ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОВРУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОВРУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

код ЄДРПОУ 00991893

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

 1. Інформація про суб’єкта господарювання:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОВРУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

(скорочено ДП “ОВРУЦЬКИЙ СЛГ”):

11102, Житомирська обл., Овруцький район, місто Овруч, ВУЛИЦЯ ЖИТОМИРСЬКА, будинок 35

e-mail: oslgles@ukr.net; тел.: 0414842516

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика

Мета планованої діяльності – спеціальне використання лісових ресурсів шляхом проведення суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних рубокм. на площі понад 1 гектар.

Технічна альтернатива 1.

При технічній альтернативі № 1 трелювальний цикл буде складатись із збору сортиментів, їх укладання на вантажну платформу техніки для вивезення деревини, транспортування пакету до навантажувального майданчика, розвантаження з укладанням сортиментів у штабелі та його холостого ходу до місця збору і завантаження чергового пакету деревини.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи № 2 розглядався метод трелювання волоком (волочінням) до складів зберігання деревини без використання техніки для перевезення деревини.

Трелювання волоком (волочінням) – чокерне трелювання, при якому долішній ряд переміщуваної пачки дерев, хлистів, довгоття або сортиментів чи окрема частина дерева прилягає до ґрунту всією довжиною.

Трелювальний цикл при технічній альтернативі № 2 буде складатись із збору сортиментів на ділянках рубок, їх трелювання (волочіння) до складів зберігання деревини, укладання сортиментів у штабелі.

 1. Місце провадження планованої діяльності:

 

Планована діяльність здійснюється на території лісового фонду ДП “Овруцький СЛГ” розміщений в північно-східній частині Житомирської області на території Овруцького та Народницького адміністративних районів.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Спеціальне використання лісових ресурсів буде здійснюється в межах лісових ділянок, виділених для цієї мети на території існуючого лісового фонду ДП “Овруцький СЛГ” в межах структурних підрозділів (лісництв).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Оскільки підприємство існуюче, територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський захід запроектований для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану державною лісовпорядною організацією за єдиною системою в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства,. територіальна альтернативна 2 не розглядається.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:

Планована діяльність підприємства носить позитивний соціально-економічний вплив, що полягає в забезпеченні сировиною деревообробної промисловості, забезпеченні населення та закладів соціальної сфери паливною деревиною, поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів (у т.ч. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів), збереженні існуючих та створенні нових робочих місць під час заготівлі лісопродукції, а в наступному, і зайнятості місцевого населення при залісненні лісових ділянок та догляді за лісовими культурами.

 1. Загальні технічні характеристики планованої діяльності:

Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок

(чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3)

Види рубок Захисні ліси Експлуатаційні ліси
хвой-

не

твер-

долис-тяне

м’яко-лис-

тяне

разом хвой-

не

твер-

долис-тяне

м’яко-лис-

тяне

разом
1. Рубки головного користування 8,7

2,55

1,1

0,21

9,8

2,76

170,3

50,79

5,0

1,07

52,6

11,28

227,9

63,14

2. Рубки формування і

оздоровлення лісів:

               
2.1. Рубки догляду 7,5

0,03

2,0

0,03

0,5

10,0

0,06

153,7

2,26

1,6

0,01

29,9

0,34

185,2

2,61

2.2. Суцільні санітарні

рубки

13,09

2,02

13,9

2,02

55,9

9,54

55,9

9,54

2.3. Вибіркові санітарні

рубки

123,1

2,26

3,8

0,10

1,5

0,03

128,4

2,39

468,3

7,42

1,1

0,01

469,4

7,43

2.4. Інші рубки з форму-

вання і оздоблення лісів

0,1

0,02

3,4

0,01

3,5

0,03

1,4

0,24

5,6

0,03

7,0

0,27

3. Інші заходи, не пов’я-

зані з веденням лісового

господарства

            0,4

0,4

Разом з усіх видів рубок

 

153,3

6,88

5,8

0,13

6,5

0,25

165,6

7,26

849,6

70,25

6,6

1,08

89,6

11,66

945,8

82,99

Види рубок Разом
хвой-

не

твер-

долистяне

м’яко-          листяне разом
1. Рубки головного користування 179,0

53,34

5,0

1,07

53,7

11,49

237,7

65,90

2. Рубки формування і

оздоровлення лісів:

       
2.1. Рубки догляду 161,2

2,29

3,6

0,04

30,4

0,34

195,2

2,67

2.2. Суцільні санітарні

рубки

69,8

11,56

69,8

11,56

2.3. Вибіркові санітарні

рубки

591,4

9,68

3,8

0,10

2,6

0,04

597,8

9,82

2.4. Інші рубки з форму-

вання і оздоблення лісів

1,5

0,26

9,0

0,04

10,5

0,30

3. Інші заходи, не пов’я-

зані з веденням лісового

господарства

0,4

0,4

Разом з усіх видів рубок

 

1002,9

77,13

12,4

1,21

96,1

11,91

1111,4

90,25

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.

– заготівлю деревини при використанні лісових ресурсів у порядку рубок головного користування проводити лише в стиглих і перестійних деревостанах;

– під час рубок головного користування в першу чергу призначати пошкоджені, ті, що усихають, інші деревостани, що потребують термінової рубки за своїм станом, і деревостани, які вийшли з підсочування;

– під час рубок головного користування не дозволяється вирубування та пошкодження: цінних і рідкісних дерев та чагарників, занесених до Червоної книги України; насінників і плюсових дерев, а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші), дуплястих та найстаріших дерев;

– комплекс лісосічних робіт, включаючи підготовку лісосік до рубки, проводити способами, які виключають або обмежують негативний вплив на стан лісів та їх відтворення;

– рубки проводити із застосуванням технологій, які забезпечують збереження дерев і підросту, що залишаються;

– з метою збереження ґрунтів, їх водно-фізичних властивостей, запобігання ерозійним процесам на зрубах під час заготівлі деревини застосовувати технології, машини і механізми, що забезпечують найменше пошкодження ґрунтів;

– з метою створення сприятливих умов для відновлення лісу, запобігання ерозії ґрунту, зниження рівня пожежної небезпеки та забезпечення належного санітарного стану здійснювати очищення місць рубок;

– не допускати пошкодження дерев до ступеня неприпинення їх росту на пологих і спадистих схилах – понад 8 відсотків, на стрімких схилах – понад 10 відсотків кількості залишених дерев;

– забезпечити здійснення заходів щодо мінімізації пошкодження дерев, що не підлягають вирубуванню, зокрема за межами лісосік;

– забезпечити виконання природоохоронних вимог (запобігання ерозії ґрунтів, збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників тощо);

– одночасно із заготівлею деревини з урахуванням видового складу і біології розвитку шкідників і хвороб лісу та їх шкодочинності проводити заходи щодо запобігання заселенню деревини шкідниками і пошкодженню грибами;

– здійснювати радіаційний контроль деревини;

– дотримуватись правил протипожежної безпеки.

Щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно до технічної альтернативи 1

Щодо територіальної альтернативи 1.

Плановану діяльність проводити в межах відведених лісосік та  поза межами прибережних захисних смуг водних об’єктів,  не допускати впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.

Щодо територіальної альтернативи 2.

Оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний захід запроектований державними лісовпорядними органами для конкретної ділянки відповідно до її фактичного стану, територіальна  альтернатива 2 – не розглядається.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.

На кожну лісосіку до початку її розробки буде складатися карта технологічного процесу розроблення лісосіки (технологічна карта), яка з урахуванням конкретних умов буде відображати лісівничі та організаційні вимоги до виконання робіт;

Технологічна карта буде містити перелік робіт, визначатиме схему розробки лісосіки, задіяні виробничі об’єкти, устаткування, дороги, волоки, способи проведення лісозаготівельних операцій (звалювання дерев, обрубування сучків, трелювання, спуск, кряжування, сортування, штабелювання, навантаження деревини, очищення місць рубок) тощо.

Щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно до технічної альтернативи 1

Щодо територіальної альтернативи 1.

Навколо пралісових пам’яток природи установлюються охоронні зони завширшки не менше подвійної висоти деревостану пралісу, в яких забороняються будь-які суцільні, у тому числі санітарні, а також поступові рубки.

Щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається, оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський захід запроектований державними лісовпорядними органами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1.

клімат і мікроклімат – діяльність пов’язана з проведенням рубок головного користування та суцільних санітарних рубок може впливати на місцевий клімат через зменшення об’єму евапотранспірації. Зазначений вплив буде короткочасним, так як на місці проведення рубок передбачаються заходи з лісовідновлення.

атмосферне повітря: викиди від техніки та обладнання під час проведення рубок та вивезення деревини;

шум, вібрації – шумове забруднення та вібрації від техніки та обладнання під час проведення рубок та вивезення деревини;

водні ресурси: на питні потреби працівників буде використовуватись привозна вода;

ґрунти та земельні ресурси: незначне пошкодження верхнього грунтового покриву під час вивезення та трелювання деревини;

геологічне середовище – зміна природного стану геологічного середовища не відбуватиметься;

рослинний та тваринний світ – джерела підвищеного шуму під час проведення рубок лісу можуть спричинити незначний вплив (фактори тривоги) на середовища перебування, умови розмноження і шляхи міграції тварин. Внаслідок здійснення планованої діяльності можливий незначний допустимий вплив на просторове, видове, популяційне та ценотичне різноманіття об’єктів рослинного світу.

природно-заповідний фонд: рубки головного користування на територіях об’єктів природно-заповідного фонду не передбачаються;

навколишнє соціальне середовище (населення): створення нових робочих місць, надходження коштів у місцевий та державний бюджети;

навколишнє техногенне середовище: оскільки технологія розробки буде дотримана та вжиті всі необхідні заходи безпеки, вплив буде в межах вимог чинного законодавства;

архітектурна, археологічна та культурна спадщина: планована діяльність на територіях та об’єктах архітектурної, археологічної та культурної спадщини не передбачається;

поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час провадження планованої діяльності, будуть передані відповідно до укладених договорів та вимог екологічної безпеки спеціалізованим організаціям.

Щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно до технічної альтернативи 1

Щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних та територіальних обмежень згідно чинного законодавства України.

Щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається, оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський захід запроектований державними лісовпорядними органами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: пункт 21, частини 2, статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” – усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність не спричиняє шкідливого транскордонного впливу та не зачіпає території сусідніх держав.

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення планованої діяльності;

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде:

– розрахункова лісосіка, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства відповідно до вимог Лісового кодексу України;

– спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів – лісорубний квиток, що видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства, власниками лісів або постійними лісокористувачами відповідно до вимог Лісового кодексу України.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35

тел.: +38(044) 206-31-29, е-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Директор

ДП “Овруцький спецлісгосп”                                                     О.І.Шевчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *