 + 500, км 48 + 800 – км 49 + 400, км 49 + 800 – км 52 + 000 27435,6 27435,6 27435,6 Завершення ремонтних робіт на 9км
  Усього х 964917,7 964917,7 964917,7 х
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення
1 Експлуатаційне утримання доріг державного значення Служба автомобільних

доріг у Житомирській

області

2019 100000,0 100000,0 100000,0 Підтримка проїзної спроможності автомобільних доріг державного значення в належному стані, створення комфортних умов руху для пасажиро-  та вантажоперевезень
  Усього х 100000,0 100000,0 100000,0 х
Експлуатаційне утримання та ремонт доріг місцевого значення
1 Експлуатаційне утирмання та поточний середній ремонт на автодорогах загального користування місцевого значення Управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадмі-    ністрації 2019 553625,1 553625,1 553625,1 Покращення якості дорожнього покриття
2 Капітальний ремонт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення 220000,0 220000,0 220000,0 Експлуатаційне утримання та ремонт доріг місцевого значення
  Усього х 773625,1 773625,1 220000,0 553625,1 х
Заходи з безпеки дорожнього руху
1 Організація заходів з безпеки дорожнього руху на дорогах державного значення Служба автомобільних

доріг у Житомирській

області

2019 30000,0 30000,0 30000,0 Зниження аварійності на а/д, підвищення інформаційного забезпечення учасників руху
2 Організація заходів з безпеки дорожнього руху на дорогах місцевого значення Управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадмі-    ністрації 2100,0 2100,0 2100,0 У межах виділено-го фінансу-вання
  Усього х 32100,0 32100,0 32100,0 х
  Усього за розділом х 4091042,8 4091042,8 3537417,7 553625,1 х
Агропромисловий комплекс
Розвиток галузі рослинництва
1 Хімічна меліорація (вапнування) кислих грунтів. Створення спеціалі-зованих підрозділів із проведення робіт по вапнуванню кислих ґрунтів Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, сільсько-господарські підприємства області 2016-2020 200000,0 48500,0 500,0 48000,0 Поліпшення агроекологічного стану грунтів
2 Збільшення обсягів виробництва гречки 28100,0 6500,0 2000,0 4500,0 Збільшення площ посіву та валового виробництва гречки
3 Збільшення посівних площ  льону-довгунцю 78600,0 16900,0 2600,0 14300,0 Збільшення виробництва льоноволокна до 1,2 тис. тонн, насіння льону-довгунцю до 0,8 тис. тон
4 Удосконалення сортового складу та система селекції і насінництва картоплі 33900,0 8000,0 8000,0 Забезпечення населення високоякісним посадковим матеріалом
5 Підтримка господарюючим суб’єктам у сфері органічного виробництва для часткової компенсації витрат на сертифікацію та придбання Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, сільсько-господарські підприємства області 2016-2020 34795,0 6100,0 100,0 6000,0 Збільшення кількості господарюючих суб’єктів  та обсягів виробництва органічної сільськогосподарської продукції
6 Реконструкція складських приміщень на ТОВ «Нормагро» під елеватор у       с. Половецьке Бердичівського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Нормагро» 2019 3000,0 2500,0 2500,0 Створення 5 нових робочих місць, якісне зберігання власного врожаю
7 Будівництво 2-х елеваторів для  зберігання та сушки зерна у с. Скочище Брусилівського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Манорс» 10000,0 10000,0 10000,0 Якісне зберігання 140 тис. тонн зерна
8 Будівництво зерно сушильно-очисного зберігального комплексу  у

с. Осівці Брусилівського району

Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ

«Вега – Агро»

1800,0 1200,0 1200,0 Якісне зберігання 10000 тон зерна
9 Будівництво сушильно-очисного комплексу у с. Покришів Брусилівського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ФГ «Сорока» 3000,0 3000,0 3000,0 Доведення зерна до  базової вологості та його  очищення
10 Будівництво елеватора по очистці, сушці та зберіганні зерна ємкістю 35 тис. тонн у смт Курне Пулинського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Компанія ЮСС» 2019 29100,0 13900,0 13900,0 Створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів
11 Нарощування обсягів  виробниц-тва  плодово-ягідної продукції у                 с. Костівці Брусилівського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Брусвяна» 3300,0 1200,0 1200,0 Розширення площ посадки  плодово ягідних культур  дасть можливість довести  обсяг виробництва до         25 тонн.
12 Нарощення  виробництва ягід  лохини у с. Барвинівка Нов-Волинського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Бетек», ФГ «Федончук» 7500,0 4000,0 4000,0 Збільшення обсягів виробництва ягід
13 Будівництво двох зерносховищ  у                      с. Залужне та у смт Романів Романівського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Біо Ферма ОРГАНІК ПЛЮС» 3500,0 3500,0 3500,0 Якісне зберігання зерна
14 Будівництво вагової у  с. Залужне                  Романівського району 600,0 600,0 600,0 Оптимізація обліку продукції
15 Будівництво об’єктів промислової переробки  соняшнику та зерна у

смт Романів Романівського району

2000,0 2000,0 2000,0 Виробництво олії та борошна
16 Будівництво приміщення, монтаж і запуск лінії по охолодженню та зберіганню ягід у с. Соболівка Романівського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Біо Ферма Соболівка» 8000,0 8000,0 8000,0 Сортування та зберігання ягід, створення нових робочих місць
17 Реконструкція КЗС-10 у с. Романівка Романівського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації,      СТОВ ім. Б.Хмельницького 2019 800,0 800,0 800,0 Доведення до базисної вологості зерна та його очищення
18 Реконструкція (капітальний ремонт) зерносушильного цеху у с. Романівка Романівського району 700,0 700,0 700,0
19 Завершення будівництва  насін-нєвого заводу із виробництва насіння сільськогосподарських культур у с. Почуйки Попільнянського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, компанія Bayer AG 800000,0 800000,0 800000,0 Створення нових 85 робочих місць та 220 сезонних
20 Завершення розширення ємкостей наявних елеваторів ТОВ «Олімп – Агро», Попільнянський район Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Олімп-Агро» 30000,0 30000,0 30000,0 Створення 6 нових робочих місць
21 Збільшення виробництва органічно чистої продукції рослинництва та тваринництва підприємством ПП «Галекс-Агро», Новоград-Волинський район Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ПП «Галекс-Агро» 3000,0 3000,0 3000,0 Збільшення  обсягів виробництва продукції рослинництва, тваринництва
22 Збільшення виробництва органічно чистої продукції рослинництва та тваринництва підприємством ТОВ «Цефей-Груп», Новоград-Волинський район Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Цефей-Груп» 1500,0 1500,0 1500,0 Збільшення  обсягів виробництва продукції рослинництва, тваринництва
  Усього х 1283195,0 971900,0 5200,0 966700,0 х
Розвиток сучасних технологій у галузі скотарства
1 Проектування та початок реконструкції ІІ черги комплексу з доведенням потужності для утримання 1000 голів корів у с. Івниця Андрушівського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Івниця» 2015-2019 15000,0 8000,0 8000,0 Доведення потужності до 1000 голів корів
2 Реконструкція 4-х рядного корівника у с. Липно Любарського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Вельце» 2019 8000,0 2000,0 2000,0 Нарощування поголів’я корів
3 Реконструкція  другого тваринницького приміщення у                 с. Стетківці Чуднівського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ВП АФ «Стетківці» ТОВ «Хмільницьке» 1000,0 1000,0 1000,0 Збільшення поголів’я корів та створення додаткових робочих місць
4 Реконструкція тваринницького комплексу у с. Рогачів Баранівського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Смайл Агро» 2018-2020 30000,0 10000,0 10000,0 Створення сучасного тваринницького комплексу для утримання великої рогатої худоби на 700 голів. Створення  робочих місць
  Усього х 54000,0 21000,0 21000,0 х
Розвиток молочного скотарства
1 Підтримка сільськогосподарських підприємств за приріст поголів’я корів власного відтворення молочного, м’ясного та комбінованого напрямів продуктивності Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації 2019 1000,0 1000,0 1000,0 Створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів по молочному скотарству
2 Часткове відшкодування вартості закуплених племених телиць, нетелей, корів господарствами населення 100,0 100,0 100,0 Збільшення кількості ВРХ у господарствах населення, збільшення реалізації ними товарної продукції
3 Відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння господарствами населення 3000,0 3000,0 3000,0
  Усього х 4100,0 4100,0 4100,0 х
Розвиток свинарства
1 Реконструкція п’ятої черги свинокомплексу у с. Сингаї Коростенського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «ДФУ Агро» 2014- 2019 67400,0 4900,0 4900,0 Нарощування чисельності поголів’я свиней та обсягів реалізації свинини
2 Завершення рекон-струкції свино-комплексу на 100 тис. голів свиней, в т.ч. 5 тис. гол. свиноматок  у с. Котівка Андрушівського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ “Екогенетикс 2015-2019 11000,0 10000,0 10000,0 Нарощення чисельності свинопоголів’я до                100 тис.голів
3 Створення відповідних технологічних та інвестиційних умов для забезпечення сталого розвитку свинарства, покращення породного стада свиней та нарощення виробництва продукції, Любарський район Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, СФГ «Едельвейс» 2019 6000,0 6000,0 6000,0 Закупівля 300 голів свиней та 6 кнурів
4 Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації,

ТОВ «Фарм-Сервіс»

1200,0 1200,0 1200,0 Збільшення поголів’я свиней на 50 голів
5 Реконструкція свинокомплексу ТОВ «АПК» Дубовий Гай» в с. Підруддя Овруцького району Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміні-страції, ТОВ «АПК»

Дубовий Гай»

500,0 500,0 500,0 Нарощування чисельності поголів’я свиней та обсягів реалізації свинини
6 Реконструкція тваринницьких приміщень  під свинокомплекс на базі ТОВ «Грін Ленд Славута» в с. Селець Черняхівського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Грін Ленд Славута» 45000,0 45000,0 45000,0 Створення сучасного свинокомплексу на 6 тис. голів.

Створення 20 нових робочих місць

 

7 Реконструкція тваринницьких приміщень в с. Малинівка Малинського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, П(ПО)СП

«Малинівське»

5000,0 2000,0 2000,0 Збільшення виробництва валової продукції сільського господарства.

Нарощення поголів’я свиней до 3000 голів

  Усього х 136100,0 69600,0 69600,0 х
Розвиток вівчарства
1 Реконструкція тваринницького приміщення для утримання 500 голів овець ФОП Андреєв в с. Межиліска Народицького району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ФОП Андреєв 2019 600,0 600,0 600,0 Збільшення виробництва тваринницької продукції
  Усього х 600,0 600,0 600,0 х
Розвиток птахівництва
1 Реконструкція цеху по змішуванню кормів на філії Солотвинської птахофабрики у с. Старий Солотвин Бердичівського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, ТОВ «Зелений Вал» 2019 1500,0 1500,0 1500,0 Створення 4 нових робочих місця, здешевлення собівартості виробництва яєць
2 Будівництво птахоферми на 1млн голів птиці у с. Іванків Черняхівського району Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації 2019 -2021 5600,0 600,0 600,0 Створення сучасної птахоферми на 1 млн. голів птиці.

Створення 20 нових робочих місць

  Усього х 7100,0 2100,0 2100,0 х
Розбудова інфраструктури аграрного ринку
1 Сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, сільськогос-подарські обслуговуючі кооперативи 2016-2020 15430,0 4500,0 1500,0 1000,0 2000,0 Збільшення надання послуг сільським жителям – членам СОК, створення нових робочих місць.
2 Сприяння розвитку фермерських господарств Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, фермерські господарства 44200,0 10400,0 4000,0 400,0 6000,0 Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, створення нових робочих місць.
  Усього х 59630,0 14900,0 5500,0 1400,0 8000,0  
Розвиток сільських територій
1 Надання довгострокових кредитів для придбання і спорудження житла та облаштування домашнього господарства жителів села Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, Фонд підтримки індивідуальних сільських забудовників «Власний дім» 2016-2020 20350,0 7600,0 2100,0 4000,0 1500,0 Надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам.
2 Надання соціально-спрямованих дорадчих послуг: проведення семінарів, демонстраційних показів, просвітницької роботи серед сільського населення з питань створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, фермерських господарств, сімейних фермерських господарств, агротехніки вирощування культур, оподаткування Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації,   дорадчі служби області 2019 6070,0 1550,0 1500,0 50,0 Підвищення обізнаності сільського населення із зазначених питань
  Усього х 26420,0 9150,0 3600,0 4050,0 1500,0 х
  Усього за розділом х 1571145,0 1093350,0 9100,0 14750,0 1069500,0 х
Лісове господарство
1 Відновлення лісів Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства 2019 45564,1 45564,1 45564,1 Відновлення лісів на площі 5500 га
2 Наземна охорона лісів від пожеж 26253,1 26253,1 26253,1 Охорона лісів від пожеж на 776,3 тис. га
3 Збереження природно-заповідного фонду 7680,6 7680,6 7680,6 Збереження природно-заповідного фонду території 20,1 га
4 Відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни 5284,8 5284,8 5284,8 Збереження мисливської фауни
5 Відновлення лісів Дочірні підприємства Житомирського обласного комунального агролісо-господарського підприємства «Житомиробл-

агроліс»

2019 9823,3 9823,3 9823,3 Відновлення лісів на площі 1203,8 га.
6 Охорона лісу від пожеж 4179,4 4179,4 4179,4 Охорона лісу від пожеж  на площі 298,2 тис.га
  Усього за розділом х 98785,3 98785,3 7680,6 91104,7 х
Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій
Формування ринку земель
1 Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Головне управління Держгеокадастру

у Житомирській області, місцеві територіальні громади,   підрядні організації, які мають в своєму складі сертифікованих інженерів-земле-впорядників

2019 4120,0 4120,0 300,0 3820,0 Проведення вторинної нормативної грошової оцінки земель 485 населених пунктів області
2 Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів 155,0 155,0 155,0 Збільшення надходження коштів до місцевих  бюджетів
3 Підготовка до продажу права власності та оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення на конкурентних засадах Головне управління Держгеокадастру

у Житомирській області,    підрядні організації, які мають в своєму складі сертифікованих інженерів-земле-впорядників, сертифіковані ліцетатори

435,0 435,0 435,0 Заплановано продати на земельних торгах право оренди на 91 земельну ділянку сільськогоспо-дарського призначення державної власності
4 Організація проведення земельних торгів з метою продажу земельних ділянок державної власності або права на них (оренда) на конкурентних засадах Управління екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації 2019 У межах коштів обласного бюджету У межах коштів обласного бюджету У межах коштів обласного бюджету Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах по найвищій ціні за земельну ділянку, що продається, або по найвищій орендній платі за користування, зафіксованій в ході проведення земельних торгів.

Збільшення надходжень до місцевих бюджетів за використання землі

  Усього х 4710,0 4710,0 300,0 3820,0 590,0 х
Інвентаризація земель
1 Проведення інвентаризації земель населених пунктів Головне управління Держгеокадастру

у Житомирській області, місцеві територіальні громади,   підрядні організації, які мають в своєму складі сертифікованих інженерів-земле-впорядників

2019 1000,0 1000,0 1000,0 Забезпечення правової врегульованості земельних відносин, наповнення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, виявлення  додаткових джерел наповнення бюджету за рахунок плати за землю
2 Проведення інвентаризації земель за межами населених пунктів 200,0 200,0   200,0 Проведення інвентаризації 5,6 тис. га земель за межами населених пунктів
  Усього х 1200,0 1200,0 1000,0 200,0 х
Охорона земель
1 Проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації та рекульти-вація порушених земель Головне управління Держгеокадастру

у Житомирській області, місцеві територіальні громади,   підрядні організації

2019 200,0 200,0 200,0 Заплановано проведення рекультивації земель на території 3 районів області
2 Проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації та будівництво  і реконструкція протиеро-зійних гідротехнічних споруд 508,4 508,4 508,4 Підтримання в робочому стані системи ПГС на території Словечансько-Овруцького кряжу в межах Овруцького району
3 Поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь Головне управління Держгеокадастру

у Житомирській області, місцеві територіальні громади

2019 100,0 100,0 100,0 Забезпечення поліпшення якісних характеристик ґрунтів
  Усього х 808,4 808,4 508,4 300,0 х
Землеустрій територій
1 Встановлення меж населених пунктів Головне управління Держгеокадастру

у Житомирській області, місцеві територіальні громади,   підрядні організації, які мають в своєму складі сертифікованих інженерів-земле-впорядників

2019 300,0 300,0 300,0 Впорядкування адміністративно-територіального устрою та юридичне закріплення фактичних меж населених пунктів. Чітке розмежування територій та визначення земель, що належать до житлової і громадської забудови
  Усього х 300,0 300,0 300,0 х
Землеустрій земельних ділянок та упорядкування об’єктів державної власності
1 Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під майновим комплексом по пров. Дачний, 13 у м. Коростишеві та документації із землеустрою на земельні ділянки, технічні паспорти, експертизи тощо на об’єкти державної власності Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації 2019 50,0 50,0 50,0 Упорядкування обліку об’єктів державної власності, що віднесені до сфери управління Житомирської обласної державної адміністрації.

Здійснення управлінських функцій

 

  Усього х 50,0 50,0 50,0 х
  Усього за розділом х 7068,4 7068,4 858,4 5420,0 790,0 х
Забезпечення умов для соціально-економічного розвитку
Інвестиційно-інноваційна та зовнішньоекономічна політика
1 Презентація інвестиційного та експортного потенціалу області, участь у іміджевих та виставково-ярмаркових заходах, реалізація заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції області та інші заходи згідно з додатком 5 до Програми. Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, інші структурні підрозділи облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми,

ОТГ (за згодою)

2019 У межах бюджет-них призна-чень У межах бюджет-них призна-чень У межах бюджет-них призначень Формування сприятливого міжнародного іміджу регіону, збільшення обсягів залучення іноземних та вітчизняних інвестицій в економіку області, створення нових робочих місць, просування товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках
  Усього за розділом х х
Розвиток малого і середнього підприємництва та надання адміністративних послуг
1 Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів згідно з Порядком (додаток 7 до Програми), часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів згідно з Порядком (додаток 8 до Програми), упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва та інші заходи згідно з                   додатком 6 до Програми Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації, інші структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, територіальні представництва центральних органів вико-навчої влади (за згодою), рай-держадміністра-ції, міськ-виконкоми (за згодою), ОТГ (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, орга-нізації та під-приємства (за згодою) 2019 3000,0 3000,0 3000,0 Часткове відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, часткове відшкодування вартості придбаних основних засобів та інших видів фінансової підтримки, не забороненої законодавством, забезпечен-ня реалізації державної регу-ляторної політики, надання фінансової допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва, полегшення їх доступу до кредитних ресурсів, програм МТД, підвищення якості надання адмінпослуг, спро-щення адміністративно-доз-вільних процедур, популяри-зація підприємницької діяльності, підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва, сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва тощо
  Усього за розділом х 3000,0 3000,0 3000,0 х
Проекти спрямовані на регіональний розвиток області, реалізація яких може здійснюватися за рахунок співфінансування коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
1 Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП) Департамент агропромисло-вого розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації 2019-2021 80317,8 40000,0 35000,0 5000,0 Створення сприятливих умов для впровадження інновацій, розвитку ІТ-технологій, підвищення освітнього рівня кадрів для сфери бізнесу, започаткування, ведення та розвитку підприємницької діяльності, створення нових робочих місць, залучення в підприємницькій процес молоді, людей із обмеженими фізичними можливостями, учасників бойових дій на сході України, внутрішньо переміщених осіб, з урахуванням закордонного та вітчизняного досвіду, що позитивно вплине на соціально-економічний стан області
2 Організація комплексної переробки відходів каменепереробної та каменедобувної галузей промисловості Житомирської області 2019 26589,3 26589,3 11806,0 14783,3 Започаткування діяльності спеціалізованого комунального підприємства «Еко-сервіс» Житомирської обласної ради
3 Розроблення стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку Житомирської області на період до 2025 року 3542,6 3542,6 2125,6 1417,0 Збільшення обсягів залучення іноземних та вітчизняних інвестицій в економіку області, розвиток інноваційної діяльності в регіоні та створення нових робочих місць
4 Створення та матеріально-технічне забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у Житомирській області Управління освіти і науки облдерж-адміністрації 12000,0 12000,0 9600,0 2400,0 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти
5 Будівництво станції водних видів спорту в місті Житомир Управління  національно-патриотичного виховання, молоді та спорту облдерж-адміністрації, Житомирська міська рада, 2019 9143,6 9143,6 6500,0 2643,6 Ревіталізація (відновлення життя) бази фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» міста Житомир для розвитку веслувальних, водних видів спорту та створення унікального туристичного продукту
6 Підтримка Установи «Агенція регіонального розвитку Житомирської області» (зебезпечення діяльності установи) Департамент агропромислово-го розвитку та економічної політики облдержадмі-ністрації,

установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області»

3483,8 1841,0 1841,0 У межах коштів, передба-чених обласним бюджетом Забезпечення ефективної діяльності установи «Агенція регіонального розвитку Житомирської області», залучення інвестиції в економіку регіону, створення нових робочих місць та збільшення податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів
7 Створення централізованої оперативно-диспетчерської служби КУ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації 10289,5 10289,5 8231,6 2057,9 Координація роботи підрозділів служби та їх раціональне використання з метою визначення найкоротшого шляху доїзду до місця виклику. Збільшення відсотку виконання нормативу прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події (у сільській місцевості до 20 хвилин, в міській –  до 10 хвилин)
8 Підготовка висококваліфікованих фахівців для видобувної галузі та обробки природного каменю на базі Головинського вищого професійного училища нерудних технологій Управління освіти і науки облдерж-адміністрації 3405,1 1362,1 1362,1 У межах коштів, передба-чених обласним бюджетом Створення 60 навчальних місць за новими професіями, підготовка високо-кваліфікованих робітників з відповідних професій, створення на базі навчального закладу навчально-виробничого центру з каменеобробного виробництва
  Усього за розділом х 148771,7 104768,1 76466,3 25658,2 2643,6 х
Розвиток конкуренції та демонополізації
1 Забезпечення  дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції на товарних ринках Житомирське обласне територіальне відділення Анти-монопольного комітету України, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) 2019 Не потребує фінансування Відновлення конкурентного середовища на регіональних товарних ринках
2 Сприяння  розвитку добросовісної конкуренції Не потребує фінансування Створення конкурентного середовища на товарних ринках
3 Запобігання вчиненню

антиконкурентних дій органів місцевого самоврядування, місцевих органів влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Не потребує фінансування Відновлення та захист конкурентного середовища на регіональних ринках
4 Проведення експертизи проектів регуляторних актів органів місцевого самоврядування, місцевих органів влади, щодо їх впливу на конкуренцію Не потребує фінансування Забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, місцевими органами влади законодавства у сфері підтримки та розвитку конкурентних відносин на товарних ринках
  Усього за розділом х х
Енергозабезпечення та впровадження заходів з енергоефективності
Забезпечення надійного електропостачання
1 Технічне переоснащення ПС 110/35/10 з установкою компенсуючи приствроїв ПрАТ «ЕК Житомир-обленерго» 2019 32218,6 32218,6 32218,6 Проведення технічного переоснащення ПС 110/35/10 «Малин»
2 Технічне переоснащення ПС 35-110 кВ (заміна масляних вимикачів на вакуумні з комплектом захисту та телемеханізацією) 10030,0 10030,0 10030,0 Технічне переоснащення на 6 підстанціях Ружинського  РЕМ
3 Відновлення електричних мереж напругою 0,4-10 кВ, які відпрацювали амортизаційний термін 103899,2 103899,2 103899,2 Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з використанням СІП-72,594 км.; КЛ-10 кВ – 13,257 км.
4 Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ 1602,8 1602,8 1602,8 Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ (секціонування ПЛ з використанням реклоузерів) – 4 шт.
5 Реконструкція розподільних пристроїв 10 кВ та 0,4 кВ в РП-2 Н.-Волинський 4492,1 4492,1 4492,1 Реконструкція розподільних пристроїв
6 Заміна відгалужень від ПЛ-04 кВ до житлових будинків з використанням ізольованих проводів ПрАТ «ЕК Житомир-обленерго» 2019 4401,8 4401,8 4401,8 Заміна однофазових відгалужень до житлових будинків на ізольовані – 2500 шт. та трифазні відгалуження до житлових будинків на ізольовані –  2800 шт.
7 Технічне переоснащення ТП10/0,4 кВ 804,7 804,7 804,7 Заміна силових трансформаторів
  Усього х 157449,2 157449,2 157449,2 х
Заходи з підвищення енергоефективності бюджетних установ
1 Переведення котелень на альтернативні види палива.

(Житомирський обласний ліцей інтернат для обдарованих дітей, Бердичівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат).  Кошти ПРООН в Україні.

Відділ енергетичного менеджменту облдержадмі-ністрації, управління освіти  і науки облдержадмі-ністрації 2019 760,0 760,0 760,0 Економія фінансових ресурсів
2 Проведення обстежень комунальних установ на визначення їх енергоефективності.

(Згідно з додатком №2  «Перелік бюджетних та комунальних установ, запропонованих до проведення  енергетичних обстежень у 2019 році» Програми підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ та закладів у Житомирській області на 2018-2022 роки).

Відділ енергетичного менеджменту облдержадмі-ністрації, КП облради «Еко – сервіс»,

департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадмі-ністрації, управління облдержадмі-ністрації: культури та туризму; охорони здоров’я; національно-патріотичного виховання, молоді та спорту

2280,0 2280,0 2280,0 Визначення заходів з подальшої енергомодернізації об’єктів комунальної власності
3 Модернізація котелень, заміна теплових мереж, встановлення індивідуальних теплових пунктів, засобів обліку теплової енергії.

(Згідно з додатком №1 «Заходи  з  енергозбереження на об’єктах спільної комунальної власності обласної ради,  заплановані до виконання у 2019 році» Розділ «Теплове господарство» Програми підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ та закладів у Житомирській області на 2018-2022 роки).

Відділ енергетичного менеджменту облдержадмі-ністрації, управління облдержадмі-ністрації: культури та туризму; охорони здоров’я;

освіти і науки

2019 9646,0 9646,0 9646,0 Економія фінансових ресурсів
4 Термомодернізація, утеплення стін, горищ, фундаментів, заміна вікон та дверей будівель бюджетних установ (Згідно з додатком №1 «Заходи  з  енергозбереження на об’єктах спільної комунальної власності обласної ради,  заплановані до виконання у 2019 році» Розділ «Термомодернізаця» Програми підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ та закладів у Житомирській області на 2018-2022 роки). Відділ енергетичного менеджменту облдержадмі-ністрації, управління облдержадмі-ністрації: культури та туризму;

охорони здоров’я;

національно-патріотичного виховання, молоді та спорту

45944,3 45944,3 40100,0 5564,3 280,0
5 Встановлення енергозберігаючих ламп внутрішнього та зовнішнього освітлення в будівлях державних установ.

(Згідно з додатком №1 «Заходи  з енергозбереження на об’єктах спільної комунальної власності обласної ради,  заплановані до виконання у 2019 році» Розділ «Засоби освітлення» Програми підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ та закладів у Житомирській області на 2018-2022 роки).

1022,0 1022,0 1022,0
6 Встановлення сонячних колекторів та фотогальванічних систем, теплових насосів, рекуперативних теплообмінників в КУ Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня.

(Згідно з додатком №1 «Заходи  з  енергозбереження на об’єктах спільної комунальної власності обласної ради,  заплановані до виконання у 2019 році» Розділ «Відновлювальна енергетика» Програми підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ та закладів у Житомирській області на 2018-2022 роки).

Відділ енергетичного менеджменту облдержадмі-ністрації, управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації 6300,0 6300,0 4450,0 950,0 900,0 Економія фінансових ресурсів, підвищення комфортності перебування працівників та пацієнтів
  Усього х 65952,3 65952,3 40100,0 22962,3 950,0 1940,0 х
Фінансова підтримка населення, ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів
6 Здійснення відшкодування частини кредитів, взятих позичальниками у рамках реалізації Програми стимулювання населення, ОСББ та ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2020 роки у т.ч. на сонячні електростанції Департамент регіонального розвитку облдержадмі-ністрації 2019 4000,0 4000,0 4000,0 Надання фінансової підтримки населенню у впровадженні  енергоефективних заходів.

Збільшення виробництва електроенергії сонячної генерації

  Усього х 4000,0 4000,0 4000,0 х
  Усього за розділом х 69952,3 69952,3 40100,0 26962,3 950,0 1940,0 х
Туризм
1 Представлення туристичного потенціалу області у всеукраїнських та регіональних туристичних заходах (форуми, виставки, фестивалі тощо) Управління

культури

та туризму

облдерж- адміністрації

2019 40,0 40,0 40,0 Створення позитивного туристичного іміджу області, представлення області на основних туристичних виставкових заходах
2 Створення поліграфічної та відео-, рекламно- презентаційної продукції про туристичний потенціал Житомирщини (банери, буклети, флаєри, сувенірна продукція) 45,0 45,0 45,0 Презентація рекламно-інформаційних туристичних матеріалів на виставках, семінарах та інших заходах з метою інформування представників туристичного бізнесу та потенційних туристів, а також створення позитивного туристичного іміджу області
3 Сприяння громадським організаціям і суб’єктам господарювання в розробці та реалізації проектів у сфері туризму 10,0 10,0 10,0 Активізація ділової активності у туристичній сфері, створення сприятливих умов для розвитку різновидів туризму та забезпечення умов щодо створення якісного та конкуренто-спроможного туристичного продукту
4 Організація та проведення прес- та інфотурів для представників зарубіжних, всеукраїнських, місцевих ЗМІ, блогерів та представників туристичного бізнесу 10,0 10,0 10,0 Створення позитивного туристичного іміджу області та інформування потенційних туристів про туристичні атракції Житомирщини
5 Відзначення Всесвітнього дня туризму в області. Організація та проведення туристичної виставки «Житомирщина запрошує 2019» 10,0 10,0 10,0 Представлення туристичного потенціалу гостям та жителям області
6 Розробка та облаштування перспективної мережі екомаршрутів на території області Управління

культури

та туризму

облдерж- адміністрації

2019 10,0 10,0 10,0 Створення картосхеми екомаршрутів області, проведення знакування та залучення інвестицій в туристичну галузь регіону
7 Забезпечення діяльності Комунальної установи «Житомирський обласний туристичний інформаційний центр» У межах коштів передба-чених обласним бюджетом У межах коштів передба-чених обласним бюджетом У межах коштів передба-чених обласним бюджет-том Створення позитивного туристичного іміджу області та якісне інформаційне забезпечення туристичної діяльності
  Усього за розділом х 125,0 125,0 125,0 х
Будівництво, ремонт та реконструкція об’єктів на кооперативних ринках споживчої кооперації
1 Ремонт м’ясного павільону Підприємство облспожив-спілки «Бердичівський кооперативний ринок» 2019 800,0 800,0 800,0 Поліпшення

інфраструктури ринків, надання робочих місць підприємцям

2 Ремонт об’єктів ринку, благоустрій території Підприємство облспожив-спілки «Житомирський кооперативний ринок» 2019 1500,0 1500,0 1500,0 Поліпшення

інфраструктури ринків, надання робочих місць підприємцям

3 Ремонт об’єктів ринку, благоустрій території Підприємство облспожив-спілки «Коростенський кооперативний ринок» 500,0 500,0 500,0
4 Будівництво малих архітектурних форм (кіосків), ремонт об’єктів ринку, благоустрій території Підприємство облспожив-спілки «Малинський кооперативний ринок» 1200,0 1200,0 1200,0
  Усього за розділом х 4000,0 4000,0 4000,0 х
СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Ринок праці
1 Сприяння безробітним у започаткуван-ні підприємницької діяльності шляхом залучення додаткових коштів з місцевих бюджетів до суми відповідної одноразової виплати за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Обласна служба зайнятості, органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою) 2019 Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття   (у межах поточного фінансування),

кошти місцевих бюджетів

Сприяння безробітним у започаткуванні підприємницької діяльності
2 Сприяння працелаштуванню учасників АТО/ООС, вимушено переміщених осіб (ВПО), осіб з інвалідністю, тощо Обласна служба зайнятості У межах коштів поточного фінансування Сприяння працевлаштуванню учасників АТО, ВПО, осіб з інвалідністю тощо шляхом розширення співробітництва
3 Надання профорієнтаційних послуг молоді У межах коштів поточного фінансування Підвищення престижу робітничих професій,  мотивації молоді до оволодіння даними професіями. Формування реального погляду на вибір професії з урахуванням  бажань, можливостей та потреб ринку праці
4 Забезпечення надання профорієнтаційних послуг соціально уразливим верстам населення У межах коштів поточного фінансування Формування адекватного та об’єктивного ставлення та активної позиції до перспектив власної зайнятості. Допомога в самореалізації у професійній сфері, побудові власної стратегії пошуку роботи
5 Проведення профвідбору за визначеними роботодавцем вимогами У межах коштів поточного фінансування Забезпечення роботодавців якісним кваліфікованим персоналом, який відповідає їхнім вимогам
6 Продовження роботи в об’єднаних територіальних громадах у сфері соціального захисту через створені віддалені робочі місця. Обласна служба зайнятості 2019 У межах коштів поточного фінансування Наближення сервісу надання соціальних послуг та індивідуального підходу до відвідувачів
7 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо створення нових робочих місць для громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці шляхом компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування У межах коштів поточного фінансування Підвищення конкурентоспроможності та адаптації населення до сучасних умов на ринку праці та стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць
8 Сприяння у стимулюванні роботодавців до створення нових робочих місць в пріоритетних видах економічної діяльності та при працевлаштуванні категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у тому числі учасників АТО/ООС, шляхом компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У межах коштів поточного фінансування Стимулювання  зацікавленності роботодавців у створенні нових робочих місць в пріоритетних видах економічної діяльності та при працевлаштуванні громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, у т.ч. учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
9 Сприяння зайнятості ВПО з числа зареєстрованих безробітних У межах коштів поточного фінансування Посилення мотивації роботодавців до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з числа зареєстрованих безробітних
10 Забезпечення тимчасової зайнятості шляхом залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру У межах коштів поточного фінансування Додаткове матеріальне забезпечення та мотивація осіб до праці
11 Організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних відповідно до потреб ринку праці, зокрема ВПО, учасників АТО/ООС з метою прискорення їх працевлаштування та набуття практичних навичок роботи Обласна служба зайнятості 2019 У межах коштів поточного фінансування Підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних, у тому числі внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО
12 Видача ваучерів окремим категоріям громадян з метою підвищення їх конкурентоспроможності У межах коштів поточного фінансування Підвищення конкурентоспроможності окремих категорій громадян
13 Інформування населення та роботодавців щодо можливостей професійного навчання на базі центрів професійно-технічної освіти служби зайнятості, організація професійного навчання зареєстрованих безробітних на їх базі У межах коштів поточного фінансування Підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних та укомплектування  вакансій шляхом професійного навчання
14 Інформування громадськості про тенденції на ринку праці та результати роботи служби зайнятості через засоби масової інформації та веб-ресурси У межах коштів поточного фінансування Забезпечення обізнаності громади області щодо державних соціальних гарантій на випадок безробіття та послуг, які надає служба зайнятості
  Усього за розділом х х
Соціальний захист населення
1 Забезпечення осіб з інвалідністю спецавтотранспортом Департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації 2019 Визначає Міністерство соціальної політики України У межах коштів, передбаче-них державним бюджетом У межах коштів, передба-чених держав-ним бюдже-том Забезпечення спецавтотранспортом    4140 осіб з інвалідністю різних груп та категорій, які перебувають на обліку
  Усього за розділом х х
Соціальний захист населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи
1 Здійснення доплат за роботу в зоні відчуження, надання щорічної та додаткової відпусток, збереження заробітної плати у разі переведення на нижче оплачувану роботу та у зв’язку з відселенням  громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадмі-ністрації 2019 У межах коштів, передбаче-них державним бюджетом У межах коштів, передбаче-них державним бюджетом У межах коштів, передба-чених держав-ним бюдже-том Кошти спрямовуються на надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової допомоги у разі  скорочення, доплата при переведенні на нижче оплачувану роботу
2 Виплата грошової компенсації на потерпілих дітей, які не харчуються в їдальнях навчальних закладів, о також за всі дні невідвідування ними  навчальних закладів  та забезпечення видатків на безоплатне  харчування дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи У межах коштів, передбаче-них державним бюджетом У межах коштів, передбаче-них державним бюджетом У межах коштів, передба-чених держав-ним бюдже-том Забезпечення харчування дітей-інвалідів та безплатне харчування дітей в навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення
3 Виплата грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи У межах коштів, передбаче-них державним бюджетом У межах коштів, передбаче-них державним бюджетом У межах коштів, передба-чених держав-ним бюдже-том Виплата компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (для осіб, віднесених до 1 категорії 415,80 грн., 2 категорії –   207,90 грн.)
4 Надання компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв’язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи У межах коштів, передбаче-них державним бюджетом У межах коштів, передбаче-них державним бюджетом У межах коштів, передба-чених держав-ним бюдже-том Виплата компенсації за здане житло
5 Надання компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю та допомоги у випадку звільнення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи У межах коштів, передбаче-них державним бюджетом У межах коштів, передбаче-них державним бюджетом У межах коштів, передба-чених держав-ним бюдже-том Одноразова виплата та щорічна допомога на оздоровлення та допомога у випадку звільнення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
6 Організація оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи У межах коштів, передбаче-них державним бюджетом У межах коштів, передбаче-них державним бюджетом У межах коштів, передба-чених держав-ним бюдже-том Придбання путівок на санаторно-курортне лікування для осіб, віднесених до 1 категорії та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи
7 Організація пільгового медичного обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадмі-ністрації 2019 У межах коштів передба-чених державним, обласним та місцевими бюджетами У межах коштів передба-чених державним, обласним та місцевими бюджетами У межах коштів передба-чених держав-ним бюджетом У межах коштів передба-чених обласним бюдже-том У межах коштів передба-чених місцеви-ми бюдже-тами Відшкодування аптечним установам та стоматологічним закладам за відпуск ліків за безплатними рецептами лікарів та надані послуги зубопротезування, передбачені  Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
  Усього за розділом х х
Будівництво об’єктів соціальної сфери та житлова політика
1 Реалізація інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 Департамент регіонального розвитку облдержадмі-ністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконко-ми, селищні, сільські ради, об’єднані територіальні громади 2019 242000,0 242000,0 220000,0 У межах коштів передба-чених обласним бюдже-том 22000,0 Введення в дію об’єктів соціальної сфери
  Усього за розділом х 242000,0 242000,0 220000,0 22000,0 х
Створення містобудівного кадастру
1 Створення бази служби містобудівного кадастру Житомирської області Департамент регіонального розвитку облдержадмі-ністрації 2019 1100,0 1100,0 1100,0 Створення бази служби містобудівного кадастру Житомирської області
  Усього за розділом х 1100,0 1100,0 1100,0 х
Охорона здоровя
Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості
1 Розвиток матеріально-технічної бази центрів ПМСД, а саме: будівництво амбулаторій з можливістю проживання родини лікаря, забезпечення обладнанням згідно з табелем оснащення, придбання автомобілів для лікарів тощо Управління   охорони здоров’я облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, сільські,  селищні ради, ОТГ 2019 17794,0 17794,0 17794,0 Поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
2 Проведення у сільській місцевості періодичних виїзних прийомів лікарями-спеціалістами вторинного рівня надання медичної допомоги Управління   охорони здоров’я облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, сільські,  селищні ради, ОТГ 2019 100,0 100,0 100,0 Забезпечення можливості якісного та ефективного проведення щорічних диспансерних оглядів населення з метою виявлення захворювань на ранніх стадіях
  Усього х 17894,0 17894,0 17894,0 х
Поліпшення надання допомоги матерям і дітям
1 Оснащення відділень інтенсивної терапії та реанімації новонароджених сучасним медичним обладнанням Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації,

міськвикон-

коми, райдерж-адміністрації

2019 2000,0 2000,0 2000,0 Забезпечення якості пологової допомоги та спеціалізованої допомоги дітям
  Усього х 2000,0 2000,0 2000,0 х
Підвищення стандартів життя населення
1 Створення єдиної диспетчерської системи Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф  та придбання спеціалізованих автомобілів «Швидка допомога» Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації 2019 10500,0 10500,0 8000,0 2500,0 Підвищення ефективності та якості надання екстреної медичної допомоги населенню
2 Реконструкція КУ «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської облради і добудова його приміщень 40750,0 40750,0 25750,0 15000,0 Підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги населенню; створення комфортних умов для пацієнтів та медперсоналу
3 Забезпечення КУ «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської облради сучасним обладнанням (придбання ультразвукового апарату та гістерорезектоскопу) 4650,0 4650,0 4650,0 Покращення матеріально-технічної бази надання якісної медичної допомоги
4 Забезпечення КУ «Обласний медичний центр з надання спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкірно-венерологічного захворювання Житомирської облради сучасним обладнанням та проведення ремонтних робіт 1770,0 1770,0 1770,0 Забезпечення високоякісного  медичного обслуговування населення
5 Капітальний ремонт відділення анесте-зіології з ліжками для інтенсивної терапії та операційного блоку КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської облради Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації 2019 15300,0 15300,0 15300,0 Забезпечення високоякісного  медичного обслуговування населення
6 Проведення капітального ремонту харчоблоку КУ «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» Житомирської облради та для нього обладнання 1200,0 1200,0 1200,0 Підвищення якості лікування та комфортності перебування працівників і пацієнтів
7 Рекрнструкція приміщень обласної клі-нічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського під відділення анестезіології та інтенсивної терапії для післяопераціонних хворих, відділення неврології з нейрореанімацією 18645,0 18645,0 18645,0 Підвищення якості лікування та комфортності перебування працівників і пацієнтів
8 Капітальний ремонт підлоги дитячого відділення Обласного протитуберкульозного диспансеру 500,0 500,0 500,0 Підвищення якості лікування та комфортності перебування працівників і пацієнтів
9 Проведення ремонту КУ «ОДПТС «Лісовий берег»» 190,0 190,0 190,0 Зменшення витрат на обігрів приміщень, створення комфортних умов для пацієнтів та медперсоналу
  Усього х   93505,0 93505,0 33750,0 59755,0 х
Протидія ВІЛ-інфекції та СНІДу
1 Здійснення заходів із профілактики пе-редачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я адаптованими молочними сумі-шами для дітей першого року життя, на-роджених ВІЛ-інфікованими матерями Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації 2019 350,0 350,0 350,0 Зниження захворюванності наслення
2 Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та

тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, насамперед для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів імуно-ферментного аналізу та швидких тестів;

проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою вибору схеми терапії антиретровірусними препаратами; забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу (у тому числі шляхом закупівлі виробів медичного призначення для лабораторій центрів профілактики та боротьби зі СНІДом і станцій переливання крові)

275,0 275,0 275,0 Забезпечення вчасного доступу до медичної допомоги належної якості,

зниження захворювання населення,

поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг

3 Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності антиретровірусної терапії, забезпечення опуртуністичних інфекцій, супутніх захворювань та ускладнень у хворих на ВІЛ-інфекцію Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації 2019 244,0 244,0 244,0 Поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг
4 Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опуртуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб 292,9 292,9 292,9 Забезпечення пацієнтам вчасного доступу до медичної допомоги
  Усього х 1161,9 1161,9 1161,9 х
  Усього за розділом х 114560,9 114560,9 35750,0 60916,9 17894,0   х
Освіта
Розвиток системи дошкільної освіти,будівництво нових дошкільних навчальних закладів,

відкриття додаткових груп при функціонуючих садочках

1 Відновлення раніше закритих та будівництво нових дошкільних навчальних закладів, відкриття додаткових груп при функціонуючих садочках Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) 2019 99183,9 99183,9 99183,9 Задоволення потреб населення у дошкільній освіті. Зменшення перевантаження груп дітьми у дошкільних навчальних закладах
  Усього х 99183,9 99183,9 99183,9 х
Оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим /профільним вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання
1 Проведення капітальних ремонтів приміщень(кабінетів) навчальних закладів, оснащення їх сучасними засобами навчання, у томі числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади 2019 В межах поточного фінансування Створення у навчальних закладах нового освітнього простору, оснащення новим обладнанням, мультимедійними засобами навчання відповідно до Концепції Нової української школи.

Проведення капітальних ремонтів приміщень 170 закладів загальної середньої освіти, систем тепло та водозабезпечення 37 ЗЗСО, облаштування внутрішніх санвузлів у 26 ЗЗСО

  Усього х х
Забезпечення якісним безкоштовним гарячим харчуванням школярів пільгових категорій відповідно до норм харчування
1 Забезпечення якісним безкоштовним гарячим харчуванням учнів пільгових категорій, приведення його у відповідність до затверджених норм Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (за згодою), об’єднані територіальні громади

(за згодою)

2019 74260,5 74260,5 74260,5 Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням 100 %

школярів пільгових категорій відповідно до фізіологічних норм

  Усього х 74260,5 74260,5 74260,5 х
Забезпечення безкоштовного перевезення школярів та педагогів сільської місцевості
1 Придбання шкільних автобусів Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади

(за згодою)

2019 В межах поточного фінансування 100 % забезпечення перевезенням учнів  сільської місцевості
  Усього х х
Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами
1 Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (за згодою), об’єднані територіальні громади

(за згодою)

2019 В межах поточного фінансування Охоплення 100% дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням, створення інклюзивних класів у ЗЗСО та інклюзивних груп у ЗДО. Створення умов для інклюзивного навчання у всіх опорних школах; зменшення кількості дітей, які виховуються в установах інституційного догляду та виховання на 30%, покращення надання послуг дітям з особливими освітніми потребами
  Усього х х
Обладнання шкільних медіатек
1 Переобладнання шкільних бібліотек у медіатеки у закладах загальної середньої освіти області Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади

(за згодою)

2019 В межах поточного фінансування Створення системних якісних змін у наданні освітніх послуг, навчання, роботи та спілкування з використанням інноваційних технологій
  Усього х х
Організація навчання дітей, які перебувають на тривалому лікуванні в обласному протитуберкульозному диспансері
1 Забезпечення навчального процесу для учнів, які перебувають на тривалому лікуванні в обласному протитуберкульозному диспансері Управління освіти і науки облдерж-адміністрації,

Житомирська райдерж-адміністрація

2019 956,4 956,4 956,4 Навчання учнів, які перебувають на тривалому лікуванні в обласному протитуберкульозному диспансері, у загальноосвітніх школах Житомирського району
  Усього х 956,4 956,4 956,4 х
Створення опорних шкіл
1 Створення опорних шкіл та їх філій у сільській місцевості Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (за згодою), об’єднані територіальні громади

(за згодою)

2019 В межах поточного фінансування

(окрім обласного бюджету)

Створення умов для рівного доступу усіх дітей до якісної освіти, раціонально-го і ефективного використання ресурсів та забезпечення реформування системи загальної середньої освіти й упорядкування шкільної мережі
  Усього х х
Забезпечення належної якості професійної освіти
1 Створення умов для підвищення якості професійної (професійно-технічної) освіти Управління освіти і науки облдержадмі-ністрації, ПТНЗ 2019 В межах поточного фінансування Налагодження дієвої співпраці закладів професійної освіти та роботодавців. Зміцнення матеріально-технічної бази та модернізація мережі закладів професійної освіти. Поліпшення якості працевлаштування. Розширення асортименту освітніх послуг регіонального ринку праці. Впровадження дуальної  системи навчання
  Усього х х
  Усього за розділом х 174400,8 174400,8 956,4 173444,4 х
Культура
Поповнення книгами обласних бібліотечних фондів та підписка періодичних видань
1 Обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Ольжича Управління

культури

та туризму

облдерж- адміністрації

2019 595,0 595,0 595,0 195 тис. грн – придбання книг, доступ читачів до нових надбань вітчизняної літератури;

400 тис.грн – підписка періодичних видань

2 КЗ «Обласна бібліотека для юнацтва» 189,4 189,4 189,4 200 тис. грн – придбання книг, доступ читачів до нових надбань вітчизняної літератури;

100 тис.грн – підписка періодичних видань

3 Обласна бібліотека для дітей 124,2 124,2 124,2 150 тис. грн – придбання книг, доступ читачів до нових надбань вітчизняної літератури;

30 тис.грн – підписка періодичних видань

  Усього х 908,6 908,6 908,6 х
Підтримка книговидання
1 Випуск соціально значущої літератури місцевих авторів Управління

культури

та туризму

облдерж- адміністрації

2019 200,0 200,0 200,0 Популяризація творчості місцевих авторів
2 Проведення обласного конкурсу «Краща книга року» 20,0 20,0 20,0 Підвищення фахового рівня представників видавничої сфери, реалізація заходів, спрямованих на розвиток і підтримку національного видавничого простору
  Усього х 220,0 220,0 220,0 х
Упорядкування об’єктів культурної спадщини
1 Упорядкування об’єктів культурної спадщини Управління

культури

та туризму

облдерж- адміністрації

2019 У межах коштів поточного фінансування Створення єдиної бази даних об’єктів культурної спадщини
2 Паспортизація об’єктів культурної спадщини У межах коштів поточного фінансування Створення електронного каталогу об’єктів культурної спадщини
  Усього х х
Розвиток культур національних меншин
1 Проведення практичних конференцій, засідань «круглих столів», семінарів з громадськістю з питань активізації соціального служіння релігійних спільнот та національно-культурних товариств Управління

культури

та туризму

облдерж- адміністрації

2019 4,0 4,0 4,0 Попередження міжетнічних та міжконфесійних конфліктів
2 Розробка та розміщення соціальної реклами з питань толерантності і міжнаціональної злагоди, популяризація культур національних меншин 48,0 48,0 48,0 Утвердження міжнаціональної злагоди, популяризація культур національних меншин
3 Проведення меморіальних заходів із вшанування пам’яті жертв голокосту, голодоморів, репресій, масового знищення представників національних меншин 3,0 3,0 3,0 Інформування суспільства про історичні трагедії, формування поваги в суспільстві до історичної пам’яті національних меншин
  Усього х 55,0 55,0 55,0 х
Розвиток аматорських творчих колективів
1 Сприяння участі аматорських творчих колективів області у Міжнародних, всеукраїнських та регіональних фестивалях та конкурсах Управління

культури

та туризму

облдерж- адміністрації

2019 У межах коштів поточного фінансування Популяризація українського традиційного фольклорного мистецтва
  Усього х х
  Усього за розділом х 1183,6 1183,6 1183,6 х
Розвиток фізичної культури і спорту
1 Залучення населення до занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання Управління  національно-патриотичного виховання, молоді та спорту облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми 2019 1058,7 1058,7 1058,7 Створення умов для занять масовим спортом за місцем проживання, в місцях масового відпочинку громадян, надбання дітьми та підлітками навичок здорового способу життя. Залучення до занять фізичною культурою і спортом 1135 осіб
2 Забезпечення фінансування заходів, включених до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів області Управління  національно-патриотичного виховання, молоді та спорту облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми спільно з обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств 9134,8 9134,8 9134,8 Поліпшення показників роботи у сфері фізичної культури та спорту. Збільшення кількості  фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів  Кількості осіб, учасників спортивно-оздоровчих заходів області з олімпійських видів спорту становитиме 640 осіб, а з неолімпійських – 830 осіб
3 Забезпечення виплати винагород та стипендій тренерам та спортсменам за результатами участі у змаганнях, забезпечення виплати стипендій облдержадміністрації перспективним, обдарованим спортсменам та кандидатам на участь в Олімпійських іграх Управління  національно-патриотичного виховання, молоді та спорту облдерж-адміністрації 3318,0 3318,0 3318,0 Забезпечення виплати 50 щомісячних стипендії провідним спортсменам області, підвищення рівня їх соціальної забезпеченості.

Стимулювання спортсменів та тренерів у роботі по підвищенню рівня спортивної майстерності, підвищення рейтингового місця області у показниках спорту вищих досягнень

4 Забезпечення функціонування штатних спортивних команд резервного спорту 651,0 651,0 651,0 Забезпечення функціонуван-ня штатних спортивних команд резервного спорту у кількості 22 спортсменів
5 Введення у комунальному закладі «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської облради 9 додаткових посад керівників гуртків з волейболу, футболу, боротьби Управління  облдерж-адміністрації: національно-патриотичного виховання, молоді та спорту;

освіти і науки

2019 В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів В межах фінансових ресурсів Збільшення до 70 осіб кількості вихованців ліцею-інтернату, яких залучено до гурткової діяльності
6 Розвиток дитячого, дитячо-юнацього, професійного, аматорського та ветеранського футболу Управління  облдерж-адміністрації: національно-патриотичного виховання, молоді та спорту;

освіти і науки, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми, ОТГ (за згодою)

1921,0 1921,0 1921,0 Проведення чемпіонатів, першостей, кубків області з футболу серед різних вікових категорій, у тому числі і серед жіночих команд
7 Організація заходів щодо забезпечення розвитку футболу Управління  національно-патриотичного виховання, молоді та спорту облдерж-адміністрації, департамент регіонального розвитку облдержадмі-ністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми, ОТГ, Житомирська обласна федерація футболу

(за згодою)

2500,0 2500,0 2500,0 Проведення профілактичних робіт на 5 футбольних полях, забезпечення підготовки та участі футбольного клубу «Полісся» у спортивних змаганнях
  Усього за розділом х 18583,5 18583,5 18583,5 х
Національно-патріотичне виховання дітей та молоді та житлове кредитування
1 Підтримка та популяризація регіональних інноваційних підходів, практик та дієвих форм роботи з дітьми та молоддю у сфері громадянсько-патріотичного, військово-патріотичного, духовно-морального виховання молоді Управління  національно-патриотичного виховання, молоді та спорту облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

2019 457,3 457,3 457,3 Утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України, формування національного самоствердження, любові до рідної землі, народу; визнання духовної єдності населення усіх регіонів України
2 Надання стипендій обдарованій молоді Управління  національно-патриотичного виховання, молоді та спорту облдерж-адміністрації 200,0 200,0 200,0 Стимулювання молоді до перемог у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, матеріальна підтримка обдарованої молоді
3 Проведення молодіжними громадськи-ми організаціями творчих, інформацій-но-просвітницьких, мистецьких заходів для молоді та підлітків з формування здорового способу життя 992,7 992,7 992,7 Залучення підлітків, молоді до здорового способу життя, активного сімейного дозвілля, реалізації своїх захоплень, творчих здібностей, попередження негативних проявів у молодіжному середовищі, залучення громадсько-активної молоді до реалізації молодіжної політики в області
4 Забезпечення надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла Управління  національно-патриотичного виховання, молоді та спорту облдерж-адміністрації,

Житомирське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

1120,8 1120,8 1120,8 Введення житла в експлуатацію за рахунок залучених ресурсів – 116,3 м2, забезпечення житлом 2 сімей.
  Усього за розділом х 2770,8 2770,8 2770,8 х
Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю
1 Проведення інформаційно-методичної  роботи в об’єднаних територіальних громадах щодо введення посад фахівців із соціальної роботи. Обласний, районні центри СССДМ,

райдержадмі-ністрації, об’єднані територіальні громади

2019 В межах затвердже-них кошторисів

ОТГ

В межах затвердже-них кошторисів

ОТГ

В межах затверд-жених кошто-рисів

ОТГ

Введення посад фахівців із соціальної роботи в об’єднаних територіальних громадах.

Збезпечення ефективної роботи відповідно до державних стандартів соціальних послуг

2 Організація та проведення інформаційно-методичних навчальних заходів (семінарів, тренінгів):

забезпечення підвищення рівня професійної компетентності спеціалістів міських, районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування;

проведення навчання для фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад;

участь у проведенні навчальних семінарів для керівників об’єднаних територіальних громад з метою висвітлення питань щодо розбудови системи соціальних послуг, введення посад фахівців із соціальної роботи та організація їх діяльності відповідно до державних стандартів.

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді В межах затвердже-ного кошторису В межах затвердже-ного кошторису В межах затверд-женого кошто-рису Підвищення рівня професійної компетентності спеціалістів міських, районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад.

Організація професійної діяльності спеціалістів та фахівців із соціальної роботи відповідно до державних стандартів соціальних послуг

3 Організація та проведення інформаційних кампаній з актуальних питань соціальної роботи спільно з партнерами соціальної роботи, громадськими організаціями:

запровадження сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

запровадження послуги патронату над дитиною;

запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми та ін.

В межах затвердже-них кошторисів В межах затвердже-них кошторисів   В межах затвердже-них коштори-сів

 

Поінформованість населення з актуальних питань соціальної роботи:

запровадження сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

запровадження послуги патронату над дитиною;

запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми та ін.

4 Організація та проведення навчань:

кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники;

кандидатів у патронатні вихователі та їх помічників;

членів міждисциплінарних команд з числа суб’єктів соціальної роботи, які будуть співпрацювати з сім’ями патронатних вихователів;

підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів прийомних сімей, які мають стаж роботи понад два роки.

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2019 В межах затвердже-них кошторисів В межах затвердже-них кошторисів В межах затвердже-них коштори-сів Створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників; сімей патронатних вихователів; сприяння у їх ефективному функціонуванні.

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  в сімейні форми виховання;

сприяння в запровадженні послуги патронату над дитиною з метою підтримки дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

5 Забезпечення розвитку інституту наставництва над дитиною, яка проживає у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, з метою надання індивідуальної підтримки та допомоги, в тому числі підготовки  до самостійного життя. Обласний, міськи, районні центри СССДМ В межах затвердже-них кошторисів В межах затвердже-них кошторисів В межах затверд-женого кошто-рису В межах затвердже-них коштори-сів Організація наставництва для дітей, які  виховуються в державних дитячих закладах.

Допомога в соціальній та психологічній  адаптації до самостійного життя дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа:

сприяння у продовженні навчання;

сприяння у працевлаштуванні;

допомога у вирішенні соціально-побутових проблем;

налагодження/відновлення соціальних зв»язків з родичами та найближчим соціальним оточенням.

6 Участь у проведенні інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування громадянської небайдужості до усіх форм насильства та жорстокого поводження з дітьми.

Забезпечення роботи служби психологічної допомоги  «Телефон Довіри» та постійно діючої гарячої лінії «Жодна дитина не повинна бути скривджена» з метою  запобігання  жорстокому поводженню з дітьми.

В межах затвердже-ного кошторису В межах затвердже-ного кошторису В межах затверд-женого кошто-рису Запобігання домашньому насильству, жорстокому поводженню з дітьми. Забезпечення оперативного реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми відповідно до чинного законодавства
  Усього за розділом х х
Захист прав та інтересів дітей
1 Запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та надання їм своєчасної та ефективної  соціальної допомоги Служба у справах дітей облдерж-адміністрації 2019 45,6 45,6 45,6 Зменшення кількості дітей, які залишаються поза сімейним оточенням
2 Методичне забезпечення діяльності служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад 175,0 175,0 175,0 Проведення семінарів, нарад для  начальників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад та спеціалістів  з питань захисту дітей/уповноважених особ  об’єднаних територіальних громад області
3 Забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини 101,2 101,2 101,2 Відзначення в області Дня захисту дітей для  550 дітей соціально незахищених категорій
151,5 151,5 151,5 Проведення  зустрічі керівництва облдержадміністрації та обласної ради з         200 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, – випускниками  загальноосвітніх шкіл
15,7 15,7 15,7 Проведення заходу до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (50 дітей)
25,2 25,2 25,2 Проведення новорічних та Різдвяних свят для 200 дітей різних категорій
4 Обслуговування та експлуатація комп´ютерного обладнання для функціонування  Єдиної
інформаційно-аналітичної системи«Діти»
6,5 6,5 6,5 Покращення координацйії та взаємодії між оранами захисту дітей
5 Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа У межах поточного фінансу-вання У межах поточного фінансу-вання У межах поточного фінансу-вання Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, здійснення ремонтних робіт
  Усього за розділом х 520,7 520,7 520,7 х
БЕЗПЕКА життєдіяльності
Охорона навколишнього природного середовища
1 Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт Довбиш Житомирської області Управління екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації 2019 2000,0 2000,0 1400,0 600,0 Запобігання аварійним скидам, зменшення енергозатрат
2 Будівництво очисних споруд каналізації в м.Андрушівка 1590,0 1590,0 1115,0 475,0
3 Будівництво очисних споруд каналізації в м.Андрушівка (пусконалагоджувальні роботи 1-го етапу) 100,0 100,0 100,0
4 Технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС № 3 по вул. І. Франка та заміна частини напірного колектора по вул. Клубна в  м. Андрушівка 99,3 99,3 99,3
5 Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення і знешкодження промислових відходів від діяльності гірничих та каменеобробних підприємств області Департамент регіонального розвитку облдержадмі-ністрації 4200,0 4200,0 4200,0 Зменшення кількості несанкціонованих звалищ відходів від діяльності гірничих та каменеобробних підприємств області, покращення екологічного стану навколо таких підприємств
6 Розробка проектної документації та будівництво полігону для збирання та збереження відходів підприємств каменеобробної галузі у с. Стрижівка Коростишівського району Департамент регіонального розвитку облдержадмі-ністрації,         КП «Еко- сервіс» 24000,0 24000,0 14800,0 9200,0
7 Виготовлення проектів створення об’єктів природно-заповідного фонду Управління екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації 100,0 100,0 100,0 Формування розгалуженої мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду області. Збереження природних комплексів, екосистем, окремих видів флори і фауни, унікальних та типових ландшафтів
8 Науково-дослідна робота 200,0 200,0 200,0 Покращення екологічного стану навколишнього природного середовища завдяки використанню  наукових методів впровадження механізмів зменшення на його техногенного навантаження
9 Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності, проведення (в тому числі підведення підсумків, нагородження) конкурсів, фестивалів, організація виставок, нарад, семінарів, науково-практичних конференцій, друк екологічних сторінок у газетах та випуск телерадіопередач, створення відеофільмів, видання поліграфічної продукції на екологічну тематику, поповнення бібліотек природоохоронною літературою та нормативною документацією Управління екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації 2019 100,0 100,0 100,0 Покращення екологічного стану навколишнього природного середовища області завдяки підвищенню рівня екологічної освіти населення
10 Організація і здійснення робіт з еколо-гічної освіти, поглиблення екологічного спрямування діяльності екологічних гуртків, придбання обладнання для екологічних кабінетів, створення постійно діючих природоохоронних виставок, зміцнення матеріально-технічної бази Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради, центру творчості дітей та молоді, центру науково-технічної творчості учнівської молоді, шкіл та шкіл-інтернатів, дошкільних закладів області 200,0 200,0 200,0
  Усього за розділом х 32589,3 32589,3 14800,0 16714,3 1075,0 х
Техногенна безпека
1 Влаштування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на об’єктах підвищеної небезпеки комунальної форми  власності Власники об’єктів,

Управління

ДСНС у Житомирській області

2019 Відповідно до проектної доку-ментації Кошти суб’єктів господа-рювання Кошти суб’єктів господа-рювання Своєчасне виявлення загро-зи виникнення надзвичай-них ситуацій техногенного походження. Зниження ймовірного ризику виникнення надзвичайних ситуацій, загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат
2 Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин Управління цивільного захисту населення облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (за згодою) 2019 Виходячи з фінансових можли-востей Виходячи з фінансових можли-востей Виходячи з фінан-сових можли-востей Захист населення від надзвичайних ситуацій
3 Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання  від бойових отруйних речовин непрацюючого населення,  яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільного захисту та  в зонах можливого хімічного забруднення Житомирської області Виходячи

з фінансо-вих можли-востей

Виходячи

з фінансо-вих можли-востей

Виходячи з фінансо-вих можли-востей Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин непрацюючого населення,  яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільного захисту та  в зонах можливого хімічного забруднення
4 Проведення будівельних робіт по об’єкту «Захист с. Хочино Олевського району від затоплення паводковими водами р. Уборть» (реконструкція Хочинської дамби) ІІ черга Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять 3450,5 3450,5 3450,5 Захист населених пунктів від повеней
  Усього за розділом х 3450,5 3450,5 3450,5 х
Захист населення і територій
1 Створення, накопичення та збереження регіонального матеріального резерву

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Управління цивільного захисту населення облдерж-адміністрації 2019 353,3 353,3 353,3 Забезпечення органів влади та сил цивільного захисту необхідними матеріально-технічними засобами для попередження або ліквідації наслідків НС
2 Створення, накопичення та збереження місцевих матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Управління цивільного захисту населення облдерж-адміністрації,

райдержадмі-ністрації,

міськвиконкоми (за згодою)

Виходячи

з фінансо-вих можли-востей

Виходячи

з фінансо-вих можли-востей

Виходячи з фінансо-вих можли-востей Виходячи з фінансо-вих можли-востей Забезпечення органів влади та сил ЦЗ  необхідними матеріально-технічними засобами для попередження або ліквідації наслідків НС
3 Забезпечення готовності пункту управління облдержадміністрації до використання за призначенням Управління цивільного захисту населення облдерж-адміністрації 200,8 200,8 200,8 Забезпечення керівництва облдержадміністрації сталим управлінням у мирний час та особливий період
4 Реконструкція (модернізація) існуючої системи оповіщення та створення на її базі територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення Управління цивільного захисту населення облдерж-адміністрації, райдержадмі-ністрації, міськвиконкоми (за згодою) 2019 Виходячи

з фінансо-вих можли-востей

Виходячи

з фінансо-вих можли-востей

Виходячи

з фінансо-вих можли-востей

Виходячи з фінансо-вих можли-востей Виходячи з фінансо-вих можли-востей Забезпечення надійного

інформування органів влади, військового командування та населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

  Усього за розділом х 554,1 554,1 554,1 х
Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
1 Проведення дозиметричної паспортизації, у тому числі: Управління екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, об’єднані територіальні громади та міськвиконкоми (за згодою) 2019 16831,0 16831,0 16831,0 Результати досліджень, проведених в рамках дозиметричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення, стануть підставою для зняття обмежень у сфері виробництва та розвитку інфраструктури на більшій частині обстежених територій
Вимірювання дози внутрішнього опоміненя людини 1125,5 1125,5 1125,5
Проведення досліджень молока та картоплі 920,7 920,7 920,7
Обстеження грунту радіоактивного забруднення населених пунктів 14784,8 14784,8 14784,8
2 Обстеження ґрунтів за межами населених пунктів на вміст цезію-137 і стронцію-90 Управління екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми, селищні та сільські ради, об’єднані територіальні громади (за згодою) 4032,7 4032,7 4032,7 Результати обстеження ґрунтів за межами населених пунктів на вміст цезію-137 і стронцію-90 дозволять передати в обробіток сільськогоспо-дарські землі з допустимим рівнем забруднення, які до цього вважались радіоактивно забрудненими
3 Проведення контрзаходів для зміцнення радіаційних бар’єрів та захисту населення яке проживає на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, у тому числі: Управління екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, Житомирський обласний центр радіологічного контролю та виконанню заходів по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, селищні та сільські ради

(за згодою)

2019 8010,2 8010,2 8010,2 Зменшення надходження радіонуклідів у молоко корів та кіз населення, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях.

Зменшення переходу радіонуклідів у вирощену сільськогосподарську продукцію власного виробництва населення, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях

Закупівля комбікормів з радіопротекторними властивостями 1609,7 1609,7 1609,7
Внесення мінеральних добрив на присадибних ділянках населення радіоактивно забруднених територій 6400,5 6400,5 6400,5
4 Утримання території зони безумовного (обов’язковго) відселення Управління екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, Народицька районна спеціалізована станція по догляду за землями зони безумовного відселення 1097,2 1097,2 1097,2 Утримання в належному пожежнобезпечному та санітарно-екологічному стані територій загальною площею 22449,83 га зони безумовного (обов’язкового) відселення та запобігання виносу радіонуклідів за їх межі
5 Утримання Житомирського обласного центру радіологічного контролю та виконанню заходів по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Управління екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації, Житомирський обласний центр радіологічного контролю та виконанню заходів по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2265,9 2265,9 2265,9 Організація та здіснення радіаційного контролю сільськогосподарської та лісової продукції на забруднених територіях  з метою попередженя споживання населенням сільськогосподарської та лісової продукції з перевищеними рівнями вмісту радіонуклідів
  Усього за розділом х 32237,0 32237,0 32237,0 х
Протипожежний захист
1 Створення підрозділів місцевої пожежної охорони в тому числі Райдержадмі-ністрації,   органи  місцевого самоврядування,

об’єднані територіальні громади,

Управління

ДСНС у Житомирській області

2019 У межах коштів поточного фінансування Зниження ймовірного ризику виникнення пожеж та загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат від пожеж.
2 Впровадження систем пожежної автоматики на об’єктах з масовим перебуванням людей У межах коштів поточного фінансування Зниження ймовірного ризику загибелі людей на пожежах, мінімізація можливих наслідків від пожеж
Департамент праці,  соціальної та сімейної політики облдержадмі-ністрації У межах коштів поточного фінансування
Управління охорони здоров’я

облдержадмі-ністрації

У межах коштів поточного фінансування
Управління культури

облдержадмі-ністрації

У межах коштів поточного фінансування
Управління освіти і науки

облдержадмі-

У межах коштів поточного фінансування
3 Обробляння засобами вогнезахисту дерев’яних елементів Райдержадмі-ністрації,   органи  місцевого самоврядування,

об’єднані територіальні громади,

Управління

ДСНС у Житомирській області

У межах коштів поточного фінансування
Департамент праці,  соціальної та сімейної політики облдержадміністрації У межах коштів поточного фінансування
3 Обробляння засобами вогнезахисту дерев’яних елементів Управління охорони здоров’я

облдержадмі-ністрації

2019 У межах коштів поточного фінансування Зниження ймовірного ризику загибелі людей на пожежах, мінімізація можливих наслідків від пожеж
Управління культури

облдержадмі-ністрації

У межах коштів поточного фінансування
Управління освіти і науки

облдержадмі-

У межах коштів поточного фінансування
4 Захист будівель і споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки Райдержадмі-ністрації,   органи  місцевого самоврядування,

об’єднані територіальні громади,

Управління

ДСНС у Житомирській області

У межах коштів поточного фінансування
Департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації У межах коштів поточного фінансування
Управління охорони здоров’я

облдержадмі-ністрації

У межах коштів поточного фінансування
Управління культури

облдержадмі-ністрації

У межах коштів поточного фінансування
Управління освіти і науки

облдержадмі-

У межах коштів поточного фінансування
5 Забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості

м. Житомира

Житомирський

міськвиконком (за згодою),

Управління

ДСНС у Житомирській області

У межах коштів поточного фінансування
  Усього за розділом х х
Зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян
1 Організація роботи громадської прий-мальні з надання безоплатної первинної правової  допомоги при Головному територіальному управлінні юстиції Головне територіальне управління юстиції 2019 Не потребує фінансування Забезпечення права громадян на безоплатну первинну правову допомогу
2 Здійснення виїзних прийомів до районних центрів та сільської місцевості області Не потребує фінансування Максимальне охоплення жителів області правовими послугами
3 Розробка та розповсюдження серед на-селення області, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих матеріалів (буклетів, бюлетенів, брошур) на правову тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії У межах поточного фінансування Забезпечення поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав
4 Роз’яснення напрямів діяльності органів юстиції та чинного законодавства в засобах масової інформації Не потребує фінансування Підвищення рівня правових знань жителів області
5 Протидія організованій злочинності Головне управління Національної поліції України  в Житомирській області У межах коштів поточного фінансування Зменшення проявів та впливу кримінальних елементів
6 Запобігання  поширенню на території області наркоманії, насамперед у молодіжному середовищі У межах коштів поточного фінансування Недопущення розповсюджено наркотиків серед населення області
7 Профілактика дитячої злочинності У межах коштів поточного фінансування Мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище
8 Сприяння поліції у придбанні та встановленні в публічних місцях засобів відеоспостереження Головне управління Національної поліції України  в Житомирській області, обласна, міські, сільські та селищні ради У межах коштів поточного фінансування Оперативне реагування на  кримінальні прояви, розкриття злочинів по «гарячих слідах»
9 Забезпечення належного функціонування служби «102» та Ситуаційного центру ГУНП в Житомирській області Головне управління Національної поліції України  в Житомирській області У межах коштів поточного фінансування Оперативне реагування на  кримінальні прояви, зменшення часу  прибуття  ГРПП на місце пригоди
10 Модернізація матеріально-технічного забезпечення поліції Головне управління Національної поліції України  в Житомирській області, обласна, районні, міські, сільські та селищні ради 2019 У межах коштів поточного фінансування Підвищення ефективності реалізації правоохоронних завдань
  Усього за розділом х х
Розбудова інформаційного суспільства
1 Інформування громадян про діяльність державних та регіональних органів влади через засоби масової інформації, інтернет-видання, соціальні мережі та шляхом виготовлення, розміщення та поширення соціальної зовнішньої реклами, інших інформаційних матеріалів Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмі-ністрації 2019 У межах фінансових можли-востей У межах фінансових можли-востей У межах фінансо-вих можли-востей Охоплення інформацією населення області. Дотримання європейських стандартів відкритості та прозорості діяльності органів влади. Забезпечення висвітлення громадсько-політичного, соціально-економічного та культурного життя області і держави
2 Реалізація інформаційно-комунікаційних кампаній щодо впровадження державних реформ, обласних програм та ініціатив 300,0 300,0 300,0 Максимальне охоплення тематичною суспільно-важливою інформацією аудиторії. Посилене інформування громадськості одночасно за допомогою багатьох засобів масової іформації. Широке роз’яснення щодо впровадження реформ, програм та ініціатив
3 Організація та проведення медіазаходів з нагоди відзначення державних і професійних свят, історичних та визначних подій, ювілейних та пам’ятних дат навчальних сесій, тренінгів, облаштування та створення публічних/тематичних просторів, проведення інших заходів для журналістів, працівників органів влади, відповідальних за інформаційну діяльність та комунікації з громадськістю 300,0 300,0 300,0 Повне охоплення цільової аудиторії відповідними заходами. Розвиток націанального інформаційного простору та формування свідомої громадянської позиції. Підвищення журналістської майстерності, запровадження сучасних технологій подачі інформаціних матеріалів
4 Організація проведення публічних консультацій з громадськістю; запровадження спільних навчальних тренінгів, кворкінгів, форумів, семінарів та інших заходів для працівників органів влади та інститутів громадянського суспільства 300,0 300,0 300,0 100% виконання орієнтовного плану консультацій з громадськістю. Налагодження двосторонньої комунікації влади та громадянського суспільства. Відпрацювання нових форм комунікації органів влади з представниками громадянського суспільства. Підвищення рівня компетентності учасників комунікації
5 Організація роботи консультативно-дорадчих органів з питань громадянського суспільства при облдержадміністрації Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмі-ністрації 2019 50,0 50,0 50,0 Проведення щоквартальних засідань. Налагодження ефективної взаємодії між органами влади та громадськістю з метою прийняття конструктивних рішень
6 Реалізація соціальних проектів та ініціатив інститутів громадянського суспільства (конкурси, гранти) 1500,0 1500,0 1500,0 Реалізація не менше 15 проектів інститутів громадянського суспільства.

Розвиток громадянського суспільства.

Участь громадськості у реалізації регіональної політики.

Піцдвищення рівня соціально-економічного розвитку області

7 Забезпечення діяльності Центру допомоги учасникам АТО при Житомирській облдержадміністрації 50,0 50,0 50,0 Комплексна підтримка учасників АТО, ООС та їх родин
8 Організація відзначення державних свят, інших пам’ятних дат і урочистостей, проведення заходів з нагородження, представницьки видатки та інше Апарат облдержадмі-ністрації 974,0 974,0 974,0 Забезпечення проведення заходів з нагородження, проведення державних свят, інших пам’ятних дат та урочистостей
  Усього за розділом х 3474,0 3474,0 3474,0 х
  Разом за програмою х 10539777,9 10017979,3 3977002,1 731753,3 223427,0 5085796,9 х

 

 

Додаток 2

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ

ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2016-2019 РОКАХ

 

Показники Одиниця виміру 2016 рік

звіт

2017 рік

звіт

2018 рік

очік.

вик.

2019 рік прогноз 2019 рік прогноз

у %  до

2018 року

Валовий регіональний продукт
Валовий регіональний продукт у фактичних цінах, всього млн грн 47919 527111 58246 64536 110,8
Валовий регіональний продукт у фактичних цінах у розрахунку на одну особу грн 38520 426501 47548 52898 111,3
Валовий регіональний продукт у порівняних цінах до відповідного періоду попереднього року % 105,2 102,71 102,9 103,2 Х
Сфера реального сектору економіки
Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних цінах  підприємств – всього млн грн 33684,9 40947,62 45187 52869 117,0
Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних цінах виробника на одну особу грн 27077,6 33132,92 36887 43335 117,5
Індекс промислової продукції % 105,7 109,5 101,0 102,5 Х
у тому числі за основними видами діяльності:
добувна промисловість і розроблення кар’єрів % 111,3 118,3 98,0 102,0 Х
переробна промисловість 103,7 106,7 102,8 105,0
у тому числі:
виробництво харчових продуктів, напоїв  та тютюнових виробів % 96,1 101,5 103,0 103,0 Х
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 87,3 106,9 97,4 100,5
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 103,4 116,4 107,0 108,0
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 94,7 114,0 110,5 112,5
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 123,7 75,8 98,0 100,0
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції % 104,1 100,7 102,0 105,0 Х
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування 99,2 108,9 99,5 105,0
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування 112,8 108,0 105,0 106,0
Валова продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств млн грн 9406,8 9949,6 10330,0 10441,0 101,1
з неї:
рослинництва млн грн 6507,4 7117,5 7490,0 7580,0 101,2
тваринництва 2899,4 2832,1 2840,0 2861,0 100,7
Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу грн 7562 8051 8466 8475 100,1
Індекс виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств % 116,7 105,8 103,8 101,1 Х
у тому числі:
рослинництва % 123,9 109,4 105,2 101,2 Х
тваринництва 103,1 97,7 100,3 100,7
Виробництво основних видів продукції рослинництва:
зернових та зернобобових культур, всього тис. тонн 2093,9 2001,7 2037,0 2050,0 100,6
у тому числі:
пшениці тис. тонн 621,6 558,3 625,0 610,0 97,6
ячменю 121,9 102,9 102,0 100,0 98,0
кукурудзи на зерно 1171,1 1094,0 1096,0 1100,0 100,4
соняшнику на зерно 231,7 247,6 263,0 270,0 102,7
цукрових буряків (фабричних) 607,3 729,6 700,0 700,0 100,0
картоплі 1316,6 1648,4 1856,0 1860,0 100,2
овочів 297,0 327,2 290,0 300,0 103,4
льон-трест тис. тонн 0,9 0,9 0,8 0,8 100,0
хмелю 0,7 0,4 0,4 0,4 100,0
Виробництво основних видів продукції тваринництва:
м`ясо (у забійній масі) тис. тонн 82,2 82,5 82,0 82,4 100,5
молоко 566,6 547,7 557,0 565,0 101,4
яйця млн шт. 661,9 688,1 690,0 691,0 100,1
Чисельність худоби та птиці (на кінець року):
велика рогата худоба тис. голів 184,1 183,0 183,8 184,0 100,1
свині 137,0 118,2 120,1 132,0 109,9
птиця 6961,1 7398,5 7430,0 7480,0 100,7
Обсяг виконаних будівельних робіт млн грн 962,9 1541,2 1417,9 1460,4 103,0
у % до попереднього року % 139,0 142,4 92,0 103,0 Х
на одну особу грн 771,9 1251,0 1150,9 1185,4 103,0
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла загальної площі тис. м2 165,9 163,1 155,0 158,1 102,0
у % до попереднього року % 78,0 98,3 95,0 102,0 Х
на 10000 населення м2 1332,4 1323,9 1258,1 1283,3 102,0
Фінансові показники
Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету млн грн 8735,96 12146,43 13975,1 14793,4 105,9
Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного бюджету 4714,26 6452,23 7788,6 8078,5 103,7
Питома вага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті % 46,0 46,9 44,3 45,4 Х
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) млн грн 4021,7 5694,2 6186,5 6714,9 108,5
Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів 35,0 84,2 66,0 45,0 68,2
Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів % 0,9 1,5 1,1 0,7 Х
Видатки місцевих бюджетів млн грн 11132,9 15301,4 17576,4 18104,8 103,0
у тому числі трансферти 7197,8 9938,4 11389,9 11389,9 100,0
Обсяг видатків місцевих бюджетів, що спрямовується на  фінансування інвестиційних проектів місцевого рівня млн грн 1155,5 1378,8 1976,5 1976,5 100,0
Питома вага видатків місцевих бюджетів, що спрямовується на  фінансування інвестиційних проектів місцевого рівня у загальному обсязі видатків місцевих бюджетів % 10,4 9,0 10,7 10,9 Х
Показники рівня життя
Фонд оплати праці штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) млн грн 10615,2 14976,9 18000,0 21000,0 116,7
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника грн 4000 5836 7300 8800 120,5
Індекс реальної заробітної плати % 109,6 126,6 113,2 110,0 Х
Заборгованість із виплати заробітної  плати, всього млн грн 5,5 5,3 7,8 3,2 41,0
Темп зростання (зменшення) заборгованості із виплати заробітної плати % 62,1 97,0 147,2 83,3 Х
Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах млн грн 0,9 1,7 2,2 1,0 45,5
Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах % 17,5 187,0 104,8 45,5 Х
Частка працівників, які повністю відпрацювали місяць і мали нараховану зарплату в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи 1,9 6,8 6,3 7,0 Х
Показники розвитку споживчого ринку
Обсяг обороту роздрібної торгівлі (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) млн грн 31482,9 20342,8 22760,8 26403,0  

116,0

(у діючих цінах)

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) % 101,0 107,3 111,2 112,0 Х
Населення та ринок праці
Середньорічна чисельність наявного населення тис. осіб 1244,0 1235,9 1225,0 1220,0 99,6
Чисельність економічно-активного населення, у тому числі: 571,3 572,6 569,0 566,0 99,5
працездатного віку 543,1 547,2 542,0 540,0 99,6
Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього 507,6 510,6 511,0 512,0 100,2
Чисельність безробітного населення (за методологією МОП) 63,7 62,0 60,0 56,0 93,3
Рівень безробіття (за методологією МОП) % 11,2 10,8 10,5 10,0 Х
Навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче місце (вакансію) осіб 11 7 4 3 75,0
Кількість створених нових робочих місць  в усіх сферах економічної діяльності, всього місць 11465 10703 10800 11200 103,7
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування:
у фактичних цінах млн грн 5573,5 7722 8571,4 9600,0 112,0
у порівняних цінах у % до попереднього року % 127,5 129,3 111 112 Х
Обсяг капітальних інвестицій на одну особу грн 4477,5 6244,4 6997,1 7868,8 112,5
Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування – всього млн

дол. США

216,3 230 234,0 239 102,1
у % до попереднього року % 97,1 106,3 101,7 102,1 Х
Приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року млн

дол. США

-6,4 13,7 4,0 5,0 125,0
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування дол. США 173,7 186 191,0 195,9 102,6
Обсяг експорту, всього млн дол. США 484,7 589,7 674,0 754,2 111,9
Обсяг експорту у % до попереднього року % 109,8 121,7 114,5 111,9 Х
Обсяг імпорту, всього млн дол. США 336,7 449,9 478,2 505,5 105,7
Обсяг імпорту у % до попереднього року % 136,7 133,6 106,3 105,7 Х
Житлово-комунальне господарство
Кількість об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ) одиниць 495 525 585 615 105,1
у тому числі створених протягом року 250 30 60 30 50,0
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг % 108,2 105,3 103,0 103,0 Х
Кількість встановлених приватних сонячних електростанцій як альтернативного джерела електричної енергії протягом року одиниць 58 110 150 136,4
Кількість переведених котелень на альтернативні види палива протягом року 33 32 2 4 200,0
Рівень оснащеності житлових будинків засобами обліку теплової енергії % 50,6 75,0 85,0 100,0 Х
Розвиток малого і середнього підприємництва
Кількість малих і середніх підприємств одиниць 5 925 6 486 6 555 6 630 101,1
Темп зростання (зменшення) кількості малих і середніх підприємств, у відсотках до попереднього року % 89,7 109,4 101,1 101,1 Х
Кількість малих і середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення одиниць 48 53 54 55 102,0
Кількість зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах осіб 106 833 109 854 111 230 113 455 102,0
Освіта
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів одиниць 733 723 684 669 97,8
– у них учнів тис. осіб 128,0 125,5 128,1 127,3 99,4
у тому числі малокомплектних шкіл одиниць 136 111 111 105 94,6
– у них учнів тис. осіб 0,63 0,41 0,41 0,39 95,1
Рівень охоплення гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів % 55,2 68,4 66,3 68,3 Х
Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують % 100 100 100 100 Х
Охоплення дітей позашкільною освітою (до кількості дітей шкільного віку) 40,4 43,0 43,0 43,0
Кількість дошкільних навчальних закладів одиниць 693 693 678 680 100,3
– у них дітей тис. осіб 45,6 45,7 45,9 45,9 100,0
Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць осіб 114 114 116 113 97,4
Кількість відновлених впродовж року дошкільних навчальних закладів одиниць 12 5 5 6 120,0
Охорона здоров’я
Середня забезпеченість стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 тис. жителів ліжок 66,65 65,93 64,3 63,5 98,8
Забезпеченість лікарями загальної практики сімейної медицини на 10 тис. жителів осіб 62,2 62,2 6,2 6,3 101,6
Частка населення, що отримає медичну допомогу у сімейних лікарів % 80 82 85 90 Х
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення тис. відві-дувань за зміну 253,75 255,68 255,7 256,2 100,2
Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення Проміле 10,4 9,4 8,6 8,7 Х
Кількість померлих дітей віком до 1 року на 1 тис. народжених живими 7,9 6,8 7,0 7,0
Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на 100 тис. осіб населення осіб 62,5 61,7 68,4 66,0 96,5
Кількість хворих з уперше в житті виявленим діагнозом злоякісного новоутворення на 100 тис. осіб населення 312,9 322,2 335,0 345,0 103,0
Соціальний захист дітей
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до первинного обліку на 10 тис. дитячого населення осіб 128,14 125,84 124,7 123,5 99,0
Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії % 89,13 90,9 91,56 92,5 Х

 

   Примітка:

1 – очікуване виконання

2 – попередні дані.

3 – у 2017, 2018 році до обсягів обороту роздрібної торгівлі виключено розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

Перелік обласних програм, що фінансуватимуться у 2019 році

за рахунок коштів обласного бюджету

 

№ з/п Назва  обласної (цільової) програми (коли та яким документом затверджена) Строк виконання, роки Відповідальні виконавці
1 Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік (проект) 2019 Структурні підрозділи облдержадміністрації, обласна рада, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, обласні установи та організації
2 Програма стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетич-них ресурсів та енергозбереження на 2015-2021 роки (рішення обласної ради від 10.09.2015 № 1576) 2015-2021 Департамент регіонального розвитку

облдержадміністрації

3 Програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 21.07.2016 № 284) 2016-2020 Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
4 Обласна програма підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області на 2019-2020 роки (проект) 2019-2020 Управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації
5 Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення в Житомирській області на 2019-2021 роки (проект) 2019-2021
6 Обласна комунікаційна програма «Відкрита влада» на 2019-2021 роки (проект) 2019-2021 Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
7 Обласна цільова програма розвитку високоспеціалізованої медичної допомоги дорослому населенню на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 22.12.2016 № 408) 2016-2020 Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
8 Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки (рішення обласної ради від 22.12.2016 № 418) 2017-2020 Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту облдерж-адміністрації, управління освіти і науки облдержадмі-ністрації, департамент регіонального розвитку облдержадміністрації
9 Обласна комплексна програма  «Молодь і родина Житомирщини» на 2017-2020 роки (рішення обласної ради від 22.12.2016 № 425) 2017-2020 Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту облдерж-адміністрації, управління культури та туризму облдержадміністрації, департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
10 Обласна програма розвитку футболу на 2018-2021 роки (рішення обласної ради від 07.03.2018 № 949) 2018-2021 Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту облдерж-адміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації
11 Обласна програма з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 (рішення обласної ради від 31.05.2018 № 1021) Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту облдержадміністрації
12 Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 26.01.2016 № 110) 2016-2020 Департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації
13 Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021роки (рішення обласної ради від 02.11.2017 № 775) 2017-2021 Департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації
14 Обласна комплексна Програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018-2022 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 № 869) 2018-2022 Департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
15 Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та операції обєднаних сил, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операції обєднаних сил у 2019 році (проект) 2019
16 Обласна програма охорони та збереження культурної спадщини Житомирської області на 2019-2020 роки (проект) 2019-2020 Управління культури та туризму облдержадмі-ністрації. департамент регіонального розвитку облдержадміністрації
17 Регіональна програма інформатизації на 2017-2019 роки (рішення обласної ради від 22.12.2016 № 419) 2017-2019 Апарат

облдержадміністрації

18 Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2018-2022 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 № 880) 2018-2022 Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, департамент регіонального розвитку облдержадміністрації
19 Регіональна (комплексна) цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022 роки (рішення обласної ради від 02.11.2017 № 776) Служба у справах дітей облдержадміністрації
20 Обласна програма виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» (проект) 2019-2021
21 Комплексна Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичай-них ситуацій на 2016-2020 роки (рішення облради від 24.12.2015 № 25) 2016-2020 Управління цивільного захисту населення облдержадміністрації
22 Програма підтримки органів місцевого самоврядування та сприяння реалізації ініційованих ними проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Житомирської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 № 877) 2018-2020 Житомирська обласна рада
23 Програма забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород обласної ради на 2019 рік (проект) 2019

 

 

Додаток 4

 

Перелік проектних ідей (проектів) суб’єктів регіонального розвитку, що потребують пошуку джерел фінансування та реалізація яких, відповідно до Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, запланована у 2019 році

 

Проектні ідеї Програми 1. «Стійкий розвиток багатогалузевої конкуренто-спроможної економіки області»

 

Проектні ідеї напряму 1.1. Розвиток інноваційного та конкурентоспроможного промислового сектору

 

№№ з/п Назва проекту Орієнтовна вартість проекту у 2019 році, тис. грн. Джерела фінансування Ключові потенційні учасники реалізації проекту
1.1. Забезпечення системного вис-вітлення та супроводження діяльності іноземних інвесто-рів в області та залучення іноземних інвестицій 200,0 Обласний бюджет, міжнародна технічна допомога Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
1.2. Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій 50,0 Обласний бюджет, міжнародні донори, приватні інвестори Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації,  райдержадміністрації,  виконкоми рад міст обласного значення
1.3. Створення індустріального парку «ЖИТОМИР-СХІД» («ZHYTOMYR-EAST») у місті Житомирі 6735 Державний   бюджет   (державний   фонд   регіонального розвитку), обласний  бюджет,

місцевий бюджет,  кошти інвесторів

Житомирська міська рада, підрядні організації  (проектні інститути, будівельні компанії)
1.4. Створення інноваційного   індустріального парку

«NovoPark» на території Чижівської ОТГ Новоград-Волинського району

20000,0 Новоград-Волинська райдержадміністрація,

Чижівська сільська рада

1.5. Створення індустріального парку «NEW BOROV PARK» на території Новоборівської об’єднаної територіальної громади Хорошівського району 10000,0 Державний  бюджет  (державний  фонд

регіонального  розвитку),

обласний  бюджет,  місцевий  бюджет,  міжнародні  фінансові

організації, кошти інвесторів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, облдержадміністрація, Новоборівська селищна рада об’єднананої територіальної

громади

1.6. Термореновація будівель бюджетних закладів у місті Житомирі 267760 Місцевий бюджет, кредитні кошти (ЄБРР) Житомирська міська рада, підрядні організації (проектні інститути, будівельні компанії)
1.7. Реконструкція (ефективна термосанація) Червоненського ДНЗ «Калинка» по вул. Терещенка, 3а, смт Червоне Андрушівського району 3100,0 Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети Червоненська селищна рада
1.8. Реконструкція (з розширен-ням) та утепленням дитячого дошкільного закладу «Берізка» по вул. Космонавтів, 17 в селі Тетерівка Житомирського району 5000,0 Тетерівська сільська рада об’єднаної територіальної громади
1.9. Реконструкція (термомодернізація) дитячого садка «Калинка» по вул. Тихій, 30 в селі Андрушки Попільнянського району 500,0 Попільнянська райдержадміністрація, Андрушківська сільська рада
1.10. Реконструкція (термо-модернізація) дитячого садка «Сонечко» по вул. Каштано-вій, 10 в смт  Попільня 1500,0 Попільнянська райдержадміністрація, Попільнянська селищна рада
1.11. Реконструкція (термо-модернізація) ЗОШ по вул. Першотравневій, 5 у селі Квітневе Попільнянського району 1000,0 Попільнянська  райдержадміністрація

 

1.12. Реконструкція (термо-модернізація) ЗОШ по вул. Шкільній, 1 у селі Андрушки Попільнянського району 1910,0
1.13. Реконструкція (термо-модернізація) НВК по пров. Студенський, 5 у смт Корнин Попільнянського району 1558,0
1.14. Капітальний ремонт фасадів і даху з утепленням Радомишльської гімназії по вул. Петровській, 32 в місті Радомишлі 3427,25 Радомишльська райдержадміністрація, Радомишльська міська рада
1.15. Термомодернізація будівель Бердичівської центральної районної лікарні 2000,0 Бердичівська районна рада, Бердичівська райдержадміністрація
1.16. Теплосанація центральної районної лікарні по вул. Ринкова, 3Б в смт Хорошів Хорошівського району 2900,0 Хорошівська районна рада, Хорошівської райдержадміністрації, Хорошівська селищна рада
1.17. Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі у бюджет-них закладах міста Малина 10,0 Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети Виконавчий комітет Малинської міської ради
1.18. Реконструкція та модернізація вуличного освітлення в місті Овручі 1000,0 Овруцька райдержадміністрація
1.19. Реконструкція котельні із встановленням твердопаливних котлів в Іванопільській гімназії по вул. Незалежності, 134 в смт Іванопіль, Будичанській ЗОШ вул. М. Бричника, 2 в селі Будичани, Вільшанецькій ЗОШ по вул. Центральна, 24 в селі Вільшанка, Носіівській ЗОШ по вул. Дубова, 3 в селі Носівки та Чуднівській ЗОШ І-ІІІ ступеню № 2 по вул. Рудницького, 4 в місті Чуднові Чуднівського району 2000,0 Чуднівська районна рада, Чуднівська райдержадміністрація
1.20. Використання біоенергетичних технологій в тепло- та гарячому водопостачанні Житомирської області 32666,0 Інші джерела Департаменти Житомирської облдержадміністрації: містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва; управління агропромислового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської облдержадміністрації, установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області», райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, банківські установи, інвестори, міжнародні фінансові організації, комунальні підприємства, населення

 

1.2. Зміцнення малого та середнього підприємництва

 

№№ з/п Назва проекту Орієнтовна вартість проекту у 2019 році, тис. грн. Джерела фінансування Ключові потенційні учасники реалізації проекту
1.21. Удосконалення функціонування системи надання адміністративних послуг 15000,0 Державний бюджет (ДФРР), обласний бюджет, місцеві бюджети, програми та проекти міжнародної технічної допомоги Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади області
1.22. Створення коворкінг-центру з поєднанням функцій ІТ-інкубатора 500,0 Державний бюджет (ДФРР), обласний бюджет, спонсорська допомога, власні кошти, міжнародні донори Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, навчальні заклади, бізнес-кола, громадськість
1.23. Розбудова системи підтримки підприємництва в області шляхом удосконалення діяльності Центру підтримки підприємництва, розширення напрямів його роботи. 500,0

 

1.3. Стимулювання активізації економіки регіону, виробництва продукції та інвестиційного потенціалу

 

№№ з/п Назва проекту Орієнтовна вартість проекту у 2019 році, тис. грн. Джерела фінансування Ключові потенційні учасники реалізації проекту
1.24. Створення інноваційного консалтингового центру «Гармонізатор» 1000,0 Обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти бізнесових структур, міжнародні донори Житомирський державний університет імені Івана Франка, наукова та культурна еліта Житомира та Житомирської області,  зацікавлені громадяни та організації
1.25. Створення каталогу комерційних пропозицій підприємств-експортерів Житомирської області 100,0 Обласний бюджет Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації

 

1.4. Розвиток внутрішнього туризму

 

№№ з/п Назва проекту Орієнтовна вартість проекту у 2019 році, тис. грн. Джерела фінансування Ключові потенційні учасники реалізації проекту
1.26. Розробка та впровадження перспективної мережі зеленого (екологічного) туризму в Житомирській області 200,0 Обласний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти інвесторів ЖДУ імені Івана Франка, ЖДТУ, лісомисливські господарства, громадські організації, управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації, туристичні підприємства області
1.27. Створення Житомирського обласного туристично-інформаційного центру 500,0 Державний бюджет (ДФРР), обласний бюджет, місцеві бюджети Управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації
1.28. Встановлення пам’ятника Святославу Ріхтеру 200,0 Обласний бюджет, спонсорська допомога, місцеві бюджети Управління культури облдержадміністрації, спонсори
1.29. Розвиток та модернізація музейної мережі області 300,0 Обласний бюджет, міжнародні донори, кошти інвесторів та туристичних підприємців Житомирська обласна державна адміністрація, музеї, обласні туристичні підприємства
1.30. Проведення археологічних досліджень у місті Малині 50,0 Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет, кошти міжнародних фондів, кошти інвесторів Виконавчий комітет Малинської міської ради
1.31. Ремонтно-реставраційні роботи з відновленням елементів фасадів пам’ятки архітектури ХІХ ст. садиби М. Терещенка в місті Андрушівці Андрушівського району 5676,835 Андрушівська райдержадміністрація
1.32. Розвиток туристичного комплексу в селі Рудня-Замисловицька поблизу геологічного заказника «Камінне село» в Олевському районі 100,0 Кошти інвесторів Туристичні агентства, приватні підприємці
1.33. Будівництво підпірної гідротехнічної споруди з проведенням протиповеневих заходів, поліпшенням гідрологічного режиму та санітарного стану річки Случ в місті Новограді-Волинському 10000,0 Державний бюджет (державного фонду регіонального розвитку), місцеві бюджети Житомирська обласна рада, Новоград-Волинська міська рада
1.34. Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Хомора у Баранівському районі 2700,0 Місцевий бюджет Баранівська райдержадміністрація
1.35. Будівництво парку культури та відпочинку в смт Іршанськ Хорошівського району 1000,0 Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет, міжнародні фонди, інвестиції Іршанська селищна рада об’єднаної територіальної громади

 

Проекти Програми 2. «Розвиток сільських територій та територій навколо міст області»

 

Проекти напряму 2.1. Підвищення продуктивності сільськогосподарського сектору

 

№№ з/п Назва проекту Орієнтовна вартість проекту у 2019 році, тис. грн. Джерела фінансування Ключові потенційні учасники реалізації проекту
2.1. Розробка бізнес-планів та проектно-кошторисної документації для створення районних (сільських) гуртових ринків 110,0 Державний бюджет, місцеві бюджети, проекти та програми МТД, міжнародні фінансові організації, власні кошти підприємств Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства, кооперативи, комунальне підприємство, консультанти, проектні організації
2.2. Сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 4500,0 Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, територіальні громади
2.3. Підтримка розвитку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу області шляхом здешевлення кредитів 10000,0 Державний бюджет, обласний бюджет, матеріально-технічна допомога,    інші джерела,  не заборонені законодавством Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, регіональний фонд підтримки фермерських господарств, сільськогосподарські товаровиробники, громадські організації
2.4. Сприяння розвитку фермерських господарств 10800,0 Державний бюджет  (ДФРР), обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти бізнесових структур, міжнародні донори та інші джерела, не заборонені законодавством
2.5. Сприяння розвитку бджільництва 500,0 Державний бюджет  (ДФРР), обласний бюджет,  місцеві бюджети,  кошти бізнесових структур, міжнародні донори та     інші джерела,  не заборонені законодавством Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства, фермерські, особисті селянські господарства області
2.6. Сприяння будівництву елеваторних комплексів на території Романівського, Брусилівського та Попільнянського районів 60000,0 Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, суб’єкти сільськогосподарського виробництва
2.7. Підтримка будівництва овочесховищ із сучасними технологіями довготривалого зберігання 1000,0 Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, територіальні громади, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, сільгосп-підприємства, фермерські господарства
2.8. Сприяння відновленню роботи 3-х спиртових заводів на території області 6000,0 Державний бюджет  (ДФРР), обласний бюджет,  місцеві бюджети,  кошти бізнесових структур, міжнародні донори та     інші джерела,  не заборонені законодавством Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, ДП «Укрспирт».
2.9. Технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з виробництва тваринницької продукції 62000,0 Державний бюджет  (ДФРР),   місцеві бюджети,  кошти бізнесових структур, міжнародні донори Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, сільськогосподарські агроформування області
2.10. Будівництво модульного цеху для зливу, первинної переробки молока в місті Олевськ 500,0 Кошти інвесторів Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства району, Олевська райдерджадміністрація
2.11. Підтримка органічного сільськогосподарського виробництва 7500,0 Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), обласний бюджет,  місцеві бюджети,  власні та залучені кошти сільсько-господарських агроформувань Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, Житомирський національний агроекологічний університет, інститут сільського господарства Полісся НААН України, Житомирська філія ДУ «Держгрунтохорони», сільсько-господарські підприємства області

 

 

Проекти напряму 2.2. Розвиток можливостей для диверсифікації економіки у сільській місцевості

 

№№ з/п Назва проекту Орієнтовна вартість проекту у 2019 році, тис. грн. Джерела фінансування Ключові потенційні учасники реалізації проекту
2.13. Майстри народної творчості – Житомирщині 20,0 Обласний бюджет,  місцеві бюджети Управління культури та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації
2.14. Культурне життя громади 100,0
2.15. Фольклорне намисто 100,0 Управління культури та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

 

Проекти напряму 2.3. Підвищення життєздатності сіл, селищ та малих міст

 

№№ з/п Назва проекту Орієнтовна вартість проекту у 2019 році, тис. грн. Джерела фінансування Ключові потенційні учасники реалізації проекту
2.16. Кредитування індивідуального житлового будівництва на селі 475,0 Державний бюджет (ДФРР), обласний та місцеві бюджети, кошти бізнесових структур, міжнародні донори. КП «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», сільські та селищні ради, територіальні громади, міжнародні донори
2.17. Комп’ютеризація навчальних закладів Любарського району 100,0 Місцевий бюджет Любарська райдержадміністрація
2.18. Облаштування плавального басейну в молодіжно-спортивному комплексі «Юність» в смт Ємільчине Ємільчинського району 4000,0 Державний бюджет (ДФРР), місцеві бюджет Ємільчинська райдержадміністрація, Ємільчинська селищна рада
2.19. Будівництво спортивного комплексу на масиві смт Попільня 5000,0 Державний бюджет (ДФРР), місцеві бюджети Попільнянська райдерж-адміністрація, Попільнянська селищна рада
2.20. Будівництво спортивного корпусу в районі існуючого стадіону по вул. Івана Франка в смт Хорошів 13000,0 Хорошівська районна рада, Хорошівська райдержадміністрація
2.21. Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям в смт Хорошів 600,0 Державний бюджет (ДФРР), місцеві бюджети Хорошівська районна рада, Хорошівська райдержадміністрація, Хорошівська селищна рада
2.22. Реконструкція даху клубу по вул. Окунєва, 25 В в селі Мостове Андрушівського району 885,229 Мостівська сільська рада, підрядні організації
2.23. Реконструкція районного будинку культури по вул. Б. Хмельницького, 4 в смт Попільня 1500,0 Попільнянська райдержадміністрація, Попільнянська селищна рада
2.24. Капітальний ремонт будинків культури у селах Краснопіль, Молочки, Носівки, Безпечна, Стетківці Краснопільської об’єднаної територіальної громади Чуднівського району 1000,0 Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет, кошти інвесторів Чуднівська райдержадміністрація, Краснопільська об’єднана територіальна громада
2.25. Будівництво дитячого садка на 75 місць в селі Стрижівка Коростишівського району 4567,9 Державний бюджет (ДФРР), місцеві бюджети Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації, Коростишівська райдержадміністрація, Стрижівська сільська рада
2.26. Реконструкція з добудовою ясла-садочку «Чебурашка» по вул. Б. Хмельницького, 5 в смт Попільня 3000,0 Попільнянська райдержадміністрація, Попільнянська селищна рада
2.27. Реконструкція загальноосвітньої школи №1 по вул. Шевченка, 4 в смт Ємільчине 2092,9 Ємільчинська райдержадміністрація
2.28. Реконструкція загально-освітніх навчальних закладів у селах Луки, Пиріжки, Недашки та смт Гранітному Малинського району 200,0 Малинська районна рада, Малинська райдержадмі-ністрація, селищні та сільські ради
2.29. Реконструкція покрівлі з влаштуванням шатрового даху Ружинської гімназії по вул. Київській, 45 в смт Ружин 891,13 Ружинська райдержадміністрація
2.30. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів у місті Олевську 2000,0 Олевська міська рада
2.31. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт і грейдерування для сіл Дубрівської ОТГ Баранівського району 1500,0 Державний бюджет (ДФРР), місцеві бюджети Дубрівська сільська рада об’єднаної територіальної громади
2.32. Придбання контейнерів та спецтранспорту для збору та транспортування твердих побутових відходів, придбання техніки для виконання землекопальних робіт для сіл Краснопільської ОТГ Чуднівського району 500,0 Чуднівська райдержадміністрація, Краснопільська сільська рада об’єднаної територіальної громади
2.33. Будівництво полігону твердих побутових відходів у місті Коростені І-ІІІ черги 30502,975 Коростенська міська рада, виконавець робіт
2.34. Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт Попільня 5700,0 Попільнянська райдержадміністрація, Попільнянська селищна  рада
2.35. Будівництво полігону твердих побутових відходів за межами смт Романів 3000,0 Фонд охорони навколишнього природного середовища Романівська селищна рада
2.36. Капітальний ремонт одного 16–квартирного будинку та двох 30–квартирних будинків в смт Народичі 10000,0 Державний бюджет (ДФРР), місцеві бюджети Народицька райдержадміністрація, Народицька селищна рада, підрядні організації

 

Проекти Програми 3: «Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення»

 

Проекти напряму 3.1. Розвиток територій в інтересах територіальних громад та єдність територіального простору

 

№№ з/п Назва проекту Орієнтовна вартість проекту у 2019 році, тис. грн. Джерела фінансування Ключові потенційні учасники реалізації проекту
3.1. Поліпшення благоустрою у населених пунктах Малинського району шляхом активізації територіальних громад 50,0 Місцеві бюджети Органи місцевого самоврядування Малинського району
3.2. Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул. Чуднівській, 156 у місті Бердичеві 1500,0 Державний бюджет (ДФРР) місцеві бюджети Бердичівська міська рада, МКП «Бердичівкомунсервіс»
3.3. Освітлення вулиць в смт Кам’яний Брід Баранівського району 300,0 Баранівська районна рада, Баранівська райдержадміністрація, Кам’янобрідська селищна рада
3.4. Модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення «Очисні споруди каналізації потужністю 500 м3/добу– заміна аварійно і технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче» в місті Олевську 3000,0 Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет, кошти міжнародних донорів Олевська міська рада, Олевське орендне підприємство теплових мереж.
3.5. Будівництво водопровідно-каналізаційних мереж мікро-району по вул. Заводська-Південна у місті Коростені 6877,8638 Державний бюджет (ДФРР) місцеві бюджети

Державний бюджет (ДФРР) місцеві бюджети

Коростенська міська рада, Коростенське КП «Водоканал»
3.6. Будівництво системи водопостачання та водовідведення житлового масиву південно-західної частини міста Новограда-Волинського 2780,85 Новоград-Волинська міська рада, виконавець робіт
3.7. Будівництво мереж водопостачання та водовідведення житлового масиву індивідуальної забудови мікрорайону «Морське» у місті Новограді-Волинському 9116,355 Державний бюджет (ДФРР) місцеві бюджети

Кошти обласного та місцевого фонду охорони навколишнього середовища

Державний бюджет (ДФРР) місцеві бюджети

Новоград-Волинська міська рада, підрядна організація
3.8. Проведення централізованого водопостачання та водовідведення  на території сіл Тетерівка, Корчак, Дениші Тетерівської сільської ради Житомирського району 4000,0 КП «Житомирводоканал»,

Тетерівська сільська рада об’єднананої територіальної громади

3.9. Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд у місті Коростишеві 21000,0 Облдержадміністрація, Коростишівська райдержадміністрація, Коростишівська міська рада
3.10. Реконструкція очисних споруд господарської побутової каналізації в смт Народичі 1780,2 Державний бюджет (ДФРР) місцеві бюджети

Державний бюджет (ДФРР) місцеві бюджети

Народицька селищна рада, виконавець робіт
3.11. Капітальний ремонт мереж побутової каналізації району  «Загребелля» у місті Бердичеві 1000 КП «Комунальник»

Бердичівська міська рада, МКП «Бердичівводоканал»

3.12. Реконструкція очисних  споруд  господарсько-побутової каналізації у місті Бердичеві (І черга будівництва, потужністю 12500м3/доб.) 20000 Державний бюджет (ДФРР) місцеві бюджети

Державний та обласний фонди охорони навколишнього середовища

Державний бюджет (ДФРР) місцеві бюджети

Державний та обласний фонди охорони навколишнього середовища

Державний бюджет (ДФРР) місцеві бюджети

Бердичівська міська рада, МКП «Бердичівводоканал»
3.13. Реконструкція очисних споруд каналізації у місті Коростені 5560,328 Коростенська міська рада, Коростенське КП «Водоканал»

 

3.14. Будівництво підвідного газопроводу до села Огіївка Ружинського району 1483,5 Державний та обласний фонди охорони навколишнього середовища Огіївська сільська рада
3.15. Будівництво підвідного газопроводу до села Городок Ружинського району 1116,9 Державний бюджет (ДФРР) місцеві бюджети Городоцька сільська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекти напряму 3.2. Підвищення здатності населення адаптуватися до потреб економіки та невиробничого сектору

 

№№ з/п Назва проекту Орієнтовна вартість проекту у 2019 році, тис. грн. Джерела фінансування Ключові потенційні учасники реалізації проекту
3.16. Створення навчально-практичних галузевих центрів із упровадження інноваційних технологій на базі професійно-технічних навчальних закладів та сприяння діяльності діючих Обсяг фінансування визначається щороку під час складання проекту обласного (місцевого) бюджету на відповідний  рік у межах видатків Обласний бюджет, кошти спеціального фонду ПТНЗ, роботодавців, юридичних та  фізичних осіб Управління освіти і нау-ки облдержадміністрації, обласна служба зайнятості, ПТНЗ, ТОВ «Снєжка-Україна», Житомирський міський осередок асоціації кулінарів України, підприємства

 

Проекти напряму 3.3. Підвищення тривалості активного періоду життя людини

 

№№ з/п Назва проекту Орієнтовна вартість проекту у 2019 році, тис. грн. Джерела фінансування Ключові потенційні учасники реалізації проекту
3.17. Реконструкція стадіону «Юність» по вул. Князя Олега в місті Овручі 3500,0 Державний бюджет (ДФРР) місцеві бюджети Овруцька міська рада, інші організації
3.18. Реконструкція приміщення котельні під фізкультурно – оздоровчий комплекс по вул. Гетьмана Виговського, 15 Б в             місті Овручі 3500,0
3.19. Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами у селах Краснопільської ОТГ Чуднівського району 250,0 Чуднівська райдержадміністрація, Краснопільська сільська рада об’єднаної територіальної громади
3.20. Будівництво мережі водопостачання у селі Великі Гадомці Бердичівського району 1452,776 Садківська сільська рада, підрядна організація
3.21. Будівництво мережі водопостачання у селі Садки Бердичівського району 1976,284 Садківська сільська рада, підрядна організація
3.22. Будівництво водогінної мережі в селі Мовчанівка Ружинського району 933,4 Мовчанівська сільська рада, підрядна організація – виконавець робіт
3.23. Модернізація споруд і мереж водопостачання в місті Малині з метою забезпечення мешканців  якісною питною водою 17000,0 Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів Малинська міська рада, комунальне підприємство з водопостачання

 

Проекти підпрограми «Забезпечення розбудови мережі закладів бюджетної сфери в містах обласного значення та вторинної і третинної медичної допомоги»

 

№№ з/п Назва проекту Орієнтовна вартість проекту у 2019 році, тис. грн. Джерела фінансування Ключові потенційні учасники реалізації проекту
3.24. Будівництво дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» на 150 місць по вул. Осадчука, 20 у місті Коростень 167,581 Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет Виконавчий комітет Коростенської міської ради, підрядні організації
3.25. Навчальний корпус №3 медичного коледжу на                  вул. Левченка,25-А у місті Новограді-Волинському – реконструкція незавершеного будівництва банно-прального комбінату Житомирської обласної ради 7289,303 Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети Обласна рада, Новоград-Волинська районна рада, Новоград-Волинська міська рада, підрядна організація
3.26. Капітальний ремонт будівлі центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова по вул. Вінницькій, 21 в місті Бердичеві 2300,0 Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет Виконавчий комітет Бердичівської міської ради (управління освіти і науки)
3.27. Будівництво корпусів обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради (Центр ядерної медицини: відділення променевої діагностики, відділення радіоізотопної діагностики, радіологічне відділення променевої терапії, радіологічне відділення відкритих ізотопів; хірургічно-палатний корпус з операційним блоком і анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії; господарчий та харчові блоки; опорядження території земельної ділянки обласного онкологічного диспансеру). 250000,0 Державний бюджет (ДФРР), обласний бюджет, місцевий бюджет Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації
3.28. Капітальний ремонт будівель обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради 20000,0
3.29. Будівництво поліклініки на 300 відвідувань в зміну по вул. Присутственній, 9 в місті Радомишлі 9919,4 Державний бюджет, місцевий бюджет Радомишльська райдержадміністрація, Радомишльська міська рада, Радомишльська центральна районна лікарня
3.30. Завершення будівництва лікувального корпусу Романівської центральної районної лікарні на 200 ліжко/місць 10579,417 Державний бюджет, місцевий бюджет Романівська районна рада
3.31. Будівництво хірургічного корпусу Новоград-Волинського міськрайонного ТМО 11000,0 Державний бюджет, державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети Міністерство охорони здоров’я, обласна рада, Новоград-Волинська міська рада, Новоград-Волинська районна рада
3.32. Будівництво школи мистецтв по вул. Шевченка, 14 у місті Новограді-Волинському 10000,0 Державний бюджет, місцевий бюджет. Новоград-Волинська міська рада (відділ культури), проектувальні та будівельні підрядні організації

 


Додаток 5

 

Заходи у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності та зовнішніх зносин

 

з/п

Зміст заходу Виконавці Джерела фінансування Вартість, тис. грн.
1 Виконання заходів, передбачених програмами з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, проведення Дня Європи в області Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) Обласний бюджет В межах загального фінансуван-ня
2 Організація зустрічей з представниками дипломатичних установ та бізнесу іноземних держав на території області (здійснення втрат на транспортування, харчування, проживання, орендування приміщень, придбання та виготовлення роздаткових матеріалів, інших витрат)
3 Організація та здійснення візитів делегацій та окремих представників області до іноземних країн та регіонів України з метою вивчення передового досвіду із залучення інвестицій та коштів міжнародних донорських організацій в економіку області, розвитку експортного потенціалу та трансферу інноваційних технологій в регіон (здійснення втрат на транспортування, відрядження, харчування, проживання, орендування приміщень, придбання та виготовлення роздаткових матеріалів, інших витрат)
4 Представлення економічного та інвестиційного потенціалу області на форумах, конференціях, виставках, інших іміджевих заходахрегіонального (міжрегіонального), національного та міжнародного рівнів (здійснення втрат на транспортування, харчування, проживання, орендування приміщень, придбання та виготовлення роздаткових матеріалів, інших витрат)
5 Організація та участь у виставково-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, економічних місіях, конференціях, семінарах та тренінгах з питань  інвестиційної, інноваційної та зовнішньоекономічної діяльності на території України та за кордоном (здійснення втрат на транспортування, харчування, проживання, орендування приміщень, придбання та виготовлення роздаткових матеріалів, інших витрат) Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) Обласний бюджет В межах загального фінансуван-ня
6 Періодичне оновлення (виготовлення) рекламно-іміджевої та іншої продукції з символікою області, інформаційно-презентаційних матеріалів про область, підтримка роботи інвестиційних інтернет-ресурсів області та висвітлення у ЗМІ заходів у сфері зовнішньоекономічної діяльності
7 Придбання та оновлення обладнання з метою належного виконання заходів у сфері зовнішніх відносин, залучення інвестицій, грантових коштів та міжнародної технічної допомоги в область
8 Організація та участь у заходах з питань міжрегіонального, транскордонного та прикордонного співробітництва, а також реалізація спільних проектів та проектів загальноукраїнської згуртованості (здійснення втрат на транспортування, харчування, проживання, орендування приміщень, придбання та виготовлення роздаткових матеріалів, інших витрат)
9 Проведення підготовки та перепідготовки працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань організації роботи із залучення інвестицій та підвищення комунікативних навичок (здійснення втрат на транспортування, харчування, проживання, орендування приміщень, придбання та виготовлення роздаткових матеріалів, інших витрат) Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою)
10 Організація та проведення зустрічей, семінарів, конференцій, тренінгів інших заходів економічного характеру, а також заходів спрямованих на  регіональний розвиток (здійснення втрат на транспортування, харчування, проживання, орендування приміщень, придбання та виготовлення роздаткових матеріалів, інших витрат) Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) Обласний бюджет В межах загального фінансуван-ня
11 Територіальне планування процесу залучення інвестицій та упорядкування інвестиційних об’єктів Житомирської області. Моніторинг реалізації інвестиційних об’єктів, що вроваджуються на території області. Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації і міськвиконкоми (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), головне управління Держгеокадастру у Житомирській області (за згодою), інші заінтересовані організації (за згодою)
12 Придбання аналітичної та статистичної інформації для підготовки інформаційно-аналітичних довідок та прогнозів про соціально-економічний розвиток області Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації
13 Організація та проведення засідання Ради з питань залучення інвестицій та інших дорадчих органів облдержадміністрації у сфері зовнішньоекономічної, інвестиційної-інноваційної діяльності, міжнародної технічної допомоги та регіонального розвитку (здійснення втрат на транспортування, харчування, проживання, орендування приміщень, придбання та виготовлення роздаткових матеріалів, інших витрат). Забезпечення їх діяльності продукцією та інформаційно-роздатковими матеріалами з символікою області

 

 

 

Додаток 6

Заходи розвитку малого і середнього підприємництва та надання адміністративних послуг

 

з/п

Пріоритетні

завдання

Зміст заходу Виконавці Джерела фінансу-вання Вартість, тис. грн.
І. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
1 1.1.

Реалізація державної регуляторної політики

1.1.1. Проведення консультаційно-інформаційних та навчальних заходів з питань дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності для представників об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування,  місцевої виконавчої влади. Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської державної адміністрації та Житомирської обласної ради, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), сектор Державної регуляторної служби України у Житомирській області (за згодою), інші установи, організації, підприємства (за згодою) Кошти обласного та місцевих бюджетів У межах кошторису
2 1.1.2. Забезпечення планування діяльності регуляторних органів  з підготовки проектів регуляторних актів та  оприлюднення річних планів  у друкованих засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах регуляторних органів Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою)
3 1.1.3.Організаційне забезпечення проведення нарад, зустрічей, засідань за круглим столом, семінарів та інших заходів з питань реалізації державної регуляторної політики (здійснення втрат на транспортування, харчування, проживання, орендування приміщень, придбання та виготовлення роздатко-вих матеріалів, інших витрат) із залученням суб’єктів підприємництва, громадських організацій та об’єднань підприємців та ін. Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою), сектор Державної регуляторної служби України у Житомирській області (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою)
4 1.1.

Реалізація державної регуляторної політики

1.1.4. Застосування розробниками регуляторних актів  європейських інструментів регуляторної політики, зокрема М-тесту з розрахунку витрат малого бізнесу на виконання вимог регулювання та на підставі консульта-цій з суб’єктами господарювання, громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців, науковими установами, інших Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою) Кошти обласного та місцевих бюджетів У межах кошторису
5 1.2.

У сфері оподаткуван-ня, державного нагляду (контролю)

1.2.1. Інформування суб’єктів підприємництва про податкове та митне законодавство Головне управління Державної фіскальної служби в області (за згодою), Житомирська митниця Державної фіскальної служби (за згодою), департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, інші установи, організації та підприємства (за згодою)
6 1.2.2. Проведення інформаційно-консультаційних заходів  з  суб’єктами господарювання щодо запобігання та недопущення порушень у сфері підприємницької діяльності, вивчення існуючих проблем, тощо шляхом проведення семінарів, засідань за «круглим столом», публікацій у засобах масової інформації, оприлюднення на офіційних веб-сайтах, електронних носіях тощо Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою)
7 1.2.3. Забезпечення функціонування «гарячих ліній», «телефонів довіри» тощо, надання консультаційної допомоги суб’єктам підприємництва щодо дотримання вимог законодавства у здійсненні господарської діяльності Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою)
8 1.2.

У сфері оподаткуван-ня, державного нагляду (контролю)

1.2.4. Підготовка пропозицій спільно з громадськими організаціями, об’єднаннями підприємців, суб’єктами підприємництва до центральних органів виконавчої влади щодо удосконалення податкового законодавства у сфері підприємництва Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою) Кошти обласного та місцевих бюджетів У межах кошторису
9 1.2.5. Опрацювання питання щодо можливості місцевих органів влади  взяти участь у розміщенні інформації про заплановані заходи державного нагляду (контролю) на Інспекційному порталі з використанням пілотного модулю, запущеного Державною регуляторною службою спільно з Мінекономрозвитку та Офісом ефективного регулювання (BRDO). Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою) Фінансу-

вання не потребує

ІІ. Упорядкування системи надання адміністративних послуг
10 2.1.

Упорядку-вання системи надання адміністра-тивних послуг

2.1.1. Внесення пропозицій до центральних органів виконавчої влади щодо спрощення адміністративно-дозвільних процедур, делегування повноважень з надання адмінпослуг з центрального рівня на місцевий, переведення в електронний формат, врегулювання проблемних питань у сфері надання адмінпослуг, тощо Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади, громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою) Фінансу-

вання не потребує

11 2.1.2. Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади, громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою) Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

12 2.1.

Упорядку-вання системи надання адміністра-тивних послуг

2.1.3. Моніторинг роботи центрів надання адміністративних послуг утворених при райдержадміністраціях, міськвиконкомах та ОТГ щодо якості надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі документів дозвільного характеру Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою) Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

У межах кошторису
13 2.1.4. Надання консультативно-мето-дологічної допомоги органам місцево-го самоврядування, в тому числі ОТГ,  з питань створення та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг, актуальних питань у сфері надання адміністративних послуг, проведення навчань, тренінгів, семінарів, тощо Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою)
14 2.1.5. Покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою)
15 2.1.6. Забезпечення належного матеріально-технічного стану центрів надання адміністративних послуг Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), структурні підрозділи облдержадміністрації
16 2.1.7. Проведення анкетування з питання якісного надання адміністративних послуг Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою)
17 2.1.

Упорядку-вання системи надання адміністра-тивних послуг

2.1.8. Оприлюднення інформації про адміністративні послуги, які надаються центрами адміністративних послуг, на інформаційних стендах, офіційних веб-сайтах, електронних носіях, у засобах масової інформації тощо Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою) Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

У межах кошторису
18 2.1.9.Організаційне забезпечення про-ведення навчань, нарад, семінарів, засі-дань за круглим столом, конференцій тощо з питань надання адміністратив-них послуг для адміністраторів центрів надання адміністративних послуг (здійснення втрат на транспортування, харчування, проживання, орендування приміщень, придбання та виготовлення роздаткових матеріалів, інших витрат). Придбання аналітичної та статистичної інформації для підготовки інформацій-но-аналітичних довідок і матеріалів, необхідних для проведення навчань.
19 2.1.10. Розробка, видання та розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів (друкованих та на електронних носіях) з питань надання адміністративних послуг (посібників, каталогів, брошур, буклетів, інше), тощо
20 2.1.11. Переведення в електронний формат адміністративних послуг; інтеграція до інформаційних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та впровадження надання населенню та бізнесу адміністративних послуг в електронній формі
21 2.1.

Упорядку-вання системи надання адміністра-тивних послуг

2.1.12. Організація виїздів щодо вивчення кращих практик з функціонування центрів надання адміністративних послуг на території Житомирської області та в інших областях України Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою) Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

У межах кошторису
ІІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
22 3.1.

Полегшення доступу суб’єктів підприєм-ництва до кредитних ресурсів, програм фінансував-ня, у т.ч. МТД та ін.

3.1.1. Взаємодія з міжнародними фінансовими, донорськими організаціями з метою залучення фінансових ресурсів для суб’єктів малого і середнього підприємництва тощо Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців, інші установи, підприємства, організації (за згодою) Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

У межах кошторису
23 3.1.2. Застосування механізмів фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими субєктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів та часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців, інші установи, підприємства, організації (за згодою)
24 3.1.

Полегшення доступу суб’єктів підприєм-ництва до кредитних ресурсів, програм фінансував-ня, у т.ч. МТД та ін.

3.1.3. Проведення моніторингу з виїздом на місця стану реалізації бізнес-проектів, розроблених суб’єктами малого і середнього підприємництва для отримання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, вартості придбаних основних засобів, вартості закуплених сільськогосподарськими підприєм-ствами, у т. ч. сільськогос-подарськими обслуговуючими кооперативами, фермерськими господарствами, а також господарствами населення за придбання обладнання, причіпної та навісної сільськогосподарської техніки та обладнання, органічного насіннєвого матеріалу, племінних телиць, нетелей, корів, установок індивідуального доїння. Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

У межах кошторису
25 3.1.4. Фінансова підтримка інноваційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, спрямованих на створення нових робочих місць, упровадження інноваційних, енергозберігаючих, IT-технологій, виробництво конкурентоспроможної продукції, тощо Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), вищі навчальні заклади (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)
26 3.1.

Полегшення доступу суб’єктів підприєм-ництва до кредитних ресурсів, програм фінансував-ня, у т.ч. МТД та ін.

3.1.5. Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до формування інноваційних, інвестиційних проектів та пропозицій області Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою) Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

У межах кошторису
27 3.1.6. Розробка проектів, спрямованих на розвиток бізнесу, залучення інвестицій, впровадження інновацій, створення робочих місць, просування продукції на зовнішні та внутрішні ринки, тощо. Придбання аналітичної та статистичної інформації, необхідної для розробки проектів. Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців, інші установи, підприємства, організації (за згодою)
28 3.1.7. Фінансова допомога фермерським господарствам області, у т.ч. на поворотній та безповоротній основі Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств (за згодою) Кошти Держав-ного бюджету України
29 3.1.8. Залучення безробітних громадян для організації підприємницької діяльності шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю Обласний, міські та районні центри зайнятості (за згодою) Кошти Фонду

загально-обов’яз-кового держав-ного соціаль-ного страху-вання на випадок безробіття

30 3.1.

Полегшення доступу суб’єктів підприєм-ництва до кредитних ресурсів, програм фінансував-ня, у т.ч. МТД та ін.

3.1.9. Інформаційно-консультаційна допомога суб’єктам малого і середнього бізнесу щодо отримання грантів, кредитів тощо від фінансових установ, у т. ч. міжнародних Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою) Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

У межах кошторису
31 3.1.10.Розповсюдження інформації серед суб’єктів малого і середнього підприємництва про можливості програм Європейського Союзу щодо фінансової підпримки суб’єктів підприємництва
ІV. Ресурсне та інформаційне забезпечення
32 4.1.

Використан-ня механізмів ресурсної підтримки малого і середнього підприємниц-тва

4.1.1. Розробка, видання, розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів (буклетів, посібників, каталогів, брошур, електронні носії тощо) з актуальних питань у сфері підприємництва Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців, інші установи, організації, підприємства (за згодою) Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

У межах кошторису
33 4.1.2. Ведення та висвітлення на офіційних веб-сайтах та в засобах масової інформації баз даних щодо вільного нерухомого майна державної, комунальної та приватної власності, що може бути запропоноване до продажу або передачі в оренду суб’єктам господарської діяльності Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), інші установи, організації, підприємства (за згодою) Фінансу-

вання не потребує

34 4.1.3. Використання механізмів надан-ня пільг суб’єктам малого і середнього підприємництва органами місцевого самоврядування з метою здійснення ними господарської діяльності Органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою)
35 4.2.

Інформаційна підтримка суб’єктів підприєм-ництва

4.2.1. Проведення рекламно-інформаційної і промоційної кампанії з питань підприємництва в засобах масової інформації, у т. ч. на телебаченні, радіо, інтернет-ресурсах, виготовлення відеоматеріалів, відеороликів, друкованих ЗМІ тощо Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців, інші установи, організації, підприємства (за згодою) Кошти обласного та місцевих бюджетів У межах кошторису
36 4.2.2. Підтримка веб-сайтів, інтернет-сторінок щодо інформування суб’єктів підприємництва про питання ведення підприємницької діяльності, оподаткування, зміни нормативно-правової бази у сфері підприємництва, його об’єкти інфраструктури, тощо
37 4.2.3.Організаційне забезпечення проведення у районах та містах області навчальних семінарів, тренінгів, науково-практичних конференцій, засідань за круглим столом тощо для суб’єктів малого і середнього бізнесу, в т.ч. для суб’єктів підприємництва аграрного сектору, підприємців-початківців, бажаючих займатися підприємницькою діяльністю (здійснення втрат на транспортування, харчування, проживання, орендування приміщень, придбання та виготовлення роздаткових матеріалів, інших витрат) Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

38 4.2.4. Презентація підприємництва області на міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, міжрегіональних виставках, ярмарках тощо, залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу у виставково-ярмарковій діяльності, конференціях, семінарах для просування їх продукції на місцеві та зовнішні ринки, обміну досвідом, налагодження взаємовигідного співробітництва тощо
39 4.2.

Інформаційна підтримка суб’єктів підприєм-ництва

4.2.5. Розробка та реалізація заходів з проведення Європейського тижня малого і середнього підприємництва

(тренінги, флешмоби, семінари, майстер-класи, навчальні платформи, круглі столи та інші заходи)

Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), Житомирська торгово-промислова палата (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців, інші установи, організації, підприємства (за згодою) Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

У межах кошторису
40 4.2.6.Популяризація підприємництва серед окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, звільнені у запас або відставку. молодь, старше покоління)
41 4.2.7. Організація та проведення семінарів, нарад, засідань за круглим столом з питань розвитку підприємництва Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), засоби масової інформації (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців, інші установи, організації, підприємства (за згодою)
42 4.2.8. Проведення виїздів в інші регіони з метою вивчення кращих практик реалізації заходів з розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва
43 4.2.9. Сприяння впровадженню на підприємствах та в організаціях регіону сучасних систем управління (систем управління якістю, систем управління безпекою харчових продуктів, систем екологічного керування) у відповідності з вимогами міжнародних стандартів та чинного законодавства Державне підприємство «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою)
44 4.2.

Інформаційна підтримка суб’єктів підприєм-ництва

4.2.10. Пропагування досвіду підприємств та організацій, які виробляють високоякісну продукцію, постачають продукцію на євро-пейський ринок або надають послуги на рівні вимог європейських стандартів Державне підприємство «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою) Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

У межах кошторису
45 4.3.

Популяриза-ція підприєм-ницької діяльності

4.3.1. Організація та проведення урочистих заходів з відзначення кращих суб’єктів суб’єктів господарювання з нагоди Дня підприємця, кращих суб’єктів підприємництва аграрного сектору з нагоди Дня працівників сільського господарства, інших урочистих заходів Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), засоби масової інформації (за згодою), інші підприємства, установи, організації (за згодою) тощо
46 4.3.2. Придбання обладнання, комп’ютерної та оргтехніки для проведення заходів з питань підприємництва, популяризації підприємницької діяльності Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців, інші установи, організації, підприємства (за згодою)
47 4.3.3. Забезпечення підприємцям доступу до інформації про новітні технології та науково-технічні розробки для виробництва конкурентоспроможної продукції Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), наукові установи (за згодою), засоби масової інформації (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців, інші установи, організації, підприємства (за згодою)
48 4.3.

Популяриза-ція підприєм-ницької діяльності

4.3.4. Популяризація інноваційного, науково-дослідного потенціалу малих і середніх підприємств Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), вищі навчальні заклади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою) тощо Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

У межах кошторису
49 4.3.5. Популяризація соціальної відпо-відальності суб’єктів підприємництва, в т.ч. шляхом поширення відповідних бізнес-практик та реалізованих проектів соціальної корпоративної відповідальності на національному, регіональному та місцевому рівні
50 4.4.

Підсилення конкуренто-спроможності та інноваційно-го потенціалу малого і середнього підприєм-ництва

4.4.1.Проведення серед сільського населення, малих і середніх виробників сільськогосподарської продукції інформаційно-просвітницької роботи з популяризації розвитку сільськогосподарської кооперації
51 4.4.2. Підвищення поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва про можливості програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»
52 4.4.3. Використання можливостей програми ЄС «Конкурентоспромож-ність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)
53 4.4.4. Сприяння створенню на базі закладів вищої освіти мережі консультантів (менторів) з приватного сектору, органів державної влади та інститутів громадянського суспільства з метою інформування про кращі вітчизняні та міжнародні практики передачі наукових здобутків та вищої освіти до сфери підприємництва
54 4.4.

Підсилення конкуренто-спроможності та інноваційно-го потенціалу малого і середнього підприєм-ництва

4.4.5. Сприяння взаємодії між науковими установами, науково-дослідними інститутами та суб’єктами малого і середнього підприємництва Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), вищі навчальні заклади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою) тощо Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

У межах кошторису
55 4.5.

Cприяння екологізації малого і середнього підприєм-ництва

4.5.1. Підвищення поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва про переваги екологі-зації підприємницької діяльності
56 4.5.2. Сприяння впровадженню суб’єктами малого і середнього підприємництва моделей сталого споживання та виробництва, «зелених практик», включаючи впровадження систем екологічного менеджменту, екологічної сертифікації та екологіч-ного маркування згідно з вимогами міжнароднихстандартів серії ISO
57 4.6.

Підготовка, підвищення кваліфікації кадрів для  сфери підприєм-ництва

4.6.1. Організаційне забезпечення проведення тренінгів, навчальних семінарів, науково-практичних конференцій, засідань за круглим столом, інших заходів (здійснення втрат на транспортування, харчування, проживання, орендування приміщень, придбання та виготовлення роздаткових матеріалів, інших витрат) з метою підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня суб’єктів підприємництва, підприємців-початківців та бажаючих займатися підприємницькою діяльністю
58 4.6.

Підготовка, підвищення кваліфікації кадрів для  сфери підприєм-ництва

4.6.2. Проведення конкурсів серед молоді на кращі бізнес-плани (проекти) підприємницької діяльності та їх просування для впровадження у підприємництво Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, управління  національно-патриотичного виховання, молоді та спорту облдержадміністрації інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою),  об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), вищі навчальні заклади (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою) Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

У межах кошторису
59 4.6.3. Сприяння у здійсненні освітньої підтримки суб’єктів підприємницької діяльності малого та середнього бізнесу Вищі навчальні заклади (за згодою), департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, громадські організації та об’єднання підприємців, інші установи, організації, підприємства (за згодою) Кошти

обласного бюджету та виконав-ців

60 4.6.4. Розробка навчальних програм основам підприємництва та їх впровадження у загальноосвітніх школах Вищі навчальні заклади(за згодою), структурні підроз-діли облдержадміністрації, райдержадміністрації, орга-ни місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою) тощо Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

61 4.7.

Сприяння розвитку  малого бізнесу  в сільській місцевості

4.7.1. Підтримка суб’єктів підприєм-ництва у сфері сільського туризму, народних промислів, суб’єктів підприємництва-майстрів декоративно-прикладного мистецтва тощо Структурні підрозділи облдержадміністрації, громадські організації та об’єднання підприємців, інші установи, підприємства, організації (за згодою)
62 4.7.2. Сприяння у залученні молоді до підприємницької діяльності в сільській місцевості, у т. ч. створення сімейних господарств Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), інші установи, організації та підприємства (за згодою)
V. Формування інфраструктури підтримки підприємництва
62 5.1.

Створення умов для розвитку інфра-структури підтримки підприєм-ництва

5.1.1. Підтримка створення, діяльності та розвитку об’єктів інфраструктури (центрів законотворчих ініціатив, бізнес-інкубаторів, коворкінг-центрів, ІТ-інкубаторів, агенцій розвитку, центрів підтримки підприємництва та ін.), їх ремонт та матеріально – технічне облаштування, розробка проектів тощо Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), вищі навчальні заклади (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою) тощо Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

міжнарод-них організа-цій, виконав-ців

У межах кошторису
63 5.1.2. Модернізація існуючої інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва
64 5.1.3. Підготовка проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, програм Європейського Союзу, державного фонду регіонального розвитку
65 5.1.4. Ведення та оприлюднення  інформації про інституції підтримки підприємництва Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), засоби масової інформації (за згодою), тощо Фінансу-вання не потребує
66 5.1.

Створення умов для розвитку інфра-структури підтримки підприєм-ництва

5.1.5. Фінансова підтримка проектів з розвитку малого і середнього підприєм-ництва, у т. ч. центру законо-творчих ініціатив, ІТ-інкубатора, наукоємних, ресурсо- та енергозберігаючих іннова-ційних технологій, інформаційно-кому-нікаційних технологій, новітніх ІТ-тех-нологій, інноваційного спрямування, з виробництва конкурентоспроможної продукції, у сфері органічного вироб-ництва, створення та функціонування об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва; розвитку соціально -побутової сфери, народних промислів, сільського туризму, інше) Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), сектор Державної регуляторної служби України у Житомирській області (за згодою), вищі навчальні заклади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців, інші установи, підприємства, організації (за згодою) Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконав-ців

У межах кошторису
67 5.2.

Формування та розвиток бізнес-освіти молодих ініціативних підприємців, безробітних, молоді, інших

5.2.1. Створення бізнес-шкіл, бізнес-інкубаторів, коворкінг-центрів для молоді, тощо Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуван-ня (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські організації та об’єднання підприємців (за згодою), вищі навчальні заклади (за згодою), інші установи, підприємства, організації (за згодою) тощо

Додаток 7

Порядок                              

часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає умови та механізм надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва в рамках заходів Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік, (далі – Програма), шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва                   (далі – Компенсація).

1.2. Компенсація, відповідно до цього Порядку, надається суб’єктам малого і середнього підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України (далі – суб’єкти підприємництва).

1.3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва в рамках Програми, є департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації,  (далі – Головний розпорядник).

1.4. Компенсація надається на конкурсних засадах протягом дії Програми в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік. Граничний строк компенсації становить не більше трьох років користування кредитом, що надається банківською установою.

Надання компенсації суб’єктам підприємництва – переможцям конкурсів попередніх років, граничний строк компенсації за користування кредитами по яких не закінчився, продовжується у поточному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік.

1.5 Розмір кредиту, за яким здійснюється часткове відшкодування відсоткових ставок для одного суб’єкта підприємництва не обмежується.

1.6. У разі якщо розмір кредиту не перевищує 1,5 млн грн, розмір компенсації дорівнює розміру облікової ставки НБУ, яка діє на дату укладення кредитного договору.

1.7. При розрахунку банком суми компенсації, застосовується порядок погашення кредиту, за яким сума отриманого кредиту (тіло кредиту) розбивається на частини і виплачується позичальником кожного місяця разом з відсотками, які нараховуються щомісячно на залишок тіла кредиту.

У разі якщо розмір кредиту, отриманого суб’єктом підприємництва, становить понад 1,5 млн грн, щомісячний розмір компенсації формується шляхом ділення 400 тис грн на кількість місяців користування кредитом, яка не може перевищувати 36 місяців (у тому числі не повних, розмір компенсації за які формується відповідно до кількості днів користування кредитом). У випадку, якщо розрахована банком місячна сума відсотків по кредиту є нижчою, ніж щомісячний розмір компенсації, то відшкодування відсотків відбувається на рівні місячної суми відсотків по кредиту за рахунок коштів обласного бюджету. Остаточне рішення відносно щомісячного розміру компенсації приймається комісією.

1.8. Компенсацію не може бути спрямовано на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або пені за користування кредитами банківських установ, інших штрафних санкцій.

 

 1. Право на одержання Компенсації

 

Право на одержання Компенсації мають суб’єкти підприємництва, які:

2.1. Зареєстровані на території Житомирської області.

2.2. Не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

2.3. Реалізують бізнес-проекти, спрямовані на створення нових робочих місць.

2.4. Працюють у межах видів діяльності, згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп секції С «Переробна промисловість» (крім розділу 12 «Виробництво тютюнових виробів» та підрозділів 11.01 «Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв», 11.02 «Виробництво виноградних вин», 11.03 «Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин», 11.04 «Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджувальних продуктів», 11.05 «Виробництво пива», 11.06 «Виробництво солоду» розділу 11 «Виробництво напоїв») та під перелік усіх груп секції А «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» (крім групи 01.7 «Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг») та отримали кредити на розвиток підприємницької діяльності.

 

 1. Суб’єкти підприємництва, які не мають права на одержання Компенсації

 

На одержання Компенсації не мають права суб’єкти підприємництва, які:

3.1. Є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

3.2. Є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3.3. Здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

3.4. Здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;

3.5. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

3.6. Перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

3.7. Подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням фінансової підтримки;

3.8. Мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

3.9. Отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

3.10. Отримують аналогічну за видами фінансову підтримку, строк надання якої не закінчився.

 

 1. Основні критерії під час визначення переможців конкурсу

 

Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:

4.1. Кількість додаткових робочих місць, які створено або планується створити.

4.2. Інноваційність проекту.

4.3. Вплив результатів реалізації проекту на збільшення обсягів виробництва.

4.4. Рівень заробітної плати.

4.5. Відповідність проекту пріоритетам, визначеним у пункті 2 цього Порядку.

 

 1. Основні засади проведення конкурсу

 

5.1. Метою проведення конкурсу є визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано Компенсацію.

5.2. Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснюється Головним розпорядником.

5.3. Проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо Компенсації здійснюється конкурсною комісією, склад якої затверджується спільним розпорядженням голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації.

У разі недотримання суб’єктом підприємництва вимог Порядку, конкурсна комісія має право прийняти рішення про припинення надання йому Компенсації.

До складу конкурсної комісії входять заступник голови обласної державної адміністрації, заступник голови обласної ради, представники структурного підрозділу облдержадміністрації, основним завданням якого є участь у забезпеченні реалізації в області державної політики з питань економічного і соціального розвитку, депутати обласної ради, представники інституцій громадянського суспільства.

Конкурсною комісією, у разі необхідності, утворюються тимчасові експертні групи для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсу бізнес-планів проектів.

5.4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється у засобах масової інформації або розміщується на веб-сайтах обласної державної адміністрації, обласної ради та має містити інформацію щодо терміну проведення конкурсу, умови проведення конкурсу, кінцевий термін подання заявок з відповідними документами, адреса, за якою приймаються заявки з відповідними документами, телефон для довідок.

5.5. Для участі у конкурсі будь-який суб’єкт підприємництва може звернутися до будь-якої фінансово-кредитної установи із числа тих, які уклали генеральні договори з структурним підрозділом облдержадміністрації, основним завданням якого є участь у забезпеченні реалізації в області державної політики з питань економічного і соціального розвитку, щодо отримання згоди на кредитування. Після аналізу платоспроможності позичальника та його бізнес-проекту на предмет економічної ефективності, відповідності вимогам Порядку, а також  відповідним  вимогам  фінансово-кредитної установи, визначена установа надає (не надає) письмову згоду щодо надання кредиту із зазначенням позичальника, розміру кредиту, терміну на який надається кредит або копію кредитної угоди, завірену банківською установою.

Письмова згода не є кредитною угодою чи її частиною, вона лише підтверджує готовність фінансово-кредитної установи надати кредит позичальнику на відповідну суму і на певний термін, дає право суб’єкту господарювання, який отримав таку згоду, брати участь у конкурсі бізнес-проектів.

5.6. Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у двох примірниках конкурсній комісії заявку на участь у конкурсі за формою, згідно з додатком 1 Порядку, документи (оригінали та їх копії, завірені заявником в одному примірнику), визначені переліком, згідно з додатком 2 Порядку. Кожен претендент може подати тільки одну заявку на отримання Компенсації протягом дії Програми.

5.7. Документи подаються конкурсній комісії суб’єктом підприємництва або уповноваженою ним особою.

5.8. У разі подання неповного комплекту документів або з порушенням вимог цього Порядку, такі документи не реєструються і повертаються претенденту.

5.9. Головний розпорядник повідомляє членам конкурсної комісії та учасникам конкурсу про дату його проведення.

5.10. Термін прийому заяв та документів зазначається в оголошенні про проведення конкурсу.

5.11. Прийняття рішення щодо визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано Компенсацію, здійснюється конкурсною комісією та оформлюється протоколом конкурсної комісії.

5.12. Переможці конкурсу визначаються конкурсною комісією з урахуванням критеріїв, визначених пунктом 4 Порядку.

Презентації бізнес-проектів на засіданні конкурсної комісії здійснюють безпосередньо керівники суб’єктів підприємництва або уповноважені ними особи.

Переможцями конкурсу визнаються суб’єкти підприємництва, якими надано найкращі пропозиції для здійснення бізнес – проектів.

5.13. Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданнях. Засідання комісії є правомочними у разі присутності не менш 2/3 її складу. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів, голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії. Член комісії, який не згоден з її рішенням, вписує у протокол зауваження та пропозиції, які є невід’ємною частиною протоколу.

5.14. Конкурсна комісія протягом 10-ти (десяти) робочих днів після прийняття рішення повідомляє про результати конкурсу всіх учасників.

5.15. Здійснення видатків проводитиметься відповідно до генерального договору про співробітництво та інших договорів про часткову компенсацію відсоткових ставок за відповідний період між Головним розпорядником коштів обласного бюджету і фінансово-кредитною установою. Фінансово-кредитні установи щомісяця подають Головному розпорядникові коштів обласного бюджету реєстр нових позичальників (у разі їх наявності), які отримали кредит та відповідають вимогам Порядку, а також не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця зведений реєстр позичальників, які взяли кредити в установах, із зазначенням суми відшкодування за конкретний місяць, а за грудень – не пізніше 26 грудня поточного року.

Відшкодування відбувається помісячно, шляхом перерахунку Головним розпорядником коштів обласного бюджету на один передбачений генеральним договором чи  іншими договорами транзитний чи поточний рахунок відповідної фінансово-кредитної установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки позичальників, про що Головному розпорядникові коштів надаються  відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

Компенсація позичальникам, визначеним до введення в дію даного Порядку проводиться згідно умов укладених договорів.

5.16. Контроль за виконанням показників реалізації бізнес-проектів, передбачених у п. 4 цього Порядку, здійснює Головний розпорядник коштів.

5.17. Складення та подання звітності про використання коштів обласного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

5.18. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України.

5.19. Питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до вимог діючого законодавства України.

Перший заступник

голови обласної ради                                                           С.М. Крамаренко

Додаток 1

до Порядку часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації

бізнес-проектів

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на отримання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію  бізнес-проектів у рамках Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік

Прошу допустити______________________________________________

(повна назва суб’єкта підприємництва або ПІБ фізичної особи-підприємця)

до участі у конкурсному відборі на отримання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес – проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва:

         _____________________________________________________________

(назва бізнес-плану)

Відомості про суб’єкта підприємництва:

Керівник (назва посади, ПІБ) _________________________________________

Юридична адреса __________________________________________________

Місце реалізації бізнес-проекту_____________________________________

Телефон/факс_____________________

E-mail ________________________

Вид діяльності (основний)    _________________________________________

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)         _______________________________

Банківські реквізити ________________________________________________

З вимогами Порядку часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів, затвердженого рішенням сесії обласної ради від ____ № ____ ,ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати, також даю згоду на обробку персональних даних та інформації щодо діяльності очолюваного мною підприємства, яка може вважатися конфіденційною.

Керівник

(підпис)      (ініціали та прізвище)

Реєстраційний №

від “___”     20__ р.

Додаток 2

до Порядку часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок

за кредитами, залученими

суб’єктами малого і середнього

підприємництва для реалізації

бізнес-проектів

Перелік

документів, які подаються суб’єктами підприємництва на отримання

часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва

для реалізації бізнес-проектів

Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі з отримання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, подають до конкурсної комісії наступні документи у двох примірниках:

 • заявку на участь у конкурсі згідно з додатком 1;
 • завірену суб’єктом підприємства копію статуту (для юридичних осіб);
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • копії фінансової звітності за попередній рік та за останній звітний період або за період фактичного функціонування підприємства (Форма №1 «Баланс» та Форма №2 «Звіт про фінансові результати», для юридичних осіб);
 • копію податкової декларації про майновий стан і доходи за попередній рік та за останній звітний період – для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що оподатковуються в загальному порядку;
 • копію податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи, підприємця за попередній рік та за останній звітний період – для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що застосовують спрощену систему оподаткування;
 • копію податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за попередній рік та за останній звітний період – для юридичних осіб, що застосовують спрощену систему оподаткування;
 • копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку – Форма № 1ДФ за попередній рік та за останній звітний період – для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності;
 • копію статистичної звітності – Форма №1-ПВ «Звіт з праці» за попередній рік та за останній звітний період – для юридичних осіб;

10) відомості про суб’єкта підприємництва:

чисельність працівників;

виробничі потужності;

спеціалізація; інформація про зовнішньоекономічну діяльність;

11) довідку про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами Державної фіскальної служби;

12) довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати;

13) бізнес-план, який повинен містити інформацію про:

назву, мету, вартість проекту, соціальні та екологічні наслідки його впровадження;

створення нових робочих місць, за умови збереження наявного персоналу;

рівень заробітної плати працівників, працевлаштованих на нові робочі місця, та/або динаміка зміни рівня середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

відповідність проекту пріоритетним напрямам діяльності суб’єктів підприємництва, зазначених у п.2 Порядку часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес – проектів;

фінансово-економічні показники ефективності проекту (фактичне збільшення обсягів виробництва, надання послуг, виконання робіт, валового доходу, відрахувань до бюджету та позабюджетних фондів, наявність прибутку, рівень рентабельності, термін окупності);

впровадження енергозберігаючих заходів, їх обґрунтування та оцінка економічної ефективності від їх впровадження;

впровадження технологій по модернізації технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості;

придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого призначення;

розроблення нових видів продукції (товарів)

14) письмова згода фінансово-кредитної установи щодо надання кредиту із зазначенням позичальника, розміру кредиту, термін на який надається кредит або копію кредитної угоди, завірену банківською установою.

Додаток 8

Порядок

надання і використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати

часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів

 1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови та механізми надання і використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів (далі – Відшкодування) в рамках заходів Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік, (далі – Програма).

1.2. Відшкодування, відповідно до цього Порядку, надається суб’єктам малого і середнього підприємництва, які класифікуються відповідно до              частини 3 статті 55 Господарського кодексу України, з урахуванням статті 1 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (далі – суб’єкти підприємництва).

1.3. Відшкодування надається з метою створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого підприємництва, стимулювання їх інвестиційної та інноваційної активності, сприяння зайнятості населення.

1.4. Головним розпорядником коштів обласного бюджету на  Відшкодування в рамках Програми є департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації (далі – Головний розпорядник).

1.5. Кошти з обласного бюджету спрямовуються протягом дії Програми в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на поточний рік, для виплати суб’єктам підприємництва часткового відшкодування вартості придбаних протягом поточного року основних засобів. Сума відшкодування визначається шляхом множення розміру облікової ставки Національного банку України, діючої на дату придбання основних засобів на їх вартість, за формулою:

*- облікова ставка НБУ на дату придбання основних засобів

Загальний розмір суми відшкодування становить не більше 100 тис. грн одному суб’єкту підприємництва, один раз у бюджетний рік.

1.6.  В цілях цього Порядку вважати, що основні засоби – матеріальні активи, які суб’єкт підприємництва отримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, виконання робіт. Кошти, цінні папери, деривативи не є матеріальними активами.

1.7. Основні засоби, вартість яких частково відшкодовується, повинні залишатися у власності суб’єкта підприємництва і перебувати на його балансі не менш трьох років.

1.8. Відшкодування надається на безповоротній основі за результатами конкурсу бізнес-проектів, основні критерії якого визначені у пункті 4 Порядку, та за умов дотримання цього Порядку.

 1. Право на одержання Відшкодування

Право на одержання Відшкодування мають суб’єкти підприємництва, які:

2.1. Зареєстровані на території Житомирської області.

2.2. Не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

2.3. Реалізують або мають наміри реалізовувати бізнес – проекти.

2.4. Працюють у межах видів діяльності, згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп секції С «Переробна промисловість» (крім розділу 12 «Виробництво тютюнових виробів» та підрозділів 11.01 «Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв», 11.02 «Виробництво виноградних вин», 11.03 «Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин», 11.04 «Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджувальних продуктів», 11.05 «Виробництво пива», 11.06 «Виробництво солоду» розділу 11 «Виробництво напоїв») та під перелік усіх груп секції А «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» (крім групи 01.7 «Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг») та отримали кредити на розвиток підприємницької діяльності.

 1. Суб’єкти підприємництва, які не мають права на одержання Відшкодування

На одержання Відшкодування не мають права суб’єкти підприємництва, які:

3.1. Є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

3.2. Є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3.3. Здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

3.4. Здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;

3.5. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

3.6. Перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

3.7. Подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням фінансової підтримки;

3.8. Мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

3.9. Отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

3.10. Отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився.

3.11. Отримують державну допомогу, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року.

 1. Основні критерії конкурсу бізнес-проектів для надання Відшкодування

Основними критеріями конкурсу бізнес-проектів для надання Відшкодування є:

4.1. Кількість додаткових робочих місць, які створено або планується створити.

4.2. Інноваційність проекту.

4.3. Вплив результатів реалізації проекту на збільшення обсягів виробництва.

4.4. Рівень заробітної плати.

 

 1. Основні засади проведення конкурсу бізнес-проектів

 

5.1. Метою проведення конкурсу бізнес-проектів є визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано Відшкодування.

5.2. Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснюється Головним розпорядником.

5.3. Проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо Відшкодування здійснюється конкурсною комісією, склад якої та форма оцінювання затверджується спільним розпорядженням голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації.

До складу комісії можуть входити заступник голови обласної державної адміністрації, заступник голови обласної ради, представники департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації, управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області і органів Державної фіскальної служби, головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, управління Держпраці у Житомирській області, головного управління статистики у Житомирській області, депутати обласної ради, інститути громадянського суспільства.

Конкурсною комісією, у разі необхідності, утворюються тимчасові експертні групи для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсу бізнес-планів проектів.

Конкурсна комісія має право прийняти рішення про виїздні обстеження основних засобів суб’єктів підприємництва, яким було надано Відшкодування.

5.4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється у засобах масової інформації або розміщується на веб-сайтах обласної державної адміністрації, обласної ради та має містити інформацію щодо терміну проведення конкурсу, умови проведення конкурсу, кінцевий термін подання заявок з відповідними документами, адреса, за якою приймаються заявки з відповідними документами, телефон для довідок.

5.5 Суб’єкти підприємництва, які бажають отримати Відшкодування,  подають конкурсній комісії заявку за формою, згідно з додатком 1 Порядку, документи, визначені переліком, згідно з додатком 2 Порядку. Кожен претендент може подати тільки одну заявку на отримання Відшкодування протягом дії Програми.

5.6. Документи подаються конкурсній комісії суб’єктом підприємництва або уповноваженою ним особою.

5.7. У разі подання неповного комплекту документів або з порушенням вимог цього Порядку, такі документи не реєструються і повертаються претенденту.

5.8. Головний розпорядник повідомляє членам конкурсної комісії та учасникам конкурсу про дату його проведення.

5.9. Термін прийому заяв та документів зазначається в оголошенні про проведення конкурсу.

5.10. Прийняття рішення щодо визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано Відшкодування, здійснюється конкурсною комісією та оформлюється протоколом конкурсної комісії.

5.11. Презентації бізнес-проектів на засіданні конкурсної комісії здійснюють безпосередньо керівники суб’єктів підприємництва або уповноважені ними особи.

5.12. Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданнях. Засідання комісії є правомочними у разі присутності не менш 2/3 її складу. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів, голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії. Член комісії, який не згоден з її рішенням, вписує у протокол зауваження та пропозиції, які є невід’ємною частиною протоколу.

5.13. Конкурсна комісія протягом 10-ти (десяти) робочих днів після прийняття рішення повідомляє про результати конкурсу всіх учасників.

5.14.  Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732.

5.15. Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації здійснює перерахування бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки суб’єктів підприємництва відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 року                           за № 1569/21881.

5.16. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України.

5.17. Складення та подання звітності про використання коштів обласного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

5.18. Питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до вимог діючого законодавства України.

Перший заступник

голови обласної ради                                                               С.М. Крамаренко

Додаток 1

до Порядку надання і використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів

ЗАЯВКА

на розгляд документів по наданню і використанню коштів обласного бюджету, що спрямовуються суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів

Прошу допустити______________________________________________

(повна назва суб’єкта підприємництва або ПІБ фізичної особи-підприємця)

до участі у відборі на отримання коштів обласного бюджету, що спрямовуються суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів:

            _____________________________________________________________

(назва бізнес-проекту)

Відомості про суб’єкта підприємництва:

Керівник (назва посади, ПІБ)  ___________________________________________

Юридична адреса _____________________________________________________

Місце реалізації бізнес-проекту _________________________________________

Телефон/факс _____________________

E-mail ___________________________

Вид діяльності ________________________________________________________

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)        _______________________________

Банківські реквізити __________________________________________________

З вимогами Порядку надання і використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів, затвердженого рішенням сесії обласної ради від ____ № ____ ,ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати, також даю згоду на обробку персональних даних та інформації щодо діяльності очолюваного мною підприємства, яка може вважатися конфіденційною.

Достовірність поданих мною документів підтверджую та зобов’язуюся зберігати придбані основні засоби протягом трьох років у разі отримання відшкодування за них.

Підтверджую, що не отримую аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився, за іншими Програмами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Керівник

________________                       ____________________________

(підпис)                                (ініціали та прізвище)

Реєстраційний №

від “_____”        20___ р.

Додаток 2

до Порядку надання і використання коштів обласного бюджету, що спрямовуються суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів

Перелік

документів по наданню і використанню коштів обласного бюджету, що спрямовуються суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів

Суб’єкти малого та середнього підприємництва для отримання коштів обласного бюджету, що спрямовуються для виплати часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів подають такі документи:

 • заявку за формою (додаток 1);
 • довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, у якій відкрито розрахунковий рахунок;
 • копія договору купівлі – продажу основних засобів (за наявності);
 • копія платіжного документу (касовий чек або товарний чек, або розрахункова квитанція, або прибутковий касовий ордер), що підтверджує сплату коштів. Документи, подані на засідання комісії, повинні містити реквізити продавця, бути завірені печаткою і його підписом. У разі, якщо продавець працює без печатки, повинна бути замітка б/п;
 • копію статуту (для юридичних осіб);
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • *копії фінансової звітності за попередній рік та за останній звітний період або за період функціонування підприємства (Форма №1 «Баланс» та Форма №2 «Звіт про фінансові результати», для юридичних осіб);
 • *копію податкової декларації про майновий стан і доходи за попередній рік та за останній звітний період – для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що оподатковуються в загальному порядку;
 • *копію податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи, підприємця за попередній рік та за останній звітний період – для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що застосовують спрощену систему оподаткування;
 • *копію податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за попередній рік та за останній звітний період – для юридичних осіб, що застосовують спрощену систему оподаткування;
 • *копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку – Форма №1ДФ за попередній рік та за останній звітний                 період – для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності;
 • *копію статистичної звітності – Форма №1-ПВ «Звіт з праці» за попередній рік та за останній звітний період – для юридичних осіб;
 • довідку про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами Державної фіскальної служби;
 • довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати;
 • бізнес-проект, який повинен містити інформацію про:

назву, мету, вартість проекту, соціальні та екологічні наслідки його впровадження;

чисельність працівників; створення нових робочих місць, за умови збереження наявного персоналу;

виробничі потужності; спеціалізація; інформація про зовнішньоекономічну діяльність;

рівень заробітної плати працівників, працевлаштованих на нові робочі місця, та/або динаміка зміни рівня середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

фінансово-економічні показники ефективності проекту (фактичне збільшення обсягів виробництва, надання послуг, виконання робіт, валового доходу, відрахувань до бюджету та позабюджетних фондів, наявність прибутку, рівень рентабельності, термін окупності та ін.);

придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів.

Копії документів надаються завірені заявником в установленому порядку.

*Примітка: не застосовується до новоутворених суб’єктів підприємництва, період діяльності яких не включає період подання звітності.

Додаток 9

Порядок

відзначення заохочувальними відзнаками

Житомирської обласної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 1. З метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та вагомий внесок у забезпечення соціально-економічного, науково-технічного, соціально-культурного розвитку Житомирської області, за сприяння у становленні законності та правопорядку в регіоні, розвитку місцевого самоврядування, встановлюються такі заохочувальні відзнаки Житомирської обласної державної адміністрації:

Подяка голови Житомирської обласної державної адміністрації (далі – Подяка);

Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (далі – Почесна грамота);

Цінний подарунок – годинник з символікою Житомирської обласної державної адміністрації (далі – Годинник)

 1. Нагородження заохочувальними відзнаками Житомирської обласної державної адміністрації, як правило, приурочується до державних, професійних свят, ювілейних дат тощо.

Заохочувальними відзнаками Житомирської  обласної державної адміністраціївідзначаються окремі громадяни, працівники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, об’єднань громадян, творчих та інших спілок області, а також громадяни інших регіонів України.

 1. Облік і реєстрація осіб, які були нагороджені заохочувальними відзнаками Житомирської обласної державної адміністрації, здійснюється службою управління персоналом апарату облдержадміністрації.

 

ІІ. Порядок представлення до нагородження заохочувальними відзнаками Житомирської  обласної державної адміністрації

 1. Висунення кандидатур до нагородженнязаохочувальними відзнаками Житомирської обласної державної адміністраціїздійснюється гласно, як правило, за місцем роботи трудовим колективом або безпосереднім керівником особи, яку представляють до нагородження, непізніше ніж за 20 календарних днів до дати державного, професійного свята, ювілею особи або іншої події, з якою пов’язане проведення заходів заохочення.
 2. Подання про нагородження заохочувальними відзнаками Житомирської обласної державної адміністраціївноситься на ім’я голови обласної державної адміністрації за підписом керівника органу, структурного підрозділу обласної державної адміністрації, підприємства, установи, організації, з урахуванням конкретних і вагомих заслуг у виробничій, науковій, громадській, духовній або творчій діяльності, економічній, науково-технічній, соціально-культурній, військовій та інших галузях, з наведенням відповідного обґрунтування та події, з якою пов’язане заохочення (дата святкування).
 3. Подання, що вносяться на розгляд голові облдержадміністрації керівниками підприємств, установ, організацій, товариств, об’єднань громадян, творчих та інших спілок, мають бути попередньо письмово погоджені з райдержадміністраціями, виконкомами міських рад, на території яких вони знаходяться, та з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації.

4. Подання  райдержадміністрацій, міських рад про нагородження заохочувальними відзнаками облдержадміністрації працівників певних галузей економіки, підприємств, установ та організацій погоджується з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації.

 1. До подання про нагородження заохочувальними відзнаками Житомирської обласної державної адміністраціїдодаються:

лист-підтримка, у випадках,  передбачених пунктами 3 і 4розділу ІІ цього Положення;

біографічна довідка встановленого зразка, в якій зазначаються відомості про попередні відзнаки і заохочення кандидата, засвідчена підписом керівника кадрової служби відповідного органу та скріплена печаткою;

копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце і дату видачі та місце реєстрації;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті).

 1. Особи, що представляються до нагородження заохочувальними відзнаками Житомирської обласної державної адміністрації, повинні мати стаж роботи в зазначених органах не менше одногороку.

 

ІІІ. Порядок проходження документів

 в апараті обласної державної адміністрації

 

 1. Подання, які надійшли в обласну державну адміністрацію, реєструються у відділі документообігу управління документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації і передаються службі управління персоналом апарату обласної державної адміністрації для встановлення відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства України.

У разі невідповідності внесених на розгляд голові обласної державної адміністрації документів встановленим цим Положенням вимогам, вони із супровідним листом за підписом керівника апарату обласної державної адміністрації повертаються на доопрацювання  органові, установі, які їх надіслали.

 1. Служба управління персоналом апарату обласної державної адміністрації через відділ документообігу управління документообігу та роботи із зверненнями громадян апарату обласної  державної адміністрації передає нагородні матеріали для погодження першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 2. Після письмового погодження першим заступником, заступником голови, керівником апарату обласної державної адміністрації нагородні документи подаються на розгляд голові обласної державної адміністрації.
 3. Подання про нагородження заохочувальними відзнаками Житомирської обласної державної адміністраціїз доданими до них документами та резолюцією голови обласної державної адміністрації передаються службі управління персоналом апарату обласної державної адміністрації з метою підготовки матеріалів для розгляду на засіданні комісії облдержадміністрації з питань нагородження.
 4. Після прийняття комісією облдержадміністрації з питань нагородження відповідного протокольного рішення служба управління персоналом апарату обласної державної адміністрації готує проект розпорядження голови обласної державної адміністрації та здійснює належне оформлення відзнак Житомирської обласної державної адміністрації.
 5. Рішення про нагородженнязаохочувальними відзнаками Житомирської обласної державної адміністраціїприймається головою обласної державної адміністрації шляхом видання відповідного розпорядження.
 6. Почесна грамота, Подяка засвідчуються печаткою обласної державної адміністрації.

 

ІV. Порядок вручення Подяки та Почесної грамоти

 

 1. Вручення заохочувальних відзнак Житомирської обласної державної адміністраціїпроводиться в урочистій обстановці головою обласної державної адміністрації або, за його дорученням, першим  заступником,заступником голови, керівником апарату обласної державної адміністрації, головами районних державних адміністрацій та іншими посадовими особами.
 2. Вручення заохочувальних відзнак Житомирської обласної державної адміністрації приурочується до загальнодержавних свят, галузевих професійних свят, ювілейних дат працівників, підприємств, установ, організацій тощо.
 3. Відомості про нагородження з нагоди державного, професійного свята висвітлюються в засобахмасовоїінформації.
 4. Особи, відзначені Подякою, можуть бути повторно представлені до нагородження не раніше ніж через два роки, Почесною грамотою– не раніше ніж через три роки, Цінним подарунком – годинником із символікою Житомирської обласної державної адміністрації – не раніше ніж через три роки.
 5. Нагородженим Почесною грамотою виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі 1242,24 грн.
 6. Відомості про нагородження заохочувальними відзнаками Житомирської обласної державної адміністрації заносяться в особову справу та трудову книжку заохоченого у встановленому чинним законодавством порядку.
 7. У разі втрати заохочувальної відзнаки Житомирської обласної державної адміністрації, дублікат не видається.

Перший заступник

голови обласної ради                                                               С.М. Крамаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *