Проект рішення “Про утворення відділу освіти Овруцької міської ради”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

 Р І Ш Е Н Н Я

Третя сесія                                                      VІI  скликання

від 7 грудня 2017 року     №

Про утворення відділу освіти

Овруцької міської ради

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та у межах затверджених структури і штатів Овруцької міської ради, керуючись абз. 3 ч. 2 ст. 81 Цивільного кодексу України, ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р I Ш И Л А:

 Утворити юридичну особу – відділ освіти Овруцької міської ради, місцезнаходження (юридична адреса) – вул. Тараса Шевченка 43, м. Овруч, Житомирська область, 11101.

 1. Затвердити Положення про відділ освіти Овруцької міської ради (додаток 1).
 2. Овруцькому міському голові Коруду І.Я. призначити в установленому законодавством порядку керівника відділу освіти Овруцької міської ради.
 3. Керівнику відділу освіти Овруцької міської ради забезпечити державну реєстрацію відділу освіти Овруцької міської ради, як юридичної особи.

Міський голова                                                    І.Я. Коруд

Затверджено

рішенням ________сесії VII скликання

Овруцької міської ради

від ________________року №______

 Положення

про відділ освіти Овруцької міської ради

1.Загальні положення

1.1. Відділ освіти Овруцької міської  ради (надалі – Відділ) є структурним підрозділом Овруцької міської  ради, створюється Овруцькою міською радою (далі – міська рада) та є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міському голові м. Овруча (далі – міський голова), секретарю міської ради, заступнику міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, Законом України «Про освіту», постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Овруцької міської об’єднаної територіальної громади Овруцького району Житомирської області, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Працівники Відділу є посадовими особами та службовцями органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність Відділу затверджується міською радою.

1.4. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків (державному казначействі), печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.5. Юридична адреса Відділу: 11101 Житомирська область, м. Овруч , вул.. Тараса Шевченка, 43

 1. Мета Відділу

Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору.

 1. Основні завдання Відділу

Основними завданнями Відділу є:

3.1. Реалізація державної політики та політики міської ради в галузі освіти і виховання.

3.2. Аналіз стану освіти, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян, розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.

3.3.Створення рівних та доступних умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу .

3.4. Здійснення навчально-методичного керівництва, контролю за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

 • Здійснення постійного і оперативного управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління міської ради, та координація діяльності цих навчальних закладів.
 • Здійснення комплектування навчальних закладів керівними кадрами відповідно до законодавства.
 • Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що здійснюється закладами післядипломної педагогічної освіти.
 • Сприяння розвитку самоврядування в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.
 • Здійснення контролю за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.
 • Підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.
 • Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в навчально-виховному процесі закладів освіти.
 • Здійснення інших повноважень, покладених на Відділ відповідно до чинного законодавства.
 • Забезпечення публікації та підтримки в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті міської ради.
 1. Зобов’язання Відділу:

4.1. Забезпечення дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України, Статуті територіальної громади Овруцької об’єднаної територіальної громади.

4.2.Забезпечення виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

4.3. Дотримання вимог антикорупційного законодавства.

 1. Основні функції Відділу відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень

Відділ відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень наділений наступними функціями:

 • Забезпечує в межах законодавства захист прав членів територіальної громади в сферах освіти, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.
 • Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
 • Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.
 • Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.
 • Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.
 • Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
 • Розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти.
 • Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти на території міської ради організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
 • Забезпечує виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.
 • Аналізує стан освіти, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання міської програми розвитку освіти.
 • Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.
 • Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з особливими освітніми проблемами, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.
 • Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах загальної середньої освіти, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.
 • Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), освітніх ресурсних центрів, комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.
 • Погоджує проекти будівництва закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.
 • Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій координує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з освітнім процесом, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.
 • Організовує харчування та підвіз дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.
 • Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування здобувачів освіти в закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.
 • Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти спортивного профілю.
 • Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації здобувачів освіти та їх підготовки до дорослого життя.
 • Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
 • Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
 • Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти , насильства у сім’ї, учнівському колективі.
 • Забезпечує організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
 • Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти та інституту соціальних педагогів.
 • Прогнозує потребу у педагогічних працівниках і, у разі необхідності, укладає договори із закладами вищої освіти на їх підготовку.
 • Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; погоджує освітні програми і робочі навчальні плани закладів дошкільної,  загальної середньої освіти та погоджує річні плани роботи позашкільної освіти; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
 • Здійснює в межах своєї компетенції дослідження стану якості освіти в закладах освіти незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.
 • Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.
 • Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.
 • Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.
 • Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.
 • Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.
 • Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
 • Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.
 • Здійснює координаційну роботу закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.
 • Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.
 • Організує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
 • Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.
 • Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти.
 • Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають комунальній власності, аналізує їх використання.
 • Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів міського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.
 • Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів тощо.
 1. Права Відділу:

6.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, розгляду питань педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

6.2. Брати участь в утворенні і ліквідації закладів освіти та установ освіти всіх форм власності.

6.3. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

6.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі територіальної  громади.

6.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень.

6.6. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки із закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

6.7. Відділ освіти під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської  ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

7.Структура Відділу

 • Штатний розпис Відділу у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджується міською радою.
 • Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.
 • При відділі освіти може створюватися рада керівників закладів освіти, інші громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості.
 1. Керівництво Відділу
  • Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою на основі конкурсного відбору або іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стан керівної роботи в закладах освіти, системі управління освітою не менш як 5 років та володіти державною мовою.

 • Начальник Відділу:
  • Здійснює керівництво діяльністю Відділу.
  • Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.
  • Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в судах, органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.
  • Планує роботу Відділу і аналізує стан її виконання.
  • Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.
  • Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.
  • Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.
  • Вирішує питання заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.
  • Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.
 1. Фінансування діяльності Відділу

9.1  Відділ фінансується за рахунок коштів міського  бюджету, які виділені на його утримання.

9.2. Джерелами фінансування Відділу є:

кошти міського  бюджету;

інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

 • Майно, яке знаходиться на балансі Відділу  є комунальною власністю Овруцької міської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.
 • Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

Заключні положення

10.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії міської  ради у встановленому законом порядку.

10.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією міської ради.

Секретар міської ради                                    І.М. Дєдух  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *