Статут КП «КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК» Овруцької міської ради Житомирської області

Загальна інформація:

Комунальне підприємство «Комунальний ринок» Овруцької міської ради Житомирської області;

Адреса підприємства: юридична: м. Овруч, вул. Князя Олега, 11;

                                    фактична: м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 33-а, кім. 106

Директор підприємства: Салючок Руслан Васильович

Тел.: 096 367 58 45

Статут підприємства:

   

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням 21 позачергової сесії Овруцької міської ради

VII скликання

№ 620 від «06» грудня 2016 року

____________________ І.Я. Коруд                           

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«КОМУНАЛЬНИЙ РИНОК»

ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

м. Овруч

2016 р.

          Комунальне підприємство «Комунальний ринок» Овруцької міської ради Житомирської області (далі – Підприємство) діє на підставі цього Статуту, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень Овруцької міської ради та іншого чинного законодавства України.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Підприємство утворене територіальною громадою міста Овруч Житомирської області в особі Овруцької міської ради (в подальшому – Представник власника) в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності, на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншого чинного законодавства України.

1.2. Підприємство входить до сфери управління Овруцької міської ради Житомирської області, яка є Представником власника – територіальної громади міста Овруч Житомирської області і виконує функції в межах, визначених Господарським кодексом та іншими законодавчими актами України.

1.3. Підприємство є самостійним суб’єктом господарювання який діє на основі цього Статуту.

1.4. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Овруч Житомирської області та закріплюється за ним на праві господарського відання.

1.5. Правом господарського відання є речовим правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Представником власника, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Представника власника у випадках, передбачених ГК, іншими законами та цим статутом.

1.6. За видом, організаційною формою, способом утворення та формування статутного фонду, формою власності Підприємство є унітарним комунальним підприємством, заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Овруч Житомирської області.

1.7. Підприємство самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізовує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому Статутом  та законодавчими актами України.

1.8. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки організаційно-розпорядчої документації, необхідні для організації своєї роботи. Підприємство має майнові та особисті немайнові права, має обов’язки визначені законодавством, може бути позивачем i відповідачем у суді.

1.9. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.10. Підприємство у своїй діяльності керується Законами України, нормативними актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Овруцької міської ради Житомирської області та її виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.11. Підприємство має право від свого імені та в межах своєї компетенції укладати правочини за предметом своєї діяльності, набувати майнові та особисті немайнові права та обов’язки, пов’язані з його діяльністю.

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Повне найменування Підприємства

Комунальне підприємство «Комунальний ринок» Овруцької міської ради Житомирської області.

2.2. Скорочене найменування

КП «Комунальний ринок».

2.3. Юридична адреса Підприємства:

 11101, Україна, Житомирська область, місто Овруч, вул. Князя Олега, 11.

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Головною метою діяльності підприємства є задоволення суспільних потреб та отримання прибутку шляхом створення ефективного ринкового механізму взаємовідносин виробників, продавців та споживачів, надання необхідних послуг на ринках сільськогосподарської продукції, продовольчих і непродовольчих товарів.

 • Основними напрямками діяльності підприємства є:
 • організація та створення на території міста Овруча мережі ринкових об’єктів (ринків, міні-ринків, торгових площадок, проведення ярмарків);
 • організація та створення на територіях ринкових об’єктів, передбачених чинним законодавством України умов, суб’єктам господарювання та громадянам для оптової та роздрібної торгівлі;
 • надання соціально-побутових послуг відвідувачам ринкових об’єктів, суб’єктам господарювання та громадянам, які здійснюють торгівлю на ринку;
 • організація торгівлі на ринкових об’єктах;
 • надання платних послуг з організації торгового процесу, транспортування, зберігання та переробки продукції;
 • паркування транспорту і транспортні послуги;
 • торгово-посередницькі послуги;
 • роздрібна та оптова торгівля;
 • надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 • надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
 • надання готельних послуг.

Окремими видами діяльності Підприємство може займатися тільки на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), отриманих в установленому чинним законодавством України порядку.

 

 1. Юридичний статус підприємства
  • 1. Підприємство є юридичною особою. Прав та обов’язків юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
  • 2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, рішень Овруцької міської ради, виконавчого комітету та цього Статуту, який затверджується Представником власника.
  • 3. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.
  • 4. Підприємство здійснює будь-які операції на засадах господарського розрахунку у межах предмета своєї діяльності відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
  • 5. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, територіальної громади міста.
  • 6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.
  • 7. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Представника власника, а Представник власника не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.
 • 5 Статутний капітал та майно підприємства
 • 1. Внесок Представника власника до Статутного фонду підприємства становить 0 (нуль) грн.
  • 2. До Статутного капіталу Підприємства, за рішенням Представника власника, можуть бути передані будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), тощо.

5.3. Порядок формування Статутного капіталу встановлений цим Статутом.

 • 4. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
 • 5. Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста Овруча і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України, цьому Статуту та рішенням Представника власника.
 • 6. Застава майна, що закріплене за підприємством на праві господарського відання, здійснюється за рішенням Представника власника.
 • 7. Відчуження та списання майна Підприємства здійснюється в порядку визначеному Представником власника.
 • 8. Джерелами формування майна Підприємства є:
 • майно, передане йому Представником власника;
 • доходи, одержані від надання послуг, реалізації товарів, а також інших видів фінансово-господарської діяльності;
 • доходи від цінних паперів;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

– придбання майна іншого підприємства, організації.

Інше майно, набуте на підставах, незаборонених законодавством України.

 • 9. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків передбачених законом.
 • 10. Передача Підприємством в оренду нерухомого майна, що належить йому на праві господарського відання, здійснюється за згодою Представника власника в установленому чинним законодавством порядку.
 • 11. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів можуть проводитися лише за згодою Представника власника. Списання з балансу інших основних фондів здійснюється за згодою Представника власника в установлених чинним законодавством випадках.
 • 12. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Вирішення питання щодо оформлення земельних правовідносин, у тому числі вилучення або відмови від земель, наданих у постійне користування або іншим чином закріплених за Підприємством, здійснюється за погодженням з Представником власника.
 • 13. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами та органами місцевого самоврядування відшкодовуються підприємству в установленому чинним законодавством порядку.
 1. Права та обов’язки Підприємства
  • 1. Права Підприємства:
   • 1.1. Підприємство за погодженням з Представником власника планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації;
   • 1.2. Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України.
   • 1.3. Підприємство вправі створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджує Положення про них.
   • 1.4. Інші права, що не суперечать чинному законодавству України.
  • 2. Обов’язки Підприємства.
   • 2.1. Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.
   • 2.2. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння та введення в дію придбаного обладнання.
   • 2.3. Здійснює оперативну діяльність по матеріально – технічному забезпеченню виробництва.
   • 2.4. Придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також; у фізичних осіб.
   • 2.5. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
   • 2.6. Здійснює заходи по вдосконаленню організації оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне та раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства.
   • 2.7. Дотримання норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

 • 3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
 • 4. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть відповідальність за додержання порядку та ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.
 1. Управління Підприємством
  • 1. Управління Підприємством від імені територіальної громади міста Овруча здійснює Овруцька міська рада та директор Підприємства.

До виключної компетенції Представника власника відноситься:

 • затвердження Статуту Підприємства, внесення змін та доповнень до нього;
 • встановлення порядку відчуження та списання майна підприємства;

– прийняття рішення про передачу в заставу майна Підприємства, що закріплене за ним на праві господарського відання;

– прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства;

– затвердження фінансових планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

– надання дозволів на передачу з балансу майна;

– заслуховування звітів про роботу директора підприємства.

 • 2. Призначення директора на посаду та звільнення здійснюється рішенням сесії міської ради, шляхом укладання з ним контракту, в якому визначаються строк найму, право, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін. Директора підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених контрактом та чинним законодавством.
 • 3. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Представника власника або регулюється колективним договором.
 • 4. Директор несе відповідальність за стан та діяльність Підприємства, дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно із законодавством України.
 • 5. Директор Підприємства:

– розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

– укладає угоди, договори, видає доручення, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

– за погодженням з Представником власника затверджує штатний розпис;

– визначає структуру управління, встановлює штати з урахуванням умов і фонду оплати праці Підприємства;

– несе відповідальність за формування і виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати господарської діяльності Підприємства, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, використання майна і прибутку згідно з контрактом;

– у межах своєї компетенції видає накази, дає доручення, вказівки, які є обов’язковими для усіх працівників Підприємства;

– вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством, Статутом Підприємства та контрактом до компетенції директора.

– несе відповідальність за організацію роботи з охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки на Підприємстві;

 • 6. Виробничі, трудові та соціально – економічні відносини Підприємства з працівниками регулюються законодавством України про працю.
 • Трудовий колектив Підприємства:

– трудовий колектив Підприємства складається з осіб, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, а також їх соціального захисту та страхування визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України;

– трудовий колектив Підприємства розглядає та схвалює проект колективного договору;

– заслуховує інформацію сторін про виконання колективного договору;

– бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні високопродуктивної праці, заохоченні винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

– бере участь у вирішенні питань соціального розвитку Підприємства;

– повноваження трудового колективу Підприємства здійснюється безпосередньо загальними зборами трудового колективу відповідно до чинного законодавства України;

– рішення з соціально – економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, опрацьовуються за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором встановлюються форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних та гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевою (регіональною) та територіальною угодами;

– колективний договір від імені Представника власника укладається директором Підприємства з первинними профспілковими організаціями, а у разі їх відсутності – з представниками, вільно обраними на загальних зборах працівників або уповноважених ними органів.

 1. Фінансово – господарська та соціальна діяльність Підприємства
  • 1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.
  • 2. Чистий прибуток, який залишається після сплати відповідних податків, передається у розпорядження Підприємства та розподіляється за фондами матеріального заохочення та розвитку Підприємства. Положення про створення та формування цих фондів затверджується директором підприємства за погодженням з Представником власника.
  • Частина чистого прибутку, визначена рішенням Представника власника, перераховується до міського бюджету.
  • 3. Фонд оплати праці створюється у розмірах, що визначаються згідно з чинним законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Директор підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з умовами передбаченими колективним договором та чинним законодавством України. Підприємство здійснює оплату праці в межах фонду оплати праці з урахуванням колективного договору. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства встановлюються контрактом.
  • 4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від підприємств, організацій, громадян, кредити та інші надходження.
  • 5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії медичного страхування та соціального забезпечення членів трудового колективу Підприємства, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
  • 6. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає згідно з вимогами чинного законодавства України до відповідних органів фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності. Контроль за фінансовою, а також за окремими сторонами діяльності Підприємства здійснюється відповідними органами в межах їх компетенції згідно з чинним законодавством України.
  • 7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.
 1. Взаємовідносини з іншими підприємствами, установами, організаціями
  • 1. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів в установленому чинним законодавством України порядку.
 1. Припинення діяльності підприємства
 • Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Представника власника, а у випадках передбачених чинним законодавством – за рішенням суду.

10.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, утвореною Представником власника. Порядок і строки проведення ліквідації Підприємства визначаються згідно з чинним законодавством України. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс Підприємства і надає його на затвердження Представнику власника.

 • У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством України.

10.4. У разі реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх соціальних прав та інтересів, передбачених чинним законодавством України.

 • Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

10.6. При припиненні діяльності Підприємства печатки та штампи здаються у відповідні органи у встановленому порядку.

10.7. Майно Підприємства, що залишилося після розрахунків по податках та інших обов’язкових платежах, до бюджету, оплаті праці працівників, розрахунків з кредиторами використовується за рішенням Представника власника у відповідності до повноважень.

 1. Заключні положення

Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в установленому чинним законодавством порядку та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

Фінансовий звіт за 2016 рік:

Стаття Код рядка За звітний період

тис. грн.

1 2 3
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
2000 34,4
Інші операційні доходи 2120
Інші доходи 2240 9,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 43,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 41,9
Інші операційні витрати 2180
Інші витрати 2270
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 41,9
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 1,7
Податок на прибуток 2300 0,3
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 1,4

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *