Проект “Статут Житомирстької регіональної асоціації об’єднаних територіальних громад”

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням установчої

конференції

протокол № 1

від «26» листопада 2018 р.

СТАТУТ
ЖИТОМИРСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Загальні положення

1.1. ЖИТОМИРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (далі – Асоціація) є добровільним неприбутковим об’єднанням (неприбуткова організація) місцевих рад, що створена з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування Житомирської області щодо захисту прав та інтересів об’єднаних територіальних громад, сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку.

Асоціація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Асоціація поширює свою діяльність через членів Асоціації, її органи управління на території Житомирської області.

1.2. Асоціація створюється на невизначений строк та має місцевий статус.

1.3. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності, рівноправності членів, самоврядності, самостійності у визначенні напрямів своєї діяльності, відкритості й публічності.

1.4. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, законами України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською Хартією місцевого самоврядування, іншими актами законодавства України, цим Статутом, а також рішеннями, прийнятими органами управління Асоціації, у межах своїх повноважень.

1.5. Повне найменування Асоціації:

українською мовою:

ЖИТОМИРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

англійською мовою:

ZHYTOMYR REGIONAL ASSOCIATION OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Скорочене найменування:

українською мовою:

ЖИТОМИРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ОТГ;

англійською мовою:

ZHYTOMYR REGIONAL ASSOСIATION OF UTC;

1.6. Асоціація є юридичною особою, має поточні рахунки в установах банків, бланк і печатку із зображенням власної символіки, власним найменуванням та інші реквізити.

1.7. Місцезнаходження Асоціації: 10014, м. Житомир, вул. М.Бердичівська, 25.

1.8. Створення в Асоціації фракцій за політичними ознаками не допускається.

1.9. Взаємовідносини Асоціації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими організаціями України будуються на принципах рівноправності і взаємоповаги відповідно до вимог Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» та на підставі угод про співпрацю, які не суперечать чинному законодавству.

2.     Мета створення та завдання Асоціації

2.1. Метою створення Асоціації є сприяння ефективному здійсненню органами місцевого самоврядування своїх повноважень, місцевому і регіональному розвитку, узгодженню дій щодо захисту прав та інтересів об’єднаних територіальних громад Житомирської області, та покращення якості життя в об’єднаних територіальних громадах.

2.2. Основними завданнями Асоціації є:

захист інтересів об’єднаних територіальних громад Житомирської області;

утвердження демократичних принципів в системі управління територіями, сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування;

сприяння соціально-економічному та культурному розвитку об’єднаних територіальних громад;

поглиблення взаємодії та співпраці об’єднаних територіальних громад у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування;

захист конституційного права об’єднаних територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування, сприяння процесу впровадження реформи  децентралізації в Україні;

об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, спрямованих на захист прав та інтересів об’єднаних територіальних громад області;

створення умов для ефективної реалізації норм Конституції та законів України з питань місцевого самоврядування, Європейської Хартії місцевого самоврядування;

сприяння заходам щодо підвищення ефективності підготовки та перепідготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування ОТГ;

забезпечення умов для належного здійснення повноважень органами місцевого самоврядування ОТГ;

організація обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад;

надання консультативно-методичної  і практичної допомоги органам місцевого самоврядування ОТГ;

розвиток взаємодії представників об’єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади з метою узгодження регіональних та місцевих інтересів шляхом проведення консультацій, підготовки висновків та пропозицій до проектів нормативно-правових актів із зазначених питань;

сприяння органам місцевого самоврядування в підготовці необхідних матеріалів з питань розвитку об’єднаних територіальних громад Житомирської області;

координація спільних зусиль для покращення доступу до інструментів регіональної політики, залучення міжнародної технічної допомоги, державної інформаційно-просвітницької, організаційної, методичної та фінансової підтримки, спрямованих на розвиток інфраструктури, соціально-економічних, культурних умов життя громадян та стану довкілля, сприяння залученню інвестицій, підвищення обізнаності місцевих громад у різних сферах життєдіяльності регіону;

здійснення благодійницької діяльності, спрямованої на задоволення соціально-економічних та культурних потреб об’єднаних територіальних громад;

сприяння та забезпечення інформаційно-просвітницької, організаційної, методичної та фінансової підтримки об’єднаних територіальних громад;

координація діяльності членів Асоціації в межах статутних повноважень;

налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями, що займаються вирішенням питань місцевого самоврядування;

вирішення інших завдань в межах чинного законодавства.

2.3. В процесі реалізації своєї мети і завдань, Асоціація не втручається в діяльність органів місцевого самоврядування, не бере на себе будь-яких їхніх повноважень та не обмежує їхньої діяльності.

  1. Повноваження Асоціації

3.1. На виконання статутних завдань Асоціація здійснює такі повноваження:

об’єднує зусилля органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і законних інтересів об’єднаних територіальних громад, розв’язання спільних для об’єднаних територіальних громад проблем, обміну досвідом, створення умов для більш ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування;

розробляє та подає органам державної влади пропозиції стосовно розвитку місцевого самоврядування, які підлягають обов’язковому розгляду у порядку, встановленому законодавством;

надає методичну, правову та інформаційну допомогу органам місцевого самоврядування – членам Асоціації у здійсненні ними своїх повноважень;

узагальнює та поширює досвід діяльності органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

сприяє органам місцевого самоврядування – членам Асоціації у підготовці проектів їх актів, програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад;

здійснює видавничу діяльність;

готує пропозиції щодо структури та штату виконавчих органів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, а також умов оплати праці їх працівників;

готує пропозиції щодо типових (примірних) статутів територіальних громад, положень про виконавчі органи сільських, селищних, міських рад ОТГ, про старости та органи самоорганізації населення;

відстоює інтереси територіальних громад, які є членами Асоціації за їх зверненнями;

надає висновки до проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються регіонального і місцевого розвитку;

ініціює проведення з місцевими органами виконавчої влади консультацій з питань, що стосуються інтересів об’єднаних територіальних громад Житомирської області;

бере участь у розробленні проектів обласних програм та інших проектів програм регіонального розвитку;

представляє і захищає регіональні інтереси органів місцевого самоврядування ОТГ при прийнятті місцевими органами виконавчої влади рішень щодо соціально-економічного та культурного розвитку територій;

здійснює інформаційну, аналітичну, консультативну та навчально-методичну діяльність у сфері місцевого економічного розвитку;

сприяє методичному забезпеченню навчання депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, спеціалістів, які працюють в ОТГ та підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації службовців ОТГ;

сприяє організації та проведенню загальнонаціональних та обласних конкурсів на кращий проект чи програму регіонального і місцевого розвитку;

здійснює інші повноваження в межах чинного законодавства.

4.     Члени Асоціації, їх права та обов’язки

4.1. Членами Асоціації можуть бути сільські, селищні, міські ради ОТГ, які дотримуються положень цього Статуту, сплачують членські внески і беруть участь у виконанні статутних завдань. Почесними членами Асоціації можуть бути представники місцевих рад, які здійснили та здійснюють вагомий вклад у впровадженні реформи децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування в області.

4.2. Членство в Асоціації є добровільним. Відповідна місцева рада вступає в Асоціацію на підставі рішення сесії, а почесні представники місцевих рад на підставі рішення сесії ради.

4.3. Представництво членів Асоціації в її органах управління здійснюють сільський, селищний, міський голова, або інша особа, уповноважена відповідною радою. У разі коли особа, уповноважена членом Асоціації на його представництво в органах управління Асоціації, втратить мандат (повноваження з представництва), сільська, селищна, міська рада визначають іншу особу.

4.4. Уповноважені представники органів місцевого самоврядування – членів Асоціації мають право вирішального голосу при формуванні органів управління Асоціації і прийнятті ними рішень.

4.5. Прийом у члени Асоціації здійснюється правлінням Асоціації, з затвердженням такого рішення конференцією Асоціації.

4.6. Член Асоціації може в будь-який час припинити членство в Асоціації за рішенням відповідної ради. Зазначене рішення в установленому порядку доводиться до відома правління Асоціації, із подальшим рішенням конференції.

4.7. Члени Асоціації, які протягом року не беруть участі в діяльності Асоціації, не дотримуються вимог щодо сплати членських внесків та виконання інших статутних обов’язків, можуть бути виключені з членів Асоціації за рішенням конференції.

4.8. Член Асоціації має право:

брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації, на конференції Асоціації та у складі її органів управління в порядку, визначеному цим Статутом;

приймати участь у всіх заходах, що проводяться Асоціацією;

за відповідним рішенням органів управління Асоціації бути присутнім та брати участь від імені Асоціації у засіданнях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо вирішення питань, які стосуються регіонального і місцевого розвитку;

обирати та бути обраними до складу органів управління Асоціації;

вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації;

одержувати методичну, правову та інформаційну допомогу в вирішенні питань, що стосуються інтересів територіальної громади та органів місцевого самоврядування;

припинити своє членство в Асоціації в установленому порядку.

4.9. Члени Асоціації зобов’язані:

сприяти досягненню мети та виконанню завдань Асоціації;

брати участь у роботі Асоціації;

виконувати вимоги цього Статуту;

надавати інформаційні та статистичні матеріали органам управління Асоціації, які необхідні для виконання статутних завдань Асоціації;

своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески.

5.     Органи управління Асоціації

5.1. Органами управління Асоціації є:

конференція уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації (далі – конференція);

правління Асоціації;

виконавча дирекція Асоціації.

Контрольним органом Асоціації є ревізійна комісія Асоціації.

5.2. Органи управління Асоціації, їх посадові особи при здійсненні повноважень несуть відповідальність, передбачену законом.

5.3. Повноваження посадових осіб органів управління Асоціації припиняються достроково в разі:

їх добровільної відставки;

рішення конференції Асоціації;

рішення місцевої ради, яку вони представляють.

  1. Порядок утворення та організаційні форми діяльності органів управління Асоціації, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень

6.1. Конференція Асоціації

6.1.1. Вищим органом управління Асоціації є конференція уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації (далі – конференція).

6.1.2. Конференція Асоціації є повноважною за умови участі в ній більше половини уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації від загального числа членів Асоціації.

6.1.3. Конференції Асоціації проводяться відкрито.

6.1.4. Конференція вирішує такі основні питання:

затвердження Статуту та внесення до нього змін та доповнень;

обрання та відкликання голови Асоціації;

обрання та відкликання членів правління Асоціації;

обрання та відкликання членів ревізійної комісії;

затвердження (звільнення) виконавчого директора Асоціації;

прийняття рішень про здійснення перевірки діяльності Асоціації ревізійною комісією Асоціації;

затвердження порядку денного конференції Асоціації;

визначення основних напрямів діяльності Асоціації, розгляд та затвердження довгострокових програм діяльності Асоціації, плану роботи;

затвердження за поданням голови Асоціації бюджету Асоціації на черговий фінансовий рік;

затвердження рішень правління Асоціації про заснування спілок (конгресів, союзів тощо);

затвердження рішень правління Асоціації про прийом нових членів Асоціації та рішень про припинення членства в Асоціації;

затвердження звітів ревізійної комісії про свою діяльність;

затвердження порядку розрахунку та сплати вступного та членських внесків;

прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб Асоціації та дострокове припинення їх повноважень;

прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.

Конференція може приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації, у тому числі тих, що віднесені Статутом Асоціації до відання правління або виконавчої дирекції Асоціації. За рішенням конференції, окремі її повноваження можуть делегуватися правлінню чи виконавчій дирекції Асоціації.

6.1.5. Рішення конференції Асоціації приймаються виключно на засіданнях шляхом відкритого голосування, яке здійснюється уповноваженими представниками органів місцевого самоврядування – членами Асоціації (делегатами конференції) особисто. Голосування на конференції Асоціації проводиться за принципом: один член Асоціації – один голос. Голосування проводиться мандатами.

Рішення конференції Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від  загального складу уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації у випадках:

затвердження Статуту та внесення до нього змін та доповнень;

затвердження бюджету Асоціації на черговий фінансовий рік;

прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.

З інших питань рішення конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації.

6.1.6. Конференція Асоціації скликається не рідше одного разу на рік. Рішення про скликання чергової конференції Асоціації приймається правлінням Асоціації, а позачергових – головою Асоціації з власної ініціативи, на вимогу ревізійної комісії Асоціації або на вимогу не менше однієї третини членів Асоціації.

6.1.7. Рішення про скликання конференції Асоціації із зазначенням часу й місця її проведення та порядку денного, доводиться до відома членів Асоціації не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати проведення конференції.

6.1.8. Будь-який член Асоціації має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного конференції Асоціації не пізніш як за 10 (десять) днів до її скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається правлінням Асоціації.

6.1.9. Рішення про зміни в проекті порядку денного доводяться до відома всіх членів Асоціації не пізніш як за 5 (п’ять) днів до проведення конференції.

6.1.10. У окремих випадках, якщо цього вимагають інтереси Асоціації, зміни до порядку денного конференції Асоціації можуть бути внесені під час її проведення. При цьому, зміни в порядку денному здійснюються шляхом голосування делегатів конференції Асоціації.

6.1.11. Запрошення членів Асоціації на конференцію організується правлінням Асоціації і здійснюється її виконавчою дирекцією.

6.1.12. Відкриває конференцію голова Асоціації, а в його відсутність –виконавчий директор Асоціації.

6.1.13. Копії протоколів та витяги з них надаються на вимогу будь-якого з членів Асоціації (їх уповноважених представників) протягом трьох робочих днів з дня отримання замовлення, здійсненого в письмовій формі.

6.1.14. У період між засіданнями конференції Асоціації управління Асоціацією здійснює правління Асоціації, яке приймає рішення з усіх питань статутної діяльності Асоціації, що не належать до виключної компетенції конференції Асоціації.

6.2. Правління Асоціації

6.2.1. Правління Асоціації є виконавчим органом Асоціації.

6.2.2. Правління Асоціації контролює та регулює діяльність виконавчої дирекції Асоціації в межах повноважень, визначених цим Статутом.

6.2.3. До складу правління Асоціації за посадою входить голова та заступники голови Асоціації, виконавчий директор Асоціації. До складу правління Асоціації обираються представники від місцевих рад. Загальна кількість членів правління Асоціації не повинна перевищувати 10 осіб. Члени правління Асоціації обираються конференцією Асоціації строком на п’ять років, але в межах дії відповідного мандата органу місцевого самоврядування, який вони представляють.

6.2.4. Членами правління Асоціації не можуть бути працівники виконавчої дирекції Асоціації (окрім виконавчого директора Асоціації), голова та члени ревізійної комісії Асоціації.

6.2.5. Член правління Асоціації може бути відкликаний за рішенням конференції Асоціації. У цьому випадку конференція обирає нового члена правління Асоціації. Правління Асоціації може припинити повноваження члена правління Асоціації у разі неналежного виконання ним своїх повноважень. Повноваження члена правління Асоціації припиняються без прийняття рішення правління Асоціації у випадках:

1) добровільної відставки члена правління Асоціації;

2) втрати ним статусу представника органу місцевого самоврядування – члена Асоціації;

3) припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляє;

4) втрати представницького мандату.

6.2.6. Роботою правління Асоціації керує голова Асоціації.

6.2.7. Формою роботи правління Асоціації є засідання, яке є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Засідання правління Асоціації проводяться не рідше одного разу в квартал. В засіданнях правління, з правом дорадчого голосу, бере участь голова ревізійної комісії Асоціації.

6.2.8. До компетенції правління Асоціації належить:

вирішення поточних питань Асоціації;

виступ від імені Асоціації у відносинах з органами державної влади, юридичними і фізичними особами;

затвердження за поданням виконавчої дирекції Асоціації, кошторису витрат на черговий фінансовий рік;

затвердження щорічного плану роботи правління Асоціації та виконавчої дирекції Асоціації відповідно до Основних напрямів діяльності Асоціації, визначених конференцією Асоціації;

прийняття нових членів Асоціації та припинення членства в Асоціації, надання їх на затвердження конференції Асоціації;

прийняття рішень про заснування спілок (конгресів, союзів тощо);

затвердження зразків печатки з найменуванням Асоціації, штампа, бланка та символіки Асоціації;

затвердження опису та порядку використання символіки Асоціації, положення про відзнаки Асоціації;

прийняття рішень про нагородження відзнаками Асоціації тощо;

скликання конференцій Асоціації, внесення пропозицій щодо їх порядку денного, підготовка проектів рішень, з питань що вносяться на обговорення;

забезпечення виконання рішень конференції Асоціації та власних рішень;

звіт перед конференцією Асоціації про свою діяльність в період між черговими засіданнями та подання на затвердження фінансово-господарського звіту;

затвердження звіту про роботу виконавчої дирекції Асоціації з наступним поданням його на затвердження конференції Асоціації;

затвердження за пропозицією голови Асоціації штатного розпису, посадових окладів та розмірів преміальних і додаткових доплат працівників виконавчої дирекції Асоціації;

прийняття рішень про здійснення перевірки діяльності Асоціації ревізійною комісією Асоціації;

прийняття рішень про укладення меморандумів та інших угод про співробітництво;

прийняття рішень про надання безповоротної фінансової допомоги об’єднаним територіальним громадам для реалізації статутних завдань Асоціації;

розгляд пропозицій щодо додаткового фінансування конкретних заходів, програм, проектів тощо в процесі виконання бюджету Асоціації, а також питання надання благодійницької допомоги;

контроль фінансово-господарської діяльності виконавчої дирекції Асоціації;

розподіл обов’язків між членами правління Асоціації;

вирішення інших питань, передбачених Статутом;

здійснення повноважень, делегованих конференцією Асоціації.

6.2.9. При голосуванні член правління Асоціації має один голос. Рішення на засіданні правління Асоціації приймається більшістю голосів від присутніх учасників засідання – членів правління Асоціації. При рівності голосів голос голови Асоціації є вирішальним. Допускається врахування голосів відсутніх на засіданні членів правління Асоціації за їх письмовим підтвердженням щодо голосування „за” або „проти” запропонованого проекту рішення правління Асоціації.

6.2.10. З ініціативи голови Асоціації, за наявності особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, правління Асоціації може приймати рішення шляхом опитування.

6.2.11. Рішення правління Асоціації оформлюються протоколами, обов’язки з оформлення та зберігання яких покладаються на виконавчу дирекцію Асоціації.

6.2.12. Копії протоколів та витяги з них надаються на вимогу будь-якого з членів правління Асоціації протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту, здійсненого в письмовій формі.

6.3. Ревізійна комісія Асоціації

6.3.1. Ревізійна комісія Асоціації здійснює контроль за дотриманням статутних вимог органами управління Асоціації та її посадовими особами, виконанням рішень конференції, фінансово-господарською діяльністю Асоціації. Члени ревізійної комісії Асоціації обираються конференцією з числа уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації строком на п’ять років, але в межах дії представницького мандата відповідного органу місцевого самоврядування. Член ревізійної комісії може бути відкликаний за рішенням конференції. У цьому випадку конференція обирає нового члена ревізійної комісії. Члени правління Асоціації, виконавчий директор та працівники виконавчої дирекції Асоціації не можуть бути членами ревізійної комісії Асоціації.

6.3.2. Кількісний склад ревізійної комісії Асоціації – 3 особи.

Роботою ревізійної комісії керує голова ревізійної комісії, який обирається членами ревізійної комісії з їх числа. Голова ревізійної комісії Асоціації (або за його дорученням член комісії) може брати участь у засіданнях правління Асоціації з правом дорадчого голосу.

6.3.3. Засідання ревізійної комісії Асоціації є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу ревізійної комісії. При голосуванні кожний з членів ревізійної комісії має один голос. Рішення ревізійної комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів ревізійної комісії, та оформляються протоколами, які підписують усі присутні на засіданні члени ревізійної комісії. При рівності голосів вирішальним є голос голови ревізійної комісії.

6.3.4. Перевірки діяльності Асоціації проводяться ревізійною комісією:

за рішенням конференції;

за рішенням правління Асоціації;

з власної ініціативи ревізійної комісії Асоціації;

на вимогу не менш як однієї третини членів Асоціації.

6.3.5. При проведенні перевірок ревізійній комісії надаються всі матеріали, бухгалтерські або інші документи й особисті пояснення посадових осіб та працівників виконавчої дирекції Асоціації.

6.3.6. Ревізійна комісія Асоціації проводить не рідше ніж один раз на рік перевірку статутної діяльності Асоціації.

6.3.7. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок перед конференцією, правлінням та членами Асоціації, які ініціювали перевірку.

6.3.8. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергової конференції у разі виникнення загрози істотним інтересам Асоціації або виявлення зловживань, які здійснені (вчинені) посадовими особами органів управління Асоціації.

  • Голова Асоціації

6.4.1. Найвищою посадовою особою Асоціації є голова Асоціації.

6.4.2. Голова Асоціації обирається конференцією строком на п’ять років з правом переобрання, але в межах дії представницького мандату відповідної місцевої ради.

Повноваження голови Асоціації можуть бути припинені достроково за рішенням конференції Асоціації у випадках:

добровільної відставки;

припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляє;

втрати представницького мандату;

вчинення дій, що дискредитують або завдають шкоди Асоціації;

порушення вимог Статуту Асоціації.

У разі дострокового припинення повноважень голови Асоціації, на термін до проведення конференції Асоціації, його повноваження за рішенням правління Асоціації, виконує один з членів правління Асоціації.

6.4.3. Голова Асоціації здійснює свої повноваження на громадських засадах.

6.4.4. Голова Асоціації здійснює такі повноваження:

формує план роботи Асоціації;

вносить на затвердження конференції Асоціації пропозиції щодо основних напрямів діяльності Асоціації;

організовує діяльність правління Асоціації та виконання рішень конференції Асоціації;

без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями й установами, політичними партіями, громадськими і профспілковими, міжнародними та зарубіжними організаціями;

веде засідання правління та конференції Асоціації;

підписує рішення правління та конференції Асоціації;

надає для затвердження на конференції проект бюджету Асоціації на черговий фінансовий рік;

вносить на затвердження правління пропозиції щодо штатного розпису, посадових окладів працівників виконавчої дирекції Асоціації;

вносить на затвердження правління пропозиції щодо кандидатури виконавчого директора Асоціації, встановлення йому і працівникам виконавчої дирекції преміальних, додаткових доплат до їх посадових окладів, які передбачаються в договорах (контрактах) між виконавчим директором Асоціації та головою Асоціації;

заключає трудові договори (контракти) на встановлений термін з виконавчим директором Асоціації;

встановлює відзнаки голови Асоціації та нагороджує ними.

6.5. Заступник голови Асоціації

6.5.1. Заступник голови Асоціації обирається конференцією строком на п’ять років з правом переобрання, але в межах дії представницького мандату відповідної місцевої ради.

Повноваження заступника голови Асоціації можуть бути припинені достроково за рішенням конференції Асоціації у випадках:

добровільної відставки;

припинення членства в Асоціації органу місцевого самоврядування, який він представляє;

втрати представницького мандату;

вчинення дій, що дискредитують або завдають шкоди Асоціації;

порушення вимог Статуту Асоціації.

6.5.2. Заступник голови Асоціації здійснює свої повноваження на громадських засадах.

6.5.3. Заступник голови Асоціації здійснює такі повноваження:

бере участь у формуванні плану роботи Асоціації;

бере участь в організації діяльності правління Асоціації та виконання рішень конференції Асоціації;

без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями й установами, політичними партіями, громадськими і профспілковими, міжнародними та зарубіжними організаціями;

у разі відсутності з поважної причини голови Асоціації веде засідання правління Асоціації та підписує рішення правління Асоціації.

6.5.4. Заступник голови Асоціації виконує доручення голови Асоціації, конференції та правління Асоціації.

6.6. Виконавча дирекція Асоціації

6.6.1. Виконавча дирекція Асоціації є адміністративно-виконавчим органом Асоціації, який створюється для організаційного, правового, інформаційного, фінансово-господарського та іншого забезпечення діяльності Асоціації, її органів управління, реалізації їх рішень, надання послуг органам місцевого самоврядування – членам Асоціації з питань, передбачених цим Статутом та чинним законодавством. Виконавча дирекція Асоціації підконтрольна і підзвітна конференції та правлінню Асоціації та забезпечує виконання їх рішень.

6.6.2. Виконавча дирекція Асоціації самостійно здійснює в повному обсязі організаційну і фінансово-господарську діяльність, користується рахунками, печаткою, штампами та символікою Асоціації.

6.6.3. Виконавча дирекція Асоціації здійснює такі повноваження:

забезпечує поточну діяльність Асоціації відповідно до цього Статуту;

організовує виконання рішень органів управління Асоціації, договорів, угод та контрактів;

від імені Асоціації здійснює функції з розпорядження та управління коштами і майном Асоціації;

за дорученням голови Асоціації представляє Асоціацію та її органи управління в центральних та місцевих органах влади, органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях, підприємствах, установах, організаціях тощо;

здійснює розгляд заяв про прийом в члени Асоціації, питань про припинення членства в Асоціації та надання відповідних пропозицій на розгляд правління Асоціації;

проводить збір, систематизацію та аналіз пропозицій членів Асоціації щодо розвитку місцевого самоврядування, порушень їх прав й інтересів, вносить їх на розгляд відповідних органів влади та інформує членів Асоціації про вирішення цих питань;

готує проекти бюджету та кошторису витрат Асоціації на черговий фінансовий рік, забезпечує їх виконання та готує звіти про фінансово-господарську діяльність;

розробляє проекти рішень органів управління Асоціації та готує необхідні матеріали для їх розгляду;

розвиває матеріально-технічну базу Асоціації;

здійснює централізоване інформаційне забезпечення членів Асоціації та видавничу діяльність для забезпечення членів Асоціації довідковими, консультативними, методичними матеріалами;

надає консультативну, методологічну та організаційну допомогу членам Асоціації;

вивчає і розповсюджує передовий досвід ефективного здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування, організовує обмін досвідом, проводить виставки, експозиції, конференції, семінари тощо;

забезпечує зберігання документів Асоціації;

за дорученням конференції та правління Асоціації, здійснює інші функції та повноваження.

6.6.4. До складу виконавчої дирекції Асоціації входить виконавчий директор, а також інші працівники відповідно до затвердженого правлінням Асоціації штатного розпису. Роботою виконавчої дирекції керує виконавчий директор. Виконавчий директор Асоціації за поданням голови Асоціації призначається (звільняється) за рішенням Правління Асоціації та з подальшим затвердженням конференцією Асоціації і працює в Асоціації на постійній основі.

6.6.5. Виконавчий директор Асоціації:

без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади й органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими і профспілковими, міжнародними та зарубіжними організаціями;

здійснює керівництво виконавчою дирекцією Асоціації, розподіляє обов’язки між працівниками виконавчої дирекції Асоціації;

несе відповідальність за виконання рішень конференції та правління Асоціації;

розпоряджається майном та фінансами Асоціації, є розпорядником коштів та кредитів, від імені Асоціації укладає необхідні угоди та договори;

надає пропозиції правлінню Асоціації щодо штатного розпису виконавчої дирекції Асоціації, посадових окладів та доплат і преміальних її працівників;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників виконавчої дирекції Асоціації, видає накази й розпорядження, обов’язкові для працівників виконавчої дирекції, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення, заключає з ними трудові угоди (договори) на визначений термін;

подає голові Асоціації для затвердження правлінням Асоціації проект кошторису витрат на черговий фінансовий рік і річні баланси;

подає від імені Асоціації претензії та позови до підприємств, установ, закладів, організацій та громадян у відповідності до чинного законодавства;

контролює своєчасне надходження членських внесків;

виконує рішення про скликання конференції, забезпечує інформування членів Асоціації про питання порядку денного, час і місце проведення засідання;

здійснює інші повноваження в межах, визначених цим Статутом, рішеннями конференції та правління Асоціації;

вирішує всі питання, пов’язані з поточною діяльністю Асоціації.

6.6.6. На працівників виконавчої дирекції Асоціації поширюються вимоги трудового законодавства. Трудовий договір (контракт) між виконавчим директором Асоціації і Асоціацією підписує голова Асоціації з урахуванням вимог чинного законодавства.

7.     Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Асоціації, порядок ведення звітності та здійснення контролю

7.1. Джерелами формування коштів і майна Асоціації є:

вступні та членські внески;

цільові внески на виконання окремих заходів та реалізацію окремих проектів (відрахування з місцевих бюджетів членів Асоціації);

кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді  безповоротної фінансової допомоги;

пасивні доходи;

кошти або майно, які надходять неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 Податкового кодексу України;

добровільні пожертвування;

дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям;

інші джерела, не заборонені законодавством.

7.2. Майно та кошти Асоціації є її власністю.

У власності Асоціації можуть перебувати будівлі, споруди, житловий і нежитловий фонд, обладнання, транспортні засоби, інвентар, майно виробничого, культурно-освітнього й оздоровчого призначення, земельні ділянки, кошти, акції, цінні папери та інше майно, необхідне для матеріально-технічного забезпечення статутної діяльності Асоціації.

7.3. Майно та доходи Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених в Статуті. Доходи Асоціації використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 Податкового кодексу України.

7.4. У разі припинення членства в Асоціації майно та кошти, передані у власність Асоціації її членами, не повертаються.

7.5. Асоціація користується послугами фінансових установ, веде бухгалтерський облік і встановлену державну звітність, сплачує податки відповідно до чинного законодавства, формує та веде архів.

7.6. З метою виконання статутних завдань Асоціація може виступати засновником в установленому законом порядку підприємств, створювати заклади, установи або організації, у тому числі фонди муніципального розвитку та соціальної підтримки працівників органів місцевого самоврядування.

7.7. Асоціація не відповідає за зобов’язання своїх членів, юридичних осіб, засновником яких вона є, а члени Асоціації і вказані юридичні особи не несуть відповідальність по зобов’язаннях Асоціації.

8. Розмір та порядок сплати членських внесків

8.1. Розмір членських внесків визначається конференцією Асоціації.

8.2.Члени Асоціації сплачують членські внески щорічно у встановлений термін – до 20 грудня за поточний рік.

8.3.Розмір членських внесків визначається пропорційно до кількості жителів, які зареєстровані на території відповідної громади:

8.3.1. у разі, якщо на території відповідної громади зареєстровано до 15000 жителів включно, сплачується 1,00 грн. на 1 жителя;

8.3.2. у разі, якщо на території відповідної громади зареєстровано більше 15000 жителів, сплачується 0,5 грн. на 1 жителя, але в будь – якому випадку сплачується не менше 15000,00 грн.

9. Порядок затвердження та використання символіки Асоціації

9.1. Власна символіка Асоціації затверджується правлінням Асоціації і використовується на бланку та печатці Асоціації.

9.2. Символіка використовується на друкованій та інформаційній продукції, відео-, фотоматеріалах, що видаються (виготовляються) Асоціацією або на її замовлення.

10. Порядок внесення змін до Статуту Асоціації

10.1. Установчим документом Асоціації є її Статут.

10.2. Зміни, внесені до цього Статуту, затверджуються конференцією та підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством.

11. Порядок припинення Асоціації. Вирішення майнових питань у разі її ліквідації

11.1. Асоціація припиняє свою діяльність шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

11.2. Припинення діяльності Асоціації здійснюється за рішенням конференції відповідно до цього Статуту або за рішенням суду в випадках та в порядку, передбачених законодавством.

11.3. Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію Асоціації конференцією приймається рішення про порядок використання майна та коштів Асоціації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків (з оплати праці працівників, виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами). У разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду діяльності або зараховуються до доходу бюджету.

11.4. У разі ліквідації Асоціації документи, у тому числі щодо посадового складу, передаються до Державного архіву Житомирської області.

  1. Прикінцеві та перехідні положення

12.1. Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

12.2. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться конференцією Асоціації і підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному законодавством.

12.3. Дозволяються і не потребують дозволу органів Антимонопольного комітету України узгоджені дії у вигляді створення Асоціації незалежно від становища учасників узгоджених дій на будь-якому задіяному ринку товару, сукупної частки на ринку, сукупної вартості активів або сукупної вартості реалізації товарів суб’єктами господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, лише за одночасного і повного дотримання умов щодо виробничих та управлінських функцій Асоціації, членства та прав учасників Асоціації, недопущення здійснення Асоціацією підприємницької діяльності, принципів координації господарської діяльності її учасників, зазначених у пунктах  3-7 Типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на її створення, затверджених розпорядження Антимонопольного комітету України від 30.11.2006 року         № 511-р.

12.4. Умови щодо мети (предмета) діяльності, виробничих та управлінських функцій Асоціації:

12.4.1. Асоціація утворюється лише як договірне об’єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством.

12.4.2. Засновники (учасники) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.

12.4.3. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.

12.4.4. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок:

разових (вступних) і періодичних (членських) внесків учасників Асоціації;

пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної, допомоги, що надається Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

доходів, отриманих як третейський збір;

надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення  лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів.

12.4.5. Метою (предметом) діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень.

12.5. Умови щодо членства та прав учасників Асоціації:

12.5.1. Асоціація має бути вільною для вступу (виходу) нових учасників.

12.5.2. Учасником Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, має відповідні ліцензії та згодна виконувати обов’язки, що на неї покладає установчий документ Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

12.5.3. Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням учасника Асоціації або при виході учасника з Асоціації.

12.5.4. Виключення учасника з Асоціації відбувається за умови, якщо:

учасник Асоціації припиняє діяльність;

компетентний орган відзиває (анулює) видану учаснику відповідну ліцензію;

учасник не виконує вимог, передбачених законодавством, установчим документом Асоціації.

12.6. Умови щодо недопущення здійснення Асоціацією підприємницької діяльності:

12.6.1. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.

12.6.2. Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються:

ціни, за якою продається товар;

кількості товару, що виробляється;

стандартних формул, за якими ціна обраховується;

підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові товари;

відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;

кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;

не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій;

купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на товар);

призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару всіх учасників узгоджених дій;

розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;

розподілу територій, придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій.

12.7. Умови щодо принципів координації господарської діяльності
учасників Асоціації:

12.7.1. Асоціація може здійснювати координацію діяльності
учасників лише з таких питань:

12.7.2. Технічної інформації та освіти учасників Асоціації, а саме:

12.7.2.1. Роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

12.7.2.2. Розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

12.7.2.3. Формування системи професійної підготовки своїх учасників,   регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників,  про галузеві проблеми, іноземний досвід;

12.7.2.4. Організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;

12.7.2.5. Надання лише методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації.

12.7.3. Забезпечення інформацією:

12.7.3.1. Збирання серед учасників Асоціації даних лише про:

виробництво та виробничі потужності;

проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності учасників Асоціації, з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення;

інформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку відносин співробітництва з органами влади та іншими організаціями;

технічну інформацію та освіту учасників Асоціації, поширення якої  передбачено підпунктами 12.7.2.2 та 12.7.2.3. пункту 12.7. цього Статуту.

12.7.3.2. Зібрана інформація поширюється в узагальненому вигляді не раніше місяця після її збирання та не може використовуватися проти учасників Асоціації, конкурентів або споживачів та містити дані щодо істотних умов здійснення господарської діяльності, цін, комерційних стратегій ведення господарської діяльності, обмін якими може сприяти   координації конкурентної поведінки та можливості передбачити поведінку  інших учасників Асоціації, конкурентів та споживачів.

12.7.4. У сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.

12.7.5. Стосунків з органами влади та між учасниками, а саме:

12.7.5.1. Співробітництва з органами влади лише з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на задіяному ринку товарів;

12.7.5.2. Захисту інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

12.7.5.3. Сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки.

12.8. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників (учасників) або погодження їх конкурентної поведінки.

Глибочицький сільський голова                                              С.В. Сокальський

Овруцький міський голова                                                       І.Я. Коруд

Пулинський селищний голова                                        О.С. Гаврилюк

Корнинський селищний голова                                      А.М. Мізерний

Краснопільський сільський голова                               І.В. Патей

Високівський сільський голова                                      М.М.Бардук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *