Проект “Комплексна програма “Молодь і родина Овруччини” Овруцької міської ради на 2018 – 2020 роки”

І.Загальна характеристика районної комплексної програми “Молодь і родина Овруччини” Овруцької міської ради на 2018 – 2020 роки (далі – Програма)

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Рішення № 445 від 22.12.2016 року  «Про обласну комплексну програму “Молодь і родина Житомирщини” на 2017 – 2020 роки та рішення № 418 від 22.12.2016 року «Про обласну комплексну програму розвитку фізичної культури і спорту на  2017 – 2020 роки»
3. Розробник Програми Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради
4. Співрозробники Програми
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради
6. Учасники Програми Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділи райдержадміністрації: сім’ї, молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, культури і туризму, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою)
7. Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
7.1. Етапи виконання Програми 2018-2020 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Кошти районного бюджету
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми  тис. грн.
10. Основні джерела фінансування Кошти районного бюджету

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Молодь є важливою складовою суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Проте існує багато проблем.

Залишається доволі мала участь молоді у суспільно-політичному житті держави і формуванні політики з питань, що впливають на її життя, розвиток та вирішення нагальних проблем.

Проблемним питанням є вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому напрямку роботи процесу системності.

Також найактуальнішими проблемами сучасної молоді є погіршення здоров’я, зокрема через поширення вживання алкоголю та наркотичних речовин, та ВІЛ/СНІД.

Програма спрямована на:

розширення інформаційних кампаній з питань прав людини відповідно до Цілей Сталого Розвитку України на період до 2030 року;

проведення наукових досліджень,  аналізу причин виникнення воєнно-соціальних конфліктів та оцінки їх впливу на жінок і чоловіків, удосконалення системи збору інформації та статистики;

координацію дій та навчання фахівців органів державної влади та  місцевого самоврядування, а також військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, жінок, які залучаються до проведення безпосередніх заходів врегулювання конфліктних та кризових ситуацій, участі у складі миротворчого персоналу та контингенту, переговорних процесів тощо, представників засобів масової інформації та мас-медіа, соціальних, педагогічних працівників, психологів, юристів, медичних працівників, представників громадських об’єднань, волонтерів, батьків;

У зв’язку із збільшенням кількості звернень громадян з питань домашнього насильства, обізнаності населення, враховуючи віддаленість територіального розміщення сільських населених пунктів, є наявність гострої проблеми створення притулків для потерпілих від насильства в сім’ї та жертв торгівлі людьми.

Необхідне виділення коштів на виконання корекційних програм фаховим психологом та забезпечення умов для їх роботи.

Ефективність проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії торгівлі людьми потребує забезпечення адресності, індивідуалізації.

ІІІ. Визначення мети Програми

Метою Програми є:

 • розвиток самозайнятості та підприємницької діяльності молоді;
 • житлове кредитування молоді;
 • формування здорового способу життя;
 • національно-патріотичне виховання дітей та молоді, інтелектуальний розвиток молоді; створення сприятливих умов для розвитку самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості;
 • підтримка молодіжних ініціатив;
 • зміцнення інституту сім’ї;
 • соціальна підтримка багатодітних сімей;
 • попередження насильства в сім’ї;
 • забезпечення прав людини: гендерний аспект;
 • протидія торгівлі людьми.

ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Прийняття Програми забезпечить:

спільну та скоординовану діяльність органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства: організаціями, установами та закладами, що працюють з молоддю і волонтерами, за безпосередньої участі молоді;

посилення роботи з розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння інтеграції молоді у світову та європейську молодіжну спільноту;

застосування кращих досягнень світової та європейської практики формування та реалізації політики у молодіжній сфері;

оптимальну скоординовану діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері національно-патріотичного виховання;

організацію інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання;

здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби;

впровадження здорового способу життя;

довготермінове пільгове молодіжне кредитування за рахунок коштів Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

 1. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та

результативні показники

Виконання Програми дасть змогу:

– залучення молоді  до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

–    сприяти дієвій співпраці із залученням громадянського суспільства;

– здійснювати заходи, спрямовані на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

–  затвердити склад координаційних рад на місцевому рівні з національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

– здійснювати заходи з активізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді на всіх рівнях такої діяльності у тісній взаємодії органів державної влади та органів місцевого  самоврядування і громадськістю;

– надавати молодим сім’ям підтримку на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Введення в експлуатацію 600 кв. м житлової площі та забезпечення житлом 10 молодих сімей;

– забезпечення надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяння створенню для неї нових робочих місць;

– підвищення рівня самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;

– забезпечення розвитку молодіжного підприємництва шляхом удосконалення існуючої нормативно-правової бази та систематизації преференцій для молодих підприємців, формування підприємницьких навичок молоді;

– фінансувати заходи з виконання Програми за рахунок державного, місцевого бюджетів, надходжень від донорських та благодійних фондів.

Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2018 2019 2020 2021 Всього витрат на виконання Програми,

(тис. грн.)

1 2 3 4 5 7
Обсяг ресурсів всього, в тому числі: У межах фінансових ресурсів
обласний бюджет 15.0 20.0 25.0 30.0 90.0
районний, міський , об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів У межах фінансових ресурсів
бюджети сіл, селищ У межах фінансових ресурсів
кошти небюджетних джерел У межах фінансових ресурсів

 

з/п

Назва

 показника

Одиниця виміру Вихідні

дані на

початок дії Програ-ми

2018 2019 2020 2021 Всього  витрат на вико-нання Програ-ми,

тис. грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 10
І                                   Показники продукту Програми
1. Кількість молоді, залученої до заходів, спрямованих на розвиток творчих ініціатив Осіб 2500 2600 2700 2800 2900
2. Кількість молоді, залученої до заходів, спрямованих на формування здорового способу життя Осіб 2100 2200 2300 2400 2500
ІІ                                 Показники ефективності Програми
1. Рівень охоплення молоді інформацій-но-просвітниць-кою роботою щодо формування здорового способу життя % 35 40 45 50 55
2. Рівень охоплення молоді профорієнтаційною роботою % 35 40 45 50 55
3. Рівень охоплення населення заходами, спрямованими на забезпечення гендерної рівності % 25 30 35 40 45
ІІІ                                 Показники якості Програми
1. Кількість  обізнаних людей з питань попередження насильства в сім’ї, торгівлі людьми Чол. 7500 8500 9500 10500 12000
2. Кількість  обізнаних людей з питань гендерної рівності Чол. 75000 8500 9500 10500 12000
3. Кількість багатодітних сімей Сімей 517 525 530 535 540

 

ПОРЯДОК

використання коштів районного бюджету на реалізацію

районної комплексної програми

 «Молодь і родина Овруччини» Овруцької міської ради

на 2018-2020 роки

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті на виконання заходів районної комплексної програми «Молодь і родина Овруччини» Овруцької міської ради на 2018-2020 роки.
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради

Іншими розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів та учасниками виконання завдань Програми є суб’єкти, визначені у ній.

 1. Фінансування видатків районного бюджету на реалізацію заходів Програми здійснюється в межах асигнувань, затверджених відділом культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради, відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.
 2. Кошти районного бюджету спрямовуються на:

1) реалізацію заходів Програми, визначених календарними планами на реалізацію соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді;

2) реалізацію заходів Програми, визначених календарними планами на реалізацію соціальних програм і заходів державних органів з питань забезпечення рівних прав жінок і чоловіків;

3) реалізацію заходів Програми, визначених календарними планами на реалізацію соціальних програм і заходів державних органів у справах сім’ї;

4) виплату стипендій обдарованій молоді відповідно до затвердженого порядку;

5) підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій для виконання програм і здійснення заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім’ї;

6) реалізацію заходів, спрямованих на створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, пропаганду та формування здорового способу життя, створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді, у т.ч.: виготовлення та розповсюдження інформаційних буклетів, методичної літератури, плакатів, продукції зовнішньої соціальної реклами;

7) надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

8) витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

9) реалізацію заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та молоді, інтелектуальний розвиток молоді.

 1. Спрямування коштів на проведення окремого заходу здійснюється виходячи з обґрунтованої потреби в бюджетних коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат, діючих цін і тарифів, особливостей програм і заходів, принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання.
 2. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, на утримання громадських організацій, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отримання прибутку.
 3. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”.
 4. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем та учасниками виконання завдань і заходів Програми в установленому законодавством порядку.
 5. За нецільове та неефективне використання коштів районного бюджету, невідповідність їх плановим призначенням настає відповідальність, передбачена чинним законодавством України.
 6. Контроль за цільовим використанням коштів районного бюджету, згідно з цим Порядком, здійснює відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради

 

Напрями діяльності і заходи Програми

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Найменування заходу Термін вико-нання Виконавці Джерело фінансування

(вид бюджету)

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікуваний результат
2018 2019 2020 2021  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І. Розвиток самозайнятості та підприємницької діяльності молоді
1.1 Підтримка підприємницьких ініціатив молоді Організація діяльності молодіжних трудових загонів 2018-2020 Відділи: культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради, освіти,

МГО (за згодою)

бюджет 2018           2019         2020       2021 Збільшення кількості молоді, охопленої вторинною зайнятістю
районний, міський , об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
1.2. Правова освіта молоді Проведення районних  та участь молоді в обласних заходах на правову тематику 2018-2020 Відділи: культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради, освіти, головне управління юстиції у Житомирській області, ГО

(за згодою)

Районний, міський бюджети 2018 2019 2020 2021 Надання правових знань молоді
ІІ. Житлове кредитування молоді
2.1. Інформаційне забезпечення щодо надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла Відповідно до чинного законодавства в системі житлового будівництва передбачати кошти на фінансування та реалізацію молодіжної житлової політики в в районі 2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради

 

бюджет 2018 2019 2020 2021 Введення житла за рахунок залучених ресурсів. Також залучення коштів з державного бюджету в обсягах відповідно до обласного та районного бюджетів
Районний, інші джерела У межах фінансових ресурсів Введення житла за рахунок залучених ресурсів. Також залучення коштів з державного бюджету в обсягах відповідно до обласного та районного бюджетів
2.2. Інформаційне забезпечення щодо пільгового довготермінового кредитування Організація проведення семінарів, конференцій, виставок, “круглих столів” з питань виконання програмних положень 2018-2020 Житомирське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» обласний бюджет У межах кошторисних призначень Забезпечення інформування молодих сімей щодо отримання кредиту на будівництво та придбання житла
Забезпечення видання буклетів, листівок інформаційно-роз’яснювального характеру  з  питань  надання  довготермінових  кредитів на будівництво житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян 2018-2020 Житомирське регіональне управління Державної

спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”

обласний бюджет У межах кошторисних призначень Випуск буклетів, листівок

інформаційно-роз’ясню-вального характеру  з  питань  молодіжного житлового будівництва

ІІІ. Формування здорового способу життя
3.1. Створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я Впровадження  соціальної реклами,  інформаційних буклетів, плакатів, відео роликів щодо формування

здорового способу життя  у  підлітків  та  молоді, проведення конкурсу соціальної реклами

2018-2020 Відділи: культури, сім’ї, молоді і спорту, освіти, охорони здоров’я, районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

громадські організації

(за згодою)

2018 2019 2020 2021 Пропагування здорового способу життя
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах кошторисних призначень
інші джерела У межах кошторисних призначень
Організація роботи спеціалізованого формування “Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи” 2018-2020 Районний  центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді районний бюджет 2018 2019 2020 2021 Пропагування здорового способу життя
інші джерела У межах кошторисних призначень
Сприяння розвитку клінік „дружніх до молоді” 2018-2020 Відділи: культури, сім’ї, молоді і спорту, охорони здоров’я, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді обласний бюджет У межах кошторисних призначень Впровадження сучасних підходів до надання медико-соціальної допомоги дітям та молоді
районний, міський , об’єднаних територіальних громад бюджети У межах кошторисних призначень
інші джерела У межах кошторисних призначень
Проведення молодіжних акцій до Всесвітнього Дня здоров’я , заходів спрямованих на формування здорового способу життя 2018-2020 Відділи: культури, сім’ї, молоді і спорту,   освіти, громадські організації

(за згодою)

 бюджет 2018 2019 2020 2021 Залучення молоді до здорового способу життя
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах кошторисних призначень
інші джерела У межах кошторисних призначень
3.2. Забезпечення первинної та вторинної профилактики щодо запобігання поширення негативних явищ Проведення акцій з нагоди днів:

– боротьби з наркоманією;

– боротьби з тютюнопалінням

2018-2020 Відділи: культури, сім’ї, молоді та спорту,  охорони здоров’я, освіти, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою)  бюджет 2018 2019 2020 2021 Попередження негативних проявів у молодіжному середовищі, охоплення профілактикною роботою  25 % населення(моніторинг та проведення рейдів в закладах торгівлі на наявність продажу алкогольних напоїв неповнолітнім та іх перебування в даних закладах)
районні, міські (міст обласного значення), об’єднаних територіальних громад бюджети У межах кошторисних призначень
інші джерела У межах кошторисних призначень
IV. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді, інтелектуальний розвиток молоді
4.1. Патріотичне виховання молоді 1. Проведення освітньо-виховних, інформаційних, культурологічних, методичних заходів із національно-патріотичного виховання 2018-2020 Відділи: культури, сім’ї, молоді і спорту, освіти, культури і туризму райдержадміністрації, громадські організації (за згодою)  бюджет 2018 2019 2020 2021 Виховання у молоді патріотизму, історичної пам’яті, поваги до історії народу
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах кошторисних призначень
інші джерела У межах кошторисних призначень
2. Залучення дітей, молоді різних вікових категорій до участі у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Джура» 2018-2020 Відділи: культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради, освіти райдержадміністрації, громадські організації

(за згодою)

бюджет 2018 2019 2020 2021 Виховання у дітей та молоді патріотизму, історичної пам’яті, поваги до історії народу
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах кошторисних призначень
інші джерела У межах кошторисних призначень
4.2. Підтримка обдарованої молоді Заснування стипендій  обдарованій молоді 2018-2020  Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради  бюджет 2018 2019 2020 2021 Стимулювання молоді до перемог у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, підтримка обдарованої молоді
Районний бюджет,інші джерела У межах кошторисних призначень
Районна стипендія творчій молоді Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради  бюджет 2018 2019 2020 2021
Районний бюджет,інші джерела У межах кошторисних призначень
Надання фінансової підтримки для участі в олімпіадах, форумах, конкурсах, спортивних турнірах тощо 2018-2020 Відділи: культури, сім’ї, молоді  і спорту Овруцької міської ради, освіти  райдержадміністрації  бюджет 2018 2019 2020 2021 Підтримка обдарованої молоді
Районний бюджет,інші джерела У межах кошторисних призначень
Проведення молодіжних міжобласних та міждержавних  обмінів на підставі укладених угод 2018-2020 Управління сім’ї, молоді та спорту  облдержадміністрації обласний бюджет У межах фінансових ресурсів Обмін досвідом у реалізації молодіжної політики
інші джерела У межах кошторисних призначень
Співучасть в організації діяльності пластового табору 2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради бюджет 2018 2019 2020 2021 Підняття громадянської активності молоді
інші джерела У межах кошторисних призначень
6. Співучасть у проведенні обласної військової гри українських резервістів «Гайдамаки» 2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради,  бюджет 2018 2019 2020 2021 Збільшення кількості молоді, яка отримала знання стосовно історичності України
інші джерела У межах кошторисних призначень
Проведення районного свята Української вишиванки 2018-2020  МГО

(за згодою)

бюджет 2018 2019 2020 2021 Долучення до створення обласної виставки унікальної української вишивки
Районний,міський,інші джерела У межах кошторисних призначень
V. Підтримка молодіжних ініціатив
5.1 Співпраця з молодіжними громадськими організаціями щодо реалізації молодіжної політики Надання фінансової та організаційної підтримки для реалізації освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, експертно-аналітичний, культурологічних проектів молодіжних громадських організацій 2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради

 

 бюджет 2018 2019 2020 2021  Залучення молодіжних громадських організацій до реалізації молодіжної політики в районі
Районний,інші джерела У межах кошторисних призначень
Участь в обласному  форумі молоді 2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради  бюджет 2018 2019 2020 2021 Залучення  громадсько- активної молоді до реалізації молодіжної політики в області
Районний,інші джерела У межах кошторисних призначень
 Висвітлення у засобах масової інформації діяльності молодіжних громадських організацій 2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради  бюджет  2018         2019         2020     2021 Залучення молоді до реалізації молодіжної політики
Районний,інші джерела У межах кошторисних призначень
5.2. Підтримка ініціатив сільської молоді Надання міні-грантів для реалізації молодіжної політики в сільській місцевості 2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради  бюджет 2018 2019 2020 2021 Фінансова підтримка реалізації молодіжної політики у сільській місцевості
Районний, інші джерела У межах кошторисних призначень
VІ. Зміцнення інституту сім’ї
6.1. Запобігання ранньому соціальному сирітству дітей, підготовка дітей та молоді до сімейного життя, формування відповідального батьківства Організація роботи консультативних пунктів при пологових будинках, відділеннях та жіночих консультаціях з питань запобігання ранньому соціальному сирітству та відповідальному батьківству 2018-2020 районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації  бюджет 2018 2019 2020 2021 Соціальний захист сімей з дітьми
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
Проведення навчальних тренінгів для молодих сімей, спрямованих на підвищення відповідальності за виховання дітей 2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради  бюджет 2018 2019 2020 2021 Зменшення кількості неблагополучних сімей на 5%
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
Проведення  конкурсу-огляду молодих сімей Відділи: культури, сім’ї, молоді  і спорту; Житомирський обласний гендерний ресурсний центр

(за згодою)

 бюджет 2018 2019 2020 2021 Соціальна підтримка та допомога молодим сім’ям
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
Проведення акцій “Народини”, 2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради  бюджет 2018 2019 2020 2021 Соціальна підтримка молодих сімей
Районний, інші джерела У межах фінансових ресурсів
Проведення національних сімейно-родинних свят та обрядів 2018-2020 Відділи: культури, сім’ї, молоді і спорту;       Житомирський обласний гендерний ресурсний центр

(за згодою)

 бюджет   2018        2019        2020       2021 Утвердження духовності, розвиток морально-сімейних цінностей
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
VIІ. Соціальна підтримка багатодітних сімей
7.1. Залучення дітей до культурно-мистецьких заходів Проведення районного конкурсу «Таланти багатодітної родини» 2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради,

громадські організації

(за згодою)

 бюджет 2018 2019 2020 2021 Утвердження духовності, розвиток морально-сімейних цінностей
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
Забезпечення виготовлення посвідчень дитини з багатодітної сім’ї та посвідчень батьків з багатодітної сім’ї 2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради  бюджет 2018 2019 2020 2021 Забезпечення бланками посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дітей з багатодітної сім’ї
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
7.2. Пропаганда сімейних цінностей,

вшанування багатодітних матерів

Проведення заходів до Дня матері, Дня сім’ї,  новорічних та різдвяних свят 2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради  бюджет 2018 2019 2020 2021 Утвердження духовності, розвиток морально-сімейних цінностей
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
Організація святкового вручення посвідчень та нагрудних знаків «Мати-героїня», посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї 2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради

 

 бюджет 2018 2019 2020 2021  Відзначення багатодітних сімей
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
VIII. Попередження насильства в сім’ї
8.1. Організація різних видів навчальних, просвітницьких заходів, спрямованих на попередження насильства в сім’ї Проведення в районі освітньої акції  “Світ без насильства”

 

2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради

Житомирський обласний гендерний ресурсний центр

(за згодою)

 

 бюджет 2018 2019 2020 2021 Учасники акції отримують комплексні знання про явище насильства в сім’ї, шляхи його подолання; вчаться толерантної поведінки; вивчають свої права, а також отримують інформацію про установи та організації, що працюють у сфері подолання цього явища
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
Проведення тематичних семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій, дискусій, диспутів, лекційних занять, відеолекторіїв для працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, відповідальних осіб, широкого  загалу різних категорій населення 2018-2020 Відділи: культури, сім’ї, молоді  і спорту Овруцької міської ради, освіти  охорони здоров’я; служба у справах дітей райдержадміністрації районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Житомирський обласний гендерний ресурсний центр

(за згодою)

бюджет 2018 2019 2020 2021 Учасники заходів отримують комплексні знання про явище насильства в сім’ї, шляхи його подолання, вчаться чутливо і відповідально працювати в цій сфері, отримують практичні навички по роботі з жертвами та кривдниками;

формують засади демократичного співіснування в соціумі

районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
8.3. Популяризація ідей ненасильницької поведінки, толерантного поводження та сімейних цінностей у сучасному суспільстві Проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства”

 

 

 

 

2018-2020 Відділи: культури, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації,  головне управління юстиції в Житомирській області (за згодою), районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Житомирський обласний гендерний ресурсний центр

(за згодою)

 бюджет 2018 2019 2020 2021 Залучення широкого загалу до питання попередження насильства в сім’ї, формування волонтерського руху на Овруччині,

підвищення рівня демократичної самосвідомості різних верств населення

районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
Заходи в рамках національної кампанії “Стоп насильство!”

 

2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради;   освіти ;   служба у справах дітей райдержадміністрації,

ГУ Національної поліції України в Житомирській області (за згодою),

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Житомирський обласний гендерний ресурсний центр

(за згодою)

 бюджет 2018 2019 2020 2021 Розширення мережі волонтерських об’єднань напрямку “Залишайся людиною”,

поширення ідей ненасильниць-кого способу життя у суспільстві

районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
Проведення тематичних конкурсів малюнків, творів-есе, фоторобіт, агітаційних бригад, соціальної реклами із зазначеного напрямку 2018-2020 Відділи: культури, сім’ї, молоді і спорту;   освіти; служба у справах дітей райдержадміністрації,

Національної поліції України в Житомирській області (за згодою),

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Житомирський обласний гендерний ресурсний центр

(за згодою)

 бюджет  2018    2019       2020       2021 Поширення ідей  толерантної суспільної поведінки та розвиток творчих здібностей різних верств населення
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
IХ. Забезпечення прав людини: гендерний аспект
9.2. Організація гендерних досліджень з метою вивчення стану проблеми в районі Моніторинг гендерної ситуації в  районі,

виготовлення “Гендерного портрету району”

 

Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради,

Житомирський обласний гендерний ресурсний центр, головне управління статистики в Житомирській області (за згодою)

 

 бюджет 2018         2019         2020       2021 Наукове вивчення, аналіз та обґрунтування питання  гендерної рівності  в районі
інші джерела У межах фінансових ресурсів
9.3. Популяризація ідей  гендерної рівності у сучасному суспільстві Проведення заходів у рамках

Міжнародного тижня права

 

 

 

 

2018-2020 Відділи: культури, сім’ї, молоді і спорту; освіти, охорони здоров’я; служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Житомирський обласний гендерний ресурсний центр

(за згодою)

 бюджет 2018 2019 2020 2021 Привернення уваги широкого загалу до даного питання
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
Проведення заходів з нагоди Дня батька

 

Відділи: культури, молоді і спорту, освіти,

Житомирський обласний гендерний ресурсний центр

(за згодою)

 бюджет 2018 2019 2020 2021 Привернення уваги до питання відповідального батьківства
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
Проведення тематичних конкурсів малюнків, творів-есе, фото-робіт, виступів агітаційних бригад, соціальної реклами з зазначеного напрямку 2018-2020 Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту  Овруцької міської ради, Житомирський обласний гендерний ресурсний центр

(за згодою)

 бюджет 2018 2019 2020 2021 Залучення широкого загалу до впровадження гендерних підходів,

розвиток творчого потенціалу різних категорій населення

районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
9.4. Інформаційно-комунікативний

(висвітлення соціально важливої теми у ЗМІ за принципами гендерної чутливості)

Виготовлення тематичної соціальної реклами: біл-борди, сіті-лайти, буклети, листівки, плакати, відеоролики;

розробка та впровадження “Гендерної рубрики” в ЗМІ

2018-2020

 

 

 

 

 

 

Відділ культури, сім’ї, молоді  і спорту Овруцької міської ради,  Житомирський обласний гендерний ресурсний центр

(за згодою)

 бюджет

 

 

2018 2019 2020 2021 Поширення ідей толерантності, ненасильницької поведінки серед широкого загалу населення
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
Х. Протидія торгівлі людьми
10.1. Інформацій-но-просвітниць-кий

(організація різних видів навчальних, просвітницьких заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми, зокрема дітьми, їх тканинами та органами за принципами гендерної чутливості)

Освітня акція в загальноосвітніх  закладах району “Здобич контрабандистів”

 

 

2018-2020 Відділи: культури, сім’ї, молоді і спорту, освіти райдержадміністрації,  Житомирський обласний гендерний ресурсний центр

(за згодою)

обласний бюджет 2018 2019 2020 2021 Учасники акції отримують комплексні знання про торгівлю людьми, шляхи запобігання подолання торгівлі людьми; навчаються толерантної поведінки; вивчають свої права, отримують інформацію про установи та організації, що працюють у сфері запобігання торгівлі людьми
районний, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
Тематичні семінари, тренінги, засідання круглих столів, конференції, дискусії, диспути, лекційні заняття, відео-лекторії для працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, відповідальних осіб, широкого  загалу різних категорій населення 2018-2020 Відділи: культури,  сім’ї, молоді і спорту;  освіти; охорони здоров’я; служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Житомирський обласний гендерний ресурсний центр

(за згодою)

 бюджет 2018 2019 2020 2021 Учасники заходів отримують комплексні знання про явище подолання торгівлі людьми
районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів
інші джерела У межах фінансових ресурсів
10.2 Агітаційно-популяри-стичний

(популяризація ідей безпечної поведінки при працевлаштуванні, зокрема при виїзді за кордон, безпечної поведінки в інтернет-мережі)

Тематичні конкурси малюнків, творів- есе, фото робіт, агітаційних бригад, соціальної реклами з протидії торгівлі людьми

 

2018-2020 Відділи: культури, сім’ї, молоді і спорту,  освіти, охорони здоров’я, служба у справах дітей райдержадміністрації,  головне управління юстиції в Житомирській області (за згодою),   ГУ Національної поліції України в Житомирській області (за згодою),

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Житомирський обласний гендерний ресурсний центр

(за згодою)

 бюджет 2018 2019 2020 2021 Залучення населення до подолання явища торгівлі людьми;

розвиток творчого потенціалу різних категорій населення

районний, міський, об’єднаних територіальних громад бюджети У межах фінансових ресурсів Поширення ідей толерантності, ненасильницької поведінки серед широкого загалу населення
інші джерела У межах фінансових ресурсів

* Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між учасниками програми, контроль за виконанням її заходів здійснює відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації та профільна постійна комісія районної ради.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, як відповідальний виконавець Програми раз на рік до 15 січня готує та подає  її до районної ради узагальнену інформацію про стан її виконання.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *