Рішення № 85 від 07 грудня 2017 року “Про утворення відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Третя сесія                                                              VІI  скликання

від 7 грудня 2017 року     № 85

Про утворення відділу культури,
сім’ї, молоді і спорту Овруцької

міської ради

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та у межах затверджених структури і штатів Овруцької міської ради, керуючись абз. 3 ч. 2 ст. 81 Цивільного кодексу України, ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р I Ш И Л А:

  1. Утворити юридичну особу – відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради, місцезнаходження (юридична адреса) – вул. Тараса Шевченка 43, м. Овруч, Житомирська область, 11101.
  2. Затвердити Положення про відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради (додаток 1).
  3. Овруцькому міському голові Коруду І.Я. призначити в установленому законодавством порядку керівника відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради.
  4. Керівнику відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради забезпечити державну реєстрацію відділу культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради, як юридичної особи.

Міський голова                                                    І.Я. Коруд

Затверджено

Рішенням 3 сесії VII скликання

Овруцької міської ради

від 07.12.2017 року №85

 П О Л О Ж Е Н Н Я

про  відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької  міської ради                  

  1. Загальні положення

1.1.    Відділ культури, сім’ї, молоді і спорту Овруцької міської ради (надалі – Відділ) є  виконавчим  органом Овруцької міської ради, створюється Овруцькою міською радою, підзвітний і підконтрольний Овруцькій міській  раді, підпорядкований виконавчому комітету, Овруцькому міському голові.

1.2.     Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах  місцевого самоврядування»  та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування , актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, статутом Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, рішеннями Овруцької міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями Овруцького міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3.     Працівники відділу є посадовими особами та службовцями органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність Відділу затверджується Овруцькою міською радою.

  1. Мета Відділу

    2.1 Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина,  формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, туризму, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору Овруцької  міської ради та надання населенню якісних послуг в сфері   фізичної культури і спорту,  захисту сім’ї, дітей   шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів.

  1. Основні завдання, функції та права

           Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

1).  Здійснює реалізацію державної політики та програм Овруцької міської ради  в сферах  культури, туризму, сім’ї, дітей, молоді та спорту.

2).  Розробляє та подає пропозиції міському голові стосовно  реалізації державної політики в сфері культури, туризму,  фізичної культури і спорту, соціальної підтримки сімей, демографічних процесів, рівності прав  та можливостей жінок і чоловіків, визначає пріоритети та напрями в цій сфері в межах своєї компетенції.

3).   Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції до проектів програм соціально – економічного розвитку громади, місцевого бюджету, забезпечує у межах своїх повноважень їх виконання.

4).    Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесл.

5).   Сприяє  формуванню репертуару центрів дозвілля і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, збереженню культурної спадщини, захисту прав споживачів культурного продукту, централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів, збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесл, соціальному захисту працівників установ та організацій сфери культури та охорони культурної спадщини.

6).    Здійснює координацію діяльності установ у сфері  культури.

7). Здійснює заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури.

8).  Організовує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень, надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури.

9).  Здійснює заходи спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, дітей та молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім’ї.

10).  Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді.

11).  Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно розробляє і виконує відповідні програми.

12).  Вживає заходи щодо виховання дітей, молоді, в тому числі спортсменів, на засадах патріотизму, національної свідомості, гідності, міжнаціональної толерантності, сприяє діяльності фізкультурно-спортивних товариств, військово-патріотичних клубів, історико-пошукових та інших громадських організацій.

13). Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів культури та установ фізкультурно-спортивної спрямованості.

14). Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями, закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні умов для занять фізкультурою і спортом мешканців Овруцької громади.

15). Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців Овруцької  громади.

16). Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

17). Організовує  та  проводить  фізкультурно-спортивні  заходи  серед широких верств населення, із залученням їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення здорового способу життя.

18). Забезпечує підготовку і проведення спортивних заходів, навчальних, тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у змаганнях різних рівнів.

19). Сприяє збереженню та вдосконаленню  дитячо-юнацької спортивної школи, забезпечує та здійснює контроль за організацією навчально-тренувального процесу.

20). Забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

21). Здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів  з фізичної культури та спорту в громаді, за використання фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою.

22). Організовує проведення засідань координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

23).  Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки санітарного режиму в  закладах культури та дитячо-юнацькій спортивній школі, надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

24).  Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування  закладів та установ культури, установ спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

25). Координує формування та використання закладами культури та установами спортивного спрямування видатків загального та спеціального фондів місцевого бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

26). Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

27). Забезпечує виконання рішень Овруцької міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень Овруцького міського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

  1. Відділ має право:

    1). Залучати до розроблення місцевої програми розвитку  фізичної культури  та спорту та розгляду  питань,  що належать до його компетенції, тренерів-викладачів,  спортсменів і спеціалістів.

2). Вносити  пропозиції щодо фінансування  закладів  культури, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету галузей.

3). Вносити  пропозиції з питань  будівництва, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, установ спортивного спрямування, що відносяться до комунальної власності.

4). Погоджувати при затвердженні та реєстрації, у встановленому порядку статути, положення закладів культури, установ спортивного спрямування, підпорядкованих відділу.

5).  Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Овруцької міської ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

  1. Структура Відділу

  1).   Структура та чисельність Відділу затверджується рішенням ради.

2). Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

3). Працівники Відділу – посадові особи та службовці місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади начальником відділу за результатами конкурсного відбору, або іншою процедурою.

  1.    Керівництво Відділу

  1). Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Овруцьким міським  головою.

2). Начальник Відділу:

–   здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну   відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

– призначає та звільняє з посади, у порядку передбаченому законодавством,   працівників Відділу, присвоює їм ранги, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

– здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузей  культури та  установ фізкультурно-спортивної спрямованості;

–    розподіляє обов’язки  між працівниками відділу;

–  видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

7.Фінансування діяльності Відділу

      1).   Відділ фінансується за рахунок коштів Овруцького міського бюджету.

2). Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків та органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

8.Заключні положення

      1). Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням  Овруцької міської ради та в порядку визначеному Законом.

2). Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням Овруцької міської  ради.

Секретар ради                                                              Дєдух І.М.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *