Програма розвитку освіти Овруцької міської об’єднаної територіальної громади

Додаток до рішення

Овруцької міської ради

від __.12.2017 № _______

Програма розвитку освіти

Овруцької міської об’єднаної територіальної громади

на 2018-2020 роки

Овруцька міська рада -2017 р.

Паспорт Програми розвитку освіти

Овруцької міської об’єднаної територіальної громади

на 2018-2020 роки

1 Назва програми Програма розвитку освіти Овруцької міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки
2 Мета програми Розвиток системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Овруцької міської ОТГ відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту
3 Структура програми Загальні положення

1. Управління та інституційний розвиток

2. Зміст освіти

3. Здоров’я та безпека

4. Виховання на цінностях сталого розвитку

5. Основні заходи з покращення матеріально- технічного забезпечення закладів освіти в 2018-2020 роках

 

4 Перелік напрямів та підпрограм (проектів), які буде реалізовано в межах програми I. Управління та інституційний розвиток

1.1. Громадсько-державне управління освітою на засадах децентралізації

1.2. Нове освітнє середовище

1.3. Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів

II. Зміст освіти

2.1. Дошкільна освіта

2.2. Нова українська школа

2.3. Обдаровані діти

2.4. Освіта в інформаційному суспільстві

2.5. Мовна освіта

III. Здоров’я та безпека

3.1. Здоров’я через освіту

3.2. Безпечне середовище

3.3. Освіта дітей з особливими освітніми потребами

IV. Виховання на цінностях сталого розвитку

4.1. Позашкілля

4.2. Учнівське самоврядування

4.3. Освіта і духовний розвиток особистості

4.4.Єдиний простір: освітня взаємодія громад

5. Основні заходи з покращення матеріально- технічного забезпечення закладів освіти в 2018-2020 роках

 

5 Ініціатор розроблення програми Відділ освіти Овруцької міської ради
6 Дата, номер документа про затвердження програми Рішення Овруцької міської ради від _____________ № ____________________
7 Розробники програми Відділ освіти Овруцької міської ради
8 Співрозробники програми Керівники закладів освіти Овруцької міської об’єд-наної територіальної громади
9 Відповідальний виконавець програми Відділ освіти Овруцької міської ради, Керівники закладів освіти Овруцької міської об’єднаної територіальної громади
10 Учасники програми Овруцька міська рада, відділ освіти Овруцької міської ради
11 Термін реалізації програми 2018-2020 роки
12 Контроль за виконанням програми Постійна комісія міської ради з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення

Пояснювальна записка щодо реалізації

Програми розвитку освіти

Овруцької міської об’єднаної територіальної громади

на 2018-2020 роки

Програма розвитку освіти Овруцької міської ОТГ на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена з метою створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти ОТГ на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України, документів Міністерства освіти і науки України, регіональних програм розвитку. Підготовка Програми розвитку освіти Овруцької міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки зумовлена процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі регіонального та місцевого компонентів у її розвитку.

Загальна спрямованість модернізації освіти Овруцької ОТГ полягає у необхідності забезпечення її відповідності європейським стандартам, потребам сучасного життя країни, цілеспрямованому орієнтуванню на задоволення запитів жителів ОТГ щодо якісної та доступної освіти.

В умовах високого динамізму розвитку науки та освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість учня, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість підготовки випускників закладів загальної середньої освіти.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти ОТГ, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма зумовлює модернізацію чинників, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, дитиноцентризму взаємовідповідальності учасників освітнього процесу.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Управління та інституційний розвиток
 2. Зміст освіти
 3. Здоров’я та безпека
 4. Виховання на цінностях сталого розвитку
 5. Основні заходиз покращення матеріально технічного забезпечення закладів освіти в 2018-2020 роках

І. УПРАВЛІННЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

1.1. Громадсько-державне управління освітою на засадах децентралізації

Мета: забезпечення узгодженої взаємодії між громадою та державою в управлінні освітою, пов’язаної з можливістю приймати ефективні управлінські рішення, відповідально та результативно впливати на освітню політику.

Шляхи реалізації Термін виконання (роки) Відпові-дальні виконавці
  1. Створити: 2018 2019 2020
  1. Систему опорних навчальних закладів освіти та їх філій у межах Овруцької міської ОТГ для формування власної ефективної системи забезпечення освітніми послугами населення + + Відділ освіти
  2. Раду з освіти при голові Овруцької міської ради + Відділ освіти
  3. Фонд Овруцької міської ради підтримки освіти,

шкільні благодійні фонди

+ Відділ освіти,

керівники закладів освіти

  4. Школу резерву керівних освітніх кадрів; + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

  5. Науковометодичні, фінансово-економічні, нормотворчі умови щодо впровадження ідеї автономії навчальних закладів, розширення їх фінансової самостійності; + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
  2. Сприяти:
  1. Максимальному делегуванню адміністративних і навчально-методичних повноважень до рівня навчального закладу в поєднанні з належним управлінням у самих закладах освіти та забезпеченні якості управління + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
  2. Реалізації спільних проектів між навчальними закладами, які передбачають координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
  3. Здоровій та доброзичливій конкуренції між закладами освіти з метою стимулювання надання якісних освітніх послуг + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
  4. Подоланню бюрократизації в системі управління, упорядкуванню перевірок та звітності закладів освіти + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

  5. Запровадженню наскрізного електронного урядування     (e-management)     за допомогою захищених і сертифікованих систем передачі даних на всіх рівнях освітньої системи

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

  6. Підвищенню соціального статусу педагогічного працівника + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

 1. Упорядкувати:
  1. Систему призначення, звільнення, переміщення, керівників та педагогічних працівників закладів освіти відповідно до Закону України «Про освіту», спеціальних законів та положень нормативно-правового регулювання діяльності закладів освіти, опорних закладів освіти та їх філій + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

  2. Моделі соціально-освітнього розвитку ОТГ з урахуванням особливостей регіону + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

 1. Проводити:
  1. Ребрендинг (зміну іміджу) закладів освіти з метою створення позитивного іміджу ОТГ, навчання освітньому менеджменту керівників і педагогічних працівників закладів освіти шляхом освітніх обмінів, стажування, підвищення кваліфікації, навчання (в т.ч. і учнів), налагодження і посилення міжрегіональних зв’язків + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

  2. Щорічний моніторинг освітніх змін, на основі результатів якого здійснювати прогнозування тенденцій інноваційного розвитку освіти ОТГ + + + Відділ освіти
   5. Висвітлювати:
  1. Управлінську політику освітян Овруцької ОТГ на веб-сайтах закладів освіти, громади, відділу освіти, ЗМІ + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Очікувані результати:

– громадсько-державна взаємодія в управлінні освітою;

– ефективне управління освітою на основі проектно-цільового методу;

– функціонування інституцій, що забезпечують відкритість та прозорість розвитку освіти;

– можливість збільшення фінансових надходжень в освіту з громадського сектора;

– взаємодія із регіональними, в межах України, та зарубіжними партнерами.

1.2. Нове освітнє середовище

Мета: сприяння розвитку освітніх осередків Овруцької міської об’єднаної територіальної громади через створення належних матеріально-технічних умов та забезпечення науково-методичного супроводу.

Шляхи реалізації Терміни виконання (роки) Відпові-дальні виконавці
2018 2019 2020
   1. Створити:
  1. Опорні заклади освіти на території Овруцької міської ОТГ з різноманітними формами й засобами здобуття повної загальної середньої освіти + + Відділ освіти
  2. Дистанційні, мережеві, змішані форми здобуття освіти, екстернатну та сімейну (домашню) форми індивідуальної освіти, педагогічний патронат із належним визнанням результатів такого навчання + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
   2. Провести:
  1. Оптимізацію мережі закладів освіти Овруцької міської ОТГ + + + Овруцька міська рада, відділ освіти
  2. Конкурс щодо визначення опорних шкіл + + Овруцька міська рада, відділ освіти
  3. Конкурс на призначення директорів опорних шкіл + + Відділ освіти
  4. Цілеспрямовану підготовку керівних та педагогічних кадрів для роботи в опорних школах + + + відділ освіти, культури, сім’ї,

молоді та спорту

  5. Конкурс проектів щодо розвитку інфраструктури освітнього осередку + + + Овруцька міська рада, відділ освіти
   3. Відкрити в опорних школах Овруцької міської ОТГ:
  1. Різноманітні профілі навчання + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
  2. Мережу європейських класів (European sections), де учні отримають можливість вивчати декілька іноземних мов + + відділ освіти, керівники закладів освіти
  3. Інформаційно-бібліографічні центри з вільним доступом до мережі Інтернет на базі опорних шкіл + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
  4. Розширену мережу гуртків, факультативів за інтересами + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
   4. Удосконалити й осучаснити:
  1. Матеріально-технічну базу закладів освіти та забезпечити фізичну та інформаційну доступність для дітей з особливими освітніми потребами + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
  2. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закладів освіти (наочність, посібники, література та періодичні фахові видання, навчальні комп’ютерні комплекси тощо) + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
  3. Бібліотечні фонди опорних закладів освіти, створити електронні бібліотеки, медіатеки + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
   5. Проводити:
  1. Вивчення досвіду з організації системи освіти в ОТГ, в тому числі зарубіжного + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

  2. Спільну інноваційну діяльність з актуальних питань розвитку освіти та включаючи участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах тощо + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти

Очікувані результати:

– функціонування закладів освіти з класами для дітей з особливими освітніми потребами та з інклюзивною освітою;

– створений освітній простір Овруцької міської ОТГ як об’єднання закладів освіти, культури та спортивних установ;

– удосконалена сучасна матеріальна-технічна база опорних шкіл;

– створені умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

– максимальне задоволення освітніх потреб населення громади;

– інтеграція української шкіл громади в європейський освітній простір;

– професійне зростання педагогів і як наслідок — вища якість освіти учнів.

1.3. Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів

Мета: модернізація системи післядипломної педагогічної освіти в умовах децентралізації для забезпечення нової якості керівних і педагогічних кадрів

Шляхи реалізації Термін виконання (роки) Відпові-

дальні виконавці

2018 2019 2020
   1. Запровадити:
  1. Сучасні підходи щодо форм, методів, технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів системи освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
  2. Матеріальне стимулювання (заохочення) творчих педагогів та директорів закладів освіти + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
   2. Взяти участь:
  1. У системі мережевої взаємодії щодо впровадження інноваційного досвіду педагогів та шкіл в обласній системі підвищення кваліфікації + Відділ освіти, керівники закладів освіти
   3. Апробувати:
  1. Інноваційні навчально-методичні матеріали (посібники, підручники, е-кейси та ін.) щодо реформування початкової школи; базової освіти, повної загальної середньої (профільної) освіти + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
 1. Організувати:
  1. Сучасні ефективні форми навчально-методичної та науково-методичної роботи з педагогами та керівниками закладів освіти; науково-практичні конференції з проблем загальної середньої та післядипломної педагогічної освіти + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
  2. Щорічний моніторинг якості науково-методичної роботи з педагогічними працівниками на засадах бенчмаркінгу (порівняльного аналізу) + Відділ освіти, керівники закладів освіти

Очікувані результати:

– модернізована система післядипломної педагогічної освіти в умовах децентралізації для забезпечення нової якості керівних і педагогічних кадрів — «агентів змін»;

– запровадження нових моделей, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підготовки педагогів ОТГ;

– створено необхідні умови для постійного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за індивідуальними освітніми траєкторіями;

– умотивований до неперервного навчання педагог як ключова фігура оновлення школи, соціально і професійно активна особистість;

– індустрія методичних матеріалів для освітян ОТГ;

– доступність науково-методичної служби в системі освіти ОТГ.

ІІ. ЗМІСТ ОСВІТИ

2.1. Дошкільна освіта

Мета: утвердження в освіті принципу дитиноцентризму — максимальне наближення навчання і виховання дитини до її сутності, здібностей та врахування особливостей, що буде сприяти максимальному саморозвитку й самореалізації особистості.__

Шляхи реалізації

 

Терміни виконання Відповідальн ий
2018 2019 2020

 

Сприяти:
– розвитку та урізноманітненню мережі закладів дошкільної освіти різних типів, профілів та форм власності, альтернативних форм здобуття дошкільної освіти — із залученням сімей та місцевих громад: родинне виховання, дошкільні заклади сімейного типу (зокрема в житлових приміщеннях), корпоративні дитячі садки; + + + Овруцька міська рада, відділ освіти,

керівники закладів освіти

– підвищенню якості дошкільної освіти через упровадження нових державних комплексних і парціальних, авторських програм виховання, навчання та розвитку дітей, інноваційних технологій, експериментальної діяльності. + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Оновити:

-інформаційний банк даних обліку дітей дошкільного віку в ОТГ

 

+ + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Створити:
– навчально-методичне забезпечення щодо ранньої освіти та піклування, організації психолого-педагогічної підтримки дітей від народження до трьох років — для педагогів та батьків. + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Забезпечити:
– збереження субкультури дошкільного дитинства, протистояння задидактизованості та перетворенню дитсадка на філію школи для малюків;

 

+ + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

– якісну дошкільну освіту для дітей з особливими освітніми потребами через оновлення підходів до роботи спеціалістів-логопедів у закладах дошкільної освіти;

 

+ + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

– оновлення розвивального середовища закладів дошкільної освіти сучасним змістом з метою підвищення якості дошкільної освіти

 

+ + + Відділ освіти,

культури, керівники закладів освіти

– забезпечення проведення модернізації матеріально-технічної бази зкладів дошкільної освіти (забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками, твердим і м’яким інвентарем тощо)

 

 

 

 

 

+ + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Запровадити:
– висвітлення у ЗМІ інформації щодо роботи закладів дошкільної освіти та найкращі здобутки в галузі дошкільної освіти ОТГ для інформування населення про забезпечення дітей якісною дошкільною освітою

 

+ + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Очікувані результати:

– поширена та урізноманітнена мережа закладів дошкільної освіти різних типів та форм власності, альтернативних форм здобуття дошкільної освіти — відповідно до потреб ОТГ;

– 100% охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою в закладах різних типів і форм власності;

– забезпечено рівний доступ до якісної дошкільної освіти дітям всіх вікових категорій та стану здоров’я;

– побудова   освітньо-виховного   процесу   в   закладах дошкільної освіти   за   принципом дитиноцентризму;

– он-лайн-доступ батьків до інформації про умови отримання дітьми дошкільної освіти.

2.2. Нова українська школа

Мета: визначення та набуття ясного розуміння сучасної української школи, здатної підтримувати учнів у їх прагненні ставати новаторами, використовувати набуті знання та креативність у створенні нових відкриттів для суспільства.

Шляхи реалізації Термін виконання (роки) Відпові-

дальні виконавці

   1. Створити 2018 2019 2020
  1. У закладах освіти Овруцької ОТГ середовище для різнобічного розвитку, виховання й соціалізації особистості, яка відповідає вимогам часу; + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

 1. Забезпечити:
  1. 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

  2. Реалізацію оновлених цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації з урахуванням кращого досвіду та принципів сталого розвитку + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

  3. Оволодіння педагогічними працівниками новітніми інтерактивними, індивідуалізованими, командними та проектними навчальними технологіями + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

  4. Перехід від адміністративно-розпорядчого управління закладами освіти до системи освітнього менеджменту. + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

   3. Організувати:
  1. Наскрізний процес навчання та виховання, який     формує стійку систему цінностей, компетенцій, мотивів до отримання та використання набутих знань + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

  2. Сучасний ефективний психолого-педагогічний   та науково-методичний супровід освітнього процесу + + +
  3. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти. + + +
   4. Запровадити:
  1. Розробку та реалізацію різноманітних освітніх моделей у закладах освіти ОТГ + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

  2. Соціально-психологічний супровід особистості у кризових ситуаціях + + + Овруцька міська рада, відділ освіти
  3. Системний моніторинг в освіті з метою отримання вичерпної інформації про впровадження    Концепції «Нова українська школа». + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

 1. Сприяти:
  1. Участі педагогів початкової школи в розробці й    рецензуванні, обговоренні нових програм і підручників на засадах діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання; генеруванню інноваційних ідей, їх визначенню, відбору та впровадженню. + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

 1. Висвітлювати:
  1. Реформування шкільної освіти та реалізацію Концепції  «Нова українська школа» у місцевих ЗМІ, на сайті відділу освіти та сайтах закладів освіти тощо + + + Відділ освіти,

керівники

закладів

освіти

Очікувані результати:

– підвищення якості освіти на інноваційній основі;

– розроблено й упроваджено системний моніторинг якості освіти Овруцької ОТГ;

– максимальне застосування інформаційних технологій в управлінні закладами освіти;

– збалансована швидкісна система інформування громадськості про новини та досягнення освіти;

– трансформація освітнього сектора на інноваційне середовище, у якому учні отримують навички й уміння самостійно оволодівати знаннями протягом життя та застосовувати їх у практичній діяльності.

2.3. Обдаровані діти

Мета: підвищення якості роботи з обдарованими дітьми та молоддю шляхом удосконалення системи виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, сприяння самореалізації й професійному самовизначенню відповідно до здібностей та інтересів; підвищення професійної компетентності вчителя, що працює з обдарованими дітьми та молоддю.

Шляхи реалізації

 

Терміни виконання

(роки)

Відповідальний
2018 2019 2020
Оновити й удосконалити:
– систему психодіагностичних досліджень, спрямованих  на  пошук обдарованих  дітей та молоді відповідно до різних типів обдарованості (в тому числі систему ранньої поетапної діагностики); + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

– бази електронних портфоліо педагогів, які опікуються питаннями обдарованості та підготовки учнів-призерів, переможців олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань, обласних віртуальних заходів. +

+

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Забезпечити участь дітей в:
– обласній очно-дистанційній школі для обдарованих учнів; +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

– літній школі для обдарованої молоді. +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Забезпечити:
– підвищення результативності участі обдарованих дітей і молоді у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах; на 2%

на 2 %

на 2 % на 2% Відділ освіти,

керівники закладів освіти

– активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії наук;  участі  у Всеукраїнському інтерактивному відкритому конкурсі МАН України «МАН-Юніор Ерудит»; + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

– розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та їх наставників. + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
Взяти участь:
– в обласній науково-практичній конференції, обласних семінарах з обміну досвідом, педагогічному форумі  тощо. + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Очікувані результати:

– удосконалено систему виявлення, відбору, психолого-педагогічного супроводу, адресної підтримки обдарованої молоді;

– збільшено на 8% кількість призерів/переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інтелектуальних змагань;

– створено дієву систему формування «олімпійського резерву» Овруцької ОТГ та цілеспрямованої індивідуальної роботи з лідерами олімпіадного та турнірного руху як серед учнів, так і серед педагогів;

– створено бази електронних портфоліо педагогів, які опікуються питаннями обдарованості та підготовки учнів-призерів, переможців олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань.

2.4. Освіта в інформаційному суспільстві

Мета: формування медіа- та інформаційної грамотності й культури учасників освітнього процесу; забезпечення рівного доступу дітей та дорослих будь-якого віку й стану здоров’я до якісної основної або додаткової освіти на дистанційній основі та можливості отримання відповідного документу про освіту державного зразка.

 

Шляхи реалізації

 

 

Термін виконання

2018 2019 2020 Відповідаль ний
Створити:
–         систему впровадження дистанційної освіти за напрямами:

– використання дистанційних форм у роботі з обдарованими учнями;

–   з   підготовки   до   предметних   олімпіад, турнірів, конкурсів тощо;

–       із       залученням       до       пошукової, експериментальної, дослідницької роботи у складі МАН;

– дистанційне навчання дітей з особливими освітніми потребами;

+ + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
–         різні форми позашкільної освіти, включаючи форми  для  дітей  дошкільного  віку,   батьківської педагогіки, творчих студій для дітей і молоді, дитячі та молодіжні фестивалі, конкурси, проекти обласного й всеукраїнського рівнів — для сприяння розвиткові медіа-   та   інформаційної   культури   й   підтримки системи розвитку медіаінформаційної грамотності (за участю громадських об’єднань і медіавиробників). + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти

Забезпечити:

підвищення рівня сформованості медіаімунітету особистості, готовності до протистояння агресивному медіасередовищу, усвідомленого вибору та критичного сприйняття різноманітних інформаційних джерел. + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
Висвітлювати:

досвід роботи з упровадження медіаосвіти, дистанційних форм навчання в освітянській пресі, Інтернет-джерелах, інших засобах масової інформації

+ + + Відділ освіти, керівники закладів освіти

Очікувані результати:

– достатні організаційні, кадрові, інформаційні, матеріально-технічні умови для використання технологій дистанційного навчання, електронного та медійного навчального контенту в допрофільній та профільній підготовці учнів закладів загальної середньої освіти;

– професійна компетентність учителів достатня для використання сучасного навчального контенту (змісту) в освітньому процесі;

– медіа- та інформаційна грамотність учасників освітнього процесу, інтеграція медіаосвітніх компонентів у навчальні програми закладів загальної середньої освіти;

– сформований медіаімунітет особистості, готовність до протистояння агресивному медіасередовищу, усвідомлений вибір та критичне сприйняття різноманітних інформаційних джерел;

– розвинене регіональне партнерство у сфері надання освітніх послуг учням закладів загальної середньої освіти;

– професійна готовність учителя до медіатворчості для компетентного самовираження та реалізації його життєвих і професійних завдань, покращення якості міжособистісної та професійної комунікації, мережі стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах.

2.5. Мовна освіта

Мета: поліпшення якості системи мовної освіти щодо формування багатомовної особистості, яка вільно володіє державною, рідною та іноземними мовами.

Шляхи реалізації Термін виконання Відповідальний
2018 2019 2020
Створити:
– нову цілісну систему багатомовної освіти дітей та молоді ОТГ +

 

Відділ  освіти, керівники закладів освіти
Активізувати:
– національно-патріотичне виховання учнів засобами мовної освіти; +

 

+ + Відділ  освіти,

керівники закладів освіти

– популяризацію вивчення іноземних мов; +

 

+ + Відділ  освіти,

керівники закладів освіти

– сучасну систему моніторингу якості мовної освіти учнів +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Сприяти:

– забезпеченню функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя (Місячник української писемності та мови; міський етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика; міський етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської творчості імені Т.Г. Шевченка) +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

– поповненню бібліотечних фондів сучасною україномовною літературою, якісними перекладами українською мовою творів зарубіжних письменників +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Очікувані результати:

– якісна багатомовна освіта в закладах освіти ОТГ;

– наявність у шкільних бібліотеках сучасної україномовної літератури, іншомовної літератури мовою оригіналу, якісних перекладів творів зарубіжних письменників українською мовою;

– удосконалення професійної майстерності вчителя-словесника -висококваліфікованого фахівця, що володіє системними знаннями, навичками і вміннями з лінгвістичних, літературознавчих, психологічних, педагогічних наук.

ІІІ. ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА

3.1. Здоров’я через освіту

«Здорова дитина —успішна особистість»

Мета: сприяння забезпеченню високого рівня освітніх послуг закладів освіти будь-якого типу та рівня без шкоди для здоров’я; створення безпечних та комфортних умов для всебічного розвитку особистості через розширення здоров’язбережувального простору.

 

Шляхи реалізації Терміни виконання Відповідальний
 

2018

 

 

2019

 

 

2020

Відновити та поширити:
придбання необхідного медичного обладнанням та спортивного інвентарю для закладів дошкільної, загальної середньої освіти +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

придбання спортивного обладнання, меблів, посуду для їдальні, ТЗН тощо. +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Створити:
– ефективні моделі освітньої установи щодо здоров’язбереження і здоров’я, відновлення особистості дитини з урахуванням локальних умов; +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Забезпечити:
– укомплектування закладів освіти медичним персоналом та приведення режиму роботи відповідно до часу перебування дітей у закладах освіти; +

 

+ Відділ освіти

керівники закладів освіти,

керівники закладів освіти

– необхідні санітарно-гігієнічні норми в навчальних приміщеннях; +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

– якісну підготовку педагогів у забезпеченні високого рівня освітніх послуг без шкоди для здоров’я; психолого-соціального супроводу особистості дитини, яка опинилася в складних життєвих умовах   під час навчально-виховного процесу; +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Запровадити:
науково-методичний супровід діяльності педагогів, які здійснюють психолого-соціальну підтримку особистості дитини (яка опинилася в складних життєвих умовах) під час освітнього процесу; +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу; +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

серію проектів з питань збереження психічного здоров’я дітей та створення психологічного комфорту в закладах освіти як для учнів так і педколективу; +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Сприяти:
– створенню необхідних умов для організації здоров’язбережувального та здоров’яформувального освітнього процесу в закладах освіти; комфортності освітнього середовища; +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Удосконалити:
– систему моніторингових досліджень рівня фізичного здоров’я та фізичної підготовленості, психоемоційного благополуччя школярів та педагогів; підліткових залежностей; адаптації дітей до навчання у 1-му та 5-му класах; +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Очікувані результати:

– активна свідома участь суб’єктів навчально-виховного процесу у практичних діях, пов’язаних зі здоров’язбереженням і здоров’яформуванням.

– стабілізація кількості шкільних захворювань, призупинення зростання показників щодо підліткових залежностей;

– підвищення загальної психологічної грамотності учасників навчально-виховного процесу та їх резільєнтності (життєстійкості) до стресових ситуацій;

– якісна підготовка педагогів з метою забезпечення на місцях постійного психолого-соціального супроводу особистості дитини, яка опинилася в складних життєвих умовах;

– активна свідома робота педагогів, які пройшли тренінгове навчання щодо відновлення психологічного стану здоров’я та створення системи психолого-педагогічного супроводу особистості в кризових життєвих ситуаціях на місцях.

3.2. Безпечне середовище

Мета: створення безпечного, комфортного середовища в навчальних закладах ОТГ

Шляхи реалізації /заходи Терміни виконання Відповідальний
2018 2019 2020
Підтримувати:
 співпрацю   з Житомирським  обласним навчально-методичним     центром з питань цивільного захисту населення,   психологічною службою   системи   освіти,   з   місцевими   закладами охорони здоров’я. + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти

Забезпечити:

-постійне  висвітлення  заходів   щодо   безпечного, комфортного     середовища    в     закладах загальної середньої освіти    ОТГ   через    запровадження   активних інформаційних стратегій    (соціальні мережі, Веб-сайт, блог тощо). +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти
-участь у конференціях, конкурсах, фестивалях за різними напрямами відповідно до вимог сучасності; +

 

+ + Відділ освіти, , керівники закладів освіти

 

-науково-методичний супровід педагогів   опорних закладів освіти ОТГ із  цивільного захисту, безпеки життєдіяльності (основ здоров’я) шляхом проведення  семінарів,  тренінгів,  круглих  столів, фестивалів спільно з представниками національної поліції, спеціалістами з цивільного захисту та медичними працівниками;

 

+

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти
Сприяти:
-залученню батьків та громади до інформаційно-просвітницького забезпечення щодо безпечного, комфортного середовища всіх учасників освітнього процесу; +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти
-інформуванню педагогів закладів освіти ОТГ про щорічне проведення Тижня безпеки життєдіяльності (у рамках якого проводиться день Цивільного Захисту).

 

 

 

+ + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Очікувані результати:

– оптимізована діяльність закладів освіти ОТГ із цивільного захисту, безпеки життєдіяльності;

– налагоджена система безперервного навчання педагогічних кадрів з питань здорового і безпечного способу життя, із цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, підвищення рівня їх підготовки із цієї проблеми;

– створення безпечного, комфортного середовища в закладах освіти Овруцької міської  ОТГ.

3.3. Освіта дітей з особливими освітніми потребами

Мета: розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Овруцької міської ОТГ шляхом реалізації інноваційних моделей підготовки педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів до роботи у форматі інклюзивної освіти.

Шляхи реалізації /заходи Терміни виконання Відповідальний
2018 2019 2020
Створити:
– створити інклюзивно-ресурсний центр

 

+ Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Забезпечити:

– інклюзивне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами; + + + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

– надання консультаційних послуг батькам дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з інвалідністю, на базі закладів дошкільної і загальної середньої освіти; + +

 

 

+ Відділ освіти,

керівники

закладів освіти

–         висвітлення    відповідних     матеріалів     у періодичних виданнях, на сайті відділу освіти; +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

–         вивчення та узагальнення кращого досвіду педагогічних        колективів         закладів загальної середньої освіти, які реалізують ідеї інклюзивної освіти. +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Запровадити:
–    систему    моніторингу    стану    впровадження інклюзивної   освіти    в    закладах освіти Овруцької міської ОТГ та навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання, обсягу й якості наданих   освітніх  та   корекційно-реабілітаційних послуг; +

 

+ + Відділ

керівники закладів освіти

Взяти участь у:
–         конференціях, майстер-класах, навчальних семінарах, тренінгах, круглих столах, вебінарах, он-лайн-курсах,   та   інших   сучасних   ефективних формах навчально-методичної роботи з педагогами та керівниками закладів освіти Житомирської області, які впроваджують інклюзивне навчання; +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів

Очікувані результати:

– розроблено ефективну модель інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами в Овруцькій міській ОТГ;

– створено в освітньому просторі Овруцької міської ОТГ передумови для розуміння інклюзії як цінності демократичного суспільства, розвитку толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку однолітків, педагогів, батьків, громадськості; попередження конфліктів, забезпечення повноцінної соціально-психологічної адаптації та самоактуалізації дітей в умовах навчального закладу;

– посилення співпраці та розвиток партнерських відносин закладу освіти з місцевими громадами й соціальними партнерами;

– дієво забезпечуються соціальні гарантії для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей, дітей переселенців та дітей учасників АТО.

ІV. ВИХОВАННЯ НА ЦІННОСТЯХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

4.1. Позашкілля

Мета: створення умов для всебічного гармонійного розвитку дитини засобами позашкільної освіти.

Шляхи реалізації Термін виконання Відповідальний
2018 2019 2020
Забезпечити:
-функціонування позашкільних

закладів освіти  відповідно до нормативно-

правових актів з питань позашкільної освіти

+

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти

Створити:

– методичну комісію педагогів позашкільних закладів освіти за напрямами роботи; +

 

Відділ освіти, керівники закладів освіти
– науково-методичний супровід діяльності організаторів виховної роботи зі створення виховного середовища та виховного простору; +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти
– єдине «програмне поле» та варіативність навчальних програм у закладах позашкільної освіти з огляду на сучасні тенденції в межах області; + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
– умови для поліпшення якості проведення змагань і спортивних свят усіх рівнів; + Відділ освіти, керівники закладів освіти
– умови для збільшення варіативності напрямів роботи та збільшення кількості гуртків краєзнавчого, технічного, інформаційного напряму. + + Відділ освіти, керівники закладів освіти

Запровадити:

– Систематичний моніторинг потреб дітей і молоді у додатковій освіті з метою надання та наближення послуг до потреб дітей; + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
– Співпрацю з вищими навчальними закладами та закладами профтехосвіти; +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти
Взяти участь у:
– семінарах, тренінгах, обласних школах новаторства для педагогічних працівників позашкільних закладів освіти усіх рівнів; +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти
– курсах підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів позашкільних закладів освіти; +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти
– конкурсах фахової майстерності педагогів позашкільних закладів освіти +

 

+ + Відділ освіти, керівники позашкільних закладів освіти
– заходах з екологічної освіти на принципах сталого розвитку. +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти

Очікувані результати:

– функціонування системи інформаційного супроводу діяльності позашкільних закладів освіти;

– задоволення потреб учнівської молоді в додатковій освіті, держави та суспільства — у висококваліфікованих фахівцях;

– поширення освітніх послуг;

– зростання іміджу позашкільних закладів освіти;

– підвищення рівня професійної компетентності педагогів позашкільних закладів освіти.

4.2. Учнівське самоврядування

Мета: забезпечення розвитку й модернізації системи учнівського самоврядування в розрізі сучасних вимог.

Шляхи реалізації Термін виконання Відповідальний
 2018 2019 2020

 

Створити:
– умови для набуття учнями навичок парламентаризму, умінь відстоювати власну позицію демократичними засобами через залучення їх до участі в тренінгах та освітніх проектах; +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти
– систему учнівських клубів за інтересами, що ґрунтуються на концепції сталого розвитку. + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
Сприяти:
співпраці органів учнівського самоврядування закладів освіти з радою старшокласників Овруцької міської ради, що функціонує на базі ЦДЮТ, та іншими молодіжними організаціями +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти
Забезпечувати участь ради старшокласників Овруцької міської ради в засіданнях обласної ради старшокласників. Відділ освіти, керівники закладів освіти
Взяти участь у:
семінарах, тренінгах, майстер-класах для педагогічних працівників і координаторів з питань організації та супроводу діяльності органів учнівського самоврядування; +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти
конкурсах серед педагогічних працівників на кращу модель учнівського самоврядування закладу освіти; +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти
засіданнях та зльотах органів учнівського самоврядування на всіх рівнях (заклад освіти — територіальна громада — область); + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
Туристичні походи учнівської молоді для вивчення природи, історії та культури рідного краю. + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти

Очікувані результати:

– чинна система органів учнівського самоврядування Овруцької ОТГ в умовах децентралізації;

– реалізація спільних проектів і заходів учнівського самоврядування з батьківською громадою та громадськими організаціями;

– спосіб життя учнівської молоді, що відповідає принципам сталого розвитку.

4.3. Освіта та духовний розвиток особистості

Мета: формування у дітей та молоді свідомо-відповідального ставлення до життя шляхом виховання на загальнолюдських морально-етичних цінностях, відродження та поширення духовної спадщини українського народу.

Шляхи реалізації Терміни виконання Відповідальний
2018 2019 2020
Організувати освітній процес в закладах освіти на засадах духовності, традиційних цінностей українського народу +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти
Упроваджувати навчальні дисципліни духовно-морального спрямування як основу формування особистості та підґрунтя для національно-патріотичного виховання +

 

+ + Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Формувати духовно-моральний простір через організацію роботи гуртків, літніх таборів, проведення позаурочних і позашкільних масових заходів духовно-морального спрямування +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти
Залучати дітей і молодь до участі в благодійних акціях, волонтерській діяльності з метою набуття власного досвіду творення добра +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти
Поповнити шкільні бібліотеки літературою, періодичними виданнями духовно-морального спрямування +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти
Взяти участь у роботі обласної творчої групи з розробки та вдосконалення навчально-методичного забезпечення викладання курсів духовно-морального спрямування + Відділ освіти, керівники закладів освіти
Проводити роботу з пропагування серед батьківської та педагогічної спільноти загальнолюдських морально-етичних цінностей, духовної спадщини українського народу +

 

+ + Відділ освіти, керівники закладів освіти

Очікувані результати:

– сформованість ціннісних орієнтацій у дітей та молоді, що базуються на гідності, чесності, справедливості, турботі, повазі до життя, до себе та інших людей;

– розвиток уміння працювати з іншими, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів, що входить до складу соціальної компетентності особистості;

– збільшення кількості дітей і молоді, які відвідують уроки та позакласні заходи з предметів духовно-морального спрямування;

– обмеження проявів «кризового менталітету», аморальності та злочинності;

– зростання зацікавленості педагогічної та батьківської спільноти у вихованні дітей на засадах духовності, традиційних цінностей українського народу.

4.4. Єдиний простір: освітня взаємодія регіонів

Мета: розвиток партнерської взаємодії шкіл Овруцької міської ОТГ Житомирської області зі школами України, обмін досвідом в режимі он-лайн, на Інтернет-платформах через прямі партнерські контакти та комунікації, участь у спільних освітніх проектах.

Шляхи реалізації Термін виконання      2018    2019      2020 Відповідальний
Пошук партнерів для створення єдиного освітнього простору та залучення до участі в спільних проектах + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
Побудувати стійкі комунікації та обмін досвідом між опорними школами різних регіонів України щодо децентралізації + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти
Брати участь у спільних міжнародних програмах розвитку освіти + + + Відділ освіти, керівники закладів освіти

Очікувані результати:

– встановлені партнерські зв’язки;

– створена система обміну досвідом;

– налагоджені дружні відносини між школярами різних регіонів України;

– спільна участь закладів дошкільної і загальної середньої освіти Овруцької міської ОТГ Житомирської  області з навчальними закладами інших регіонів у міжнародних проектах.


Таблиця до плану

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *