Проект рішення “Про затвердження  Програми оздоровлення і відпочинку дітей Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

VІІ скликання

від  20.04.2018 року                   № _____

Про затвердження  Програми
оздоровлення і відпочинку
дітей Овруцької об’єднаної
територіальної громади

на 2018-2020 роки.

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», обласної комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Житомирської обласної ради від 26.01.2016 року №110, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити програму здоровлення і відпочинку дітей Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.
  2. Відділам і управлінням Овруцької міської ради зазначеним у Програмі забезпечити її виконання, передбачивши для цього виділення коштів з міського бюджету у межах асигнувань та залучити для реалізації даної Програми кошти з інших джерел незаборонених законодавством.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Гришковця В.М. та постійну комісію з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення.

Міський голова                                                                               І.Я. Коруд


ПРОЕКТ

Програма оздоровлення і відпочинку дітей 
Овруцької об’єднаної територіальної громади

на 2018 – 2020 роки

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.       Назва Програми Програма оздоровлення і відпочинку дітей  Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2020 роки
2.       Підстава для розроблення Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Обласна комплексна  програма оздоровлення та  відпочинку дітей на  2016-2020 роки, затверджена рішенням сесії Житомирської обласної Ради  від  26.01.2016 року №_110____.
3.       Ініціатор розроблення Програми Овруцька міська рада
4.       Розробник програми Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради
5.       Відповідальний виконавець Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради
6.       Учасники Програми Відділи освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади Овруцької міської ради
7.       Термін реалізації 2018-2020 роки
8.       Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Місцевий бюджет
9.       Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього У межах кошторисних призначень

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Стан здоров’я дітей – один із найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління.

Літнє оздоровлення та відпочинок дітей сприяє поліпшенню та зміцненню фізичного та психологічного стану здоров’я дітей, відновленню життєвих сил. Крім того, оздоровлення дітей під час канікул запобігає бездоглядності дітей, створює умови для розкриття та розвитку їх творчих здібностей.

Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, яка зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвитку у дітей хронічних захворювань.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей – 168, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров’я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 63.

З урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася на сході країни у зв’язку з проведенням там антитерористичної операції, прогнозованим є розширення переліку категорій дітей – 53 та, відповідно, зростання потреби у бюджетному оздоровленні.

Потребують розвитку такі активні форми відпочинку та оздоровлення як організація пришкільних таборів відпочинку дітей з денним перебуванням, літніх мовних таборів, туристичних походів, волонтерського руху тощо. Зважаючи на ряд негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія), особливістю відпочинку та оздоровлення  дітей має стати формування навичок здорового способу життя.

Одним із нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання дітей мовам, починаючи з 2015 року, є створення літніх мовних таборів – 18. Такі табори покликані спонукати школярів практично застосовувати знання з мов, отриманих протягом навчального року. У таборах діти мають можливість спілкуватися іноземними мовами та застосовувати їх у різних формах діяльності (в ігрових та концертних програмах, театральних виставах тощо). Завдання мовного табору – показати дітям інший, відмінний від шкільного стиль викладання, де акцент ставиться на практичну частину і знання, які можна застосувати пізніше і в інших областях. Вивчення іноземних мов у таких таборах не перетворюється на продовження навчального процесу. Основна мета мовних таборів – зацікавити учнів іноземними мовами та сприяти самостійній підготовці вдома.

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є:

– створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей;

– збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

– покращання стану матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів;

– створення умов для збереження мережі діючих літніх мовних таборів.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсяги фінансування

Прийняття цієї Програми дозволить поступово вирішити проблеми у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Програма передбачає протягом 2018-2020 років здійснити комплекс заходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і відпочинку дітей шляхом:

– забезпечення належних умов функціонування літніх мовних таборів на базі загальноосвітніх навчальних  закладів ;

– придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевих бюджетів;

– залучення коштів спеціальних фондів, внески міжнародних благодійних організацій та інших джерел, незаборонених законодавством для оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Програма є довгостроковою та розроблена на період до 2020 року.

Обсяг коштів на оздоровлення визначається органами місцевого самоврядування щорічно під час формування відповідних бюджетів, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних фінансових можливостей бюджету. Обсяг фінансування Програми в поточному бюджетному періоді може коригуватися  у разі виникнення непередбачуваних факторів, що вплинули на своєчасність виконання окремих заходів та проведення відповідних видатків.

В результаті виконання Програми планується щорічне збільшення кількості дітей, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку.

  1. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку 2 до Програми.

  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради.

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію з гуманітарних питань освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту.

Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів Програми та про виконану роботу інформувати щорічно на  сесії міської ради.

Секретар міської ради                                                                 І.М.Дєдух

Додаток 1
до Програми оздоровлення і відпочинку дітей 
Овруцької об’єднаної територіальної  громади

на 2018– 2020 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)
Етапи виконання Програми
І ІІ ІІІ
Місцевий бюджет 2018 рік

У межах кошторисних призначень

2019 рік

У межах кошторисних призначень

2020 рік

У межах кошторисних призначень

У межах кошторисних призначень
Залучення коштів спеціальних фондів, внески міжнародних благодійних організацій та інших джерел, незаборонених законодавством для оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень У межах кошторисних призначень

Секретар міської ради                                                                                І.М.Дєдух

Додаток 2
до Програми оздоровлення і відпочинку дітей
Овруцької об’єднаної територіальної  громади

на 2018– 2020 роки

Напрямки діяльності та основні заходи
Програми оздоровлення і відпочинку дітей  Овруцької об’єднаної територіальної  громади на 2018– 2020 роки
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансуван ня Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікуваний результат
2018 2019 2020
1. Організаційна робота щодо створення умов для відпочинку  дітей в літній період Проведення міжвідомчих нарад, навчальних семінарів тощо з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей, поширення досвіду роботи у сфері оздоровлення 2018-2020 роки Відділи освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради Не потребує фінансування Координація роботи усіх структур, причетних до оздоровлення та відпочинку дітей
2.   Забезпечення роботи тематичної сторінки веб-сайту Овруцької міської ради. 2018-2020 роки Відділи освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради Не потребує фінансування Надання електронної доступної інформації  мережі дитячих закладів  оздоровлення та відпочинку дітей
3.   Проведення медичних оглядів дітей, які направляються до оздоровчих закладів 2018-2020 роки Овруцька ЦРЛ Не потребує фінансування  
4. Забезпечення функціонування закладів  відпочинку в літній період на базі загальноосвітніх навчальних закладів громади Проведення заходів спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх закладів громади 2018-2020 роки Овруцька міська рада Місцевий бюджет       Зміцнення матеріально – технічної бази дитячих закладів  відпочинку, покращення рівня надання оздоровчих послуг
5.   Створення належних умов для роботи таборів з денним перебуванням, літніх мовних таборів. 2018-2020 роки Відділ освіти Овруцької  міської ради Місцевий бюджет       Зміцнення матеріально – технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів громади
6.   Проведення в таборах з денним перебуванням, літніх мовних таборах культурно – масових заходів (свят, екскурсій тощо) 2018-2020 роки Відділи освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради, Місцевий бюджет       Забезпечення змістовного відпочинку і оздоровлення дітей.
7. Проведення заходів, направлених на підвищення рівня та якості послуг, що надаються закладами  відпочинку. Організація та проведення конкурсу на кращий табір відпочинку 2018-2020 роки Відділи освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради Місцевий бюджет       Стимулювання роботи у сфері відпочинку дітей.
8. Здійснення контролю щодо умов перебування дітей в закладах оздоровлення та відпочинку. Проведення перевірок щодо умов утримання та виховання дітей в закладах оздоровлення та відпочинку за межами ОТГ червень – серпень 2018 – 2020 років Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради. Місцевий бюджет       Забезпечення безпечних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
9. Організація оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Забезпечення оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей- інвалідів; дітей, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад , відмінники навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд, а також дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села 2018-2020 роки Відділи освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради Місцевий бюджет       Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
10.   Залучення коштів спеціальних фондів, внески міжнародних благодійних організацій та інших джерел, незаборонених законодавством для оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки 2018-2020 роки Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради За рахунок коштів незабороне-

них законодав-ством

      Забезпечення оздоровчими послугами дітей, що потребують особливої уваги та підтримки
11. Розвиток творчих здібностей дітей і молоді, формування здорового способу життя та патріотичне виховання

 

Організація проведення в дитячих закладах відпочинку, фестивалів та конкурсів 2018-2020 роки Відділи освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради Місцевий бюджет       Підвищення якості оздоровчих послуг, розвиток творчих здібностей та інтересів дітей
12.   Організація проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку виїзних майстер -класів з народних промислів 2018-2020 роки Відділи освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради Місцевий бюджет       Надання дітям психолого – педагогічної і соціальної допомоги.
13.   Сприяння висвітленню інформації про дитячі заклади оздоровлення і відпочинку та їх діяльність, хід оздоровлення дітей в засобах масової інформації 2018-2020 роки Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради Не потребує фінансування        
14.   Поширення інформації для батьків і дітей про профільні та тематичні оздоровчі зміни в установах, підприємствах та організаціях квітень- травень 2018 – 2020 роки Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради Не потребує фінансування        
15. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері оздоровлення Здійснення контролю за організацією виїзду груп дітей, надання згоди на виїзд організованих груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон 2018-2020 роки Відділи освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради Не потребує фінансування       Забезпечення розвитку дітей та молоді, сприяння міжнародній інтеграції

Примітка: обсяги фінансування програми уточняються щороку під час формування або уточнення бюджету на відповідний рік

Секретар міської ради                                                                                                                  І.М.Дєдух



  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *