Проект “ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ”

ДОГОВІР
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ)
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ КОМУНАЛЬНОЇ

ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

м. Овруч    ________   ____                                                 2018 року

Овруцька міська об’єднана територіальна громада через Овруцьку міську раду, в особі голови Коруда І.Я., яка надалі іменується Сторона-1, та Словечанська сільська територіальна громада  через       Словечанську сільську раду, в особі голови Трикиши В.О., яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».
  • Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам

кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі спільного фінансування (утримання) суб’єктами   співробітництва підприємств, установ або організацій комунальної форми власності – інфраструктурних об’єктів.

 • У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», з метою забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного застосування наявних в одного із суб’єктів співробітництва об’єктів комунальної інфраструктури Сторони домовилися, згідно з цим Договором, спільно фінансувати (утримувати) Овруцьку центральну районну лікарню, код ЄДРПОУ 01991837, адреса-місто Овруч, вул. Тараса Шевченка, 106 (далі – Об’єкт), право комунальної власності на який належить Стороні-1.
 1. ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ОБ’ЄКТА
  • Фінансування (утримання) Об’єкта здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких становить: для Сторони-1________________ та Сторони-2____________________.
 1. НАДАННЯ ОБ’ЄКТОМ ПОСЛУГ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ СПІВРОБІТНИЦТВА
 • Умови щодо надання Об’єктом послуг для суб’єктів співробітництва:
  • Медичні послуги надаються усім мешканцям Овруцької міської об’єднаної територіальної громади та Словечанської сільської територіальної громади Овруцькою центральною районною лікарнею за адресою, місто Овруч, вул. Тараса Шевченка, 106
 1. РОЗПОДІЛ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ ТА МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ ОБ’ЄКТА

5.1. Ризики, пов’язані з діяльністю Об’єкта, розподіляються між Сторонами пропорційно до фактично сплачених за цим Договором сум.

 1. ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТА
  • Об’єкт письмово щорічно звітує до 15 грудня перед суб’єктами співробітництва про результати своєї діяльності та використання ресурсів, у тому числі фінансових.
 1. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ
  • Цей Договір набирає чинності з­ та діє до 31 грудня 2018 року._
  • Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.
  • Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.
 2. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
  • Цей Договір припиняється у разі:
 • закінчення строку його дії;
 • досягнення цілей співробітництва;
 • невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;
 • відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;
 • банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;
 • нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;
 • прийняття судом рішення про припинення співробітництва.
  • Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.
  • Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості 3 примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один примірник договору про припинення співробітництва Овруцька міська рада надсилає Мінрегіону упродовж 10 робочих днів після підписання його Сторонами.
  • У разі припинення однією із Сторін участі у співробітництві, її права та

обов’язки, частка майна передаються іншій Стороні.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
 • Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними – у судовому порядку.
 • Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.
 • Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.
 • У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору,

Сторона, яка не може виконати зобов’язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше     10 днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.
  • Цей Договір укладений на 4 аркушах у кількості 3 примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.
  • Овруцька міська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 10 робочих днів після підписання його Сторонами.

10.4  Овруцька міська рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
 

Овруцька міська рада

11101 Житомирська область, м. Овруч, вул. Т.Шевченка 43, код 04053370

 

 

 

_________________І.Я.Коруд

            підпис

 

Словечанська сільська рада

11122, Житомирська обл., Овруцький район, с. Словечне, вул. Поліська 9, код 904343398

 

 

___________________В.О.Трикиша

              підпис  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *