Інформація про розміщення зовнішньої реклами

Рішенням Овруцької міської ради від 30.10.2018 року № 365 затверджено Правила розміщення зовнішньої реклами в м. Овруч та на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади.

Відповідно до вищезазначеного рішення Виконавцем з надання послуг щодо розміщення зовнішньої реклами в м. Овруч та на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади покладено на Комунальне підприємство «Комунальний ринок» Овруцької міської ради Житомирської області.

Для оформлення відповідних документів звертатись до Комунального підприємства «Комунальний ринок» Овруцької міської ради Житомирської області, яке знаходиться за адресою м. Овруч вул. Гетьмана Виговського, 7 (напроти районної бібліотеки для дорослих).

Контактні телефони: 096-367-58-45, 098-876-55-62.

В разі розміщення зовнішньої реклами в м. Овруч та на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади без оформлення відповідних документів особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 Додаток

до рішення міськвиконкому

від _____.2018р. № _______

П Р А В И Л А

розміщення зовнішньої реклами в м. Овруч

та на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади

Розділ 1

Загальні положення

1.1. Правила розміщення  зовнішньої реклами в м. Овруч та на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади  (далі –  Правила) розроблені на підставі Законів України: «Про рекламу», Закону України «Про інформацію», «Про захист прав споживачів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а також у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та іншими  актами чинного законодавства, що регулюють питання розміщення зовнішньої реклами та  інформації.

Правила регулюють правові  відносини у галузі розміщення зовнішньої реклами між розповсюджувачами зовнішньої реклами, виконавчим комітетом Овруцької міської ради та  комунальним підприємством «Комунальний ринок» з приводу отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладення договорів про надання  в користування місць для розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, встановлення  спеціальних конструкцій на  місцях, наданих в  користування, та контролю за дотриманням  цих  Правил, а також інші відносини з приводу розміщення зовнішньої реклами.

1.2. Правила встановлюють порядок здійснення діяльності з розміщення в м. Овруч та на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади  зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних та інших чинників.

1.3. Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від  форми власності, а також на фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами в м. Овруч та на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади. Правила є обов’язковими для виконання всіма учасниками рекламної діяльності.

Розділ 2

Визначення термінів.

2.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

– архітектурно-планувальне завдання на розташування спеціальної конструкції зовнішньої реклами (АПЗ) – документ, який містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог та особливих умов на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів;

– виробник реклами – особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами;

– дозвіл на розміщення зовнішньої реклами – реєстраційний документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету  Овруцької міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

– зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах  вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

– ідентифікація зовнішньої реклами – відокремлення зовнішньої реклами від іншої інформації про товар чи виробника;

– місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої  поверхні будівлі (будинку, споруди), елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у  межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим  ним органом (особою);

– реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена у будь-якій формі та будь-який  спосіб  і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх  інтерес щодо  таких  особи чи товару;

– розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження  зовнішньої реклами;

– рекламодавець –  особа,  яка  є  замовником реклами  для  її виробництва та/або розповсюдження;

– рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її  споживача;

– робочий орган – виконавчий комітет Овруцької міської ради, на який покладено цими Правилами виконувати функції  щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами в м. Овруч та на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади (оформлення, реєстрації та видачі дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами);

– КП «Комунальний ринок» – комунальне підприємство, що уповноважене виконавчим органом  Овруцької міської ради Житомирської області виконувати функції з укладення договорів, нарахування і отримання плати за право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, проводити розрахунок розміру плати за розміщення об’єктів зовнішньої реклами, слідкувати за своєчасністю сплати коштів розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового використання місць для розташування об’єктів зовнішньої реклами тощо;організовувати або здійснювати власними силами та засобами демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів, надавати платні послуги та виконувати інші повноваження, передбачені цими Правилами та Статутом підприємства;

– спеціальні конструкції – тимчасові і стаціонарні рекламні засоби (світлові і несвітлові, наземні і не наземні (повітряні), плоскі і об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

– складний рекламний засіб – засіб, який використовується для розміщення реклами і відповідає декільком з таких ознак:

1) розмір загальної площі рекламної поверхні спеціальної конструкції будь-якого виду більше18 кв. м;

2) форма якого виготовлена за індивідуальним проектом (нетипова, нестандартна конструкція, не погоджена управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради);

3)  дахові установки та спеціальні конструкції зовнішньої реклами;

– товар – будь-який предмет господарського обліку, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об’єкти права інтелектуальної власності.

Розділ 3

Робочий орган.

3.1. У процесі  регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об’єднань громадян та об’єднань  підприємств, які проводять діяльність  у сфері реклами.

3.2. Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

3.3. Робочий орган:

3.3.1. розробляє в межах компетенції нормативно-правові акти, спрямовані на регулювання діяльності у сфері реклами, вносить пропозиції щодо зміни та/або доповнення до даних Правил;

3.3.2. здійснює контроль за дотриманням вимог даних Правил, вимагає усунення виявлених порушень;

3.3.3.розглядає заяви розповсюджувачів реклами щодо надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу, скасування та продовження строку його дії;

3.3.4.надає, у разі потреби, розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

3.3.5.приймає  рішення про встановлення пріоритету заявника на місце  розташування  рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено  зазначений пріоритет, або про  відмову в установленні такого пріоритету;

3.3.6.здійснює підготовку проектів рішень виконавчого комітету Овруцької міської ради щодо надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами або про відмову в їх наданні, щодо скасування дії дозволів або продовження строку їх дії;

3.3.7.здійснює підготовку та видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Овруцької міської  ради;

3.3.8.здійснює ведення інформаційної бази даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення;

3.3.9. здійснює ідентифікацію реклами –  відокремлення зовнішньої реклами від іншої інформації про товар чи виробника, незалежно від форм чи способів розповсюдження;

3.3.10. подає управлінню у справах захисту прав споживачів та адміністративній комісії при виконавчому комітеті Овруцької  міської ради матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами;

3.3.11.вирішує питання щодо розміщення соціальної реклами в межах наданих повноважень;

3.3.12. здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

3.4. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом або уповноваженим органом в установленому порядку залучаються на громадських засадах представники об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

Розділ 4

Комунальне підприємство «Комунальний ринок»

4.1. Комунальне підприємство «Комунальний ринок»:

4.1.1. Укладає з розповсюджувачем реклами договір на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламного(-их) засобу(-ів), що перебуває(-ють) у комунальній власності територіальної громади (далі – договір на право тимчасового користування місцем).

Примірна форма договору на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламного(-их) засобу(-ів), що перебуває(-ють) у комунальній власності територіальної громади міста Овруч, затверджується робочим органом.

4.1.2. Організовує або проводить власними силами демонтаж, транспортування та зберігання рекламних засобів відповідно до цього Порядку.

4.1.3. За дорученням виконавчого органу Овруцької міської ради забезпечує виготовлення друкованої продукції, розміщення соціальної реклами та інформації соціального характеру.

4.1.4. Самостійно або при необхідності спільно з відділом муніципальної інспекції Овруцької міської ради здійснює обстеження місць розміщення рекламних засобів щодо дотримання вимого цих Правил.

4.1.5. Готує і подає виконавчому комітету Овруцької міської ради пропозиції щодо розмірів плати за надання ними послуг на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

4.1.6. Надає послуги в порядку, визначеному Статутом підприємства, та виконує інші функції, передбачені даними Правилами та іншими нормативно-правовими актами.

Розділ 5

Загальні вимоги до розміщення зовнішньої реклами.

5.1. Розміщення зовнішньої реклами в м. Овруч та на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади  проводиться  на підставі дозволів, що видаються робочим органом згідно з рішенням та у порядку, встановленому виконавчим комітетом Овруцької міської ради відповідно до цих Правил.

5.2. Дозволом на розміщення зовнішньої реклами є реєстраційний документ встановленої форми, виданий на підставі рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради, що визначає право розповсюджувача зовнішньої реклами на встановлення окремої спеціальної конструкції на певний термін та у певному місці і містить відомості про розповсюджувача зовнішньої реклами, технічні характеристики спеціальної конструкції, місце її розташування з прив’язкою до топогеодезичного знімку місцевості (М 1:500), фотографічний знімок місця до і після розташування спеціальної конструкції, погоджувальну частину та інші необхідні відомості.

5.3. Справляння плати за видачу зазначених дозволів забороняється.

5.4. Дозвіл надається строком на 2 роки 11 місяців, якщо інший строк не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами.

5.5. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

5.6. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

5.7. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів)на  відведення  ділянок  під  розміщення  рекламних  конструкцій (окрім випадків коли на одне місце претендує 2 та більш заявника).

5.8. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

–  розміщуватись з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у Правилах та  інших актах чинного законодавства;

– розміщуватись із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального  користування та не відтворювати  зображення дорожніх  знаків;

– освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

– на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки    до 2 метрів від поверхні землі;

– нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над  проїжджою частиною вулиць і  доріг, у тому числі на  мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватись на висоті не менш як 5 метрів від поверхні  дорожнього покриття;

– у місцях, де проїжджа частина вулиць межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня  реклама може розміщуватись в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

5.9. Зовнішня реклама повинна відповідати вимогам Закону України „Про рекламу”.

5.10. Зовнішня реклама розміщується:

– на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях;

– на  зовнішніх поверхнях будинків і споруд;

– на елементах вуличного обладнання та над проїжджою частиною вулиць і доріг.

5.11. Забороняється розташовувати спеціальні конструкції:

– на пішохідних  доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільномуруху пішоходів;

– у населених пунктах на висоті   не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх  рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

5.12. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх  власників або уповноважених ними  органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території міста Овруч та Овруцької міської об’єднаної територіальної громади.

5.13. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно – заповідного фонду.

5.14. Розповсюдження реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, забороняється на засобах зовнішньої реклами.

Перелік обмежень та заборони щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 5.8. – 5.14. цих Правил, є вичерпним.

Розділ 6

Вимоги до розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами.

6.1. Спеціальні  конструкції  зовнішньої  реклами  повинні розташовуватись з дотриманням вимог актів законодавства у галузі зовнішньої реклами, інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.

6.2. Спеціальні  конструкції  зовнішньої  реклами повинні використовуватись тільки за призначенням.

6.3. Розташування спеціальних конструкцій на фасадах будинків (будівель) та споруд має здійснюватися з дотриманням  структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектури.

6.4. Розроблення  необхідної  технічної  документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями, які мають відповідні ліцензії.

6.5. При монтажі та експлуатації спеціальних конструкцій зовнішньої реклами необхідно  дотримуватись вимог техніки безпеки.

6.6. До  виготовлення  і  розташування  спеціальних конструкцій  застосовуються вимоги, що встановлені відповідними містобудівними нормами, стандартами та цими Правилами.

6.7. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

6.8. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюються відповідно до вимог, передбачених законодавством.

6.9. Розташування рекламних засобів у межах охорони зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

6.10. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

6.11. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

6.12. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої  реклами, номера його телефону та дозволу, дати видачі дозволу та строку його дії.

6.13. Проводити заходи щодо освітлення  спеціальних конструкцій для безпечної експлуатації та естетичного вигляду в вечірній та нічний час.

6.14. Фундамент наземної спеціальної конструкції , що  виступає над поверхнею землі  повинен бути  декоративно оздоблений ( оформлений ).

6.15. Матеріали, з яких виготовляються спеціальні конструкції повинні відповідати сучасним вимогам якості.

Монтаж спеціальних конструкцій повинен проводитися без відхилень від затвердженої проектної документації.

6.16. Спеціальні конструкції зовнішньої реклами повинні утримуватись в порядку, що включає:

–    належний естетичний вигляд;

–    наявність реклами або фонового покриття;

– відповідність технічним вимогам, передбаченим проектною документацією на спеціальну конструкцію зовнішньої реклами.

6.17. Розташування спеціальних конструкцій не повинно створювати перешкод для проходу пішоходів і механізованого прибирання вулиць та  тротуарів, а також для  догляду за газонами.

6.18. Розміщення нових спеціальних конструкцій із погіршенням сприйняття існуючих рекламоносіїв заборонено. З метою недопущення перевантаження окремих ділянок та територій рекламними конструкціями, при розгляді питання видачі нових дозволів враховуються всі розташовані поблизу об’єкти зовнішньої реклами.

6.19. Обов’язковою вимогою встановлення рекламоносіїв є збереження умов цілісного візуального сприйняття архітектурних ансамблів та домінант культових споруд, міських перспектив, цінних видових картин, ландшафтів та інших містоутворюючих факторів.

6.20. При розміщенні спеціальних конструкцій зовнішньої реклами по обидва боки вздовж дорожнього полотна, лінії вулиці повинно забезпечуватись дотримання наступних вимог щодо відстаней між рекламними засобами:

– для конструкцій типу «Біл-борд» – не менше 50м.;

– для конструкцій типу «Сіті-лайт» – не менше 30м.

6.21. Тимчасові виносні спеціальні конструкції (штендери) розміщуються тільки під час роботи підприємств (установ, організацій), що рекламують свої товари (послуги) та встановлюються тільки за межею пішохідної частини тротуару.

6.22. Кожен елемент (фундамент, несучий каркас, інформаційне поле, кронштейн, елемент кріплення) повинен бути складовою цілісного естетичного виду рекламного засобу і мати високий рівень дизайнерських рішень для декоративного оздоблення.

Розділ 7

Ідентифікація реклами

7.1. Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи способів розповсюдження, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу.

7.2. Розміщення  інформації про виробника товару та/або товар у
місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому
числі  на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а
також  безпосередньо  на  самому  товарі  та/або його упаковці, не
вважається рекламою. У цьому випадку йдеться про інформацію про товар та\або його виробника, яка об’єктивно необхідна споживачу для здійснення свідомого вибору товару, його належного використання, захисту своїх споживчих прав тощо (інформація про дійсні споживчі якості товару, про порядок його використання, утилізації тощо, про належні дії споживача у тих чи інших випадках у зв’язку з придбанням та використанням товару, контактна інформація про виробника тощо). Така інформація не може містити закликів до придбання або не придбання того чи іншого товару, закликів скористатися послугами того чи іншого виробника тощо.

7.3. Вивіска  чи  табличка  з  інформацією  про  зареєстроване
найменування  особи,  знаки  для товарів і послуг, що належать цій
особі,  вид  її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого
найменування  особи),  час  роботи,  що  розміщена  на  внутрішній
поверхні  власного чи наданого у користування особі приміщення, на
зовнішній  поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або
на  поверсі,  де знаходиться власне чи надане у користування особі
приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою.

7.4. У випадку якщо основний профіль діяльності підприємства відрізняється від назви вивіски, а також назва вивіски не збігається з юридичним найменуванням підприємства, вивіску слід вважати рекламою.

7.5. Рекламою є спеціальна інформація про осіб (фізична особа-підприємець або юридична особа) чи продукцію (товари, роботи, послуги, цінні папери), що розповсюджується в будь-який спосіб з метою отримання прямого та опосередкованого прибутку.

7.6. Під зовнішньою рекламою розуміється будь-яка реклама, що розміщується на окремих спеціальних конструкціях, щитах, екранах, розташованих просто неба, на фасадах будинків та споруд.

Розділ 8

Порядок одержання дозволу на розміщення зовнішньої  реклами.

8.1. Для одержання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої реклами заявник подає до робочого органу заяву за формою згідно з додатком 1 цих Правил, до якої додаються:

– фотокартка або комп’ютерний  макет  місця (розміром не менш як 6 х 9 см), на якому планується розташування рекламного засобу, з прив’язкою до місцевості;

– ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

– копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

8.2. Заява та документи, що додаються до неї, подаються суб’єктом господарювання (безпосередньо керівником юридичної особи, фізичною особою – підприємцем) або уповноваженою ним особою у паперовому вигляді до робочого органу. Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї. Всі заяви та додані до неї документи на одержання дозволів на розміщення зовнішньої реклами підлягають реєстрації в системі електронного документообігу робочого органу.

8.3. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 8.1 цього розділу Правил, робочий орган протягом десяти робочих днів:

– реєструє заяву в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що ведеться за формою згідно з додатком 3 цих Правил. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою;

– перевіряє місце розташування рекламного засобу на наявність заборон та обмежень визначених Законом України «Про рекламу», Типовими правилами та чинним законодавством, яке регламентує розміщення зовнішньої реклами;

– перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу;

– визначає вичерпний перелік уповноважених органів (осіб), з якими буде необхідно погодити примірники дозволу;

– визначає необхідність укладення договору на право тимчасового користування місцем, у разі розміщення рекламного засобу на об’єктах комунальної власності Овруцької територіальної громади.

8.4.За результатами розгляду документів керівником робочого органу, або уповноваженою ним особою, за заявником встановлюється пріоритет на заявлене місце або надається вмотивована відмова.

8.5. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом 3-х днів надсилає замовнику вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає заявнику  всі подані останнім документи, про що робить відповідний запис в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

8.6. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом 5-ти робочих днів повинен укласти  договір на тимчасове користування цим місцем.

8.7. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на 3 місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на  3  місяці у разі:

– продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

– письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

8.8. Дата  і  номер  рішення  керівника  робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

8.9. Відмова у встановленні пріоритету, продовжені строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

8.10. Інформація про подані заяви та встановлені робочим пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

8.11. Протягом строку, передбаченого абзацами першим-третім пункту 8.7 цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності міста, в розмірі 25 відсотків плати встановленої виконавчим органом Овруцької міської ради.

8.12. У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 8.7. цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності міста, справляється в розмірі 100 відсотків плати встановленої виконавчим органом Овруцької міської ради.

8.13. Протягом 5-ти днів з дати прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає підписаний другий примірник договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

8.14. У разі несплати заявником коштів за виставленим рахунком (згідно з укладеним договором на право тимчасового користування місцем, яке перебуває у комунальній власності) протягом п’яти робочих днів з дати отримання повідомлення про встановлення пріоритету, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації даних місць розташування рекламного засобу. Не пізніше трьох робочих днів з дня внесення відповідного запису документи повертаються заявнику.

8.15. Після сплати відповідних платежів робочий орган  готує та видає погоджувальну частину щодо розміщення зовнішньої реклами за формою згідно з додатком 4 цих Правил та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно її погодити.

8.16. Протягом строку, зазначеного у пункті 8.7. цих Правил, заявник погоджує місце розташування рекламного засобу із заінтересованими органами (особами) та повертає погоджувальну частину робочому органу.

8.17. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 8.10 цих Правил, та у разі не надання ним в установлений строк документів, зазначених у пунктах 8.13. та 8.16. цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робиться відповідний запис в журналі реєстрації.

Розділ 9

Погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

9.1. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) або  спеціально уповноваженим органом.

На вимогу робочого органу також з:

–  Державтоінспекцією – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

–  відповідним центральним або місцевим органом влади у сфері охорони  культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

–    утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій .

Вищезазначені організації в рамках власних повноважень погоджують місце розташування зовнішньої реклами протягом 5 робочих днів з дати звернення заявника.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

9.2. У разі відмови у погоджені дозволу, відповідні органи (особи), зазначені в пункті 8.1., надають робочому органу вмотивовану відповідь за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

9.3.  Робочий орган готує вмотивовану відповідь заявнику про відмову в погоджені дозволу на розміщення зовнішньої реклами та не пізніше  трьох робочих днів повідомляє заявника про місце і час видачі відповідного документу.

9.4. Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.

9.5. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

9.6. Представник робочого органу не більш як 15 робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету Овруцької міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

9.7. Виконавчий комітет Овруцької міської ради приймає рішення про надання дозволу  або про відмову в його наданні.

9.8. Рішення про відмову у наданні дозволу протягом 5 робочих днів з дати його прийняття передається заявнику.

9.9. У разі прийняття рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами робочий орган протягом 5-ти робочих днів з дати прийняття рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради підписує обидва примірники дозволу, скріплює їх печаткою та передає їх заявнику.

9.10. Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається в робочому органі для обліку і контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

9.11. Відповідно до прийнятого рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами заявник отримує договір на розміщення зовнішньої реклами, який необхідно укласти у семиденний термін з дня отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та здійснити всі необхідні платежі за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами.

9.12Робочий орган протягом  10  днів  з  дати  реєстрації  дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

9.13. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли

– оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

– у поданих документах виявлені  завідомо  неправдиві відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

9.14. Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржено заявником у порядку, встановленому законодавством.

9.15. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з  розташуванням рекламного засобу.

9.16. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у 5 денний  строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу.

Розділ 10

Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

10.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні  технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл необхідних змін.

При цьому, під зміною технологічної схеми рекламного засобу розуміється зміна конструктивних елементів спеціальної конструкції без зміни місця розташування спеціальної конструкції.

10.2. До заяви додається:

– технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

– фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

10.3. Робочий орган протягом не більш як 15 робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

10.4. Зміни  у  дозвіл  вносяться  за  рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами відповідно до затверджених розмірів оплати послуг.

10.5. Зміна технологічної схеми  спеціальної конструкції зовнішньої реклами не впливає на термін дії дозволу.

10.6. Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної схеми спеціальної конструкції по одній із підстав, викладених у даних Правилах.

10.7. Відмова у зміні  технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

10.8. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни  місця розташування рекламного засобу, робочий орган у 7 денний строк письмово  повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У 10 денний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає  розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

10.9. Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

10.10. Плата за надання  робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця  розташування рекламного засобу, не справляється.

10.11. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця.

10.12. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач рекламного засобу має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

Розділ 11

Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

11.1. Строк  дії  дозволу  продовжується  на  підставі  заяви, що подається до робочого органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.

11.2. У продовженні строку дії дозволу може бути відмовлено, якщо у заявника існує заборгованість по сплаті за тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами за існуючим договором.

11.3. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням  відповідних змін у дозвіл.

11.4. У такому ж порядку продовжується строк дії дозволу, виданий до набрання чинності цими Правилами.

11.5. Відмова в продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Розділ 12

Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

12.1. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

12.2. Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом  звертається до робочого органу  із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

12.3. До заяви додається:документ, що засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;оригінал зареєстрованого дозволу;письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця;банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або  ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

12.4. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом 5 робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

12.5. Переоформлення  дозволу  проводиться  за  рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами відповідно до затверджених розмірів оплати послуг.

12.6.  Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

12.7. Відмова в переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку встановленому законодавством.

12.8. У випадку передачі розповсюджувачем зовнішньої реклами спеціальних конструкцій іншим особам, останні не можуть розташувати спеціальні конструкції без  наявності належним чином оформленого дозволу.

Розділ 13

Скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

13.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради у наступних випадках:

– за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

– у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом 6 місяців;

– не переоформлення дозволу в установленому порядку.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

13.2. Рішення  про  скасування  дозволу  фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

13.3. Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

Розділ 14

Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів.

14.1. Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем, для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, встановлюється виконавчим комітетом Овруцької  міської ради, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, – на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

14.2. Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції всіх елементів рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу з усіма елементами.

14.3. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

14.4. Плата за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами здійснюється на підставі відповідних договорів між розповсюджувачем зовнішньої реклами та комунальним підприємством «Комунальний ринок», які повинні  бути укладені впродовж семи робочих днів з моменту прийняття рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

14.5. Щомісячний розмір плати визначається шляхом множення місячної плати на:

– розмір площі місця розташування рекламного засобу;

– коефіцієнт диференціації базового тарифу;

– корегуючий коефіцієнт.

14.6. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватись залежно від змісту реклами.

Розділ 15

Розрахункові   тарифи

плати  за тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, які знаходяться  на території               м. Овруч та на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади

15.1. Розрахункові тарифи розроблені на базі  неоподатковуваного мінімуму  доходів  громадян , який  складає 17 гривень.

15.2. Розрахункові тарифи складаються з базових тарифів плати  за тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій, які знаходяться на території м. Овруч та Овруцької міської об’єднаної територіальної громади  та на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади в залежності від площі рекламного носія, виду та місця розташування (табл.1) та коригуючих коефіцієнтів  (табл.2).

15.3. Розрахункові тарифи не враховують  податок на додану вартість. Сума такого податку нараховується  при оформленні рахунку  для оплати.

15.4.Виконавчий комітет Овруцької  міської ради  може щорічно  переглядати тарифи   в  зв’язку з розвитком рекламного ринку в м. Овруч та на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади.

15.5.  Розповсюджувач  зовнішньої реклами не звільняється від оплати за право тимчасового користування місцем  розташування об’єкту зовнішньої реклами при відсутності об’єкту зовнішньої реклами.

15.6. При розрахунку площі рекламного носія плата за неповний квадратний метр береться як за повний.

15.7. Нарахування плати за тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами здійснюється комунальним підприємством «Комунальний ринок» з моменту прийняття відповідного рішення. Плата щомісячно нараховується КП «Комунальний ринок» та перераховується розповсюджувачем реклами згідно з умовами договору на право тимчасового користування місцем виключно на відповідний поточний рахунок КП «Комунальний ринок».

15.8. Визначення розміру місячної плати за право тимчасового використання місць для розташування об’єкту зовнішньої реклами  здійснюється у порядку, передбаченому даним документом.

15.9. Плата за право тимчасового використання місць для розташування об’єкту зовнішньої реклами  перераховується розповсюджувачем зовнішньої реклами   щомісячно, до 10 числа місяця наступного за звітним.

15.10. Плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації відповідно до чинного законодавства України з нарахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

15.11. У разі розміщення об’єкту зовнішньої реклами  при проведенні загальнодержавних, міських та інших соціальних заходів плата за право тимчасового використання місць для розташування об’єкту зовнішньої реклами не справляється.

Табл.1   Розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами

п\п

Вид спеціальної конструкції Одиниці виміру Кількість неоподатковуваних мінімумів

(за місяць)

 

Місячна плата

у гривнях

1 Щит (спеціальна наземна конструкція), що стоїть окремо За 1 кв.м 4 68
2 Щит (спеціальна конструкція) на фасаді  або торці будинку (будівлі) За 1 кв.м 2 34
3 Щит на тимчасовій споруді, паркані, буд майданчиках, стовпах, опорах, колонах За 1 кв.м 2 34
4 Лайтпостер , що стоїть окремо

 

За 1 кв.м 4 68
5 Лайтпостер на стовпах, опорах

 

За 1 кв.м. 2 34
6 Лайтпостер , що є складовою частиною павільйону очікування громадського транспорту, кіоску, фасаду або торця будинку (будівлі) За 1 кв.м 2 34
7 Банер, пано, постер на фасаді або  торці будинку (будівлі) на паркані, на  захисній будівельній сітці За 1 кв.м 2 34
8 Кронштейни:

– на фасаді або торці будинку (будівлі)

– на стовпах, опорах, колонах

За 1 кв.м 2 34
9 Тумба, об’ємно – просторова конструкція, інформаційно-цінові покажчики, що стоять окремо За 1 кв.м 3 51
10 Електронне табло, «рядок  що біжить»,  телеекрани, світлова газета , лайт-бокс розташовані на стовпах, опорах, на фасаді та торці будинку (будівлі), або є складовою частиною фасаду. За 1 кв.м 2 34
11 Світлові художньо-просторові рекламні композиції (неон, світловий шнур) За 1 кв.м 2 34
12 Конструкції  на даху будинку (будівлі), споруді За 1 кв.м 4 68
13 Рекламна вивіска , напис на будинку (будівлі), споруді За 1 кв.м 2 34
14 Пневмостенд, повітряна куля, які використовуються як рекламоносії За добу 2 34
15 Транспаранти-перетяжки, троли За одиницю 3 51
16 Телефонні кабіни, урни, інші об’єкти зовнішнього благоустрою, які використовуються як рекламоносії За одиницю 2 34
17 Прапор, парасоля, намет.

 

За одиницю 2 34
18 Аудіо-рекламна акція з використанням міського середовища За добу 2 34
19 Рекламні акції з демонстрацією зразків продукції

 

За добу 3 51
20 Рекламні акції за сценарієм

 

За добу 3 51
21 Тимчасова виносна спеціальна конструкція За 1 кв.м 3 51
22 Концертна, театральна, гастрольна зовнішня реклама та реклама  виставок товарів та послуг і тому подібне:

– щити, банери , перетяжки на фасаді будинків (будівель), на опорах, стовпах, парканах

– афіші, об’яви та оголошення

 

 

 

 

За 1 кв.м

 

 

За одиницю

 

 

 

 

 

3

 

 

0,4

 

 

 

 

 

51

 

 

6,8

 

 Табл. 2  Інші корегуючи коефіцієнти

Зміст  корегуючих обставин Коефіцієнти
1 Розміщення  неосвітлених засобів зовнішньої реклами до пунктів  1,2,3,8,9,12,13 таблиці 1 3,00
2 Розміщення соціальна реклама 0,6
3 Розміщення рекламної продукції місцевого виробника 1,5

Розділ 16

ПОРЯДОК
демонтажу, обліку та зберігання  спеціальних конструкцій, місця розміщення  яких є комунальною власністю

 Загальні положення

16.1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації заходів щодо забезпечення та стимулювання виконання розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами, Правил розміщення зовнішньої реклами у  місті Овруч та на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, зобов’язань за договорами про надання в користування місць, які перебувають в комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, а також встановлення   єдиного   порядку   у   вирішенні   питань  щодо  захисту  прав територіальної громади і міста щодо  безкоштовного надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій (далі – місця).

16.2. Демонтаж спеціальних конструкцій, розміщених на місцях, з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами, а також в інших випадках, передбачених цим Порядком здійснюється комунальним підприємством „Комунальний ринок”.

Демонтаж спеціальних конструкцій

16.3.  Під демонтажем  у цьому Порядку розуміється комплекс заходів, що  передбачають відокремлення спеціальної конструкції від місця її розташування або її основи та транспортування у місце подальшого зберігання. При цьому, демонтаж та наступне зберігання спеціальної конструкції не передбачає переходу права власності на спеціальну  конструкцію до Овруцької міської об’єднаної територіальної громади та комунального підприємства  „Комунальний ринок”.

16.4.  Демонтаж  спеціальної конструкції  є   засобом   протидії порушенням    договірних    зобов’язань    розповсюджувачами  зовнішньої реклами за договорами про надання у  користування місць, що перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, а    також засобом   усунення    інших   порушень  щодо розташування рекламоносіїв на території міста Овруч та Овруцької міської об’єднаної територіальної громади.

16.5. Спеціальні конструкції підлягають демонтажу у випадках:

– передбачених договором про надання у користування місць для розташування спеціальних конструкцій;

– коли спеціальна конструкція розміщена на певному місці без згоди власника або особи, уповноваженої на надання цього місця у користування;

– коли технічний стан спеціальної конструкції, розміщеної на місці, створює загрозу життю та здоров’ю людей чи заподіяно шкоди (майнової  або немайнової) третім особам;

– розміщення гастрольної, концертної, святкової зовнішньої реклами  та короткострокової реклами для товарів і послуг на певному місці без згоди власника або особи, уповноваженої на надання цього місця у користування.

Демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється комунальним підприємством „Комунальний ринок” після направлення розповсюджувачу зовнішньої реклами повідомлення (припису ) згідно з додатком 5 цих Правил:

-з вимогою про належне виконання  договірних зобов’язань;

-про звільнення місця, зайнятого без згоди власника або особи, уповноваженої на надання цих місць у користування ( у випадку, коли власник конструкції та його адреса відомі).

16.6. Дані  повідомлення направляються розповсюджувачам зовнішньої реклами у письмовій формі поштою або вручаються уповноваженим представникам розповсюджувачів зовнішньої реклами особисто, та реєструються у відповідному журналі.

Демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється комунальним підприємством „Комунальний ринок” без направлення повідомлення розповсюджувачу зовнішньої реклами, якщо власник спеціальної конструкції або його адреса невідомі.

16.7. Демонтаж спеціальних конструкцій не здійснюється, якщо власник або законний користувач повністю виконав пред’явлені ним вимоги.

16.8. Контроль за виконанням розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог повідомлень, а також своєчасного виконання зобов’язань за договором здійснюється комунальним підприємством „Комунальний ринок” самостійно або спільно з відділом муніципальної інспекції Овруцької міської ради Житомирської області.

16.9.  У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: представник робочого органу, власник або законний користувач спеціальної  конструкції,  представник  державних органів,  міських  служб, інших організацій (ДАІ, міліції, тощо.)

16.10. Про проведений  демонтаж рекламних засобів складається та підписується акт проведення демонтажу спеціальної конструкції комунальним підприємством „Комунальний ринок” та іншими особами, які були присутні при його проведенні.

16.11. Якщо демонтаж проводиться без присутності власника або іншого законного користувача спеціальної конструкції другий примірник акту проведення демонтажу спеціальної конструкції (при умові, якщо його адреса відома)у 10 денний термін надсилається розповсюджувачеві зовнішньої реклами.

16.12. Акт проведення демонтажу спеціальної конструкції згідно з додатком 6 цих Правил складається у 2 примірниках, один з яких  залишається  в комунальному підприємстві „Комунальний ринок”, другий передається власнику або  іншому  законному користувачу демонтованої спеціальної конструкції одразу після складання  такого акту, а в разі відсутності такої можливості направляється поштою (за наявності адреси). У разі відмови власника або іншого законного користувача  підписати акт проведення демонтажу спеціальної конструкції у ньому робиться відповідна відмітка.

16.13. Демонтовані спеціальні конструкції зберігаються комунальним підприємством „Комунальний ринок”.

16.14. У випадку, передбаченому підпунктом в) пункту 16.5. цих Правил, демонтаж здійснюється без  прийняття рішення виконавчим комітетом  Овруцької міської ради та  направлення повідомлення розповсюджувачу зовнішньої реклами.

При демонтажі складаються:

а) акт огляду технічного стану спеціальної конструкції (згідно з додатком 7 цих Правил);

б) акт проведення демонтажу спеціальної конструкції (згідно з додатком 6 цих Правил).

16.15. Фіксація технічного стану спеціальної конструкції може здійснюватись за допомогою фото та відео знімальних приладів. Фотознімки технічного стану додаються до акту огляду технічного стану конструкції.

16.16. Акт огляду технічного стану спеціальної конструкції складається комунальним підприємством „Комунальний ринок”.

16.17. Акт огляду технічного стану спеціальної конструкції підписується всіма присутніми особами.

16.18. Власник, або інший законний користувач спеціальних  конструкцій має право на повернення   демонтованих спеціальних конструкцій після звернення до КП „Комунальний ринок” на підставі таких документів:

– заяви на ім’я директора комунального підприємства „Комунальний ринок” про повернення демонтованих спеціальних конструкцій;

– документа, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну демонтовану спеціальну конструкцію;

– документа, що підтверджує оплату витрат комунального підприємства „Комунальний ринок”, пов’язаних з демонтажем спеціальних конструкцій та їх зберіганням.

Облік та зберігання демонтованих спеціальних конструкцій

16.19.  Облік демонтованих спеціальних конструкцій здійснюється  комунальним підприємством „Комунальний ринок”.

16.20. Демонтовані спеціальні конструкції можуть бути передані на тимчасове зберігання підприємству, установі, організації на підставі договору та акту прийому-передачі із зазначенням переліку спеціальних конструкцій, їх стану та характеристики.

Розділ 17

Контроль за дотриманням Правил та відповідальність за їх порушення.

17.1. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу рекламних засобів несе  розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен за свій рахунок усувати всі технічні пошкодження, що виникають в процесі експлуатації спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та утримувати їх зовнішній вигляд в задовільному стані.

17.2. Контроль за додержанням цих Правил здійснює комунальне підприємство «Комунальний ринок» Овруцької міської ради відповідно до законодавства самостійно або спільно з відділом муніципальної інспекції Овруцької міської ради Житомирської області.

17.3. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами робочий орган або КП «Комунальний ринок» звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений строк.

17.4. У разі невиконання цієї вимоги інформація подається до управління  у справах  захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

17.5. Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до Закону України «Про рекламу».

17.6. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен протягом 7 днів здійснити демонтаж спеціальної конструкції зовнішньої реклами в наступних випадках:

– припинення дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами до закінчення терміну дії;

– закінчення дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, якщо розповсюджувачем зовнішньої реклами неподана або несвоєчасно подана до робочого органу заява про продовження  його дії.

Розділ 18

Заключні положення

18.1. Питання що не врегульовані цими Правилами, вирішуються у відповідності з  чинним законодавством, а також у відповідності з рішенням Овруцької міської ради Житомирської області та її виконавчих органів.

18.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних із розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законом порядку.

Додаток 1

до Правил розміщення зовнішньої реклами в

м. Овруч та на території Овруцької міської

об’єднаної територіальної громади

________________________________

(керівникудозвільного органу)

________________________________

ЗАЯВА

 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” прошу видати _____________________________________________________________________________________________________

(назва документа дозвільного характеру)

________________________________________________________________________

(об’єкт, на якийвидається документ)

________________________________________________________________________  (місцезнаходження (адреса) об’єкта, на якийвидається документ)

________________________________________________________________________

(вид діяльностізгідно з КВЕД)

________________________________________________________________________

(у давальномувідмінкуповненайменуванняюридичної особи / ім’я, по батькові та прізвище

________________________________________________________________________

фізичної особи – підприємця)

________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________________________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи – підприємця, платникаподатків та іншихобов’язковихплатежів)

________________________________________________________________________

(ім’я, по батькові та прізвищекерівникаюридичної особи / фізичної особи – підприємця / уповноваженої особи)

________________________________________________________________________

(місцезнаходженняюридичної особи / місцепроживанняфізичної особи – підприємця)

 

_____________________________

(телефон)

 

___________________________

(телефакс)

 

“_____” ______________ 200_ р.

 

___________________________________

(підпискерівникаюридичної особи / фізичної

особи – підприємця, уповноваженої особи)

Документи, щододаютьсядо заяви: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Заповнюєтьсяпредставником уповноваженого органу:

 

“___” ____________ 200_ р.

(дата надходження заяви)

____________________

(підпис)

 

Реєстраційний номер ________________

 

___________________________________

(ініціали та прізвищеуповноваженої особи)

Додаток 2

до Правил розміщення зовнішньої реклами в

м. Овруч та на території Овруцької міської

об’єднаної територіальної громади

” ____ ”   ____________  20      р.    №

Д О В І Д К А

Видана розповсюджувачу зовнішньої реклами

__________________________________________________________________

(для юридичної особи повне найменування, для фізичної особи – прізвище, ім’я по батькові)

про те, що від нього разом із заявою  _________________________________

(вхідний номер, дата реєстрації в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами)

одержано такі документи____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________                                       _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(перелік документів із зазначенням сторінок і кількості примірників)

Керівник робочого органу                ___________                 ________________

підпис                               ініціали та прізвище

 

Додаток 3

до Правил розміщення зовнішньої реклами в

м. Овруч та на території Овруцької міської

об’єднаної територіальної громади

ЖУРНАЛ

       реєстрації  заяв та дозволів на розміщення  зовнішньої реклами

Реєстраційний   номер заяви Дата    подання Для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер та місце проживання Кількість  сторінок у поданих документах Підпис особи, на яку  покладено реєстрацію документів Підпис      заявника Дата прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, про продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову  у його встановленні Дата і номер видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, строк дії, дата і номер рішення про   відмову у  наданні дозволу. Результати розгляду заяв на продовження строку дії або переоформлення дозволу

 

 

 

 

 

Дата і номер  рішення про скасування дозволу

 

Додаток 4

до Правил розміщення зовнішньої реклами в

м. Овруч та на території Овруцької міської

об’єднаної територіальної громади

                                                     ДОЗВІЛ №

                                                  на розміщення зовнішньої реклами

 Виданий        “         “                                                      20        р. на підставі рішення

                                                                 (дата видачі)

 (виконавчий комітетОвруцької міської ради, дата і номер рішення)

кому        

   (для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону(телефаксу), банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу    

 (вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)                                                                                        

             Фотокартка або комп’ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш,  як  6 х 9сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу.

Погоджувальна частина

  1. _______________________________________________________________________ ________________________

підпис, прізвище, ім’я по-батькові

М.П.

  1. Власник місця розташування рекламного засобу або уповноважений ним орган

(для юридичної особи – повне найменування, підпис керівника, для фізичної особи – прізвище,

ім’я та по батькові, паспортні дані)

М.П.

  1. На вимогу робочого органу:

Державтоінспекція у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, біля дорожніх переходів та зупинок транспорту загального користування

_________________________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)

М.П.

Центральний або місцевий орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії архітектури та в межах зон охорони пам’яток національного або місцевого значення, у межах об’єктів природно-заповідного фонду

_________________________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)

М.П.

Утримувач інженерних комунікацій у разі розміщення зовнішньої реклами в межах зон зазначених комунікацій

 __________________________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)

М.П.

Топогеодезичний знімок місцевості    М  1 : 500  з прив’язкою

місця розташування рекламного засобу

Ескіз з  конструктивним рішенням  рекламного засобу

Фотокартка місця  (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів)

після  розташування на ньому  рекламного засобу.

АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІ ВИМОГИ:

  1. При виготовленні спеціальної конструкції необхідно:

1.1  Застосовувати матеріали, які відповідають  сучасним вимогам якості.

1.2  Для забезпечення безпечної експлуатації, виконати розрахунок рекламної конструкції з урахуванням вітрового навантаження та власної ваги конструкції.

1.3  Здійснити освітлення спеціальної конструкції для поліпшення  естетичного вигляду  в вечірній та нічний час.

1.4  Фундамент  наземної спеціальної конструкції , що виступає  над поверхнею  землі , декоративно оздобити (оформити).

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

  1. Для виготовлення і розташування рекламних засобів застосувати вимоги, що встановлюються відповідними містобудівними, санітарними, протипожежними та іншими нормами та Правилами розміщення зовнішньої реклами в м. Овруч та на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади.
  2. В разі потреби здійснення земельних робіт, виконувати їх після обов’язкового узгодження службами інженерних мереж.
  3. Розташування спеціальної конструкції виконати згідно розмірних параметрів, визначених на плані М 1: 500, після отримання розповсюджувачем зовнішньої реклами необхідних узгоджень та дозволу у встановленому порядку.
  4. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за утримання зовнішнього вигляду та технічного стану спеціальної конструкції у задовільному стані.
  5. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону та дозволу, дати видачі дозволу та строку його дії.

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ:

1.У  семиденний термін з дня отримання дозволу розташування рекламного засобу для розміщення зовнішньої реклами укласти з комунальним підприємством „Комунальний ринок” договір на розміщення зовнішньої реклами.

Термін дії дозволу   з      __________________         по             ____________________________

__________________________

___________________________

підпис,прізвище, ім’я та по батькові

М.П.

______________________________________________________________________                                                                                 підпис, прізвище, ім’я  та по батькові

М.П.

Додаток 5

до Правил розміщення зовнішньої реклами в

м. Овруч та на території Овруцької міської

об’єднаної територіальної громади

ПРИПИС №

про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої

реклами

м. Овруч                                                                     ”___”___________20    р.

Видано розповсюджувачу зовнішньої реклами __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи)

Місцезнаходження (місце проживання):_____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

На спеціальні конструкції:_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса розташування спеціальної конструкції:_______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(якщо перелік великий – згідно з додатком до припису)

У результаті дотримання порядку розміщення зовнішньої реклами встановлено такі порушення: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(вказати конкретні порушення з посиланням на відповідні документи : що регламентують порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Овруч та на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади)

Пропоную у _____________ термін усунути зазначені у цьому приписі порушення шляхом:

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(вказати конкретні заходи , що необхідно здійснити для усунення виявлених порушень)

Про усунення порушень письмово інформуйте у 3 денний термін .

У випадку невиконання цього припису у зазначений термін спеціальні конструкції будуть демонтовані КП „Комунальний ринок” з покладанням на Вас (Вашу організацію) витрат, пов‘язаних з демонтажем спеціальних конструкцій та їх зберіганням.

________________________  ______________

МП

Припис одержав___________________________________________________

_______________                                                                    ______________

Дата                                                                                                    Підпис

 

Додаток 6

до Правил розміщення зовнішньої реклами в

м. Овруч та на території Овруцької міської

об’єднаної територіальної громади

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________

___________________________

” ____ ” _____________  20      р.

АКТ

проведення демонтажу спеціальних конструкцій

м. Овруч                                                  ”____”______________20      р.

Ми, що підписалися нижче:

– представники КП „Комунальний ринок”______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

– власник спеціальної конструкції________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

– представники інших організацій_______________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

склали цей акт про те, що працівники КП „Комунальний ринок” здійснили демонтаж спеціальної конструкції __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(характеристика демонтованої спеціальної конструкції)

за адресою_________________________________________________________

на підставі  рішення міськвиконкому № _____ від _______________________

Спеціальна конструкція знаходиться у стані____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(належному або іншому)

Демонтована спеціальна конструкція може бути повернута її власнику після звернення до КП „Комунальний ринок” на підставі таких документів:

– заяви на заступника міського голови про повернення демонтованих спеціальних конструкцій;

– документа, що підтверджує право власності (інше законне володіння) на демонтовану спеціальну конструкцію;

– документа, що підтверджує сплату витрат КП „Комунальний ринок”, пов’язаних з демонтажем спеціальних конструкцій та їх зберіганням;

– документа, що підтверджує право особи, яка звернулась до комунального підприємства   „Комунальний ринок”, одержати демонтовані спеціальні конструкції.

Претензії  та  зауваження  з  боку  власника  демонтованої  конструкції (якщо він присутній під час проведення демонтажу) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Зауваження з боку представників інших організацій ________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Цей акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, 1 – комунальному підприємству „Комунальний ринок”; 2 –  надсилається (вручається) власнику спеціальної конструкції.

Від КП „Комунальний ринок”

______________________

______________________

Від власника спеціальної конструкції

______________________

______________________

Від  інших організацій

______________________

______________________

 

Додаток 7

до Правил розміщення зовнішньої реклами в

м. Овруч та на території Овруцької міської

об’єднаної територіальної громади

                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

_______________________

” __ ” ____________  20       р.

М.П.

АКТ

огляду технічного стану спеціальних конструкцій

     м. Овруч                                                                      ”__ ”_________20      р.

Ми, що підписалися нижче:

  • представники КП „Комунальний ринок”

(П.І.Б., посада)

–    власник спеціальної конструкції (уповноважений представник)

(П.І.Б., посада)

–   представники інших організацій

склали цей Акт про те, що вищевказані представники здійснили огляд спеціальної конструкції, яка розташована за адресою:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

рішення міськвиконкому на її розміщення №  _____ від    _______________

Спеціальна конструкція знаходиться у стані   ________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                          (належному або іншому)

Претензії та зауваження з боку власника конструкції (якщо він присутній під час складання  акту)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Зауваження з боку представників інших організацій

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Висновок: технічний стан спеціальної конструкції не відповідає:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Цей акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

1 – КП „Комунальний ринок”

2 – надсилається (вручається) власнику спеціальної конструкції

ПІДПИСИ:

Від КП „Комунальний ринок”

Від власника спеціальної конструкції

Від інших організацій

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розмір тексту-+=