Рішення №340 від 14 червня 2016 року “Про передачу ТОВ земельної ділянки, яка розташована за адресою м. Овруч вул. Прикордонна, 4 на умовах суперфіцію з метою здійснення реконструкції існуючої нежитлової будівлі, казарми під житловий будинок”

2016-05-03_214511

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

 Р І Ш Е Н Н Я

Тринадцята  позачергова  сесія                                                                VІІ скликання

Від  14 червня  2016 року      № 340

Про передачу ТОВ земельної ділянки,
яка розташована за адресою м. Овруч вул. Прикордонна, 4
на умовах суперфіцію з метою здійснення реконструкції
існуючої нежитлової будівлі, казарми під житловий будинок

Розглянувши клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю щодо надання земельної ділянки на умовах суперфіцію, керуючись статтею 1021 Земельного  кодексу  України, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісії міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій з питань законності і правопорядку, депутатської етики, регламенту та регуляторної діяльності з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування від 13.06.2016 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю на умовах суперфіцію, земельну ділянку, площею 1,3768 га, кадастровий номер: XXXXXXXXXX:XX:XXX:XXXX, яка розташована за адресою м. Овруч вул. Прикордонна, 4, цільове призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, терміном на 3 (три) роки з метою здійснення реконструкції існуючої нежитлової будівлі, казарми під житловий будинок.
 1. Затвердити форму договору суперфіцію (додаток № 1) який планується укласти з ТОВ.
 1. Овруцькій міській раді в особі міського голови Коруда І.Я., укласти з товариством з обмеженою відповідальністю договір суперфіцію.
 1. Встановити ТОВ ставку плати за користування земельною ділянкою на умовах суперфіцію в сумі 1,5% від нормативної грошової оцінки землі в рік.

5. ТОВ зареєструвати право користування земельною ділянкою відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  6.     Виконкому Овруцької міської ради в п’ятиденний термін після прийняття рішення надати дане рішення до відділу Держгеокадастру в Овруцькому районі.

 

Міський голова                                                                   І.Я. Коруд

 

 

 

ДОДАТОК № 1

до рішення 13-ої позачергової сесії міської ради

VІІ скликання

від 14.06.2016 року № 340

Договір суперфіція

м.Овруч _______________________року
Територіальна громада м. Овруча Житомирської області від імені якої діє Овруцька  міська рада, код ЄДРПОУ – 04053370, місцезнаходження: м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, буд. 43, в особі міського голови Коруда Івана Ярославовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі іменований „Суперфіціар”, з одного боку та Товариство з обмеженою відповідальністю  в особі Директора Бабенка Віктора Васильовича, що діє на підставі Статуту, надалі іменований „Суперфіціарій”, з другого боку, разом пойменовані Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про нижченаведене:

 1. Предмет Договору

 

1.1. Суперфіціар надає, а Суперфіціарій приймає в строкове платне користування земельну ділянку, площею 1,3768 га, кадастровий номер: 1824210100:01:004:0095, яка розташована за адресою м. Овруч вул. Прикордонна, 4 (надалі – Земельна ділянка).

1.2. Метою надання в користування Земельної ділянки є здійснення Суперфіціарієм реконструкції існуючої нежитлової будівлі,  казарми під житловий будинок, згідно затвердженого проекту будівництва, з дотриманням цільового призначення наданої в користування Земельної ділянки.

1.3. Цільове призначення Земельної ділянки – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

 1. Об’єкт Договору та умови користування земельною ділянкою

 

2.1. Загальна площа наданої в користування Земельної ділянки складає 1,3768 га, кадастровий номер XXXXXXXXXX:XX:XXX:XXXX.

2.2. Згідно з витягом з технічної документації № 18-616-99.3-670/2-16 від 16.02.2016 року нормативна грошова оцінка Земельної ділянки становить 2058316 (два мільйони п’ятдесят вісім тисяч триста шістнадцять) гривень.

2.3. Земельна ділянка передається в користування Суперфіціарію для здійснення реконструкції існуючої нежитлової будівлі, казарми під житловий будинок

2.4. Земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади міста Овруча, а Суперфіціарій отримує лише право на користування нею для здійснення реконструкції існуючої нежитлової будівлі, казарми під житловий будинок. Площа та межі Земельної ділянки залишаються без змін.

2.5. Діяльність Суперфіціарія щодо здійснення реконструкції існуючої нежитлової будівлі,  казарми під житловий будинок не повинна негативно впливати на стан Земельної ділянки.

2.6. Дотримання правил охорони зелених насаджень, які ростуть на Земельній ділянці відповідно до акта інвентаризації, є обов’язковим. У разі потреби зелені насадження можуть бути знесені з компенсацією Суперфіціару їх вартості у встановленому законодавством порядку.

2.7. Об’єкт користування має використовуватися Суперфіціарієм відповідно до його цільового призначення. Суперфіціарій має право здійснювати реконструкцію на території Земельної ділянки відповідно до генерального плану міста та затвердженого проекту будівництва, погодженого із Суперфіціаром.

2.8. Право користування Земельною ділянкою, наданою для забудови, може бути відчужене Суперфіціарієм без зміни її цільового призначення при отриманні попередньої згоди Суперфіціара.

 1. Строк дії Договору

 

3.1. Договір укладено на 3 роки.

3.2. Після закінчення строку Договору Суперфіціарій має переважне право укладання цього Договору на новий строк.

3.3. Якщо Суперфіціарій продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення терміну дії Договору то Договір вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, якщо Суперфіціар не пізніше як за 30 календарних днів до закінчення терміну дії Договору не повідомить письмово Суперфіціарія про закінчення договірних відносин.

 1. Плата за користування земельною ділянкою

 

4.1. Річна плата за користування Земельною ділянкою встановлюється у розмірі 1,5 відсотків від нормативної грошової оцінки Земельної ділянки і складає 30874,74 грн. на рік.

4.2. Плата за користування Земельною ділянкою вноситься Суперфіціарієм у грошовій формі. Плата за користування Земельною ділянкою за домовленістю Сторін може бути здійснена в іншій відмінній від грошової формі.

4.3. Плата за користування Земельною ділянкою вноситься Суперфіціарієм за податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним періодом шляхом перерахування Суперфіціарієм грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок Суперфіціара.

4.4. Якщо Земельна ділянка перебуває у користуванні Суперфіціарія згідно цього Договору протягом частини податкового (звітного) періоду, розмір плати за користування нею, що підлягає сплаті Суперфіціарієм за відповідний податковий (звітний) період, розраховується пропорційно кількості днів цього періоду, протягом яких Земельна ділянка перебувала у користуванні Суперфіціарія.

4.5. Нарахування плати за користування Земельною ділянкою починається з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі Земельної ділянки.

4.6. Обчислення розміру плати за користування землею здійснюється з урахуванням індексації.

4.7. Зміна форми плати за користування Земельною ділянкою оформляється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору. Передача продукції та надання послуг в рахунок плати за користування землею оформляється відповідними актами.

4.8. Розмір плати переглядається за домовленістю Сторін, але не рідше ніж один раз на рік. Підставами для перегляду плати за користування Земельною ділянкою можуть бути:

зміна розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції; погіршення стану наданої в користування Земельної ділянки не з вини Суперфіціарія, що підтверджено відповідними документами; в інших випадках, передбачених законом.

4.9. У разі припинення або розірвання Договору внесена на майбутнє плата за користування Земельною ділянкою повертається Суперфіціарію протягом одного місяця з дати припинення або розірвання Договору шляхом перерахування зайво сплачених коштів на рахунок Суперфіціарія.

4.10. Невнесення Суперфіціарієм плати за користування Земельною ділянкою більш 3 (трьох) місяців підряд є підставою припинення дії цього Договору.

4.11. У випадку зміни банківських реквізитів Суперфіціара він зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) робочих днів письмово повідомити про це Суперфіціарія.

4.12. Якщо Суперфіціар не повідомить Суперфіціарія про зміну банківських реквізитів у встановлений абзацом першим цього пункту строк, Суперфіціарій звільняється від відповідальності за несплату або несвоєчасне внесення плати за користування Земельною ділянкою, що сталася внаслідок зміни банківських реквізитів Суперфіціара.

 1. Умови і строки передачі земельної ділянки в користування

 

5.1. Передача Земельної ділянки в користування здійснюється без розроблення проекту її відведення.

5.2. Передача Земельної ділянки в користування Суперфіціарію здійснюється у 5-ти денний строк після державної реєстрації цього Договору.

5.3. В момент передачі Земельної ділянки в користування Суперфіціарію Сторони підписують Акт приймання-передачі Земельної ділянки.

5.4. Право на використання Земельної ділянки відповідно до даного Договору виникає після державної реєстрації права у встановленому законодавством порядку.

 1. Умови повернення земельної ділянки

 

6.1. У разі припинення права користування Земельною ділянкою, на якій споруджені Об’єкти нерухомості, Сторони визначають правові наслідки такого припинення за взаємною згодою.

6.2. Земельна ділянка повертається Суперфіціару за Актом приймання-передачі Земельної ділянки протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати припинення дії Договору у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому Суперфіціарій одержав її в користування, з урахуванням змін, що сталися внаслідок реконструкції існуючої нежитлової будівлі,  казарми під житловий будинок  .

6.3. Після припинення дії цього Договору, якщо жодна із Сторін за цим Договором не виявила бажання подовжити його дію, Суперфіціарій повертає Суперфіціару Земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в строкове користування, з урахуванням змін, що сталися внаслідок реконструкції існуючої нежитлової будівлі,  казарми під житловий будинок.

6.4. Суперфіціар у разі погіршення корисних властивостей Земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, окрім змін внаслідок реконструкції існуючої нежитлової будівлі,  казарми під житловий будинок на цій Земельній ділянці, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному за домовленістю Сторін. Якщо Сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

6.5. Поліпшення Земельної ділянки, крім реконструкції існуючої нежитлової будівлі, казарми під житловий будинок, проведені Суперфіціарієм за письмовою згодою з Суперфіціаром, підлягають відшкодуванню Суперфіціаром. Умови, обсяги і строки відшкодування Суперфіціарію витрат за проведені ним поліпшення Земельної ділянки визначаються окремою угодою Сторін.

6.6. Суперфіціарій має право на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання Суперфіціаром зобов’язань, передбачених цим Договором.

6.6.1. Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких Суперфіціарій зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Суперфіціаром, а також витрати, які Суперфіціарій здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які Суперфіціарій міг би реально отримати в разі належного виконання Суперфіціаром умов договору.

6.6.2. Розмір фактичних витрат Суперфіціарія визначається на підставі документально підтверджених даних.

6.7. Суперфіціар має право володіти, користуватися Земельною ділянкою в обсязі, встановленому цим Договором та діючим законодавством України.

 1. Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

7.1. Суперфіціар підтверджує, що на момент укладення даного Договору земельна ділянка та розташовані на ній об’єкти нерухомого майна не перебувають під арештом чи забороною відчуження, не заставлені, у податковій заставі не перебувають, відносно них не укладено будь-яких договорів відчуження з іншими особами. Треті особи не мають прав на Земельну ділянку та розташовані на ній об’єкти нерухомого майна. Обмеження та сервітути щодо Земельної ділянки на день підписання цього Договору відсутні.

7.2. Укладення відносно Земельної ділянки Договору суперфіцію не припиняє права комунальної власності . Суперфіціар вправі реалізовувати свої повноваження щодо розпорядження Земельною ділянкою у повному обсязі, але при цьому він повинен попередити Суперфіціарія про права третіх осіб на неї.

 1. Права та обов’язки Сторін

Права та обов’язки Суперфіціара:

8.1. Суперфіціар має право:

8.1.1. Володіти, користуватися та розпоряджатися Земельною ділянкою, наданою під забудову в обсязі та у спосіб, який не перешкоджатиме здійсненню реконструкції існуючої нежитлової будівлі,  казарми під житловий будинок та вводу об’єкта в експлуатацію Суперфіціарієм.

8.1.2. Одержувати від Суперфіціарія платежі за користування Земельною ділянкою в порядку та строки, передбачені розділом 4 цього Договору.

8.1.3. Вимагати від Суперфіціарія використання Земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з цим Договором.

8.1.4. Вимагати від Суперфіціарія при здійсненні реконструкції існуючої нежитлової будівлі,  казарми під житловий будинок на Земельній ділянці, наданій у користування, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів.

8.1.5. Вимагати від Суперфіціарія дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються.

8.1.6. Вимагати відшкодування понесених збитків у разі погіршення корисних властивостей Земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, окрім змін внаслідок реконструкції існуючої нежитлової будівлі,  казарми під житловий будинок на Земельній ділянці.

8.1.7. По закінченню терміну дії цього Договору, якщо Сторони не домовляться про його продовження на новий строк, прийняти від Суперфіціарія по Акту приймання-передачі Земельну ділянку у стані, що відповідає умовам даного Договору.

8.2. Суперфіціар зобов’язаний:

8.2.1. Передати Земельну ділянку у користування Суперфіціарія у відповідності до Акта приймання-передачі у строк, передбачений п. 5.2. цього Договору, у стані, що відповідає умовам цього Договору.

8.2.2. Не вчиняти дій які можуть перешкодити Суперфіціарію користуватися Земельною ділянкою та здійснювати реконструкцію, якщо такі дії Суперфіціарія є законними та не суперечать умовам Договору та законодавства України.

8.2.3. Попередити Суперфіціарія про особливі властивості та недоліки Земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта Договору суперфіція.

8.2.4. Відшкодувати Суперфіціарію капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану об’єкта землекористування, яке проводилося Суперфіціарієм за згодою Суперфіціара.

8.2.5. Письмово, в місячний термін, повідомити Суперфіціарія про намір змінити власника Земельної ділянки із зазначенням суттєвих умов переходу права власності до іншої особи.

8.2.6. Подовжити на вимогу Суперфіціарія дію цього Договору на новий строк в порядку встановленому Договором та законодавством.

Права та обов’язки Суперфіціарія:

 

8.3. Суперфіціарій має право:

8.3.1. Вимагати від Суперфіціара надання в користування Земельної ділянки після підписання даного Договору, Акту приймання-передачі Земельної ділянки та  реєстрації права на земельну ділянку.

8.3.2. Достроково наперед вносити плату за користування Земельною ділянкою.

8.3.3. Самостійно господарювати на Земельній ділянці з дотриманням умов Договору суперфіція.

8.3.4. Одержувати доходи від проведення діяльності, передбаченої даним Договором.

8.3.5. Залучати на свій власний розсуд для виконання зобов’язань за даним Договором та для досягнення мети цього Договору третіх осіб.

8.3.6. Переважного перед третіми особами придбання у користування або у власність Земельної ділянки.

8.3.7. Вимагати подовження строку дії цього Договору.

8.3.8. Відчужувати право користування Земельною ділянкою, яке надано йому за цим Договором за попередньою згодою Суперфіціара.

8.3.9. За згодою Суперфіціара проводити поліпшення Земельної ділянки без зміни її цільового призначення, про що Сторонами укладається додаткова угода до даного Договору, яка є його невід’ємною частиною.

8.3.10. Вимагати від Суперфіціара відповідного зменшення розміру плати за користування Земельною ділянкою, якщо її стан погіршиться не внаслідок дій чи бездіяльності Суперфіціарія та/або у випадках, коли в процесі використання Земельної ділянки виявились не обумовлені Суперфіціаром у даному Договорі недоліки та особливості Земельної ділянки, які суттєво перешкоджають використанню Суперфіціарієм Земельної ділянки відповідно до мети цього Договору.
8.3.11. Компенсувати понесені Суперфіціарієм витрати на усунення недоліків Земельної ділянки, які не були обумовлені Суперфіціаром у Договорі та суттєво перешкоджають використанню Суперфіціарієм Земельної ділянки згідно Договору.

8.3.12. Вимагати дострокового розірвання Договору в разі виявлення не обумовлених Суперфіціаром у Договорі недоліків Земельної ділянки, які істотно перешкоджають Суперфіціарію використовувати Земельну ділянку.

8.3.13. Користуватися на умовах і в порядку, обумовлених Сторонами, інженерними комунікаціями Суперфіціара з метою забезпечення належної господарської діяльності Суперфіціарія на Земельній ділянці.

8.3.14. Вимагати відшкодування понесених збитків, в тому числі нестриманих доходів, відповідно до законодавства України.

8.3.15. Зводити з дотриманням технічної документації жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження, відповідно до умов цього Договору.

8.4. Суперфіціарій зобов’язаний:

8.4.1. Використовувати Земельну ділянку відповідно до її цільового призначення та діючого Проекту відведення.

8.4.2. Приступити до використання Земельної ділянки в строки, встановлені цим Договором, після підписання Акту приймання-передачі Земельної ділянки та реєстрації права на земельну ділянку.

8.4.3. Розпочати реконструкцію існуючої нежитлової будівлі,  казарми під житловий будинок протягом трьох місяців  з дати набрання чинності даного Договору .

8.4.4. При використанні Земельної ділянки додержуватись природоохоронних та екологічних норм, санітарних та протипожежних норм та правил.

8.4.5. Своєчасно вносити плату за користування Земельною ділянкою в порядку та строки, передбачені розділом 4 цього Договору.

8.4.6. Повернути Земельну ділянку Суперфіціару у стані, придатному для її подальшого використання після припинення дії цього Договору, на умовах і в порядку, встановлених даним Договором.

8.4.7. Відшкодувати понесені Суперфіціаром збитки відповідно до законодавства України у разі погіршення корисних властивостей Земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, окрім змін внаслідок реконструкції існуючої нежитлової будівлі,  казарми під житловий будинок на цій Земельній ділянці та втратою зелених насаджень.

 

 1. Право власності на об’єкти нерухомості

 

9.1. Право власності на зведені Суперфіціарієм Об’єкти нерухомості на Земельній ділянці, розподіляється відповідно до окремо укладеного Сторонами договору.

9.2. Ризик випадкового знищення або пошкодження Земельної ділянки, наданої в користування Суперфіціарію чи її частини несе Суперфіціарій.

 1. Зміна умов договору і припинення його дії

 

10.1. Зміни та доповнення, додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін. У разі недосягнення згоди щодо внесення змін до Договору спір розв’язується у судовому порядку.

10.2. У разі продовження дії Договору на новий строк, його умови можуть бути переглянуті та змінені за взаємною згодою Сторін.

10.3. Дія цього Договору припиняється у разі:

10.3.1. Поєднання в одній особі Суперфіціара та Суперфіціарія;

10.3.2. Спливу строку цього Договору;

10.3.3. Відмови Суперфіціарія від права користування Земельною ділянкою;

10.3.4. Невикористання Земельної ділянки для реконструкції існуючої нежитлової будівлі,  казарми під житловий будинок протягом трьох місяців;

10.3.5. В інших випадках, передбачених законодавством.

10.4. Договір може бути достроково розірваний:

10.4.1. За взаємною згодою Сторін;

10.4.2. У разі виявлення не обумовлених Суперфіціаром у Договорі недоліків Земельної ділянки, які істотно перешкоджають Суперфіціарію використовувати Земельну ділянку;

10.4.3. За рішенням суду;

10.4.4. У разі невнесення Суперфіціарієм плати за користування Земельною ділянкою більш 3 (трьох) місяців підряд.

10.5. Припинення або розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за цим Договором, не виконаних до його припинення або розірвання, а також від відповідальності за невиконання або неналежне виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором чи інше порушення умов даного Договору.

10.6. Перехід права власності на Земельну ділянку до третьої особи не є підставою для зміни умов або розірвання Договору, не припиняє його дії і не впливає на обсяг прав Суперфіціарія щодо користування Земельною ділянкою відповідно до умов даного Договору. Новий власник даної Земельної ділянки, обтяженої суперфіцієм, не може на власний розсуд обмежити, змінити чи припинити цей Договір.

10.7. У разі ліквідації або реорганізації Суперфіціарія положення цього Договору зберігають свою чинність для його правонаступника.

 1. Відповідальність Сторін

 

11.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України. Порушенням зобов’язання є невиконання або неналежне виконання зобов’язань, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

11.2. Збитки, завдані Стороні невиконанням або неналежним виконанням цього Договору іншою Стороною, підлягають відшкодуванню останньою, у разі наявності її вини (винних дій чи бездіяльності), у повному обсязі.

11.3. В разі несвоєчасного виконання Суперфіціарієм п.п. 4.1. – 4.4. цього Договору, або виконання не в повному обсязі, Суперфіціарій сплачує на користь Суперфіціара неустойку (пеню) в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості за кожний день прострочення сплати.

11.4. При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи Суперфіціара до моменту його виконання в повному обсязі, останній відшкодовує Суперфіціарію збитки, що є наслідками такого розірвання, в розмірі коштів, витрачених на підготовку до виконання договірних обов’язків та доходів, які Суперфіціарій міг би реально одержати за звичайних обставин, якби Договір не було достроково розірвано.

11.5. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

11.6. Усі спори, що пов’язані з виконанням цього Договору вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному законодавством України.

 1. Форс-мажорні обставини

 

12.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних причин (форс-мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і які перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.

12.2. Сторони також не несуть відповідальності за шкідливі наслідки, що виникли в результаті неналежного виконання або невиконання умов цього Договору через вищезазначені обставини, що перешкодили Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.

12.3. До форс-мажорних обставин Сторони відносять:

стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні явища);

війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії;

технологічні фактори (відсутність електроенергії; злочинні або шкідливі дії третіх осіб, які призвели до аварії на виробництві);

дії або акти державних органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання робіт за предметом цього Договору, та які перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в тому числі, зміни в нормативній та законодавчій базі, яка регулює правовідносини Сторін цього Договору;

припинення або заборона виконання будівельних та інших робіт підрядним організаціям;

зруйнування внаслідок дії вибухових пристроїв, які знаходяться у землі, радіаційна, хімічна зараженість, ударні хвилі, що виникають при польоті літаків або інших літальних апаратів зі звуковими та надзвуковими швидкостями, інші подібні обставини.

12.4. Сторона, яка не може виконати умов цього Договору, повинна повідомити про це у письмовій формі іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту виникнення вищезазначених форс-мажорних обставин.

12.5. Початок та період дії форс-мажорних обставин підтверджують документом, що виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним незацікавленим органом чи відповідною державною установою.

12.6. У разі виникнення форс-мажорних обставин, які впливають на термін виконання зобов’язань між Сторонами, виконання Договору подовжується на термін, необхідний для усунення відповідних форс-мажорних обставин.

 1. Інші умови Договору

 

13.1. Цей Договір укладено у трьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Суперфіціара, другий – в Суперфіціарія, третій – в органі, який здійснює державну реєстрацію права.

13.2. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

13.3. Сторони в період дії Договору вживають усіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності отриманої від іншої Сторони технологічної, фінансової, комерційної і іншої інформації та документації. Сторони вживають усіх необхідних заходів для нерозголошення отриманої інформації і документації.

13.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами законодавства України.

Невід’ємні частини Договору

 1. Невід’ємними частинами договору є:

14.1. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

14.2. Акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

14.3. Акт приймання-передачі об’єкта Договору суперфіція.

 1. Реквізити Сторін

 

 

Суперфіціар:

 

Овруцька міська рада

11101, м. Овруч, вул. Т. Шевченка, 43

 

______________________І.Я.Коруд

 

  Суперфіціарій:

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

 

 

 

Секретар ради                                                                            М.В.Чичирко

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *