Рішення №20 (І пл. зас.) від 09 листопада 2017 року “Про затвердження Положення про старосту Овруцької міської ради”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Перша  сесія                                                                                               VІІ  скликання

(перше пленарне засідання)

Від  09 листопада 2017 року   №  20

Про затвердження Положення

про старосту Овруцької міської ради

На виконання статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А : 

  1. Затвердити Положення про старосту Овруцької міської ради (додаток №1).
  1. Виконкому Овруцької міської ради дане рішення оприлюднити згідно з вимогами чинного законодавства.

Міський голова                                                                               І.Я. Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення міської ради

VII скликання

від 09.11.2017 року № 20

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ ОВРУЦЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

Це положення відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України визначає статус старости, його повноваження та  відповідальність.

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1.        Староста Овруцької міської ради є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного старостинського округу, який перебуває у складі Овруцької міської ради.

Згідно 5-го розділу прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» визначено, що: «у селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання».

До моменту проведення перших виборів старости на території відповідних старостинських округів дане Положення поширюється на в.о. старости відповідного старостинського округу.

1.1.2.    Правовою основою діяльності старости є Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України, Статут Овруцької міської територіальної громади та це Положення.

1.1.3.    Положення про старосту Овруцької міської ради затверджується Овруцькою міською радою.

1.1.4.    Перелік старостинських округів затверджується Овруцько міською радою. В населеному пункті, який є адміністративним центром Овруцької міської ради, посада старости не запроваджується.

1.1.5.    Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.1.6.    Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Овруцької міської ради .

1.1.7.  Староста здійснює свої повноваження на постійній основі.

1.1.8.  Дотримується режиму роботи, правил внутрішнього розпорядку, діловодства, встановлених Овруцькою міською радою.

1.1.9.  Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється Овруцькою міською радою.

1.1.10. Діяльність старости фінансується за рахунок бюджету Овруцької міської ради

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

1.2.1.  Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного старостинського округу  у складі Овруцької міської ради в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Овруцької міської ради Житомирської області.

1.2.2.  Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідного старостинського округу та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території відповідного старостинського округу, де проводяться такі вибори.

1.2.3.  Старостою може бути обраний будь-який громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання.

1.2.4.  Повноваження старости починаються з моменту оголошення рішення відповідною територіальною комісією на пленарному засіданні ради про його обрання та складення ним присяги такого змісту:

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та Законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».

Повноваження старости закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень .

1.2.5.  Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень  старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у вигляді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

1.2.6.  У разі неможливості здійснення своїх повноважень, повноваження старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого своїм рішенням призначає сесія Овруцької міської ради. Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює повноваження з моменту дострокового припинення повноважень старости і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових виборах відповідно до закону.

1.2.7.  Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Овруцької міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, Статут Овруцької міської об’єднаної територіальної громади та це Положення, інші акти Овруцької міської ради, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень (при наявності рішення суду, що набуло законної сили). Таке рішення Овруцька міська рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального  складу.

1.2.8.  Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», з особливостями, передбаченими часиною четвертою і п’ятою статті 79-1 Закону України «Про місцеве самоврядування», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

Глава 2.1. Завдання та повноваження старости

2.1.1.        Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах Овруцької  міської ради;

2) сприяння жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до Овруцької міської ради та її виконавчих органів;

3) участь у підготовці проекту бюджету Овруцької міської ради в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету Овруцької міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів Овруцької міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб;

5) заповнення типових форм первинної облікової документації.

2.1.2.        Староста також:

1) забезпечує виконання рішень Овруцької міської ради та виконавчого комітету Овруцької міської ради на території старостинського округу;

2) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Овруцької міської об’єднаної територіальної громади та цим Положенням.

2.1.3.        Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, Регламенту Овруцької міської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Овруцькою міською радою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, внутрішньою громадою та її членами;

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Овруцької міської ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, міського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу Овруцької міської ради програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Овруцької міської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Овруцької  міської ради пропозиції з цих питань.

5) вести прийом членів внутрішньої громади згідно з визначеним виконкомом Овруцької міської ради графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю;

6) сприяти проведенню органами виконавчої влади контрольних заходів з землекористування, охорони довкілля та об’єктів житлово-комунальної інфраструктури на території відповідного старостинського округу;

7) забезпечити виконання заходів щодо реалізації мешканцями відповідного старостинського округу права на первинну медичну допомогу;

8) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу Овруцької міської об’єднаної  територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

9) приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Овруцької міської ради та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

10) забезпечувати належний благоустрій  відповідних населених пунктів відповідного старостинського округу Овруцької міської ради;

11) забезпечувати належне водопостачання населення та роботу водогінної мережі на території старостинського  округу;

12) забезпечити благоустрій та належне утримання кладовищ, розташованих на території відповідного старостинського округу;

13) здійснювати спільно з муніципальною поліцією моніторинг за дотриманням на території відповідного старостинського округу Овруцької міської ради громадського порядку, станом виконання встановлених рішеннями Овруцької міської ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо, складати протоколи про адміністративні правопорушення у порядку, встановленому законодавством;

14) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного старостинського округу Овруцької міської ради;

15) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного старостинського округу Овруцької міської ради;

16) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

17) не допускати на території відповідного старостинського округу Овруцької міської ради дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

18) своєчасно надавати  інформацію до Реєстру об’єктів власності Овруцької міської ради щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного старостинського округу Овруцької міської ради;

19) періодично звітувати (не менш як один раз на рік) перед виконавчим комітетом Овруцької міської ради, зборами членів відповідної внутрішньої громади про свою роботу;

20) дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, Статутом Овруцької міської об’єднаної  територіальної громади, іншими актами її органів;

21) виконувати поточні доручення Овруцької міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, звітувати про їх виконання;

22) вчинювати на території старостинського округу нотаріальні дії, передбачені ст. 37 Закону України «Про нотаріат»;

23) вчинювати на території старостинського округу дії з державної реєстрації актів цивільного стану;

24) видавати на території старостинського округу передбачені законодавством довідки, акти, інші документи;

25) здійсненювати інші повноваження, визначені законами та рішеннями ради.

2.1.4.        Староста має право:

1) офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Овруцької міської ради, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Овруцької міської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної внутрішньої громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Овруцької міської ради та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території Овруцької міської ради інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку  населеноих пунктів відповідного старостинського округу;

3) погоджувати проекти рішень Овруцької міської ради та її виконавчого комітету щодо майна Овруцької міської об’єднаної  територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Овруцької міської ради з питань, які стосуються інтересів відповідного старостинського округу. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосуються інтересів внутрішньої громади чи інтересів Овруцької міської ради загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті Овруцької міської ради питання про необхідність проведення перевірок  з  питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного старостинського округу незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

8) звертатися до державних правоохоронних органів та відділу муніципальної поліції Овруцької міської ради у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного старостинського округу.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності та інші питання організації діяльності старости визначаються Овруцькою міською радою та її виконавчим комітетом.

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1.  При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною внутрішньою громадою.

3.1.2.  Староста щороку звітує про свою роботу перед зборами членів відповідної внутрішньої громади або у інший спосіб, визначений Статутом  Овруцької міської об’єднаної  територіальної громади.

3.1.3.  На вимогу не менше половини депутатів Овруцької міської ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1.  При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед внутрішньою громадою, відповідальним – перед Овруцькою міською радою та її виконавчим комітетом.

3.2.2.  Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

3.2.3.  При використанні у своїй роботі печатки несе персональну відповідальність за її збереження та використання, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію».

Міський голова                                                                   І.Я. Коруд  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розмір тексту-+=