Рішення №197 від 12 січня 2018 року “Про створення центру фізичного здоров”я населення “Спорт для всіх” Овруцької міської ради.”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

РІ Ш Е Н Н Я

Шоста   сесія                                                                                            VІІ  скликання

Від    12 січня       2018 року         №197

Про  створення центру
фізичного здоров”я населення
“Спорт для всіх”

Овруцької міської ради.

Керуючись статтями 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  на виконання постанови Кабінету Міністрів України від  18.01.03 р. №49 “ Про  утворення  центрів  фізичного здоров”я населення “Спорт для всіх” з метою активізації роботи щодо створення  сприятливих умов  для регулярних занять фізичною культурою, враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Створити центр фізичного здоров”я населення “Спорт для всіх” Овруцької міської ради.
  1. Затвердити Положення про центр фізичного здоров”я населення “Спорт для всіх” Овруцької міської ради (Додається).
  2. Звільнити центр фізичного  здоров”я населення “Спорт для всіх”  Овруцької  міської ради від плати за державну реєстрацію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ культури, сім”ї, молоді  та спорту Овруцької міської ради та постійні комісії  з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку та з  гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення.

Міський голова                                                                    І.Я. Коруд

Дєдух І.М.___________ Рибинська Н.М.____________ Чичирко М.В.___________

Муліванцев О.В.________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням  Овруцької
міської  ради
______ . ______ . 2017 р.
№ __________
 ПОЛОЖЕННЯ
про комунальний заклад
«Овруцький  міський  центр
фізичного  здоров’я  населення»
“Спорт  для  всіх»

 Овруч  –  2018

I. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Овруцький міський центр фізичного здоров’я населення» “Спорт для всіх” (далі – Центр) –комунальний некомерційний заклад фізичної культури і спорту, заснований Овруцькою міською радою (надалі за текстом-Засновник), належить до комунальної власності Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, підпорядкований та підзвітній відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради об’єднаної територіальної громади.

1.2. Центр у своїй діяльності керується  та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту, нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у сфері фізичної культури і спорту, та цим Положенням.

1.3. Центр забезпечує розвиток фізичної культури та спорту шляхом надання фізкультурно-спортивних послуг, які полягають в організації та здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності шляхом проведення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури за її напрямами, зокрема на забезпечення рухової активності людей з метою їх гармонійного фізичного розвитку та ведення здорового способу життя.

1.4. Найменування повне: Комунальний заклад «Овруцький міський центр фізичного здоров’я населення» “Спорт для всіх”. Найменування скорочене: КЗ «Овруцький МЦФЗН» «Спорт для всіх».

1.5. Процес діяльності та ведення діловодства комунального закладу «Овруцький міський центр фізичного здоров’я населення» “Спорт для всіх” здійснюється державною мовою.

ІІ. Організаційно-правові засади діяльності Центру

2.1. Центр є юридичною особою, діє на підставі Положення затвердженого Овруцькою міською радою об’єднаної територіальної громади, може мати самостійний кошторис, самостійний баланс, власну печатку, кутовий штамп, рахунки в органах Державного казначейства, бланк зі своїм найменуванням та інші реквізити юридичної особи.

Юридична адреса Центру: 11100. Житомирська область, м.Овруч, вул.Т.Шевченка,43.

2.2. Створення, реорганізація та ліквідація Центру здійснюється у порядку встановленому чинним законодавством України.

2.3. Центр є самостійним закладом фізичної культури і спорту, що належить до комунальної власності Овруцької міської об’єднаної територіальної громади та підпорядкований відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради.

2.4. Положення про Центр розроблено на основі  «Положення про центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України 31.01.2014 №323 зі змінами та доповненнями та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2014 р. за №310/25087.

2.5. Метою роботи Центру є:

створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом;

задоволення потреб населення у фізкультурно-оздоровчих і фізкультурно-спортивних послугах за місцем проживання та відпочинку;

пропаганди ведення здорового способу життя та впровадження відповідних принципів та ідеалів.

участь у реалізації на місцевому рівні державної політики та програм з питань розвитку фізичної культури;

організація та проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності та надання фізкультурно-спортивних послуг в частині фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення як в масовій, так й в індивідуальній її формі;

проведення на місцевому рівні просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності;

утримання та забезпечення належного функціонування фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та відпочинку населення і створення умов для занять фізичною культурою та спортом;

організація та проведення місцевих конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших фізкультурно-оздоровчих заходів.

ІІІ. Завдання, функції та права Центру

3.1. Центр відповідно до покладених на них завдань виконує такі функції:

організація та проведення на місцевому рівні фізкультурно-оздоровчих заходів;

надання фізкультурно-спортивних послуг за місцем проживання та відпочинку населення;

впровадження фізкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технологій,  реабілітаційної роботи;

впровадження державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій у здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності;

подання пропозицій до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

подання Всеукраїнському та обласному центрам пропозицій щодо вдосконалення існуючої нормативно-правової бази у сфері фізичної культури;

налагодження зв’язків з міжнародними організаціями, які підтримують рух “Спорт для всіх”;

участь в проведенні моніторингів щодо рівня фізичного здоров’я різних груп населення та залучення громадян до занять масовим спортом;

здійснення на місцевому рівні інформаційно-пропагандистської діяльності з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя;

організаційне забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення;

внесення пропозицій Всеукраїнському та обласному центрам, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо забезпечення Центру спортивними спорудами, фізкультурно-оздоровчим та спортивним інвентарем і обладнанням з урахуванням потреб та можливостей регіону за розрахунками, що надані відповідними центрами;

запровадження у практику вітчизняного та іноземного досвіду з розвитку фізичної культури, а також досвіду роботи кращих центрів;

залучення приватних інвестицій для реалізації покладених на центр завдань;

залучення заінтересованих організацій до виконання завдань, покладених на центр;

здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на центр завдань.

3.2. Центр має право:

надавати пропозиції щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої діяльності заінтересованим органам, підприємствам, установам, закладам та організаціям;

укладати в установленому порядку договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо з підприємствами, установами, закладами та організаціями усіх форм власності;

одержувати в установленому порядку від Мінмолодьспорту, інших центральних органів у сфері фізичної культури і спорту, обласного центру «Спорт для всіх», відділу  культури, сім’ї, молоді і спорту  Овруцької міської ради, а також громадських організацій, підприємств, установ незалежно від форми власності інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

у межах своєї компетенції видавати накази;

бути та виступати організатором фізкультурно-оздоровчих заходів, використовувати назви таких заходів та їх символіку;

здійснювати рекламу в місцях проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та їх висвітлення відповідно до законодавства, якщо центр виступає їх організатором;

подавати пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень та залучати вчених і фахівців за їхньою згодою до вирішення актуальних питань розвитку фізичної культури.

3.3. Центр під час виконання покладених на нього завдань:

взаємодіє та співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, а також структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту України, обласних, Овруцькою міською радою,  підприємствами, установами, закладами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами;

сприяє суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, громадським організаціям, іншим об’єднанням громадян у розвитку фізичної культури;

залучає благодійні, громадські організації, суб’єктів господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, для розвитку фізичної культури;

укладає договори з центрами про матеріальну відповідальність за взяті під звіт матеріальні цінності та контролює їх цільове використання;

співпрацює із засобами масової інформації;

веде облік проведених фізкультурно-оздоровчих заходів, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

здійснює заходи із залучення фінансової та технічної допомоги, грантів та позабюджетних коштів для підтримки діяльності центру у розвитку фізичної культури;

здійснює підготовку перспективних та поточних планів роботи центру та звітів щодо їх виконання;

за досягнення високих результатів у роботі в установленому порядку порушує клопотання перед Мінмолодьспортом про нагородження державними та відомчими нагородами працівників центрів і активістів у сфері фізичної культури і спорту;

сприяє впровадженню заходів, що спрямовані на соціальний захист працівників центрів.

IV. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база центру

4.1. Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно до законодавства та положення про Центр.

4.2. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів міського  бюджету, та інших джерел, не заборонених законодавством України.

4.3. Гранична чисельність працівників Центру затверджується засновником.

4.4. Умови оплати праці працівників центрів визначаються в установленому законодавством порядку.

4.5. Центр має право надавати платні послуги згідно з чинним законодавством України.

4.6. Центр для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності може передавати іншому центру в установленому порядку матеріальні цінності (нагороджувальну продукцію, інвентар, інформаційно-пропагандистські та методичні матеріали).

4.7. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності самостійно: розпоряджається коштами; модернізує за потреби власну матеріально-технічну базу (у разі її наявності); володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до законодавства; виконує інші функції, що не суперечать законодавству.

4.8. Для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності та для надання якісних фізкультурно-спортивних послуг населенню в частині фізкультурно-оздоровчої діяльності Центр за відсутності власної спортивної бази може використовувати безоплатно або на пільгових умовах спортивні об’єкти за умови дотримання санітарно-гігієнічних норм і недопущення погіршення їх стану відповідно до порядку, визначеного законодавством.

4.9. Центру за наявності у його власності чи користуванні спортивної споруди місцеві  органи місцевого самоврядування можуть надавати відповідно до законодавства пільги з оплати за користування комунальними послугами та спожиту електроенергію.

4.10. Матеріально-технічна база Центру може складатись з: адміністративних приміщень, спортивних споруд (стадіони, басейни, ігрові поля, спортивні зали, майданчики тощо), оздоровчо-спортивних таборів, обладнання, засобів зв’язку, оргтехніки, транспортних засобів, земельних ділянок та іншого рухомого і нерухомого майна.

V. Керівництво центром

5.1. Безпосереднє керівництво Центром здійснює директор, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків директора.

5.2. Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади засновником центру за погодженням з Житомирським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

5.3. Директор Центру здійснює керівництво його діяльністю відповідно до завдань, покладених на Центр, несе персональну відповідальність за реалізацію завдань та функцій, визначає відповідальність його працівників.

5.4. На посаду директора Центру призначається особа, яка є громадянином України, має ступінь вищої освіти “магістр” або яка отримала вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) до набрання чинності  “Про вищу освіту”.

5.5. Директор центру:

забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників, у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

забезпечує та контролює здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності Центром та надання Центром якісних фізкультурно-спортивних послуг в частині фізкультурно-оздоровчої діяльності, дотримання виконавської та фінансової дисципліни;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру, відкриває рахунки в органах Казначейства;

затверджує у межах визначеної граничної чисельності працівників та фонду оплати праці в установленому порядку структуру та штатний розпис центру з відповідним погодженням із засновниками, положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру;

забезпечує дотримання вимог та поліпшення охорони здоров’я, праці і фінансово-господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

видає у межах своїх повноважень накази;

встановлює у межах фонду оплати праці надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам Центру, застосовує інші заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру відповідно до чинного законодавства України;

укладає договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо, забезпечує придбання майна та інвентарю у межах передбачених коштів;

представляє Центр в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах при розгляді й вирішенні питань, що входять до його компетенції, або уповноважує на це відповідно до чинного законодавства інших працівників;

бере участь у заходах з питань, що віднесені до компетенції Центру;

утворює у Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників центру;

відповідає за стан і збереження будівель та іншого майна, переданого у користування і володіння Центру;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

5.6. Для підвищення ефективності діяльності центру, погодженого розв’язання питань, що належать до його компетенції, підготовки рекомендацій з питань поліпшення здійснюваної роботи, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку фізичної культури при Центрі можуть утворюватися консультативні та методичні ради, які здійснюють діяльність на громадських засадах.

 VІ. Затвердження Положення, доповнення і зміни до нього

6.1. Положення Комунального закладу «Овруцький міський центр фізичного здоров’я населення» “Спорт для всіх” набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідного до чинного законодавства України.

6.2.   Положення, доповнення та зміни до нього, що оформляються у вигляді доповнень, або нової редакції затверджується рішенням Овруцької міської ради об’єднаної територіальної громади.

6.3.     Положення та зміни до нього реєструються у відповідності до чинного законодавства України.


Положення

Структура

Штатний розпис  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *