Проект рішення “Про затвердження Положення про комісію Овруцької міської ради по відбору виконавців робіт та перевірки виконання робіт (послуг)”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

__________  сесія                                                             VII скликання

Від  ____січня 2018 року    № ___

Про затвердження Положення про комісію
Овруцької міської ради по відбору виконавців робіт

та перевірки виконання робіт (послуг)

З метою своєчасного, якісного виконання робіт з благоустрою міста, ремонтних та інших робіт та послуг, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських  комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити Положення про комісію Овруцької міської ради по відбору виконавців робіт та перевірки виконання робіт (послуг) (далі-Комісія) (додаток №1).
  1. Затвердити персональний склад комісії Овруцької міської ради по відбору виконавців робіт та перевірки виконання робіт (послуг) (додаток №2).

Міський голова                                                                                І.Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

до рішення ___-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від ___.01.2018 року № ___

Положення
Про комісію Овруцької міської ради по відбору виконавців робіт та перевірки виконання робіт (послуг)

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає повноваження та порядок організації роботи комісії по відбору виконавців робіт та перевірки виконання робіт (послуг).

1.2. Відбір виконавців робіт здійснюється комісією, що утворюється розпорядженням міського голови або затверджується сесією міської ради.

У своїй роботі комісія керується Конституцією України, «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про публічні закупівлі», цим Положенням.

1.3. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

організатор проведення конкурсу по відбору виконавців та перевірки виконання робіт – Овруцька міська рада;

виконавці робіт (далі – Виконавці робіт) – суб’єкти господарювання, які мають право виконувати роботи у відповідності до нормативно- правових актів;

вихідні дані – сукупність даних (відомостей, документів), які визначаються організатором проведення конкурсу по відбору виконавців  ;

конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи, передбачені умовами , що подаються до конкурсної комісії;

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості та строку виконання робіт(послуг) підтвердні документи – документи, які визначають правовий статус претендента, підтверджують його право на виконання робіт, а також документи, що підтверджують відповідність конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

претендент – суб’єкт господарювання, який подав до конкурсної комісії необхідну документацію, передбачену умовами конкурсу;

умови конкурсу – обов’язковий для претендентів перелік вимог, які необхідно виконати для участі у конкурсі;

учасник конкурсу – претендент, підтвердні документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі в конкурсі.

замовник – юридична особа, замовник робіт, послуг, який ініціює виконання робіт, забезпечує фінансування, оплату за виконані роботи виконавцем.

  1. Основні завдання та функціями комісії:

визначення умов проведення конкурсу;

визначення строку проведення конкурсу;

опублікування інформації про проведення конкурсу;

розгляд поданих претендентом підтвердних документів з метою з’ясування їх відповідності, повноти та своєчасності подання;

визначення учасників конкурсу;

розгляд конкурсних пропозицій;

визначення переможців конкурсу;

визнання конкурсу таким, що не відбувся;

складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовка та подання їх на затвердження організатору.

Комісія утворюється у складі від 7 осіб, з числа яких призначаються голова, заступник комісії та секретар.

До складу комісії входять фахівці структурних підрозділів виконавчого комітету Овруцької  міської ради, депутати та члени виконавчого комітету Овруцької міської ради (за згодою).

Очолює комісію голова комісії. У разі його відсутності – заступник голови комісії.

Голова комісії у межах наданих повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням;

у разі порушення вимог Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної пропозиції (документації), письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі в конкурсі із зазначенням обґрунтованих підстав відмови;

у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів за згодою з їх керівниками.

Секретар комісії:

-готує матеріали для розміщення на офіційний сайт міської ради;

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

оформляє протоколи засідань комісії;

На період відсутності голови та/або заступника голови комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються розпорядженням міського голови на одного з членів комісії. На період довготривалої відсутності інших членів комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) за рішенням організатора відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії.

3.Порядок підготовки та проведення відбору виконавців робіт.

Міський голова спільно з заступниками міського голови по об’єктах Овруцької міської ради, начальники відділів (юридичні особи Овруцької міської ради) по об’єктах відповідних відділів визначають перелік робіт, які підлягають до розгляду на комісії для проведення відбору виконавців (далі-Перелік).

Заступники міського голови, начальники відділів подають Секретарю комісії Переліки .

На підставі поданих Переліків Секретар комісії готує конкурсну документацію та після узгодження з головою комісії розміщує її на сайті міської ради, в якій зазначається перелік робіт, які плануються виконувати, перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, кінцева дата подання документів та дата проведення конкурсу; інформація перед публікацією підписується головою та секретарем комісії.

Голова комісії або секрерар на її засіданні оголошує пропозиції, які подані на розгляд у визначений термін.

Комісія розглядає конкурсні пропозиції на відповідність їх конкурсній документації.

Під час проведення конкурсу конкурсні пропозиції, які подані не в повному обсязі (не відповідають конкурсній документації, яка розміщувалась на сайті міської ради) відхиляються;

Розглядаються конкурсні пропозиції,  які відповідають конкурсній документації (подані всі документи визначені конкурсною документацією);

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддіно більшість голосів від загального складу комісії.

Визначається переможець шляхом голосування. При виборі переможця основними критеріями оцінки виступають: ціна, гарантії щодо якості та терміни виконання робіт.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, якщо не подано жодної пропозиції.

Замовник (юридична особа) має право провести відбір виконавця робіт (послуг) без проведення конкурсу.

  1. Проведення перевірки виконання робіт.

Голова комісії визначає перелік робіт відповідно до поданих документів (актів виконаних робіт, тощо) виконавцями та дати проведення перевірок виконання робіт;

Секретар комісії повідомляє членів комісії та виконавців робіт  про дати проведення перевірок;

Для перевірки виконання робіт виконавцями подаються акти виконаних робіт, наданих послуг довідки про вартість виконаних робіт та інші підтвердні документи;

Комісією перевіряється виконання робіт у відповідності до підтвердних документів з оглядом місць проведення робіт;

Після проведення перевірки проводиться голосування щодо прийняття або неприйняття виконаних робіт;

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддіно більшість голосів від загального складу комісії;

Секретарем комісії складається Протокол засідання комісії (далі- Протокол);

На підставі Протоколу голова комісії візує акти виконаних робіт (послуг), які прийняті комісією і підлягають оплаті.

Секретар ради                                                                      М.В. Чичирко

ДОДАТОК № 2

до рішення __-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від __.01.2018 року №

Комісія Овруцької міської ради по відбору виконавців робіт та перевірки виконання робіт

Голова комісії Гришковець Володимир Миколайович – перший заступник  міського голови
Заступник голови комісії Почтар Сергій Богданович – начальник відділу житлово- комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради
Секретар комісії Гавриловська  Людмила Василівна –  головний бухгалтер відділу житлово- комунального господарства, благоустрою
Члени комісії Макаревич Сергій Васильович – начальник відділу комунального майна
Стельникович Тетяна Григорівна- начальник відділу бухгалтерського обліку та консолідованої звітності – головний бухгалтер
Доброноженко Володимир Володимирович – член виконкому Овруцької міської ради
Комаревич Сергій Васильович- депутат Овруцької міської ради
Скред Олександр Вікторович- депутат Овруцької міської ради
Рудницький Анатолій Едмундович- начальник ВТВ КП «Водоканал» Овруцької міської ради
Салючок Руслан Васильович- директор КП «Комунальний ринок» Овруцької міської ради
Редчиць Олександр Петрович- економіст відділу житлово- комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради
Кузьменко Галина Миколаївна – член виконкому Овруцької міської ради
Чіпак Ярослав Миколайович –директор музею Овручини
Пугайчук Степан Петрович  – головний інженер КП «Гарне місто»
Баранівський Микола Михайлович- головний інженер КП «Овруч»
Худенко Олександр Миколайович- головний інженер КП «Водоканал»

Секретар ради                                                                        І.М.Дєдух  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *