Проект рішення “Про затвердження Програми підтримки обдарованої учнівської молоді на 2018 – 2023 роки Овруцької міської ради.”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Дев»ята   сесія                                                                                              VII скликання

Від  16 березня 2018  року        №

Про затвердження Програми підтримки
обдарованої учнівської молоді
на 2018 – 2023 роки Овруцької

міської ради.

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій міської ради, з метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку учнівської молоді міста, підтримки обдарованих та талановитих дітей, їх наставників, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму підтримки обдарованої учнівської молоді

на 2018 – 2023 роки Овруцької міської ради (додається).

 1. Заступнику міського голови Рибинській Н.М. та постійній комісії

міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Рибинську Н.М. та постійну комісію міської гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення.

Міський голова                                                                               І.Я. Коруд

Додаток  до рішення

Програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю Овруцької об’єднаної територіальн6ої громади на 2018 -2023 роки

 1. Паспорт Програми
1. Ініціатор розроблення Програми: Овруцька міська рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про загальну середню освіту»;

Закон України «Про дошкільну освіту»;

Закон України «Про позашкільну освіту»;

Указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 927

«Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки

обдарованих і талановитих дітей та молоді»

 

3. Розробник Програми Відділ освіти Овруцької міської ради
4. Співрозробники Програми Структурні підрозділи Овруцької міської ради, заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
5. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти Овруцької міської ради
6. Учасники Програми Овруцька міська ради, відділ освіти Овруцької міської ради,  заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
7. Терміни реалізації Програми 2018 – 2022 роки
8. Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні місцевий бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього
– місцевий бюджет;
10. Основні джерела фінансування Програми –      позабюджетні надходження навчальних закладів;

–      кошти громадських організацій;

–      кошти підприємств та організацій;

–      інші джерела, незаборонені чинним законодавством України

 1. Загальні положення Програми

Одним з найважливіших напрямів соціальної політики в Овруцькій міській раді є формування і розвиток оптимальних умов для навчання, виховання та діяльності дітей і молоді.

На сьогодні актуальною проблемою для нашої країни є наявність дефіциту висококваліфікованих працівників – фахівців високого рівня в різних галузях. Тому проблеми обдарованості, творчості, інтелекту поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на адекватне стимулювання творчої праці фахівців, на захист таланту. Створення умов, які забезпечували б виявлення і розвиток обдарованих дітей, реалізацію їх потенційних можливостей, стає одним з пріоритетних соціальних завдань.

Для подальшої реалізації державної політики у сфері створення сприятливих умов для виявлення обдарованої молоді та набуття нею навичок і знань у певних галузях діяльності, застосування її здібностей в Україні, а також залучення педагогічних працівників до роботи з обдарованою молоддю в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти рішенням ________ сесії _______скликання Овруцької міської ради від ________ 2018 року було прийнято Цільову програму роботи з обдарованою молоддю Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2018-2023 роки.

 1. Мета та основні завдання Програми

Мета Програми полягає у забезпеченні підтримки обдарованих дітей та молоді громади шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку; спрямована на втілення в життя української національної ідеї.

Основними завданнями Програми є:

 • створення системи виявлення та відбору обдарованих дітей та молоді;
 • визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
 • створення умов для забезпечення доступу обдарованих дітей та молоді до якісної освіти ;
 • розроблення нових напрямів роботи з обдарованими дітьми та молоддю шляхом створення науково-методологічного підґрунтя для розвитку ефективних систем виявлення, навчання і професійної орієнтації обдарованої молоді;
 • залучення обдарованих дітей та молоді до здобуття позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
 • піднесення статусу обдарованих дітей та молоді та її наставників;
 • стимулювання шляхом виплати премій і стипендій міського голови кращим учням-переможцям ІІІ та IV етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо;
 • координація діяльності міської ради, навчальних закладів, громадських організацій з питань розвитку та підтримки обдарованих дітей та молоді;
 • підвищення ефективності діяльності закладів освіти для обдарованих дітей через їх профілізацію та залучення школярів до участі у регіональних, Всеукраїнських,

міжнародних заходах, спрямованих на виявлення і підтримку обдарованих дітей та молоді;

 • зміцнення та розвиток навчально-матеріальної бази закладів освіти для обдарованих дітей;
 • поглиблення міжнародного співробітництва у сфері нових педагогічних технологій навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, інтеграція української освіти у європейський та світовий освітній простір.
 1. Шляхи і засоби розв’язання завдань, обсягів та джерел фінансування

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами :

 • створення банку даних про обдарованих дітей та молодь;
 • розширення мережі навчальних закладів для запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання обдарованих дітей та молоді і надання їй соціально-педагогічної підтримки;
 • сприяння наступності в системі роботи з обдарованими дітьми та молоддю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;
 • залучення обдарованих дітей та молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності із організацією факультативів , гуртків, зокрема філії Малої академії наук, що працюють з обдарованою молоддю;
 • участь у міських предметних олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах, турнірах і фестивалях, популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи педагогічних працівників;
 • проведення підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованими дітьми та молоддю;
 • розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих дітей та її наставників;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази закладів освіти для обдарованої учнівської молоді;
 • створення Інтернет – сторінки для інформування громадськості про здійснення передбачених програмою заходів.

З цією метою Овруцька міська рада :

 • здійснює організаційне та інформаційне забезпечення виконання Програми:
 • бере участь у розроблені пропозицій щодо вдосконалення нормативно – правової бази програми;
 • сприяє консолідації зусиль міської ради, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованими дітьми та молоддю;
 • сприяє налагодженню зв’язків з міжнародними організаціями та установами, робота яких спрямована на виявлення , навчання, розвиток і підтримку обдарованих дітей та молоді.

Реалізації Програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю Овруцької об’єднаної територіальної програми на 2018 – 2023 роки планується здійснити за рахунок загальних бюджетних призначень, передбачених чинним законодавством.

 1. Ресурсне забезпечення Програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю Овруцької об’єднаної територіальн6ої громади на 2018 -2022 роки
тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього витрат на виконання Програми
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:
місцевий бюджет 549500 636500 703000 769100 779500 3437600
кошти небюджетних джерел
 1. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу :

 • підвищити роль школи як центру інтелектуального, культурного та соціально- економічного відродження;
 • підвищити рівень знань учнів закладів загальної середньої освіти;
 • сформувати в учнів ключові компетентності, необхідні практичні уміння і навички;
 • підвищити фахову майстерність педагогічних працівників;
 • організувати роботу творчих груп педагогів базових предметів з орієнтацією на роботу з обдарованими дітьми та молоддю;
 • забезпечити науково-методичними матеріалами вчителів, які працюють з обдарованими дітьми та молоддю;
 • розширити мережу навчальних закладів профільного навчання, поглибленого вивчення предметів, факультативів, гуртків;
 • участі в усіх етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, різноманітних конкурсах, спортивних змаганнях, мистецьких заходах, в науково-дослідницькій діяльності учнів;
 • зміцнити навчально-матеріальну базу навчальних закладів.
 • розробити дієвий механізм стимулювання обдарованих дітей та молоді, педагогічних працівників, які працюють з нею.

З метою розв’язання першочергових завдань, визначених Програмою, передбачається здійснити заходи, що додаються.

 1. Напрями діяльності та заходи з виконання Програми роботи з обдарованими дітьми та молоддю Овруцької міської об’єднаної територіальної програми на 2018 – 2022 роки

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання

заходу

Виконавці Джерела фінансування Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках: Очікуваний результат
2018 2019 2020 2021 2022
1. Удосконалення нормативно – правової бази 1.1. Створення нормативно правових та науково – методичних матеріалів із питань роботи з обдарованими дітьми 2018 Овруцька міська рада,

Відділ освіти Овруцької міської ради

Без

фінансування

Науково – методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю
Разом: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Підвищення рівня

науково-

методичного

забезпечення

педагогічних

працівників

2.1. Розроблення пакету методичних рекомендацій із питань організації роботи з обдарованими дітьми 2018 Відділ освіти Овруцької міської ради Без

фінансування

Підвищення рівня професійної компетенції педагогів, які працюють з обдарованими дітьми. Збагачення освіти інноваційними технологіями навчання.
2.2.Включення до планів семінарів учителів – предметників, навчань новопризначених керівників питань, пов’язаних з організацією роботи з обдарованими дітьми 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Без

фінансування

Розробка нових напрямів роботи з обдарованою молоддю
2.3.Організація і проведення науково-практичних семінарів, конференцій щодо питань роботи з обдарованою молоддю 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Без

фінансування

Підвищення педагогічної майстерності педпрацівників, які працюють із обдарованими дітьми
2.4. Сприяння створенню авторських методичних і навчальних матеріалів з питань роботи з обдарованою молоддю, забезпечення їх впровадження 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Без

фінансування

Розробка нових напрямів роботи з обдарованими дітьми шляхом створення науково – методичного

 

супроводу
Разом: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Виявлення обдарованих дітей та молоді, створення умов для їх розвитку. 3.1.Створення банку даних “Обдарованість” 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Без

фінансування

Створення системи

поошуку обдарованої

молоді

3.2. Проведення щорічного свята вшанування обдарованих дітей та молоді за участю призерів олімпіад, конкурсів – захистів, турнірів, спартакіад, змагань 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Місцевий бюджет 80000 90000 100000 100000 100000 Створення системи

морального і

матеріального заохочення

обдарованих дітей та

молоді

3.3. Забезпечення проведення І та II етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конкурсів – захистів, турнірів і фестивалів 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Місцевий бюджет 1000 1000 1000 1000 1000 Створення умов для

саморозвитку

самореалізації особистості

3.4. Забезпечення участі дітей у: всеукраїнських та обласних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах-захистах науково- дослідницьких робіт та інше. 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Місцевий бюджет

(відрядження)

114500 120000 125000 130000 140000 Забезпечення умов для

реалізації можливостей

особистості, пошуку

обдарованої молоді

3.5. Забезпечення участі учнівської молоді у Всеукраїнському конкурсі з української мови імені Петра Яцика, учнівської творчості, присвяченого шевченківським дням, Міжнародному мовно – літературному конкурсі ім. Т.Шевченка 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Місцевий бюджет 10000 11000 12000 13000 13000 Забезпечення умов для

реалізації можливостей

особистості, пошуку

обдарованої молоді

3.6. Активізація роботи навчальних закладів з обдарованими дітьми, створення і організація на їх 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Без

фінансування

Забезпечення підтримки та -розвитку обдарованої учнівської молоді
базі гуртків, факультативів,

консультпунктів, залучення до участі в них учнів закладів.

3.7. Забезпечити участь учнів у різних етапах мистецьких, туристичних конкурсів та конкурсів агітбригад. 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Місцевий бюджет 1000 1500 2000 2100 2500 Забезпечення

підтримки та

розвитку

обдарованої

учнівської

молоді

3.8. Залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів до навчання у Житомирському територіальному відділенні Малої академії наук України 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Без

фінансування

Створення умов

для

професійного

самовизначення

3.9. Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах моніторингових досліджень якості роботи з обдарованими дітьми 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Без

фінансування

Створення

системи роботи

з

обдарованими

учнями

3.10. Забезпечення якісно нового рівня розвитку фізичної культури та спорту серед дітей з використанням практики та передового досвіду щодо організації фізкультурно – оздоровчих та спортивно – масових заходів 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Без

фінансування

Забезпечення

підтримки та

розвитку

спортивно

обдарованої

учнівської

молоді

3.11. Проведення спортивних змагань з метою виявлення спортивно-обдарованої молоді 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Місцевий бюджет 3000 3000 3000 3000 3000 Забезпечення

умов щодо

виявлення

спортивно

обдарованих

дітей та молоді

Разом:       209500 226500 243000 249100 259500
4 Модернізація матеріально- технічної бази навчальних закладів 4.1.Забезпечення дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів навчально- методичними матеріалами, необхідними для роботи з обдарованими дітьми та молоддю 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Без

фінансування

Поліпшення

навчально-

методичного

забезпечення

4.2. Модернізація обладнання закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Місцевий бюджет. Позабюджетні кошти 10000 10000

 

 

Модернізація

навчально-

методичної бази

закладів

4.3.Зміцнення спортивної бази загальноосвітніх навчальних закладів та дитячо-юнацької спортивної школи 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради Місцевий бюджет Позабюджетні кошти 10000 10000 10000 10000 Покращення

спортивної бази

закладів

загальної

середньої

освіти

Разом:       10000 10000 20000 20000
5 Кадрове забезпечення 5.1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вивчення , узагальнення та популяризація передового досвіду з питання розвитку обдарованої особистості 2018-2022 Відділ освіти Овруцької міської ради

(відрядження)

Без

фінансування

340000 400000 450000 500000 500000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна та

морально –

психологічна

підготовка

учителя до

роботи з

обдарованими

учнями.

Оновлення

змісту, форм і

методів роботи

з обдарованою

молоддю

5.2. Участь педагогічних працівників у роботі районних та обласних семінарів. 2017-2020 Відділ освіти Овруцької міської ради Без

фінансування

Підвищення

педагогічної

майстерності

педпрацівників

Разом:     340000 400000 450000 500000 500000
6 Співпраця з

громадськими

організаціями

6.1. Координація діяльності міської ради та навчальних закладів, співпраці з громадськими організаціями у сфері розвитку та підтримки обдарованої молоді 2017-2020 Відділ освіти Овруцької міської ради Без

фінансування

Консолідація

зусиль органів

місцевого

самоврядування

, навчальних

закладів,

установ та

організацій

громади

Разом:

 

Разом  1-6       549500 636500 703000 769100 779500
 1. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію роботи та контроль за виконанням заходів Програми здійснює Овруцька міської ради.

Відповідальним виконавцям забезпечити виконання заходів Програми та про виконану роботу інформувати щорічно на засіданнях постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального захисту населення та міжнародних відносин, і не менше одного разу на рік на сесії міської ради.

Секретар міської ради                                                                              Дєдух І.М.

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання обдарованої учнівської молоді Овруцької об’єднаної

територіальної громади

 1. Щорічні грошові премії Овруцької об’єднаної територіальної громади (далі Овруцької міської ради) призначаються учням загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, які стали переможцями та призерами предметних олімпіад, інтелектуальних, мистецьких, творчих конкурсів, конкурсів Малої академії наук (МАН), спортивних змагань тощо обласного та Всеукраїнського рівнів.
 2. Призначення щорічних грошових премій громади здійснюється за номінаціями:
 • «Переможці Всеукраїнських предметних олімпіад»
 • «Переможці мистецьких та творчих конкурсів»
 • «Переможці конкурсів Малої академії наук»
 • «Переможці спортивних змагань»
 • «Переможці інтелектуальних конкурсів», а саме:
 • Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
 • Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
 • Всеукраїнська експедиція учнівської молоді “Моя Батьківщина – Україна”
 • Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
 • Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я»
 • Всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра «Сокіл»(«Джура»)
 • Міжнародний конкурс з українознавства
 • Конкурс WеЬ-дизайну
 • Міжнародний конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки, тощо
  1. Для визначення кандидатур учнів на призначення щорічних грошових премій Овруцької міської ради затверджується склад комісії.
  2. Кандидатури учнів на призначення щорічних грошових визначаються комісією, затвердженою п.3 цього Положення за поданнями педагогічних рад навчально-виховних та позашкільних закладів за підсумками Всеукраїнських предметних олімпіад, інтелектуальних, мистецьких, творчих конкурсів, конкурсів Малої академії наук (МАН), спортивних змагань, які проводились у поточному навчальному році.
  3. Рішення про номінації для преміювання, преміювання та розміри грошових премій для учнів приймається сесією Овруцької міської ради за поданням комісії, визначеною в п.3.
  4. Для переможців і призерів IV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад встановити премії за зайняті:
   • місце – до 1000 грн.
   • місце – до 700 грн.
   • місце – до 500 грн.

Для переможців і призерів ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад встановити премії за зайняті :

 • місце – до 400 грн.
 • місце – до 300 грн.
 • місце – до 250 грн.

Для переможців і призерів Всеукраїнських конкурсів , спортивних змагань встановити премії за зайняті :

 • місце – до 500 грн.
 • місце – до 450 грн.
 • місце – до 300 грн.

Для команд, колективів-переможців і призерів Всеукраїнських конкурсів , спортивних змагань встановити премії за зайняті:

 • місце – до 600 грн.
 • місце – до 500 грн.
 • місце – до 400 грн.

Для переможців і призерів обласних спортивних змагань, конкурсів встановити премії за зайняті:

 • місце – до 200 грн.
 • місце – до 150 грн.
 • місце – до 100 грн.

Для команд, колективів-переможців і призерів обласних спортивних змагань, конкурсів встановити премії за зайняті:

 • місце – до 350 грн.
 • місце – до 300 грн.
 • місце – до 250 грн.
 1. Щорічна грошова премія виплачується обдарованим дітям та молоді (учням) до свята Останнього дзвоника або Міжнародного дня захисту дітей.

Секретар ради                                                                               Дєдух І.М.  Завантажити документ

2 Відгуків

 1. Обдарована Молодь сказав:

  Доброго дня! Ми аполягаємо на тому, щоб переглянули премії для обдарованої молоді.
  Перш за все, з приводу ІІІ туру Всеукраїнських олімпіад:чому різниця у грошових винагородах між місцями (І,ІІ,ІІІ)становить всього 50-100 грн? Невже ви не розумієте, наскільки це тяжка праця для дітей? Ця різниця не стимуляє брати участь у подібних конкурсах, вона переконує у несправедливості та вашій непрофесійності. Вважаємо, що крок між нагородами має бути принаймні 200-300 грн як і у минулому році.
  Крім того, як ми зрозуміли, комісія визначає, яку суму виділити на того чи іншого учасника. Невже суми не мають бути фіксованими?
  Дивлячись на бюджет,який виділили для цієї справи, хочемо зазначити, що його вистачить, якщо премії залишать такими ж,як у минулому році. Тобто,за ІІІ тур олімпіад/конкурсів призери отримували такі суми, якщо ми не помиляємось:
  І місце – 1000/1200 грн
  ІІ місце – 800 грн
  ІІІ місце – 500 грн
  Ми – люди, які співпрацюють з обдарованою молоддю, – вимагаємо, щоб у цьому році премії для учнів були такими ж. Ваш бюджет дозволяє це забезпечити.
  Чекаємо з нетерпінням на вашу відповідь!

 2. . сказав:

  Мене як неодноразового призера олімпіад цей проект обурює. Не варто змінювати премії.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *